Vyhláška č. 286/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 66/2013
Platnosť od 13.09.2013
Účinnosť od 15.09.2013
15.09.2013

286

15.09.2013

VYHLÁŠKA

15.09.2013

Ministerstva financií Slovenskej republiky

15.09.2013

zo 4. septembra 2013

15.09.2013

o predkladaní údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk

15.09.2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 22 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z. ustanovuje:


15.09.2013

§ 1

15.09.2013

Údaje o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov sa predkladajú v rozsahu a štruktúre ustanovenej v správe, ktorej vzor vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe.

15.09.2013

§ 2

15.09.2013

Údaje sa predkladajú Ministerstvu financií Slovenskej republiky elektronicky ako súbor vo formáte XML na adresu bankovepoplatky@mfsr.sk vždy do 15. marca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa predkladajú.

15.09.2013

§ 3

15.09.2013

Údaje za rok 2012 sa predkladajú do 15. decembra 2013.


15.09.2013

§ 4

15.09.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2013.


15.09.2013

Peter Kažimír v. r.


15.09.2013

Príloha k vyhláške č. 286/2013 Z. z.

15.09.2013

VZOR

15.09.2013

Správa o údajoch o poplatkoch uvedených v cenníkoch banky alebo pobočky zahraničnej banky pre fyzické osoby-nepodnikateľov

15.09.2013

príloha