Vyhláška č. 231/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

(v znení č. 33/2017 Z. z.)

Čiastka 55/2013
Platnosť od 22.08.2013
Účinnosť od 22.02.2017
01.09.2013

231

01.09.2013

VYHLÁŠKA

01.09.2013

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.09.2013

z 29. júla 2013

01.09.2013

o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

01.09.2013

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2013

§ 1

01.09.2013

Predmet úpravy

01.09.2013

Táto vyhláška ustanovuje

01.09.2013

a) obsah a rozsah informácií a správ podávaných Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) notifikačným orgánom a lehoty ich podávania,

01.09.2013

b) požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“),

01.09.2013

c) rozsah ďalších údajov o stacionárnom zdroji, emisiách znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie“) a o dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót,

01.09.2013

d) náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor parametrov a opatrení“) vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov,

01.09.2013

e) rozsah, náležitosti a spôsob oznamovania údajov do Národného emisného informačného systému.

01.09.2013

§ 2

01.09.2013

Informácie a správy podávané Komisii notifikačným orgánom

01.09.2013

Obsah a rozsah informácií a správ podávaných Komisii notifikačným orgánom podľa § 23 písm. n) zákona a lehoty ich podávania sú uvedené v prílohe č. 1.

01.09.2013

§ 3

01.09.2013

Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji

01.09.2013

(1) Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji (ďalej len „evidencia“) je súhrn

01.09.2013

a) vybraných údajov o stacionárnom zdroji, jeho prevádzkovateľovi, o dokumentoch a o sledovaných

01.09.2013

1. technicko-prevádzkových parametroch na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „parameter“),

01.09.2013

2. technicko-organizačných opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „opatrenie“),

01.09.2013

3. podmienkach a požiadavkách na prevádzku stacionárneho zdroja ustanovených osobitnými predpismi a súhlasmi, rozhodnutiami alebo inými povoleniami orgánov štátnej správy, ktorými sa zabezpečuje ochrana ovzdušia, a

01.09.2013

b) údajov o nebezpečných stavoch počas prevádzky stacionárneho zdroja.

01.09.2013

(2) Evidencia sa podľa obsahu a druhu údajov člení na

01.09.2013

a) stálu evidenciu,

01.09.2013

b) ročnú evidenciu,

01.09.2013

c) priebežnú evidenciu.

01.09.2013

(3) Evidencia o veľkom zdroji a o strednom zdroji podľa § 15 ods. 1 písm. u) zákona obsahuje údaje najmenej v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 2. Evidencia o malom zdroji podľa § 16 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 2 v primeranom rozsahu.

01.09.2013

(4) Priebežná evidencia v závislosti od druhu stacionárneho zdroja obsahuje najmä záznamy o skutočných hodnotách parametrov a o opatreniach počas jeho prevádzky a s ňou súvisiacich nevýrobných stavoch. Rozsah priebežnej evidencie je vymedzený v dokumentácii stacionárneho zdroja podľa § 2 písm. k) zákona.

01.09.2013

(5) V ročnej evidencii sa uvádzajú údaje o výrobe alebo inej produkcii stacionárneho zdroja a údaje o spotrebe palív, energií a surovín z účtovných dokladov, faktúr alebo z iných dokumentov podľa osobitného predpisu.1)

01.09.2013

(6) Údaje o zložení a kvalite palív a surovín sú údaje z analytických certifikátov, protokolov a z iných obdobných dokladov.

01.09.2013

(7) O dodržaní určených emisných limitov a o plnení určených technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania sa v závislosti od spôsobu ich zisťovania uvádzajú údaje

01.09.2013

a) z protokolov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných limitov a o množstve vypúšťaných znečisťujúcich látok,

01.09.2013

b) zo správ o diskontinuálnom meraní vyhotovených oprávnenou osobou,

01.09.2013

c) zo správ o meraní, zo správ o kontrole, z analytických certifikátov alebo iných obdobných písomných dokladov o hodnote technickej požiadavky alebo všeobecnej podmienky prevádzkovania podľa jej významu, ak má charakter parametra; to neplatí, ak ide o plynné palivá distribuované cez verejnú rozvodnú sieť,

01.09.2013

d) z interných záznamov o prevádzkovej kontrole, ak ide o technickú požiadavku alebo všeobecnú podmienku prevádzkovania, ktorá je opatrením.

01.09.2013

§ 4

01.09.2013

Evidencia nebezpečných stavov počas prevádzky stacionárneho zdroja

01.09.2013

(1) Porucha stacionárneho zdroja (ďalej len „porucha“) je nežiaduci a časovo obmedzený nebezpečný stav v prevádzke stacionárneho zdroja alebo jeho časti ohrozujúci kvalitu ovzdušia, počas ktorého je potrebné podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona zosúladiť parametre stacionárneho zdroja s parametrami určenými dokumentáciou v určenom termíne a určeným spôsobom.

01.09.2013

(2) Havária stacionárneho zdroja (ďalej len „havária“) je nežiaduci nebezpečný stav v prevádzke stacionárneho zdroja alebo jeho časti, ktorý je príčinou bezprostredného ohrozenia zdravia ľudí alebo zhoršenia kvality ovzdušia a na ktorej odstránenie je potrebné podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona prevádzku stacionárneho zdroja alebo jeho časti bezodkladne obmedziť alebo zastaviť alebo použiť na to určené mimoriadne protihavarijné opatrenia. Osobitným druhom havárie je závažná priemyselná havária,2) ktorá je príčinou vážneho a bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia.

01.09.2013

(3) Nebezpečné stavy stacionárneho zdroja alebo jeho časti ohrozujúce kvalitu ovzdušia, ktoré sa vymedzujú ako porucha alebo havária, sa uvádzajú v súbore parametrov a opatrení podľa prílohy č. 3 bodu 4.2 písm. b) a bodu 6.

01.09.2013

(4) Závažné priemyselné havárie sa uvádzajú v súbore parametrov a opatrení podľa havarijného plánu.3) Havarijný plán alebo jeho vybrané časti týkajúce sa ochrany ovzdušia sú dokumentom informačného systému podľa § 5 ods. 5.

01.09.2013

(5) Nebezpečné stavy počas prevádzky stacionárneho zdroja sa zaznamenávajú v priebežnej evidencii.

01.09.2013

(6) Ak nastane havária, ktorá nie je závažnou priemyselnou haváriou, predkladá sa bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia, Slovenskej inšpekcii životného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. g) zákona písomná informácia o havárii s údajmi v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 časti D.

01.09.2013

(7) V evidencii sa vedú údaje o havárii v rozsahu podľa prílohy č. 2 časti E.

01.09.2013

§ 5

01.09.2013

Národný emisný informačný systém

01.09.2013

(1) Národný emisný informačný systém (ďalej len „informačný systém“) je databázou vybraných údajov z evidencie a archívom dokumentov o veľkých zdrojoch a stredných zdrojoch, ktorý slúži ako zdroj údajov pre

01.09.2013

a) evidenciu prevádzky veľkých zdrojov a stredných zdrojov na účely výkonu štátnej správy,

01.09.2013

b) inventúru emisií,

01.09.2013

c) register emisií z veľkých spaľovacích zariadení,

22.02.2017

d) register údajov o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach; rozsah údajov je uvedený v prílohe č. 2a,

22.02.2017

e) nahlasovanie vybraných údajov na štatistické účely,4)

22.02.2017

f) poskytovanie správ v súlade s právne záväznými predpismi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi,

22.02.2017

g) hodnotenie kvality ovzdušia modelovaním,

22.02.2017

h) hodnotenie vplyvu stacionárneho zdroja pri imisno-prenosovom posudzovaní.

01.09.2013

(2) Rozsah vybraných údajov z evidencie, ktoré prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja predkladá príslušnému orgánu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona, je zverejnený na webovom sídle poverenej organizácie. Predkladanie iných oznámení, napríklad o prekročení určených emisných limitov a haváriách tým nie je dotknuté.

01.09.2013

(3) Archív dokumentov informačného systému sa vedie v elektronickej podobe. Súčasťou archívu sú tiež dokumenty, ktoré prevádzkovateľ predkladá orgánu ochrany ovzdušia na tento účel elektronicky. Ide o tieto dokumenty:

01.09.2013

a) schválený súbor parametrov a opatrení,

01.09.2013

b) program znižovania emisií,

01.09.2013

c) havarijný plán alebo jeho vybrané časti,

01.09.2013

d) údaje o havárii v elektronickej podobe,

01.09.2013

e) správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní, ak je vyhotovená ako dokument podpísaný elektronickým podpisom podľa § 20 ods. 8 písm. b) zákona,

01.09.2013

f) informáciu o výsledku kontinuálneho merania emisií a o výsledku diskontinuálneho merania emisií alebo kvality ovzdušia, ak sa predkladá na účel informovania verejnosti v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu.5)

01.09.2013

§ 6

01.09.2013

Súbor parametrov a opatrení

01.09.2013

(1) Súbor parametrov a opatrení podľa § 15 ods. 2 zákona obsahuje požiadavky na ochranu ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja, v ktorom sú vymedzené

01.09.2013

a) parametre ako hodnoty alebo intervaly vybraných fyzikálnych veličín a chemických veličín a iných obdobných technologických ukazovateľov, ktoré špecifikujú prevádzkový stav technológie, určujú normu výrobno-technologického alebo iného obdobného režimu, pri ktorej dodržaní je zabezpečená ochrana ovzdušia podľa podmienok a požiadaviek, ktoré ustanovuje zákon, jeho vykonávacie predpisy, alebo sú určené súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolením orgánu štátnej správy, ktorým sa zabezpečuje ochrana ovzdušia,

01.09.2013

b) opatrenia ako činnosti určené na riadenie, kontrolu a udržiavanie prevádzky stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia v súlade s určenými parametrami, podmienkami a požiadavkami, ktoré ustanovuje zákon a jeho vykonávacie predpisy, alebo sú určené súhlasom, rozhodnutím alebo iným povolením orgánu štátnej správy, ktorým sa zabezpečuje ochrana ovzdušia, vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov.

01.09.2013

(2) Náležitosti súboru parametrov a opatrení sú uvedené v prílohe č. 3. Určenie iných parametrov a opatrení a zabezpečenie ochrany ovzdušia tým nie je dotknuté. Vzor vybraných častí súboru parametrov a opatrení v tabuľkovej forme je uvedený v prílohe č. 4.

01.09.2013

(3) Ak ide o zmenu začlenenia malého zdroja alebo stredného zdroja na veľký zdroj, súbor parametrov a opatrení sa predloží na schválenie do jedného roka od dátumu zmeny jeho začlenenia.

01.09.2013

§ 7

01.09.2013

Uchovávanie údajov z evidencie

22.02.2017

(1) Stála evidencia sa uchováva najmenej šesť rokov po skončení prevádzky stacionárneho zdroja; uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny stacionárneho zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

22.02.2017

(2) Správy z merania podľa § 3 ods. 7 sa uchovávajú do vykonania ďalšieho merania, najmenej šesť rokov. Dlhšia lehota uchovávania informačných podkladov určená osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.1)

22.02.2017

(3) Údaje z priebežnej evidencie sa uchovávajú najmenej šesť rokov. Orgánom ochrany ovzdušia sa poskytujú na vyžiadanie. Vyžiadanie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na zistenie stavu ochrany ovzdušia, tým nie je dotknuté.

01.09.2013

(4) Evidencia a príslušné informačné podklady sa vedú a uchovávajú tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej podobe, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.


01.09.2013

§ 8

01.09.2013

Zrušovacie ustanovenie

01.09.2013

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

01.09.2013

§ 9

01.09.2013

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

01.09.2013

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

01.09.2013

§ 10

01.09.2013

Účinnosť

01.09.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


01.09.2013

v z. Ferencz Vojtech v. r.


01.09.2013

Príloha č. 1 k vyhláške č. 231/2013 Z. z.

01.09.2013

INFORMÁCIE A SPRÁVY PODÁVANÉ KOMISII NOTIFIKAČNÝM ORGÁNOM

22.02.2017

1. VEĽKÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA
podľa osobitného predpisu6)

22.02.2017
Predmet správy,
oznámenia
Údaje, ktoré treba oznamovaťLehoty/
termíny
Správa
o veľkých
spaľovacích
zariadeniach
a) celkový MTP spaľovacieho zariadenia [MW],
b) druh spaľovacieho zariadenia (kotol, plynová turbína, zážihový motor, vznetový motor, iné),
c) dátum uvedenia spaľovacieho zariadenia do prevádzky,
d) celkové ročné emisie TZL, SO2 a NOX [t/rok],
e) počet prevádzkovaných hodín [h/rok],
f) druh spaľovaných palív,
g) tepelný vstup dodaný v každom druhu paliva [TJ/rok],
h) údaje uvedené v písmenách a) až g) o zariadeniach, na ktoré sa vzťahujú prechodné opatrenia podľa § 15a ods. 1 zákona (prechodný národný program, osobitný režim pre zariadenia CZT, osobitný režim pre spaľovacie zariadenia určené na dožitie),
i) počet prevádzkových hodín zariadení zaradených v osobitnom režime na dožitie podľa § 15a ods. 1 písm. c) zákona,
j) podiel výroby využiteľného tepla zo zariadení zaradených do osobitného režimu CZT podľa § 15a ods. 1 písm. b) zákona, ktoré sa dodalo vo forme pary alebo teplej vody do verejnej siete na diaľkové vykurovanie, vyjadrený ako plávajúci päťročný priemer,
k) počet prevádzkových hodín za uplynulý rok vyjadrených ako plávajúci päťročný priemer za zariadenia zaradené v obmedzenom prevádzkovom režime,
l) obsah síry v používanom domácom tuhom palive a dosiahnutý stupeň odsírenia, a to ako priemer za každý mesiac pre zariadenia, pre ktoré platí stupeň odsírenia; pri prvom uvedení tejto informácie sa oznámi aj technické odôvodnenie nemožnosti dodržiavať emisný limit vyjadrený ako koncentrácia SO2.
Každoročne
do 31. marca
Oznámenie o
spaľovacích
zariadeniach
zaradených
v PNP
Oznámenie zmeny PNPBezodkladne
Oznámenie
o uplatnení
výnimky
z emisných
limitov
Pre nedostatok nízkosírneho paliva.Bezodkladne
Pri prerušení dodávky plynu, ak ide o zariadenie, ktoré používa v riadnej prevádzke len plynné palivá.Bezodkladne
Vysvetlivky:
CZT – zariadenia centrálneho zásobovania teplom
MTP – menovitý tepelný príkon
PNP – prechodný národný program
01.09.2013

2.SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV
podľa osobitného predpisu7)

01.09.2013
Predmet správy, oznámeniaÚdaje, ktoré treba oznamovaťLehoty/ termíny
Informácie o uplatňovaní minimálnych požiadaviek
na ochranu ovzdušia
Informácie o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov pre report podľa osobitného predpisu,8) najmä údaje o
a) povolení iných prevádzkových podmienok,
b) monitorovaní prevádzky,
c) prevádzke zariadení s kapacitou 2t/h a viac,
d) miere znečisťovania ovzdušia.
V termínoch podľa osobitného predpisu8)
01.09.2013

3.ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ
podľa osobitného predpisu9)

01.09.2013
Predmet správy, oznámeniaÚdaje, ktoré treba oznamovaťLehoty/ termíny
Informácie o uplatňovaní minimálnych požiadaviek
na ochranu ovzdušia
Informácie o zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá pre report podľa osobitného predpisu,8) ktoré sa týkajú
a) uplatňovania emisných limitov prchavých organických zlúčenín a výnimiek z emisných limitov pre fugitívne emisie a pre prípady, v ktorých nemožno vypúšťať emisie za riadených podmienok, a ich odôvodnenie,
b) uplatňovania redukčného plánu a preukázania rovnocenného zníženia emisií.
V termínoch podľa osobitného predpisu8)
01.09.2013

4.SKLADOVANIE A DISTRIBÚCIA BENZÍNU
podľa osobitného predpisu10)

01.09.2013
Predmet správy, oznámeniaÚdaje, ktoré treba oznamovaťLehoty/ termíny
Správa
o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín vznikajúcich
pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc podľa osobitného predpisu
11)
Informácie o uplatňovaní požiadaviek smernice
a) na plnenie a vyprázdňovanie mobilných zásobníkov v distribučných skladoch vrátane prípadov, pri ktorých bola využitá možnosť neuplatňovať ustanovenia smernice,
b) na plnenie skladovacích zariadení na čerpacích staniciach vrátane prípadov, pri ktorých bola využitá možnosť neuplatňovať ustanovenia smernice.
Každé 3 roky
/do 30. septembra/
Oznámenie
o technických opatreniach na zníženie strát benzínu odlišných od požiadaviek smernice
Pre skladovacie zariadenia v distribučných skladoch, ktoré boli realizované alebo sa plánujú prijať, a dôvody na ich prijatie.Bezodkladne
Na plnenie a vyprázdňovanie mobilných zásobníkov v distribučných skladoch, ktoré boli realizované alebo sa plánujú prijať, a dôvody na ich prijatie.Bezodkladne
Na plnenie do skladovacích zariadení na čerpacích staniciach, ktoré boli realizované alebo sa plánujú prijať, a dôvody na ich prijatie.Bezodkladne
22.02.2017

5. NÁRODNÉ ZÁVÄZKY ZNIŽOVANIA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

22.02.2017

Inventúry emisií a projekcie emisií podľa § 23 písm. h) zákona

22.02.2017
Predmet správy, oznámeniaÚdaje, ktoré treba oznamovaťLehoty/ termíny na
podávanie správ
Národná inventúra emisií
- základný rozsah
Podľa tabuľky AKaždoročne
do 15. februára9)
Národná inventúra emisií
- osobitný rozsah
Podľa tabuľky BKaždoročne
do 15. februára,9) ak sú údaje dostupné
Priestorovo členené národné inventúry emisií a inventúry veľkých bodových zdrojovPodľa tabuľky CKaždé 4 roky
do 1. mája
Projekcie emisiíPodľa tabuľky C
Emisné projekcie vrátane informácií o kľúčových socio-ekonomických predpokladoch použitých pri ich príprave
Každé 2 roky
do 15. marca
Informatívne správy o inventúrachPodľa tabuľky DKaždoročne
do 15. marca
Národné programy riadenia znečisťovania ovzdušiaPostup minimalizovania antropogénnych emisií na účel dosiahnutia takej úrovne kvality ovzdušia, ktorá nemá výrazný nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie a nepredstavuje pre ne rizikoDo 1. apríla 2019

Do 2 mesiacov
po každej aktualizácii
Poloha monitorovacích miest a súvisiace
ukazovatele, ktoré sa používajú na monitorovanie vplyvov znečistenia ovzdušia
Opis monitorovacích plôch, kde sa sleduje vplyv znečistenia ovzdušia na ekosystémyKaždé 4 roky
do 1. júla
1. podanie
do 1. júla 2018
Monitorované údajeMonitorované údaje o vplyve znečistenia ovzdušia na ekosystémyKaždé 4 roky
do 1. júla
1. podanie
do 1. júla 2019
22.02.2017

A. Požiadavky na národné inventúry emisií – základný rozsah

22.02.2017
PredmetZnečisťujúce látkyČasové radyLehoty/ termíny
na podávanie
správ
Celkové národné emisie podľa kategórie zdroja1)
NFR2)
- SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO
- Ťažké kovy [Cd, Hg, Pb]3)
- POP4) [PAH celkovo5),
benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén,
benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén,
dioxíny/furány, PCB6), HCB7)]
Ročne, od roku 1990 do roku nahlasovania
mínus 2 (X-2)
Každoročne do 15. februára9)
Celkové národné emisie podľa kategórie zdroja1)
NFR2)
- PM2,5, PM108) a BC, ak je k dispozíciiRočne, od roku 2000 do roku nahlasovania
mínus 2 (X-2)
Každoročne do 15. februára9)
Vysvetlivky:
1) Nomenklatúra na podávanie správ podľa osobitného predpisu.11a)
2) Prírodné emisie sa nahlasujú podľa metodík uvedených v osobitnom predpise11a) a v príručke EMEP/EEA pre emisnú inventúru znečisťujúcich látok. Nahlasujú sa osobitne a nezahŕňajú sa do celkových národných emisií.
3) Cd (kadmium), Hg (ortuť), Pb (olovo).
4) POP (perzistentné organické látky).
5) PAH (polycyklické aromatické uhľovodíky).
6) PCB (polychlórované bifenyly).
7) HCB (hexachlórbenzén).
8) Častice PM10 sú častice s aerodynamickým priemerom 10 µm alebo menším.
Častice PM2,5 sú častice s aerodynamickým priemerom 2,5 µm alebo menším.
9) Národné inventúry emisií, ktoré je potrebné v dôsledku chýb vypracovať znovu a ktoré obsahujú relevantné vysvetlenie vykonaných zmien, sa predkladajú najneskôr do štyroch týždňov od vykonania zmien.
22.02.2017

B. Požiadavky na národné inventúry emisií – osobitný rozsah

22.02.2017
PredmetZnečisťujúce látkyČasové radyLehoty/
termíny
na podávanie
správ
Celkové národné emisie podľa kategórie zdroja
NFR1)
- Ťažké kovy [As, Cr, Cu, Ni, Se a Zn a ich zlúčeniny]2)
- TZL3)
Ročne, od roku 1990
(v prípade TZL
od roku 2000) do roku nahlasovania
mínus 2 (X-2)
Každoročne
do 15. februára9)
Vysvetlivky:
1) Prírodné emisie sa nahlasujú podľa metodík uvedených v osobitnom predpise11a) a v EMEP/EEA príručke pre emisnú inventúru znečisťujúcich látok. Nahlasujú sa osobitne a nezahŕňajú sa do celkových národných emisií.
2) As (arzén), Cr (chróm), Cu (meď), Ni (nikel), Se (selén), Zn (zinok).
3) TZL (celkové suspendované častice).
22.02.2017

C. Požiadavky na priestorovo členené národné inventúry emisií a inventúry veľkých bodových zdrojov a národné projekcie emisií

22.02.2017
PredmetZnečisťujúce látkyČasové rady/cieľové
roky
Lehoty/
termíny
na podávanie
správ
Údaje z národnej siete o emisiách podľa kategórie zdroja (GNFR)- SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3, PM10, PM2,5
- ťažké kovy (Cd, Hg, Pb)
- POP (PAH celkovo, HCB, PCB, dioxíny/furány)
- BC, ak je k dispozícii
Každé 4 roky za rok nahlasovania
mínus 2 (X-2)
Každé 4 roky
do 1. mája1)
Veľké bodové zdroje (LPS) podľa kategórie zdroja (GNFR)- SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3, PM10, PM2,5
- ťažké kovy (Cd, Hg, Pb)
- POP (PAH celkovo, HCB, PCB, dioxíny/furány)
- BC, ak je k dispozícii
Každé 4 roky za rok nahlasovania
mínus 2 (X-2)
Každé 4 roky
do 1. mája1)
Projekcie emisií podľa súhrnu NFR- SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5
a BC, ak je k dispozícii
Každé 2 roky, vzťahuje sa na
projekčné roky 2020, 2025, 2030 a roky 2040 a 2050, ak sú k dispozícii
Každé 2 roky
do 15. marca
Vysvetlivky:
1) Priestorovo členené národné inventúry emisií a inventúry veľkých bodových zdrojov, ktoré je potrebné v dôsledku chýb vypracovať znovu a ktoré obsahujú relevantné vysvetlenie vykonaných zmien, sa predkladajú do štyroch týždňov od vykonania zmien.
22.02.2017

D. Požiadavky na podávanie výročnej informatívnej správy o inventúrach

22.02.2017
PredmetZnečisťujúce látkyČasové rady/cieľové rokyLehoty/
termíny na podávanie správ
Informatívna
správa o
inventúrach
- SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO, PM2,5, PM10,
- ťažké kovy (Cd, Hg, Pb) a BC
- POP (PAH celkovo, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén, dioxíny/furány, PCB, HCB)
- ťažké kovy (As, Cr, Cu, Ni, Se a Zn a ich zlúčeniny), ak sú k dispozícii, a TZL
Všetky roky
(ako sa uvádza
v tabuľkách A, B, C)
Každoročne
do 15. marca
22.02.2017

6.KVALITA PALÍV
§ 14 ods. 3 zákona a osobitného predpisu12)

22.02.2017
Predmet správy, oznámeniaÚdaje, ktoré treba oznamovaťLehoty/ termíny
Správa
o národných údajoch
o kvalite palív
Obsah správy:
a) národné údaje o kvalite palív,
b) celkový objem automobilového benzínu a motorovej nafty predávaných na území Slovenskej republiky,
c) predávaný objem bezolovnatého automobilového benzínu a motorovej nafty s obsahom síry maximálne 10 mg/kg,
d) dostupnosť automobilového benzínu a motorovej nafty s obsahom síry maximálne 10 mg/kg predávaných na vhodne vyváženom zemepisnom základe.
Každoročne do 31. augusta
Oznámenie
o prijatí osobitných ustanovení
Zavedenie automobilového benzínu s maximálnym obsahom síry
10 mg/kg pre najvzdialenejšie regióny.
Bezodkladne
Zavedenie motorovej nafty a plynových olejov s maximálnym obsahom síry 10 mg/kg pre najvzdialenejšie regióny.Bezodkladne
Oznámenie o uplatňovaní výnimiek pre tlak párOznámenie a poskytnutie príslušných informácií potrebných
na možnosť využitia výnimiek pre tlak pár v letnom období.
Bezodkladne
Oznámenie
o náhlej zmene v zásobovaní surovou ropou
Oznámenie, ak v dôsledku neočakávanej udalosti bráni náhla zmena v zásobovaní surovou ropou alebo ropnými produktmi rafinériám rešpektovať požiadavky na špecifikáciu paliva podľa tejto smernice. Bezodkladne
Správa
o dodržiavaní noriem pre síru
Informácie o dodržiavaní obsahu síry v kvapalných palivách za predchádzajúci rok na základe výsledkov odberu vzoriek, analýz a vykonaných kontrol. Každoročne
/do 30. júna/
Oznámenie
o dostupnosti lodných palív
Informácia o dostupnosti lodných palív v prístavoch a termináloch v Slovenskej republike spĺňajúcich ustanovenia tejto smernice.Bezodkladne
Oznámenie
o zmene v dodávke palív
Oznámenie o zmene v dodávke palív, ak v dôsledku náhlej zmeny v dodávke ropy, ropných produktov alebo iných uhľovodíkov vzniknú problémy s dodržiavaním limitov maximálneho obsahu síry v palivách podľa tejto smernice.Bezodkladne
Oznámenie
o skúškach nových metód znižovania emisií lodí
Informácia o používaní lodných palív nespĺňajúcich ustanovené požiadavky podľa tejto smernice počas skúšok nových metód znižovania emisií lodí na plavidlách plaviacich sa pod slovenskou vlajkou alebo v morských oblastiach, ktoré patria do jej jurisdikcie. Najmenej
6 mesiacov pred začatím skúšok
Správa
o výsledku skúšok nových metód znižovania emisií lodí
Výsledky skúšok nových metód znižovania emisií lodí.Do 6 mesiacov od skončenia skúšok
01.09.2013

7.REGULOVANÉ VÝROBKY
podľa § 14 ods. 6 zákona a osobitného predpisu13)

01.09.2013
Predmet správy, oznámeniaÚdaje, ktoré treba oznamovaťLehoty/ termíny
Správa o výsledkoch monitorovacieho programuRočné údaje o výsledkoch monitorovacieho programu regulovaných výrobkov.Každých 5 rokov
/do 30. júna/
01.09.2013

8.KVALITA OVZDUŠIA
podľa § 5 zákona a osobitného predpisu14)

01.09.2013
Predmet správy, oznámeniaÚdaje, ktoré treba oznamovaťLehoty/ termíny
Informácie
o zónach a aglomeráciách
Informácie o vymedzení a type zón a aglomerácií,
v ktorých sa má vykonávať hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia pre nasledujúci kalendárny rok.
Každoročne
/do 31. decembra/
Informácie o zmenách vo vymedzení a type zón a aglomerácií, v ktorých sa má vykonávať hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia.Do deviatich mesiacov
po skončení kalendárneho roka, v ktorom došlo
k zmenám
Informácie
o režime hodnotenia kvality ovzdušia
Informácie o režime hodnotenia kvality ovzdušia,
ktorý sa má uplatňovať na jednotlivé znečisťujúce látky
v jednotlivých zónach a aglomeráciách.
Každoročne
/do 31. decembra/
Informácie
pre jednotlivé znečisťujúce látky
v jednotlivých zónach a aglomeráciách
Informácie o uplatňovaných metódach hodnotenia
(stále meranie, indikatívne meranie, modelovanie).
Každoročne
/do 30. septembra/
Primárne aktuálne údaje hodnotenia: s frekvenciou vhodnou pre príslušnú hodnotu
Informácie o primárnych overených údajoch hodnotenia a primárnych aktuálnych údajoch hodnotenia pre všetky miesta odberu vzoriek, kde boli namerané údaje na účely hodnotenia vrátane hodnotenia príspevkov z opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest k vyhodnoteným úrovniam.
Informácie o dosahovaní environmentálnych cieľov.
Informácie o metódach používaných na preukazovanie a odpočítavanie prekročení limitných hodnôt, ktoré možno pripísať prírodným zdrojom, zimnému posypu alebo
soleniu ciest.
Informácia o metódach merania, ktoré sa použijú pri meraní chemického zloženia PM 2,5.
Informácie o programoch na zlepšenie kvality ovzdušiaInformácie o programoch na zlepšenie kvality ovzdušia.Do dvoch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bolo
prvé prekročenie
Informácie o informačnom a výstražnom prahuOznámenie o predbežných informáciách týkajúcich sa zaznamenaných úrovní a trvania období, počas ktorých bol výstražný alebo informačný prah prekročený.Mesačne /od 1. 4. do 30. 9./
22.02.2017

9. STREDNE VEĽKÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA

22.02.2017
Predmet správy,
oznámenia
Údaje, ktoré treba oznamovaťLehoty/
termíny
Správa o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o vykonávaní smernice, o opatreniach prijatých s cieľom overiť súlad prevádzky s ustanovenými požiadavkami a o ostatných
prijatých opatreniach.
2. Odhad celkových ročných emisií SO2, NOx a TZL, podľa druhu spaľovacieho zariadenia, druhu paliva a kapacitnej triedy.
Do 1. októbra 2026
Do 1. októbra 2031
Správa o odhade celkových ročných emisií COOdhad celkových ročných emisií CO a všetky dostupné informácie o koncentráciách CO zo stredne veľkých spaľovacích zariadení podľa druhu paliva a kapacitnej triedy. Do 1. januára 2021
Oznámenie o uplatnení výnimky z emisných limitovPre nedostatok nízkosírneho paliva.Do jedného mesiaca
od uplatnenia výnimky
Pri prerušení dodávky plynu, ak ide o zariadenie, ktoré používa v riadnej prevádzke len plynné palivá.Do jedného mesiaca
od uplatnenia výnimky
01.09.2013

Príloha č. 2 k vyhláške č. 231/2013 Z. z.

01.09.2013

ÚDAJE VEDENÉ V EVIDENCII

01.09.2013

A. Stála evidencia

01.09.2013

Stála evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení a obsahuje údaje o

01.09.2013

1. identifikačných údajoch o prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja,

01.09.2013

2. stacionárnom zdroji a jeho prevádzke,

01.09.2013

3. vydaných súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach stacionárneho zdroja, časti zdroja vrátane identifikácie ich zmien a obnovených povolení,

01.09.2013

4. kategorizácii zdroja, začlenení stacionárneho zdroja,

01.09.2013

5. skladbe stacionárneho zdroja, častiach zdroja, zariadeniach stacionárneho zdroja,

01.09.2013

6. charakteristikách vybraných stacionárnych zdrojoch, ako sú spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, distribučné sklady benzínu a čerpacie stanice pohonných látok,

01.09.2013

7. palivách, surovinách, výrobkoch,

01.09.2013

8. režime prevádzky,

01.09.2013

9. požiadavkách na stacionárny zdroj z hľadiska ochrany ovzdušia,

01.09.2013

10. zariadeniach na znižovanie emisií,

01.09.2013

11. miestach vypúšťania emisií,

01.09.2013

12. vypúšťaných znečisťujúcich látkach,

01.09.2013

13. zisťovaní, podmienkach zisťovania a preukazovania dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, ak sú ustanovené ako číselná hodnota.

01.09.2013

B. Ročná evidencia

01.09.2013

Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho častí a zariadení a obsahuje údaje o

01.09.2013

1. prevádzke stacionárneho zdroja v uplynulom roku,

01.09.2013

2. počte prevádzkových hodín za rok,

01.09.2013

3. spotrebe palív a ich výhrevnosti a akostných znakoch,

01.09.2013

4. spálených odpadoch a ich druhoch,

01.09.2013

5. spotrebe surovín za rok,

01.09.2013

6. spotrebe organických rozpúšťadiel za rok a ich bilancii,

01.09.2013

7. ročnej produkcii vybraných stacionárnych zdrojov,

01.09.2013

8. množstve vyrobenej energie za rok,

01.09.2013

9. množstve vypustených znečisťujúcich látok a jeho zisťovaní,

01.09.2013

10. množstve vzťažnej veličiny a hodnote mernej veličiny, ak sa množstvo emisií zisťuje výpočtom,

01.09.2013

11. množstve pridelených a odovzdaných kvót znečisťujúcich látok za rok,

01.09.2013

12. poplatkoch za emisie,

01.09.2013

13. prevádzke a výpadkoch zariadenia na znižovanie emisií, dosiahnutej účinnosti znižovania,

01.09.2013

14. dodržaní emisných limitov, emisných kvót, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzky a podmienok prevádzkovania určených súhlasom, rozhodnutím alebo integrovaným povolením,

01.09.2013

15. uplatňovaní výnimiek, ak boli pre stacionárny zdroj povolené,

01.09.2013

16. prekročení emisného limitu,

01.09.2013

17. nedodržaní technickej požiadavky a všeobecnej podmienky prevádzkovania,

01.09.2013

18. plnení opatrení na nápravu, ak boli uložené,

01.09.2013

19. zisťovaní, podmienkach zisťovania a preukazovania dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, ak sú ustanovené ako číselná hodnota, termínoch a lehotách vykonávania diskontinuálneho merania, o funkčných skúškach automatizovaného meracieho systému, ak je inštalovaný,

01.09.2013

20. špecifických údajoch sledovaných pri vybraných druhoch zariadení stacionárnych zdrojov, ako sú spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, distribučné sklady benzínu, čerpacie stanice benzínu a technologické zariadenia.

01.09.2013

C. Priebežná evidencia

01.09.2013

Priebežná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadení a obsahuje údaje o

01.09.2013

1. sledovaných aktuálnych parametroch prevádzky, opatreniach a ďalších údajoch podľa dokumentácie, súhlase, rozhodnutí a povolení,

01.09.2013

2. množstve a kvalite palív, surovín, výrobkov, vyrobenej energii a iných súvisiacich činnostiach podľa zavedenej evidencie – času výroby, výrobných šarží, dodávok alebo iných zavedených kritérií,

01.09.2013

3. prekročeniach emisných limitov,

01.09.2013

4. ďalších údajoch o stacionárnom zdroji, jeho častiach a zariadeniach, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie zákona,

01.09.2013

5. ďalších údajoch o stacionárnom zdroji, jeho častiach a zariadeniach, o súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach, o výrobe a spotrebe palív, surovín a energií,

01.09.2013

6. plnení opatrenia na nápravu, ak bolo vydané,

01.09.2013

7. nebezpečných stavoch stacionárneho zdroja – poruchách a haváriách.

01.09.2013

D. Informácia o havárii

01.09.2013

Informácia o havárii obsahuje

01.09.2013

1. údaje identifikujúce prevádzkovateľa stacionárneho zdroja,

01.09.2013

2. názov stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia,

01.09.2013

3. stručný opis havárie,

01.09.2013

4. rozsah havárie, v akom je známy.

01.09.2013

Forma a rozsah informovania verejnosti musia zodpovedať druhu, vážnosti a rozsahu ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia a možnostiam povinnej osoby.

01.09.2013

E. Údaje o havárii

01.09.2013

Údaje o havárii obsahujú

01.09.2013

1. údaje identifikujúce prevádzkovateľa stacionárneho zdroja,

01.09.2013

2. názov stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia,

01.09.2013

3. identifikáciu havárie,

01.09.2013

4. čas vzniku a dobu trvania havárie do jej odstránenia,

01.09.2013

5. spôsob a opatrenia na odstránenie havárie,

01.09.2013

6. druh a množstvo znečisťujúcich látok, ktoré boli počas havárie vypustené do ovzdušia,

01.09.2013

7. zhodnotenie stavu použitých protihavarijných systémov a zariadení,

01.09.2013

8. príčinu alebo iný dôvod vzniku havárie,

01.09.2013

9. prijaté opatrenia na predchádzanie obdobným haváriám,

01.09.2013

10. priezvisko, meno, funkciu a podpis zamestnanca zodpovedného za prevádzku a dátum a miesto vyhotovenia informácie.

22.02.2017

Príloha č.2a k vyhláške č.231/2013Z.z.

22.02.2017

REGISTER ÚDAJOV O STREDNE VEĽKÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENIACH

22.02.2017

Register údajov o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach obsahuje najmä:

22.02.2017

1. menovitý tepelný príkon (MW),

22.02.2017

2. typ (naftový motor, plynová turbína, dvojpalivový motor, iný motor alebo iné zariadenie),

22.02.2017

3. typ a podiel použitých palív podľa druhu palív,

22.02.2017

4. dátum uvedenia do prevádzky, alebo ak presný dátum začatia prevádzky nie je známy, dôkaz o skutočnosti, že prevádzka bola uvedená do prevádzky skôr ako 20. decembra 2018,

22.02.2017

5. sektor činnosti, v ktorej sa zariadenie používa (kód NACE),

22.02.2017

6. očakávaný počet prevádzkových hodín za rok a priemerné zaťaženie v prevádzke,

22.02.2017

7. v prípade zariadenia, ktoré plánuje využívať obmedzený prevádzkový režim, vyhlásenie podpísané prevádzkovateľom o tom, že toto zariadenie nebude v prevádzke dlhšie ako uvedený počet hodín,

22.02.2017

8. názov prevádzkovateľa a jeho sídlo a adresu, na ktorej sa toto zariadenie nachádza.

01.09.2013

Príloha č. 3 k vyhláške č. 231/2013 Z. z.

01.09.2013

NÁLEŽITOSTI SÚBORU PARAMETROV A OPATRENÍ

01.09.2013

1. Základné údaje o stacionárnom zdroji a prevádzkovateľovi zdroja

01.09.2013

1.1 Názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa zdroja a číslo telefónu, faxu a adresa elektronickej pošty, ak ich má.

01.09.2013

1.2 Identifikačné údaje vnútornej organizačnej jednotky, ktorá prevádzkuje stacionárny zdroj, ak je zdroj členený.

01.09.2013

1.3 Identifikačné číslo súboru ako záväzného interného dokumentu.

01.09.2013

1.4 Úplný názov súboru, ktorý obsahuje najmä označenie súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja, platný názov stacionárneho zdroja alebo jeho časti, jeho identifikačné číslo, ak podľa dokumentácie existuje, a umiestnenie stacionárneho zdroja alebo jeho časti.

01.09.2013

1.5 Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá súbor vypracovala.

01.09.2013

1.6 Meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej ako štatutárny orgán prevádzkovateľa zdroja.

01.09.2013

1.7 Počet strán súboru a počet príloh.

01.09.2013

1.8 Počet vyhotovení súboru a číslo vyhotovenia.

01.09.2013

1.9 Miesto a dátum vydania – podpísania súboru.

01.09.2013

1.10 Podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.

01.09.2013

1.11 Obsah súboru a zoznam skratiek, ktoré môžu byť v závislosti od rozsahu súboru uvedené za titulnou stranou.

01.09.2013

2. Opis stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

01.09.2013

2.1 Opis stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

01.09.2013

2.1.1 Identifikačné údaje stacionárneho zdroja, technologického celku a zariadenia, najmä názov, evidenčné číslo, identifikačné objektové alebo iné obdobné číslo podľa dokumentácie.

01.09.2013

2.1.2 Umiestnenie stacionárneho zdroja, najmä obec, ulica, popisné číslo, ak ho zdroj má, alebo označenie katastrálneho územia.

01.09.2013

2.1.3 Kategorizácia stacionárneho zdroja ako trojčíslie a názov kategórie.

01.09.2013

2.1.4 Menovitý výkon, tepelný príkon alebo iná obdobná kapacita technológie, zariadenia a výkonové alebo kapacitné úrovne v jednotke podľa kategórie, ak je v kategorizácii určená.

01.09.2013

2.1.5 Členenie stacionárneho zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia.

01.09.2013

2.1.6 Vymedzenie stacionárneho zdroja, názov a identifikačné označenie jeho častí a ich evidenčné čísla alebo objektové čísla v členení podľa častí alebo zariadení, najmä pre ktoré sú určené špecifické emisné limity.

01.09.2013

2.1.7 Dátum uvedenia stacionárneho zdroja, jeho časti a zariadenia do prevádzky podľa súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia.

01.09.2013

2.1.8 Výrobky a ich parametre a vlastnosti, najmä vo vzťahu k ochrane ovzdušia, zloženie a vybrané bezpečnostné parametre podľa karty bezpečnostných údajov, ak ide o nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečnú chemickú zmes.

01.09.2013

2.1.9 Hlavné výrobno-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika.

01.09.2013

Jeden alebo viac bežných, projektovaných spôsobov, druhov výroby alebo prevádzky, ktoré sú z hľadiska druhu a množstva emisií špecifické, najmä ak ide o možnosť výroby viacerých druhov výrobkov, spaľovania viacerých druhov palív, odpadov, používania viacerých druhov surovín a možnosť viacerých charakteristických výrobných kapacít alebo prevádzkových výkonov.

01.09.2013

2.1.10 Zoznam surovín, palív, spaľovaných odpadov a iných obdobných materiálov a ich parametre a vlastnosti, najmä vo vzťahu k ochrane ovzdušia, zloženie a vybrané bezpečnostné parametre podľa karty bezpečnostných údajov,15) dodávanej pre látku alebo zmes v súlade s osobitným predpisom, v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.

01.09.2013

2.1.11 Stručný opis princípu technológie, najmä princíp činnosti hlavného výrobného uzla zariadenia, častí zdroja znečisťovania, hlavné a vedľajšie fyzikálno-chemické reakcie v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.

01.09.2013

2.1.12 Základná bloková alebo rámcová technologická schéma v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov, ak sú rôzne.

01.09.2013

2.1.13 Stručná materiálová alebo energetická bilancia pre menovitý výkon, tepelný príkon alebo iná obdobná kapacita v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.

01.09.2013

2.1.14 Zoznam všetkých znečisťujúcich látok, ktoré sa ako súčasť odpadových plynov vypúšťajú do ovzdušia počas ustálenej prevádzky, v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov a v členení podľa miest ich vypúšťania do ovzdušia.

01.09.2013

2.1.15 Zoznam ďalších znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať pri prechodových stavoch a ďalších stavoch na základe rozboru zloženia surovín, fyzikálno-mechanických a fyzikálno-chemických hlavných a vedľajších procesov a reakcií v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.

01.09.2013

2.1.16 Charakteristické parametre odpadových plynov, najmä objemový prietok pri prevádzkových a pri štandardných podmienkach, objemový podiel hlavných zložiek a hmotnostný podiel znečisťujúcich látok v členení podľa miest vypúšťania odpadových plynov do ovzdušia pri menovitej kapacite, pri výrobno-prevádzkovom režime ustálenej prevádzky, pri ktorom sú predpokladané emisné hodnoty najvyššie.

01.09.2013

2.1.17 Zoznam a stručný opis výrobno-technologických zariadení so zameraním najmä na tie časti zdroja znečisťovania, ktoré majú vplyv na tvorbu, obmedzovanie, odlučovanie vypúšťaných znečisťujúcich látok vrátane skladovacích a iných obdobných nádrží, skladov a obdobných častí zdroja.

01.09.2013

2.1.18 Zoznam prechodových stavov s osobitným uvedením stavov, počas ktorých by v porovnaní s obvyklými prevádzkovými stavmi mohli vzniknúť iné znečisťujúce látky alebo významne vyššie množstvo emisií bežne vznikajúcich znečisťujúcich látok, v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť k znečisteniu ovzdušia nad prípustnú úroveň, najmä nábehy chemických technológií a reaktorov po dlhodobom odstavení a iné obdobné špecifické čistiace alebo obnovovacie činnosti.

01.09.2013

2.1.19 Zoznam znečisťujúcich látok, ktoré môžu vzniknúť počas osobitných prechodových stavov, a údaje o najvyššej očakávanej koncentrácii, hmotnostnom toku, stavových parametroch odpadových plynov.

01.09.2013

2.1.20 Údaje o vypúšťaní odpadových plynov a fugitívnych emisií, stručný opis spôsobu odvádzania znečisťujúcich látok, umiestnenie, základné parametre miest odvádzania emisií do ovzdušia, emisie znečisťujúcich látok v členení podľa jednotlivých miest vypúšťania a podľa výrobno-prevádzkových režimov, hmotnostný tok znečisťujúcich látok, objemový prietok a teplota odvádzaných plynov.

01.09.2013

2.1.21 Druh prevádzky, ročný fond pracovného času a časové údaje o vypúšťaní emisií, najmä zmennosť alebo iný bežný denný, týždenný rytmus, sezónnosť podľa účelu zdroja, občasný zdroj alebo prenosný zdroj.

01.09.2013

2.1.22 Zoznam a identifikačné údaje všetkých dokumentov, projektovej dokumentácie, prevádzkových predpisov, prevádzkových poriadkov, reglementov, pracovných inštrukcií a iných obdobných dokumentov, ktoré tvoria dokumentáciu prevádzky stacionárneho zdroja vrátane technických noriem, iných obdobných technických špecifikácií a ich platného vydania, ak sú v dokumentoch uvádzané, a zoznam pracovných inštrukcií, ktoré do ďalších podrobností dokumentujú spôsob, postupy, podmienky a požiadavky ochrany ovzdušia.

01.09.2013

2.2 Vymedzenie pojmov

01.09.2013

2.2.1 Hlavné výrobno-prevádzkové režimy sa na účely súboru a ochrany ovzdušia vymedzujú ako jeden alebo viac bežných projektovaných spôsobov, druhov výroby alebo prevádzky, ktoré sú z hľadiska druhu a množstva emisií znečisťujúcich látok špecifické, najmä ak ide o možnosť výroby viacerých druhov výrobkov, spaľovania viacerých druhov palív, odpadov, používania viacerých druhov surovín a možnosť viacerých charakteristických výrobných kapacít alebo prevádzkových výkonov.

01.09.2013

2.2.2 Emisné charakteristiky hlavných výrobno-prevádzkových režimov sa vymedzujú podľa podrobností o členení technológií na účely voľby výrobno-prevádzkového režimu a podmienok merania a hodnotenia požiadaviek dodržania určeného emisného limitu.16)

01.09.2013

2.2.3 Ustálená prevádzka sa vymedzuje ako stav hlavného výrobno-prevádzkového režimu, počas ktorého sa jeho hlavné charakteristiky obsluhou vedome nemenia a príslušné technicko-prevádzkové parametre zariadení a technológie sú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami na prevádzku.

01.09.2013

2.2.4 Prechodové stavy sa vymedzujú ako

01.09.2013

a) časovo obmedzené výrobno-prevádzkové režimy stacionárneho zdroja, jeho časti alebo zariadenia, počas ktorých sa technológia alebo zariadenia uvádzajú do prevádzky, mení sa výrobno-prevádzkový režim, palivá, suroviny, výrobky, počas bežnej prevádzky zosúlaďujú sa technicko-prevádzkové parametre s dokumentáciou a s určenými podmienkami prevádzky, ak sa príslušné činnosti vykonávajú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami, alebo ako

01.09.2013

b) nevýrobné stavy, počas ktorých sa vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou, obnovou alebo s opravami technicko-prevádzkových zariadení, ak sa príslušné činnosti vykonávajú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami.

01.09.2013

3. Určené emisné limity a podmienky prevádzkovania

01.09.2013

3.1 Zoznam a identifikačné údaje všetkých súhlasov, rozhodnutí a povolení na prevádzku stacionárneho zdroja, v ktorých sú určené emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania a ďalšie podmienky prevádzkovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením.

01.09.2013

3.2 Určené emisné limity v členení podľa

01.09.2013

a) častí zdroja alebo zariadení,

01.09.2013

b) miest merania alebo iného zodpovedajúceho zisťovania údajov o ich dodržaní,

01.09.2013

c) výrobno-prevádzkových režimov, najmä palív, surovín, výrobkov, ak sa uplatňujú rôzne emisné limity.

01.09.2013

3.3 Zoznam prechodových stavov s vymedzením nevyhnutných časov, počas ktorých vzhľadom na danosti príslušného technologického procesu alebo činnosti nemožno dodržať určené emisné limity.

01.09.2013

3.4 Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov.

01.09.2013

3.5 Ustanovené všeobecné podmienky prevádzkovania v rovnakom členení ako emisné limity.

01.09.2013

3.6 Podmienky zisťovania údajov o dodržaní ustanovených všeobecných podmienok prevádzkovania.

01.09.2013

3.7 Technické požiadavky ustanovené predpismi v rovnakom členení ako emisné limity.

01.09.2013

3.8 Podmienky zisťovania údajov o dodržaní ustanovených technických požiadaviek.

01.09.2013

3.9 Podmienky prevádzkovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením v rovnakom členení ako emisné limity.

01.09.2013

3.10 Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených podmienok prevádzkovania.

01.09.2013

3.11 Podmienky vedenia priebežnej prevádzkovej evidencie o dodržaní emisných limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania určených súhlasom, rozhodnutím alebo povolením.

01.09.2013

3.12 Zisťovanie množstva emisií:

01.09.2013

a) postup výpočtu v členení podľa výrobno-prevádzkových režimov a znečisťujúcich látok, ak sú rôzne,

01.09.2013

b) spôsoby merania alebo zisťovania hodnôt veličín vo vzťahoch podľa písmena a),

01.09.2013

c) zabezpečenie požadovanej reprezentatívnosti a presnosti hodnôt veličín podľa písmena a),

01.09.2013

d) podmienky vedenia priebežnej prevádzkovej evidencie o hodnotách veličín podľa písmena a).

01.09.2013

4. Technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia

01.09.2013

4.1 Ako parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia sa uvedú hodnoty fyzikálno-chemických veličín a iné obdobné technologické parametre surovín, palív, technológie a rozhodujúcich strojno-technologických zariadení, ktoré

01.09.2013

a) vplývajú na kvantitatívno-kvalitatívne zloženie odpadových plynov pri prevádzke konkrétnej technológie, jej časti a zariadení,

01.09.2013

b) vymedzujú v platnej dokumentácii povolený prevádzkový stav technológie – určujú normy technologického režimu, v ktorých rámci sa stacionárny zdroj prevádzkuje v súlade s dokumentáciou,

01.09.2013

c) sa vyjadrujú číselnou hodnotou a príslušnou jednotkou alebo iným spôsobom, najmä ak ide o látkové zloženie, teplotu, tlak, tlakovú stratu, pH, váženie, dávkovanie, prietoky, prúdové zaťaženia, percento otvorenia potrubných armatúr, dvojparametrické veličiny typu otvorené – zatvorené,

01.09.2013

d) sa sledujú, riadia a ich hodnoty sa zaznamenávajú, najmä vstupná kontrola, medzioperačná kontrola, výstupná kontrola, kontinuálne meranie zapisovacími prístrojmi a iné merania s periodickou frekvenciou záznamov alebo ručných zápisov.

01.09.2013

4.2 Parametre počas obvyklej prevádzky jednotlivých základných výrobno-prevádzkových režimov sa uvedú v členení:

01.09.2013

a) limitné hodnoty parametrov, ktoré vymedzujú režimy ustálenej prevádzky,

01.09.2013

b) limitné hodnoty parametrov, ktoré vymedzujú poruchy a termíny ich odstránenia,

01.09.2013

c) kontrola a evidencia parametrov podľa písmen a) a b).

01.09.2013

4.3 Parametre počas osobitných prechodových stavov, ak sú na zabezpečenie prevádzky potrebné, sa uvedú v členení podľa jednotlivých stavov.

01.09.2013

4.4 Aktuálne parametre sa pre príslušnú technológiu alebo zariadenie konkretizujú podľa dokumentácie, súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia s prihliadnutím na zoznam obvyklých parametrov, ak sú uverejnené vo vestníku ministerstva.

01.09.2013

5. Technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia

01.09.2013

5.1 Ako opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia sa uvedú činnosti na riadenie a udržiavanie technológie, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie stacionárneho zdroja v súlade s platnou dokumentáciou, najmä povinnosti pracovníkov obsluhy a ich nadriadených, údržba, riadenie a kontrola technológie kontinuálne meranými a zapisovanými parametrami a podmienky na prevádzku stacionárneho zdroja znečisťovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením, ktoré neustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy vo veciach ochrany ovzdušia.

01.09.2013

Opatrenia sa uvedú v členení:

01.09.2013

a) riadenie a kontrola technológie pracovníkmi obsluhy a ich nadriadenými,

01.09.2013

b) termíny a podmienky údržby, opráv, výmeny médií,

01.09.2013

c) určené nekvantifikované všeobecné podmienky prevádzkovania a ich kontrola,

01.09.2013

d) určené nekvantifikované technické požiadavky a ich kontrola,

01.09.2013

e) určené nekvantifikované podmienky prevádzkovania a ich kontrola.

01.09.2013

5.2 Opatrenia počas osobitných prechodových stavov, ak sú na zabezpečenie prevádzky potrebné, sa uvedú v členení podľa jednotlivých stavov.

01.09.2013

5.3 Aktuálne opatrenia sa pre príslušnú technológiu alebo zariadenie konkretizujú podľa dokumentácie, súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia s prihliadnutím na zoznam obvyklých opatrení, ak ich uverejní ministerstvo vo svojom vestníku.

01.09.2013

6. Havárie a vážne a bezprostredné ohrozenia a zhoršenia kvality ovzdušia

01.09.2013

6.1 Opis technológie z hľadiska možnosti vzniku havárií a rizík závažných priemyselných havárií, ktorých dôsledkom môže byť vážne a bezprostredné ohrozenie alebo zhoršenie kvality ovzdušia.

01.09.2013

6.2 Údaje o najbližšej vzdialenosti od miesta vzniku havárie, v ktorej sa nachádza

01.09.2013

a) verejný priestor, s možnosťou pobytu osôb bez vedomia prevádzkovateľa zdroja,

01.09.2013

b) prvý trvalo obývaný objekt.

01.09.2013

6.3 Znečisťujúce látky a ich vlastnosti:

01.09.2013

a) zoznam znečisťujúcich látok a ich číselné označenie podľa číselníka chemických látok CAS, ak je známe, a číslo EINECS alebo ELINCS, ak je známe,

01.09.2013

b) fyzikálno-chemické vlastnosti látok,

01.09.2013

c) nebezpečné vlastnosti látok a ich kritické koncentrácie z hľadiska ohrozenia zdravia a smrtiaceho účinku, ak sú známe,

01.09.2013

d) zásady osobnej ochrany a prvej pomoci.

01.09.2013

6.4 Vymedzenie možných havárií, ak nejde o závažné priemyselné havárie, najmä

01.09.2013

a) zoznam možných udalostí – nezvládnutých porúch alebo iných prevádzkovateľom nezavinených udalostí, najmä výpadkov elektrického napájania, ktorých dôsledkom môže byť havária,

01.09.2013

b) zoznam a limitné hodnoty parametrov, ktorých nedodržanie vymedzuje možné havárie,

01.09.2013

c) limitné časové termíny uplatnenia mimoriadnych protihavarijných postupov a opatrení,

01.09.2013

d) znečisťujúce látky a ich predpokladaný hmotnostný tok, najvyššia hmotnosť a čas trvania úniku do odstránenia príčiny havárie,

01.09.2013

e) vyhodnotenie oblasti ohrozenia.17)

01.09.2013

6.5 Vymedzenie možných závažných priemyselných havárií, ak ide o vybrané stacionárne zdroje, najmä

01.09.2013

a) základné identifikačné údaje dokumentov o hodnotení rizika a iných obdobných dokumentov, v ktorých sú vymedzenia možných závažných priemyselných havárií uvedené,

01.09.2013

b) zoznam možných udalostí v členení podľa dokumentov uvedených v písmene a),

01.09.2013

c) údaje o znečisťujúcich látkach, možných koncentráciách a hmotnostných tokoch, najvyšších množstvách a čase trvania úniku podľa dokumentov uvedených v písmene a) v členení podľa možných udalostí,

01.09.2013

d) vyhodnotenie oblasti ohrozenia.17)

01.09.2013

7. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov vážneho zhoršenia kvality ovzdušia

01.09.2013

7.1 Protihavarijné zariadenia a systémy:

01.09.2013

a) zoznam a opis častí technológie a zariadení, ktoré sú určené na predchádzanie haváriám alebo na zmierňovanie ich priebehu, najmä systém havarijného odstavenia prevádzky, systém havarijného odlučovania, systém vytvárania protiplynových vodných clôn, systém havarijného zaplnenia reakčného systému vodou alebo inou inertnou látkou, systém zálohových energetických agregátov, systém aktivovania havarijného odlučovacieho systému unikajúcich znečisťujúcich látok,

01.09.2013

b) technicko-prevádzkové parametre protihavarijných systémov a zariadení,

01.09.2013

c) technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie kontroly a na udržiavanie protihavarijných systémov a zariadení,

01.09.2013

d) zoznam a identifikačné údaje všetkých dokumentov, najmä prevádzkových predpisov, prevádzkových poriadkov, reglementov, pracovných inštrukcií a iných obdobných dokumentov, ktoré tvoria dokumentáciu kontroly a udržiavania protihavarijných systémov a zariadení.

01.09.2013

7.2 Ako opatrenia na predchádzanie haváriám, ak nejde o závažné priemyselné havárie sa uvedú:

01.09.2013

a) zoznam opatrení, ktorými sa poruchové hodnoty parametrov podľa bodu 6 zosúladia s bežnými hodnotami parametrov v určenom čase s použitím prostriedkov riadenia technológie alebo zariadení,

01.09.2013

b) zoznam mimoriadnych protihavarijných opatrení na bezodkladné riešenie nezvládnutej poruchy podľa písmena a), najmä mimoriadne blokačné alebo regulačné opatrenia – zastavenie alebo obmedzenie prevádzky, použitie protihavarijných systémov alebo zariadení; osobitným opatrením môže byť aj využitie najvyššej možnej kapacity, ak ide o havarijné spotrebovanie suroviny alebo polotovaru vrátane možnosti obmedzenia prevádzky odlučovacích systémov, ak zhoršenie kvality ovzdušia bude menšie, ako by bolo pri nevykonaní príslušného opatrenia,

01.09.2013

c) zoznam a konkrétny spôsob bezodkladného vyrozumenia zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa, ktorí sú zodpovední za riadenie protihavarijných opatrení,

01.09.2013

d) identifikačné údaje prevádzkových dokumentov, v ktorých je úplný opis postupov protihavarijných opatrení podľa písmen a) a b), ak sú vyhotovené osobitne.

01.09.2013

7.3 V časti súboru o opatreniach na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov vo vzťahu k ochrane ovzdušia, ktoré sú závažnou priemyselnou haváriou a ohrozením obyvateľstva, sa uvedú identifikačné údaje dokumentov, ktoré sú uvedené v bode 6, najmä havarijného plánu a plánu ochrany obyvateľstva, ak sa vzťahujú na príslušný stacionárny zdroj alebo sú súčasťou havarijného plánu podniku.

01.09.2013

Príloha č. 4 k vyhláške č. 231/2013 Z. z.

01.09.2013

Vzor vybraných častí súboru parametrov a opatrení

01.09.2013

Vzor

22.02.2017

Príloha č.5 k vyhláške č.231/2013Z.z.

22.02.2017

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

22.02.2017

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 1) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

22.02.2017

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1182/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

22.02.2017

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).

22.02.2017

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. EÚ L 23, 26. 1. 2005) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).

22.02.2017

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11. 6. 2008).

22.02.2017

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach (Ú. v. EÚ L 285, 31. 10. 2009).

22.02.2017

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).

22.02.2017

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2015).

22.02.2017

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015).

22.02.2017

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).

22.02.2017

11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016).

Poznámky pod čiarou

01.09.2013

1) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2013

2) § 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2013

3) § 22 ods. 1 a 10 zákona č. 261/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.09.2013

4) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

01.09.2013

5) § 2 ods. 11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

01.09.2013

6) § 4 písm. a) a príloha č. 4 prvá časť bod 1.1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

01.09.2013

7) § 4 písm. b) a c) vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

01.09.2013

8) Príloha č. II Modul 4 vykonávacieho rozhodnutia 2012/795/EÚ, ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií, ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely predkladania správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 349, 12. decembra 2012).

01.09.2013

9) § 4 písm. d) vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

01.09.2013

10) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.

01.09.2013

11) Čl. 5 smernice Rady 91/692 EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1.).

22.02.2017

11a) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 5/1985 Zb. o Dohovore o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

22.02.2017

12) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky č. 367/2015 Z. z.

01.09.2013

13) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

01.09.2013

14) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia.

01.09.2013

15) Článok 31 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.

01.09.2013

16) Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z.

01.09.2013

17) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov.