Nariadenie vlády č. 229/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 55/2013
Platnosť od 22.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013
01.09.2013

229

01.09.2013

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2013

Slovenskej republiky

01.09.2013

zo 14. augusta 2013,

01.09.2013

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom

01.09.2013

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


01.09.2013

§ 1

01.09.2013

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom.

01.09.2013

§ 2

01.09.2013

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


01.09.2013

§ 3

01.09.2013

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


01.09.2013

Robert Fico v. r.


01.09.2013

Príloha k nariadeniu vlády č. 229/2013 Z. z.

01.09.2013

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.09.2013

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 258, 26. 9. 2012).