Vyhláška č. 226/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy

Čiastka 54/2013
Platnosť od 15.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013

OBSAH

01.09.2013

226

01.09.2013

VYHLÁŠKA

01.09.2013

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.09.2013

z 29. júla 2013,

01.09.2013

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy

01.09.2013

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.09.2013

§ 1

01.09.2013

Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva formou odborných prednášok v celkovom rozsahu najmenej päť hodín so zameraním na

01.09.2013

a) zmeny

01.09.2013

1. všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov,

01.09.2013

2. technických predpisov z oblasti pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov,

01.09.2013

b) odborné znalosti a skúsenosti najmä z oblasti

01.09.2013

1. spaľovania a spaľovacích zariadení,

01.09.2013

2. alternatívnych zdrojov tepla,

01.09.2013

3. prevádzkovania vykurovacích systémov,

01.09.2013

4. ochrany ovzdušia,

01.09.2013

5. vetrania a klimatizácie,

01.09.2013

6. prevádzkovania klimatizačných systémov.


01.09.2013

§ 2

01.09.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.


01.09.2013

Tomáš Malatinský v. r.