Vyhláška č. 225/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.

Čiastka 54/2013
Platnosť od 15.08.2013
Účinnosť od 24.11.2017
15.08.2013

225

15.08.2013

VYHLÁŠKA

15.08.2013

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

15.08.2013

z 29. júla 2013,

15.08.2013

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.

15.08.2013

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.08.2013

§ 1

15.08.2013

Podrobnosti o osobitných bezpečnostných požiadavkách na chemické látky a chemické zmesi obsiahnuté v hračkách a chemické vlastnosti hračiek sú uvedené v prílohe č. 1.

15.08.2013

§ 2

15.08.2013

Osobitné upozornenia a opatrenia, ktoré sa majú dodržiavať pri používaní niektorých kategórií hračiek, sú uvedené v prílohe č. 2.

15.08.2013

§ 3

15.08.2013

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


15.08.2013

§ 4

15.08.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2013.


15.08.2013

Tomáš Malatinský v. r.


15.08.2013

Príloha č. 1 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.

15.08.2013

PODROBNOSTI O OSOBITNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ ZMESI OBSIAHNUTÉ V HRAČKÁCH A CHEMICKÉ VLASTNOSTI HRAČIEK

15.08.2013

a) Hračka nesmie obsahovať alergénne vonné látky uvedené v bodoch 1 až 55; stopové množstvá vonných látok sa povoľujú, ak je ich prítomnosť technicky nevyhnutná v správnej výrobnej praxi a neprevyšuje 100 mg/kg.

15.08.2013
č.Názov alergénnej vonnej látky podľa medzinárodnej nomenklatúry
kozmetických zložiek (INCI)
Číslo CAS
1Olej z koreňa alanu (Inula helenium)97676-35-2
2Alylizotiokyanatán57-06-7
3Fenylacetonitril140-29-4
44-terc-butylfenol98-54-4
5Éterický olej mrlíka (Chenopodium)8006-99-3
62-metyl-3-(-4-izopropylfenyl)propán-1-ol4756-19-8
7Dietyl maleát141-05-9
8Dihydrokumarín119-84-6
9Dihydroxy-3-metylbenzaldehyd6248-20-0
103, 7-Dimetylokt-2-én-1-ol (6, 7-Dihydrogeraniol)40607-48-5
118-terc-butyl-4, 6-dimetylkumarín17874-34-9
122-izopropylmaleát617-54-9
137, 11-Dimetyldodeka-4, 6, 10-trién-3-ón26651-96-7
146, 10-Dimetylundeka-3, 5, 9-trién-2-ón141-10-6
15Difenylamín122-39-4
16Etyl-akrylát140-88-5
17Figový list, v čerstvom stave a prípravky68916-52-9
18Trans-hept-2-enál 18829-55-5
19Trans-1, 1-dietoxyhex-2-én67746-30-9
20Trans-1, 1-dimetoxyhex-2-én18318-83-7
217-izopropyl-1, 4a-dimetyltetradekahydrofenantrén-1-metanol13393-93-6
224-etoxyfenol622-62-8
236-Izopropyldekahydronaftalén-2-ol34131-99-2
247-Metoxykumarín531-59-9
254-metoxyfenol150-76-5
264-(4-Metoxyfenyl)but-3-én-2-ón943-88-4
271-(4-Metoxyfenyl)pent-1-én-3-ón104-27-8
28Metyl-transbut-2enoát623-43-8
296-Metylkumarín92-48-8
307-Metylkumarín2445-83-2
315-Metylhexán-2, 3-dión13706-86-0
32Olej z koreňa rastliny costus (Saussurea lappa Clarke)8023-88-9
337-Etoxy-4-metylkumarín87-05-8
34Hexahydrokumarín700-82-3
35Peruánsky balzam [výlučok Myroxylon pereirae Klotzsch]8007-00-9
362-Pentylidéncyklohexanón25677-40-1
373, 6, 10-Trimetyl-3, 5, 9-undekatrien-2-ón1117-41-5
38Olej z verbeny (Lippia citriodora Kunth)8024-12-2
39Ambretové pižmo (4-terc-Butyl-3-metoxy-2, 6-dinitrotoluén)83-66-9
404-fenylbut-3-én-2-ón (benzylidénacetón) 122-57-6
412-benzylidénheptanál (Amyl cinnamal)122-40-7
42Amyl-(E)-3-fenylprop-2-én-1-ol (Amylcinnamyl alkohol)101-85-9
43Benzylalkohol100-51-6
44Benzyl-2-hydroxybenzoát (Benzyl salicylát)118-58-1
45(E)-3-fenylprop-2-én-1-ol (Cinnamyl alkohol)104-54-1
46(E)-3-fenylpropenál (Cinnamal)104-55-2
47Citral5392-40-5
48Kumarín91-64-5
49Eugenol97-53-0
50Geraniol106-24-1
517-hydroxycitronelál107-75-5
52Hydroxy-metylpentylcyklohexénkarboxaldehyd31906-04-4
53Izoeugenol97-54-1
54Extrakty z lišajníka dubového90028-68-5
55Extrakty z konárnika otrubového (Evernia furfuracea)90028-67-4
15.08.2013

b) Na hračke, pripevnenom štítku, obale, v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch k hračke sa uvedú názvy alergénnych vonných látok uvedených v bodoch 1 až 11, ak boli pridané do hračky v koncentráciách prevyšujúcich 100 mg/kg v hračke alebo jej časti.

15.08.2013
č. INCI názov alergénnej vonnej látkyČíslo CAS
14-metoxybenzylalkohol (Anisyl alkohol)105-13-5
2Benzyl-benzoát120-51-4
3Benzyl-cinamát103-41-3
4Citronelol106-22-9
5Farnezol4602-84-0
6Hexyl-(E)-3-fenylpropenál (Hexyl cinnamaldehyd) 101-86-0
72-(4-terc-Butylbenzyl) propanál80-54-6
8d-Limonén5989-27-5
9Linalol78-70-6
10Metyl-heptínkarbonát111-12-6
113-Metyl-4-(2, 6, 6-trimetylcyklohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-ón127-51-5
15.08.2013

c) Používanie alergénnych vonných látok uvedených v písmene a) bodoch 41 až 55 a alergénnych vonných látok uvedených v písmene b) je povolené v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských hrách a chuťových spoločenských hrách, ak

15.08.2013

1. sú tieto vonné látky jasne označené na obale a ak sa na obale nachádza upozornenie uvedené v prílohe č. 2 bode 10,

15.08.2013

2. výsledná hračka vyrobená dieťaťom v súlade s návodom na použitie spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu1) a

15.08.2013

3. spĺňajú tieto vonné látky požiadavky podľa osobitného predpisu.2)

15.08.2013

Čuchové spoločenské hry, kozmetické spoločenské hry a chuťové spoločenské hry nesmú používať deti vo veku do 36 mesiacov a musia byť v súlade s prílohou č. 2 bodom 1.

15.08.2013

d) Bez toho, aby boli v prílohe č. 2 ods. 3 zákona dotknuté písmená c) až e), nemožno prekročiť tieto medzné hodnoty migrácie z hračiek alebo častí hračiek:

01.03.2014
Prvokmg/kg
v suchom, krehkom,
práškovom alebo
ohybnom materiáli hračky
mg/kg
v tekutom alebo
lepkavom materiáli
hračky
mg/kg
v zoškriabanom
materiáli hračky
Hliník5 6251 40670 000
Antimón4511,3560
Arzén3,80,947
Bárium1 50037518 750
Bór1 20030015 000
Kadmium1,30,317
Chróm (III)37,59,4460
Chróm (VI)0,020,0050,2
Kobalt10,52,6130
Meď622,51567 700
Olovo13,53,4160
Mangán1 20030015 000
Ortuť7,51,994
Nikel7518,8930
Selén37,59,4460
Stroncium4 5001 12556 000
Cín15 0003 750180 000
Organický cín0,90,212
Zinok3 75093846 000
15.08.2013

Uvedené medzné hodnoty sa nevzťahujú na hračku alebo jej časti, pri ktorých sa vzhľadom na ich prístupnosť, funkciu, objem alebo hmotnosť jednoznačne vylučuje akékoľvek riziko z dôvodu cmúľania, olizovania, prehltnutia alebo dlhšieho kontaktu s pokožkou, ak sa používajú za podmienok uvedených v § 10 zákona.

01.07.2015

e) Látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu a ich povolené použitie v súlade s prílohou č. 2 ods. 3 písm. d), e) a f) zákona:

01.07.2015
LátkaKlasifikáciaPovolené použitie
NikelCMR 2V hračkách a častiach hračiek
vyrobených z nehrdzavejúcej ocele.
V častiach hračiek, ktoré majú
viesť elektrický prúd.
01.07.2015

f) Osobitné medzné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst:

24.11.2017
Látkač. CASLimitná hodnota
1.Tris(2-chlóretyl)fosfát TCEP115-96-85 mg/kg (limit obsahu)*
2.Tris[2-chlór-1-(chlórmetyl) etyl]-fosfát
TDCP
13674-87-85 mg/kg (limit obsahu)*
3.Tris(2-chlór-1-metyletyl)-fosfát
TCPP
13674-84-55 mg/kg (limit obsahu)*
4.Bisfenol A80-05-70,1 mg/l (migračný limit) podľa metód
stanovených v technických normách2a)
5.Formamid 75-12-7 20 μg/m3 (emisný limit), a to najviac po 28 dňoch od začiatku emisnej
skúšky penových materiálov v hračkách obsahujúcich viac
ako 200 mg/kg (medzná hodnota založená na obsahu)
6.1, 2-benzizotiazol-3(2H)-ón 2634-33-55 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách
podľa metód stanovených v technických normách2a)
7. Reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
(EC č. 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
(EC č. 220-239-6) (3:1)
55965-84-9 1mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách
8.5-chlór-2-metyl-izotiazol-3(2H)-ón 26172-55-40,75 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách
9. 2-metylizotiazol-3(2H)-ón2682-20-4 0,25 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách
15.08.2013

Príloha č. 2 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.

15.08.2013

OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽIAVAŤ PRI POUŽÍVANÍ NIEKTORÝCH KATEGÓRIÍ HRAČIEK

15.08.2013

1. Hračka, ktorá nie je určená na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov

15.08.2013

Na hračke, ktorá môže byť pre dieťa vo veku do 36 mesiacov nebezpečná, sa uvádza toto upozornenie: „Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov.“ alebo „Nevhodné pre deti do troch rokov.“ alebo upozornenie vo forme tejto grafiky:

15.08.2013

Obrázok

15.08.2013

Upozornenie je doplnené krátkou informáciou o osobitnom nebezpečenstve vysvetľujúcom toto bezpečnostné opatrenie, ktoré možno uviesť v návode na použitie. Tento bod sa neuplatňuje na hračku, ktorá je vzhľadom na svoju funkciu, rozmery, charakteristiky a jej vlastnosti alebo iné závažné dôvody zjavne nevhodná pre dieťa vo veku do 36 mesiacov.

15.08.2013

2. Hračka na rozvíjanie pohybovej aktivity

15.08.2013

Na hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity sa uvádza toto upozornenie: „Iba na domáce použitie.“.

15.08.2013

K hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity pripevnenej k nosníku, a ak je to potrebné, aj k inej hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity, musia byť pripojené pokyny, ktoré upozorňujú na potrebu uskutočňovania kontrol a údržby hlavných častí (závesov, upevnení, zakotvení atď.) v určitých intervaloch a poukazujúce na to, že ak tieto kontroly nebudú vykonané, hračka môže spôsobiť pád alebo prevrátenie. Tiež musia byť uvedené pokyny na zabezpečenie správnej montáže hračky s upozornením na tie časti, ktoré môžu pri nesprávnej montáži predstavovať nebezpečenstvo. Zároveň sa uvedú osobitné informácie týkajúce sa vhodného povrchu, na ktorý sa musí hračka umiestniť.

15.08.2013

3. Funkčná hračka

15.08.2013

Na funkčnej hračke sa uvádza toto upozornenie: „Používať pod priamym dohľadom dospelej osoby.“.

15.08.2013

Navyše je k hračke pripojený návod na použitie uvádzajúci pracovné pokyny, ako aj preventívne opatrenia, ktoré má dieťa dodržiavať, s upozornením, že nedodržiavanie týchto preventívnych opatrení vystavuje dieťa nebezpečenstvu, ktoré je potrebné spresniť – bežne súvisiace so spotrebičom alebo výrobkom, ktorého je daná hračka zmenšeným modelom alebo napodobeninou. Takisto sa uvedie, že hračka sa musí držať mimo dosahu detí do určitého veku, ktorý určí výrobca.

15.08.2013

4. Chemická hračka

15.08.2013

Návod na použitie hračky, ktorá obsahuje nebezpečné chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré sú zo svojej samotnej podstaty nebezpečné, musí obsahovať

15.08.2013

a) upozornenie o nebezpečnej povahe týchto chemických látok alebo chemických zmesí,

15.08.2013

b) preventívne opatrenia, ktoré musí dieťa dodržiavať, aby sa vyhlo nebezpečenstvu spojenému s ich používaním, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu hračky,

15.08.2013

c) ustanovenie o prvej pomoci, ktorá sa poskytne v prípade vážnej nehody spôsobenej používaním tohto typu hračky a

15.08.2013

d) upozornenie, že hračka sa musí uchovávať mimo dosahu detí vo veku určenom výrobcom.

15.08.2013

Na obale chemickej hračky musí byť uvedené aj toto upozornenie: „Nevhodné pre deti vo veku do (vek určí výrobca) rokov. Používať pod priamym dohľadom dospelej osoby.“.

15.08.2013

5. Korčule, kolieskové korčule, in-line korčule, skejtbordy, kolobežky a bicykle pre deti

15.08.2013

Ak sa tieto hračky ponúkajú na predaj, musí na nich byť uvedené toto upozornenie: „Používať ochranné prostriedky. Nepoužívať v premávke na pozemných komunikáciách.“.

15.08.2013

Návod na použitie musí obsahovať:

15.08.2013

a) upozornenie, že sa hračka musí používať opatrne, pretože si vyžaduje veľkú zručnosť, aby sa tak zamedzilo pádom alebo zrážkam zapríčiňujúcim zranenie dieťaťa alebo iných osôb, a

15.08.2013

b) informácie o odporúčaných osobných ochranných prostriedkoch (helmách, rukaviciach, nákolenníkoch, chráničoch na lakte atď.).

15.08.2013

6. Hračka do vody

15.08.2013

Na hračke do vody sa uvádza toto upozornenie: „Používať len vo vode, v ktorej dieťa dosiahne na dno, a pod dohľadom dospelej osoby.“.

15.08.2013

7. Hračky s potravinami

15.08.2013

Ak sa hračka nachádza v potravinách alebo sa ponúka s potravinami, na vonkajšom obale sa uvádza toto upozornenie: „Vnútri sa nachádza hračka. Odporúča sa dohľad dospelej osoby.“.

15.08.2013

8. Napodobeniny ochranných masiek a prílb

15.08.2013

Na napodobenine ochrannej masky a prilby sa uvádza toto upozornenie: „Táto hračka neposkytuje ochranu.“.

15.08.2013

9. Hračka určená na zavesenie na kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík prostredníctvom povrázkov, šnúr, gumičiek alebo remienkov

15.08.2013

Hračka určená na zavesenie na kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík prostredníctvom povrázkov, šnúr, gumičiek alebo remienkov musí mať na obale toto upozornenie, ktoré je tiež trvalo uvedené aj na hračke: „Aby sa predišlo možnému zraneniu dieťaťa jeho zapletením sa do hračky, odstráňte túto hračku, keď sa dieťa začne stavať na ruky a kolená do plaziacej polohy.“.

15.08.2013

10. Balenie alergénnych vonných látok v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských hrách a chuťových spoločenských hrách

15.08.2013

Balenia alergénnych vonných látok v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských hrách a chuťových spoločenských hrách, ktoré obsahujú vonné látky uvedené v prílohe č. 1 písm. a) bodoch 41 až 55, a alergénnych vonných látok uvedených v prílohe č. 1 písm. b) musia obsahovať toto upozornenie:

15.08.2013

„Obsahuje alergénne vonné látky, ktoré môžu spôsobiť alergie.“.

15.08.2013

Príloha č. 3 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.

15.08.2013

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.03.2014

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2009) v znení smernice Komisie 2012/7/EÚ z 2. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 64, 3. 3. 2012).

01.03.2014

2. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 681/2013 zo 17. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 195, 18. 07. 2013).

01.07.2015

3. Smernica Komisie 2014/79/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o TCEP, TDCP a TCPP (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).

01.07.2015

4. Smernica Komisie 2014/81/EÚ z 23. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014).

01.07.2015

5. Smernica Komisie 2014/84/EÚ z 30. júna 2014, ktorou sa mení doplnok A k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o nikel (Ú. v. EÚ L 192, 1. 7. 2014).

24.05.2017

6. Smernica Komisie (EÚ) 2015/2115 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o formamid (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).

24.05.2017

7. Smernica Komisie (EÚ) 2015/2116 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o benzizotiazolinón (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).

24.05.2017

8. Smernica Komisie (EÚ) 2015/2117 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chlórmetylizotiazolinón a metylizotiazolinón, a to jednotlivo a v pomere 3:1 (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).

Poznámky pod čiarou

15.08.2013

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009).

15.08.2013

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

2a) STN EN 71-10 Bezpečnosť hračiek.
Časť 10: Organické chemické zlúčeniny. Príprava vzoriek a extrakcia (94 3094)
STN EN 71-11 Bezpečnosť hračiek. Časť 11: Organické chemické zlúčeniny.
Metódy analýzy (94 3094).