01.02.2013

21

01.02.2013

NARIADENIE VLÁDY

01.02.2013

Slovenskej republiky

01.02.2013

z 23. januára 2013,

01.02.2013

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka

01.02.2013

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 369 ods. 2 a § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.02.2013

§ 1

01.02.2013

Sadzba úrokov z omeškania (k § 369 ods. 2 zákona)

01.01.2015

(1) Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky 1) platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.

01.01.2015

(2) Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky 1) platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.

01.01.2015

(3) Ak veriteľ požaduje úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa odseku 1, použije sa tento spôsob určenia úrokov z omeškania počas celej doby omeškania.

01.02.2013

§ 2

01.02.2013

Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (k § 369c ods. 1 zákona)

01.02.2013

Výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa § 369c ods. 1 zákona je 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.


01.02.2013

§ 3

01.02.2013

Prechodné ustanovenie

01.02.2013

Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov občianskeho práva účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.2)

01.01.2015

§ 3a

01.01.2015

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015

01.01.2015

Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2015, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.

01.02.2013

§ 4

01.02.2013

Záverečné ustanovenie

01.02.2013

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

01.02.2013

§ 5

01.02.2013

Účinnosť

01.02.2013

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2013.


01.02.2013

Robert Fico v. r.


01.02.2013

Príloha k nariadeniu vlády č. 21/2013 Z. z.

01.02.2013

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.02.2013

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 48, 23. 2. 2011).

Poznámky pod čiarou

01.02.2013

1) § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.02.2013

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.