Vyhláška č. 2/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

Čiastka 2/2013
Platnosť od 04.01.2013
Účinnosť od 15.01.2013
15.01.2013

2

15.01.2013

VYHLÁŠKA

15.01.2013

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

15.01.2013

z 20. decembra 2012,

15.01.2013

ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

15.01.2013

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.01.2013

§ 1

15.01.2013

Táto vyhláška ustanovuje

15.01.2013

a) formu a obsah údajov, ktoré sú uchovávané dodávateľom elektriny o obchodoch podľa § 34 ods. 2 písm. n) zákona,

15.01.2013

b) formu a obsah údajov, ktoré sú uchovávané dodávateľom plynu o obchodoch podľa § 69 ods. 2 písm. f) zákona,

15.01.2013

c) postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov podľa písmen a) a b).

15.01.2013

§ 2

15.01.2013

Uchovávanými údajmi sú:

15.01.2013

a) identifikačné údaje zmluvných strán,

15.01.2013

b) charakteristika obchodu,

15.01.2013

c) druh zmluvy o dodávke elektriny alebo dodávke plynu,

15.01.2013

d) doba trvania zmluvy o dodávke elektriny alebo dodávke plynu a podmienky, za akých možno zmluvu o dodávke elektriny alebo dodávke plynu vypovedať,

15.01.2013

e) množstvo elektriny alebo plynu dohodnuté v zmluve o dodávke elektriny alebo dodávke plynu,

15.01.2013

f) podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu,

15.01.2013

g) fakturačné podmienky za dodávku elektriny alebo dodávku plynu,

15.01.2013

h) cena za dodávku elektriny alebo dodávku plynu vrátane všetkých jej zložiek a platných zmien,

15.01.2013

i) miesto dodávky elektriny alebo dodávky plynu.

15.01.2013

§ 3

15.01.2013

(1) Údaje podľa § 2 sa uchovávajú

15.01.2013

a) v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,

15.01.2013

b) počas doby piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

15.01.2013

(2) Uchovávané údaje podliehajú organizačným opatreniam na ochranu pred zneužitím, poškodením, zničením a neoprávneným zásahom. Označujú sa ako dôverné a uchovávajú sa v zabezpečenom priestore s obmedzeným a kontrolovaným prístupom.


15.01.2013

§ 4

15.01.2013

Účinnosť

15.01.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.


15.01.2013

Jozef Holjenčík v. r.