15.07.201331.12.2016

194

15.07.201331.12.2016

VYHLÁŠKA

15.07.201331.12.2016

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

15.07.201331.12.2016

z 20. júna 2013,

15.07.201331.12.2016

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

15.07.201331.12.2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a), b), e), h), i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.07.201331.12.2016

§ 1

15.07.201331.12.2016

Základné pojmy

15.07.201331.12.2016

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

15.07.201331.12.2016

a) regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,

15.07.201331.12.2016

b) rokom t rok, pre ktorý sa určuje alebo platí cena,

15.07.201331.12.2016

c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

15.07.201331.12.2016

d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,

15.07.201331.12.2016

e) objemovou jednotkou 1 m3 odobratej povrchovej vody alebo 1 000 m3 energetickej vody,1)

15.07.201331.12.2016

f) jednotkou množstva mechanickej energie 1 MWh,

15.07.201331.12.2016

g) mechanickou energiou energia produkovaná pohybom masy vody v prirodzenom koryte vodného toku alebo v umelom koryte vodného toku.

15.07.201331.12.2016

§ 2

15.07.201331.12.2016

Rozsah cenovej regulácie

15.07.201331.12.2016

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na

15.07.201331.12.2016

a) odber povrchovej vody z vodných tokov,

15.07.201331.12.2016

b) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,

15.07.201331.12.2016

c) odber energetickej vody z vodných tokov.

15.07.201331.12.2016

§ 3

15.07.201331.12.2016

Spôsob vykonávania cenovej regulácie

15.07.201331.12.2016

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vykonáva určením spôsobu výpočtu pevnej ceny za

15.07.201331.12.2016

a) odber povrchovej vody z vodných tokov,2)

15.07.201331.12.2016

b) využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,3)

15.07.201331.12.2016

c) odber energetickej vody z vodných tokov.4)

15.07.201331.12.2016

§ 4

15.07.201331.12.2016

Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov

15.07.201331.12.2016

(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú

15.07.201331.12.2016

a) primerané technologické náklady,

15.07.201331.12.2016

b) osobné náklady;5) za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

15.07.201331.12.2016

c) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,6)

15.07.201331.12.2016

d) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku7) okrem odpisov hmotného majetku podľa písmena e), pričom pri hmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú rovnomerné odpisy hmotného majetku najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom8) z jeho obstarávacej ceny9) a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve regulovaného subjektu,

15.07.201331.12.2016

e) odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,7) zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu po 1. júli 2009, vo výške rovnomerných odpisov8) z kúpnej ceny maximálne do výšky rovnomerných odpisov8) zo všeobecnej hodnoty hmotného a nehmotného majetku10) stanovenej znaleckým posudkom,

15.07.201331.12.2016

f) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške odpisov podľa písmen d) a e); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmen d) a e) a dane z nehnuteľností,

15.07.201331.12.2016

g) náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,11)

15.07.201331.12.2016

h) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky12) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť,

15.07.201331.12.2016

i) režijné náklady na regulované činnosti.

15.07.201331.12.2016

(2) Na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené režijné náklady na regulované činnosti na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI). Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa § 8 až 10 sa zahrnie podiel režijných nákladov do jednotlivých položiek kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám z roku t-2.

15.07.201331.12.2016

(3) Ekonomicky oprávnené náklady sa kalkulujú na jednotlivé činnosti v rozsahu, v akom sa jednotlivé skupiny vodohospodárskeho hmotného majetku využívajú na regulovanú činnosť.

15.07.201331.12.2016

(4) Výška ekonomicky oprávnených nákladov sa v prípade predaja hmotného majetku, ktorý sa používal na vykonávanie regulovanej činnosti, zníži o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku.13)

15.07.201331.12.2016

(5) Výška plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny za regulovanú činnosť sa určuje maximálne do výšky ekonomicky oprávnených nákladov na rok t plánovaných v návrhu ceny regulovaného subjektu.

15.07.201331.12.2016

(6) Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú

15.07.201331.12.2016

a) sankcie,

15.07.201331.12.2016

b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

15.07.201331.12.2016

c) odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwil“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,14)

15.07.201331.12.2016

d) odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,

15.07.201331.12.2016

e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,

15.07.201331.12.2016

f) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,15) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,

15.07.201331.12.2016

g) odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,16)

15.07.201331.12.2016

h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)

15.07.201331.12.2016

i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)

15.07.201331.12.2016

j) tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)

15.07.201331.12.2016

k) náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)

15.07.201331.12.2016

l) dobrovoľné poistenie osôb,

15.07.201331.12.2016

m) manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

15.07.201331.12.2016

n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

15.07.201331.12.2016

o) náklady na reprezentáciu a dary,

15.07.201331.12.2016

p) odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,

15.07.201331.12.2016

q) náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)

15.07.201331.12.2016

r) príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,22)

15.07.201331.12.2016

s) náklady na údržbu a prevádzku školiacich zariadení a rekreačných zariadení,

15.07.201331.12.2016

t) daň z nehnuteľnosti platená za školiace zariadenia a rekreačné zariadenia,

15.07.201331.12.2016

u) štipendiá poskytnuté študentom a žiakom stredných odborných škôl,

15.07.201331.12.2016

v) odpis nedobytnej pohľadávky okrem pohľadávok za odbery podzemnej vody a za vypúšťanie odpadových vôd,

15.07.201331.12.2016

w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,23)

15.07.201331.12.2016

x) rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,24)

15.07.201331.12.2016

y) tvorba opravných položiek,

15.07.201331.12.2016

z) náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,

15.07.201331.12.2016

aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,

15.07.201331.12.2016

ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,

15.07.201331.12.2016

ac) zostatková cena vyradeného alebo predaného hmotného majetku a nehmotného majetku,

15.07.201331.12.2016

ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,

15.07.201331.12.2016

ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,25)

15.07.201331.12.2016

af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,

15.07.201331.12.2016

ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,

15.07.201331.12.2016

ah) kurzové straty,

15.07.201331.12.2016

ai) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

15.07.201331.12.2016

(7) Do ekonomicky oprávnených nákladov na odber povrchových vôd nemožno zahrnúť náklady spojené s odberom povrchovej vody podľa osobitného predpisu26) a náklady súvisiace s dodávkou povrchovej vody odberateľovi.

15.07.201331.12.2016

§ 5

15.07.201331.12.2016

Spôsob určenia výšky primeraného zisku

15.07.201331.12.2016

Výška primeraného zisku na regulovanú činnosť sa určí prostredníctvom koeficientu miery zisku p, ktorého hodnota je 0,05.

15.07.201331.12.2016

§ 6

15.07.201331.12.2016

Podklady návrhu ceny

15.07.201331.12.2016

Súčasťou návrhu ceny sú

15.07.201331.12.2016

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

15.07.201331.12.2016

b) výpočet pevnej ceny za odber povrchovej vody z vodných tokov (ďalej len „odber povrchovej vody“) podľa § 8 ods. 1 a 2 a návrh pevnej ceny za odber povrchovej vody,

15.07.201331.12.2016

c) výpočet priemernej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov (ďalej len „využívanie hydroenergetického potenciálu“) podľa § 9 ods. 1 a 2 a návrh taríf za využívanie hydroenergetického potenciálu podľa § 9 ods. 3 až 6,

15.07.201331.12.2016

d) výpočet pevnej ceny za odber energetickej vody z vodných tokov (ďalej len „odber energetickej vody“) podľa § 10 ods. 1 a 2 a návrh pevnej ceny za odber energetickej vody,

15.07.201331.12.2016

e) vyplnené údaje v tabuľkách podľa príloh č. 1 a 2,

15.07.201331.12.2016

f) kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na odber povrchovej vody podľa § 4 predpokladaných na rok t-1 podľa prílohy č. 3,

15.07.201331.12.2016

g) kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na využívanie hydroenergetického potenciálu podľa § 4 predpokladaných na rok t-1 podľa prílohy č. 4,

15.07.201331.12.2016

h) kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na odber energetickej vody podľa § 4 predpokladaných na rok t-1 podľa prílohy č. 5,

15.07.201331.12.2016

i) kalkulácia predpokladaných ekonomicky oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske služby27) podľa § 4 na rok t-1 podľa prílohy č. 6,

15.07.201331.12.2016

j) plán investičných výdavkov a plán odpisov dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku na regulované činnosti na roky t až t+2,

15.07.201331.12.2016

k) prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov za rok t-1 týkajúcich sa regulovaných činností,

15.07.201331.12.2016

l) vnútropodnikový predpis kalkulácie alebo rozpisu režijných nákladov na regulované činnosti,

15.07.201331.12.2016

m) prehľad členenia nákladov na jednotlivé činnosti podľa rozsahu, v akom sa jednotlivé skupiny vodohospodárskeho hmotného majetku využívajú na regulovanú činnosť,

15.07.201331.12.2016

n) vnútropodniková účtovná smernica a účtový rozvrh.

15.07.201331.12.2016

§ 7

15.07.201331.12.2016

Spôsob predkladania návrhu ceny

15.07.201331.12.2016

(1) Ak sa predkladá návrh ceny prvýkrát na rok t, návrh ceny obsahuje plánované údaje a podklady podľa § 6.

15.07.201331.12.2016

(2) Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o návrhu ceny sa primerane vzťahujú aj na návrh na zmenu rozhodnutia.

15.07.201331.12.2016

(3) Návrh ceny sa predkladá v originálnej listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 7 sa predkladajú aj elektronicky v súboroch obsahujúcich tabuľky.

15.07.201331.12.2016

§ 8

15.07.201331.12.2016

Spôsob výpočtu pevnej ceny za odber povrchovej vody a výšky primeraného zisku

15.07.201331.12.2016

(1) Pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t sa vypočíta podľa vzorca

15.07.201331.12.2016

Vzorec

15.07.201331.12.2016

ak (JPI – X) t je pevná cena za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,

15.07.201331.12.2016

ONPVt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách za odber povrchovej vody schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,

15.07.201331.12.2016

PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2,

15.07.201331.12.2016

QPVt je množstvo povrchovej vody v objemových jednotkách odobratej odberateľmi z vodných tokov schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,

15.07.201331.12.2016

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

15.07.201331.12.2016

X je faktor efektivity; pre regulačné obdobie vo výške 3,5 %,

15.07.201331.12.2016

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení pevnej ceny za odber povrchovej vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

15.07.201331.12.2016

(2) Maximálna výška primeraného zisku za odber povrchovej vody v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

15.07.201331.12.2016

Vzorec

15.07.201331.12.2016

§ 9

15.07.201331.12.2016

Spôsob výpočtu pevnej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu a výšky primeraného zisku

15.07.201331.12.2016

(1) Na určenie pevnej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu sa vypočíta priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t podľa vzorca

15.07.201331.12.2016

Vzorec

15.07.201331.12.2016

ak (JPI – X) t je priemerná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,

15.07.201331.12.2016

ONHPt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách na využívanie hydroenergetického potenciálu schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,

15.07.201331.12.2016

DMEt je množstvo dodanej mechanickej energie v jednotkách množstva mechanickej energie, vypočítané z množstva predpokladanej vyrobenej elektrickej energie pri predpokladanej 97 % účinnosti energetických zariadení, schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,

15.07.201331.12.2016

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

15.07.201331.12.2016

X je faktor efektivity; pre regulačné obdobie vo výške 3,5 %,

15.07.201331.12.2016

PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2,

15.07.201331.12.2016

Z je hodnota zmeny v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri výpočte priemernej ceny za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

15.07.201331.12.2016

(2) Maximálna výška primeraného zisku za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

15.07.201331.12.2016

Vzorec

15.07.201331.12.2016

(3) Pevná cena za využívanie hydroenergetického potenciálu sa predkladá ako tarifa pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu.

15.07.201331.12.2016

(4) Tarify pre jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu sa vypočítajú podľa vzorca

15.07.201331.12.2016

Vzorec

15.07.201331.12.2016

kde

15.07.201331.12.2016

Tt je tarifa za využívanie hydroenergetického potenciálu v eurách na jednotku dodanej mechanickej energie v roku t,

15.07.201331.12.2016

k je koeficient rozloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku medzi jednotlivé skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu vodného toku určený podľa odseku 5.

15.07.201331.12.2016

(5) Skupiny využívateľov hydroenergetického potenciálu sa členia podľa inštalovaného výkonu vodných elektrární a koeficient rozloženia nákladov k sa ustanovuje takto:

15.07.201331.12.2016

a) od 100 kW do 1 000 kW k = 0,30,

15.07.201331.12.2016

b) od 1 001 kW do 10 000 kW k = 0,50,

15.07.201331.12.2016

c) nad 10 000 kW k = 1,02.

15.07.201331.12.2016

(6) Návrh taríf za využívanie hydroenergetického potenciálu na rok t sa predkladá tak, aby ich vážený priemer prepočítaný na jednotku dodanej mechanickej energie neprekročil priemernú cenu za využívanie hydroenergetického potenciálu vypočítanú podľa odseku 1.

15.07.201331.12.2016

§ 10

15.07.201331.12.2016

Spôsob výpočtu pevnej ceny za odber energetickej vody a výšky primeraného zisku

15.07.201331.12.2016

(1) Pevná cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t sa vypočíta podľa vzorca

15.07.201331.12.2016

Vzorec

15.07.201331.12.2016

ak (JPI – X) t je pevná cena za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku v roku t,

15.07.201331.12.2016

ONEVt sú ekonomicky oprávnené náklady v eurách na odber energetickej vody schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,

15.07.201331.12.2016

PZt je maximálna výška primeraného zisku v eurách určená podľa odseku 2,

15.07.201331.12.2016

QEVt je množstvo odobratej energetickej vody v objemových jednotkách schválené alebo určené úradom vo výpočte ceny na rok t-1,

15.07.201331.12.2016

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

15.07.201331.12.2016

X je faktor efektivity; pre regulačné obdobie vo výške 3,5 %,

15.07.201331.12.2016

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa použije vo výpočte, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené náklady regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení pevnej ceny za odber energetickej vody v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

15.07.201331.12.2016

(2) Maximálna výška primeraného zisku za odber energetickej vody v eurách na rok t sa vypočíta podľa vzorca

15.07.201331.12.2016

Vzorec

15.07.201331.12.2016

§ 11

15.07.201331.12.2016

Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov

15.07.201331.12.2016

Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája predkladajú skutočné údaje za regulované činnosti za predchádzajúci rok, a to

15.07.201331.12.2016

a) uvedené v prílohách č. 3 až 5 v stĺpci „Rok t-2“,

15.07.201331.12.2016

b) kalkulácia skutočných ekonomicky oprávnených nákladov na regulované a neregulované vodohospodárske služby27) podľa § 4 podľa prílohy č. 6,

15.07.201331.12.2016

c) údaje o hmotnom majetku podľa odpisových skupín7) a nehmotnom majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných činností podľa prílohy č. 7,

15.07.201331.12.2016

d) prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovaných činností,

15.07.201331.12.2016

e) výkaz ziskov a strát28) za príslušné regulované činnosti.


15.07.201331.12.2016

§ 12

15.07.201331.12.2016

Prechodné ustanovenie

15.07.201331.12.2016

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaní o cenovej regulácii na rok 2014.

15.07.201331.12.2016

§ 13

15.07.201331.12.2016

Účinnosť

15.07.201331.12.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2013.


15.07.201331.12.2016

Jozef Holjenčík v. r.


15.07.201331.12.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 194/2013 Z. z

15.07.201331.12.2016

ÚDAJE POTREBNÉ PRE VÝPOČET CIEN ZA VYUŽÍVANIE HYDROENERGETICKÉHO POTENCIÁLU, ZA ODBER POVRCHOVEJ VODY A ZA ODBER ENERGETICKEJ VODY

15.07.201331.12.2016

Vzor 01

15.07.201331.12.2016

Príloha č. 2 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.

15.07.201331.12.2016

SPOLOČNÉ ÚDAJE

15.07.201331.12.2016

Vzor 02

15.07.201331.12.2016

Príloha č. 3 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.

15.07.201331.12.2016

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ODBER POVRCHOVEJ VODY V TISÍCOCH EUR

15.07.201331.12.2016

Vzor 03

15.07.201331.12.2016

Príloha č. 4 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.

15.07.201331.12.2016

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA VYUŽÍVANIE HYDROENERGETICKÉHO POTENCIÁLU V TISÍCOCH EUR

15.07.201331.12.2016

Vzor 04

15.07.201331.12.2016

Príloha č. 5 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.

15.07.201331.12.2016

KALKULÁCIA EKKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ODBER ENERGETICKEJ VODY V TISÍCOCH EUR

15.07.201331.12.2016

Vzor 05

15.07.201331.12.2016

Príloha č. 6 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.

15.07.201331.12.2016

KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA REGULOVANÉ A NEREGULOVANÉ VODOHOSPODÁRSKE SLUŽBY V TISÍCOCH EUR

15.07.201331.12.2016

Vzor 06

15.07.201331.12.2016

Príloha č. 7 k vyhláške č. 194/2013 Z. z.

15.07.201331.12.2016

ÚDAJE O HMOTNOM A NEHMOTNOM MAJETKU V TISÍCOCH EUR

15.07.201331.12.2016

Vzor 07

Poznámky pod čiarou

15.07.201331.12.2016

1) § 2 písm. ai) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.

15.07.201331.12.2016

2) § 78 ods. 3 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z.

15.07.201331.12.2016

3) § 78 ods. 3 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z.

15.07.201331.12.2016

4) § 78 ods. 3 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z.

15.07.201331.12.2016

5) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.).

15.07.201331.12.2016

6) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády č. 367/2008 Z. z.

15.07.201331.12.2016

7) § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

8) § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

9) § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.

15.07.201331.12.2016

10) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

11) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

12) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z.

15.07.201331.12.2016

13) § 25 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

14) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

15) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

16) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

17) § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

18) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

20) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

15.07.201331.12.2016

21) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

22) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

23) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

24) § 59 ods. 13 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).

15.07.201331.12.2016

25) § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.07.201331.12.2016

26) § 78 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.

15.07.201331.12.2016

27) § 1 a 2 nariadenia vlády č. 755/2004 Z. z.

15.07.201331.12.2016

28) § 17 až 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.