Zákon č. 180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 42/2013
Platnosť od 29.06.2013
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2013 okrem čl. XXIX, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2013.

30.06.2013

180

30.06.2013

ZÁKON

30.06.2013

z 19. júna 2013

30.06.2013

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

30.06.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.10.2013

Čl. I

01.10.2013

§ 1

01.10.2013

Úvodné ustanovenie

01.10.2013

Tento zákon

01.10.2013

a) ustanovuje postavenie, sídla a územné obvody a pôsobnosť okresných úradov,

01.10.2013

b) upravuje vyhlasovanie vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy,

01.10.2013

c) zrušuje niektoré miestne orgány štátnej správy a upravuje vzťahy súvisiace s ich zrušením.

01.10.2013

§ 2

01.10.2013

Postavenie okresných úradov

01.10.2013

(1) Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.10.2013

(2) Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

01.10.2013

(3) Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného úradu určený podľa odseku 6, ak § 7 neustanovuje inak.

01.06.2017

(4) Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za okresný úrad koná pred súdom prednosta okresného úradu alebo ním poverený zamestnanec.

01.06.2017

(5) Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu upravuje ministerstvo smernicou po dohode s ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy uskutočňovaný odborom okresného úradu.

01.10.2013

§ 3

01.10.2013

Sídla a územné obvody okresných úradov

01.10.2013

(1) V prílohe č. 1 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy

01.10.2013

a) civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

01.10.2013

b) hospodárskej mobilizácie,

01.10.2013

c) katastra nehnuteľností,

01.10.2013

d) obrany štátu,

01.01.2017

e) starostlivosti o životné prostredie,

01.01.2017

f) regionálneho rozvoja.

01.10.2013

(2) V prílohe č. 2 sú uvedené sídla a územné obvody okresných úradov na úsekoch štátnej správy

01.10.2013

a) cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

01.10.2013

b) poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav,

01.10.2013

c) všeobecnej vnútornej správy,

01.10.2013

d) živnostenského podnikania.

01.10.2013

(3) Ak zákon ustanovuje pôsobnosť len okresnému úradu v sídle kraja, jeho územným obvodom pôsobnosti je územný obvod kraja, v ktorom má okresný úrad v sídle kraja sídlo; to sa nevzťahuje na Okresný úrad Košice-okolie.

01.10.2013

(4) Okresný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť na výkon niektorých činností štátnej správy pracovisko okresného úradu a určiť jeho územný obvod.

01.01.2017

Pôsobnosť okresných úradov

01.10.2013

§ 4

01.10.2013

(1) Pôsobnosť okresných úradov ustanovuje tento zákon a osobitné zákony.

01.07.2016

(2) Okresný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1, 5 a 6

01.10.2013

a) riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,

01.07.2016

b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

01.07.2016

c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje vyšší územný celok, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

01.07.2016

d) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec, ktorá sa nachádza v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

01.07.2016

(3) Okresný úrad v sídle kraja nemôže

01.07.2016

a) zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce, ak bolo vydané vo veciach územnej samosprávy,

01.07.2016

b) preskúmať rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce mimo odvolacieho konania.

01.07.2016

(4) Na plnenie úloh podľa odseku 2 písm. b) sa v okresnom úrade v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný útvar; môže plniť aj úlohy podľa odseku 2 písm. a), c) a d).

01.07.2016

(5) Okresný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a obcami v jeho územnom obvode; môže spolupracovať s obdobnými orgánmi verejnej správy iných štátov.

01.07.2016

(6) Okresný úrad v sídle kraja spravuje majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe majetku štátu.1)

01.07.2016

(7) Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadia a kontrolujú v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria príslušné úseky štátnej správy.

01.01.2017

§ 4a

01.01.2017

Pôsobnosť na úseku regionálneho rozvoja podľa § 3 ods. 1 písm. f) vykonáva len okresný úrad v sídle okresu, ktorý je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.1a)

01.10.2013

§ 5

01.10.2013

Vyhlášky

01.10.2013

(1) Všeobecne záväzné právne predpisy miestnych orgánov štátnej správy sa označujú názvom vyhláška.

01.10.2013

(2) Vyhláška sa vyhlasuje uverejnením vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

01.10.2013

(3) Vyhláška nadobúda platnosť dňom jej vyhlásenia podľa odseku 2; účinnosť nadobúda pätnásty deň po jej vyhlásení, ak nie je v nej ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak to odôvodňuje naliehavý všeobecný záujem, možno vo vyhláške ustanoviť skorší začiatok jej účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

01.10.2013

(4) Vyhláška odo dňa jej vyhlásenia musí byť každému prístupná na nazretie na orgáne podľa odseku 1, ktorý ju vydal.

01.10.2013

§ 6

01.10.2013

Smernice a iné vnútorné predpisy

01.10.2013

(1) Smernice a iné vnútorné predpisy (ďalej len „smernica“), ktorými ústredné orgány štátnej správy riadia výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi alebo inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyhlasujú sa uverejnením oznámenia o ich vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

01.10.2013

(2) Oznámenie o vydaní smernice obsahuje

01.10.2013

a) názov a dátum vydania,

01.10.2013

b) stručný obsah,

01.10.2013

c) dátum nadobudnutia účinnosti,

01.10.2013

d) údaj o tom, kde sa uverejní jej úplné znenie a kde možno doň nazrieť.

01.10.2013

(3) Smernica nadobúda platnosť dňom jej vyhlásenia podľa odseku 1; účinnosť nadobúda pätnásty deň po jej vyhlásení, ak nie je v nej ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak to odôvodňuje naliehavý všeobecný záujem, možno v smernici ustanoviť skorší začiatok jej účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

01.10.2013

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

01.01.2015

§ 7

01.01.2015

Výkon rozhodnutia okresného úradu uskutočňuje ministerstvo, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2) Ministerstvo je oprávnené vykonať konsolidáciu pohľadávok štátu vzniknutých z rozhodnutia okresného úradu podľa osobitného predpisu.2a) Ministerstvo je oprávnené odplatne postúpiť písomnou zmluvou na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora, splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli do 31. decembra 2013.

01.10.2013

§ 8

01.10.2013

Zrušujú sa

01.10.2013

a) obvodné úrady životného prostredia,

01.10.2013

b) obvodné pozemkové úrady,

01.10.2013

c) obvodné lesné úrady,

01.10.2013

d) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

01.10.2013

e) správy katastra,

01.10.2013

f) Obvodný úrad Štúrovo.

01.10.2013

§ 9

01.10.2013

(1) Obvodné úrady zriadené podľa predpisov účinných do 30. septembra 2013 sú okresné úrady podľa tohto zákona.

01.10.2013

(2) Prednosta obvodného úradu vymenovaný do 30. septembra 2013 sa považuje za prednostu okresného úradu podľa zákona účinného od 1. októbra 2013.

01.10.2013

(3) Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja, obvodného pozemkového úradu v sídle kraja, obvodného lesného úradu v sídle kraja, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správy katastra v sídle kraja ustanovená osobitnými predpismi prechádza na okresný úrad v sídle kraja.

01.10.2013

(4) Pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia, obvodného pozemkového úradu, obvodného lesného úradu, obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správy katastra ustanovená osobitnými predpismi prechádza na okresný úrad.

01.10.2013

(5) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali štátnu službu v obvodnom úrade životného prostredia v sídle kraja, obvodnom pozemkovom úrade v sídle kraja, obvodnom lesnom úrade v sídle kraja, obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správe katastra v sídle kraja, prechádzajú na ministerstvo.

01.10.2013

(6) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali štátnu službu v obvodnom úrade životného prostredia, obvodnom pozemkovom úrade, obvodnom lesnom úrade, obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správe katastra, prechádzajú na ministerstvo.

01.10.2013

(7) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali práce vo verejnom záujme v obvodnom úrade životného prostredia v sídle kraja, obvodnom pozemkovom úrade v sídle kraja, obvodnom lesnom úrade v sídle kraja, obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správe katastra v sídle kraja, prechádzajú na ministerstvo.

01.10.2013

(8) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 30. septembru 2013 vykonávali práce vo verejnom záujme v obvodnom úrade životného prostredia, obvodnom pozemkovom úrade, obvodnom lesnom úrade, obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správe katastra, prechádzajú na ministerstvo.

01.10.2013

(9) Nároky zamestnancov, ktoré vyplývajú z prechodu práv a povinností podľa odsekov 5 až 8, uspokojí ministerstvo; na týchto zamestnancov sa vzťahuje kolektívna zmluva ministerstva platná na rok 2013.

01.10.2013

(10) Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mali v správe obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, obvodný pozemkový úrad v sídle kraja, obvodný lesný úrad v sídle kraja, obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správa katastra v sídle kraja k 30. septembru 2013, prechádzajú do správy ministerstva okrem záväzkov nevyporiadaných v lehote splatnosti k 30. septembru 2013, ktoré prechádzajú do správy ústredného orgánu štátnej správy, ktorý riadil výkon štátnej správy uskutočňovaný zrušovaným miestnym orgánom štátnej správy.

01.10.2013

(11) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, právoplatne neskončené obvodným úradom životného prostredia v sídle kraja, obvodným pozemkovým úradom v sídle kraja, obvodným lesným úradom v sídle kraja, obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správou katastra v sídle kraja do 30. septembra 2013, dokončí okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mali sídlo obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, obvodný pozemkový úrad v sídle kraja, obvodný lesný úrad v sídle kraja, obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja a správa katastra v sídle kraja.

01.10.2013

(12) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, právoplatne neskončené obvodným úradom životného prostredia, obvodným pozemkovým úradom, obvodným lesným úradom, obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, správou katastra a Obvodným úradom Štúrovo do 30. septembra 2013, dokončí okresný úrad, v ktorého územnom obvode mali sídlo obvodný úrad životného prostredia, obvodný pozemkový úrad, obvodný lesný úrad, obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, správa katastra a Obvodný úrad Štúrovo.

01.10.2013

(13) Výkon rozhodnutí orgánov zrušovaných podľa § 8 a obvodných úradov, ktorý nebol začatý alebo nebol skončený do 30. septembra 2013, uskutoční ministerstvo.

01.10.2013

(14) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „krajský školský úrad“, „krajský stavebný úrad“, „územná vojenská správa“, „krajský úrad životného prostredia“, „krajský pozemkový úrad“, „krajský lesný úrad“, „krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ a „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

(15) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „obvodný úrad v sídle kraja“, „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“, „obvodný pozemkový úrad v sídle kraja“, „obvodný lesný úrad v sídle kraja“, „obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja“ a „správa katastra v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

(16) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používajú slová „obvodný úrad“, „obvodný úrad životného prostredia“, „obvodný pozemkový úrad“, „obvodný lesný úrad“, „obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ a „správa katastra“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.05.2014

§ 9a

01.05.2014

(1) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb a ktoré mal podľa § 9 ods. 12 dokončiť okresný úrad, v ktorého územnom obvode mal sídlo obvodný pozemkový úrad a obvodný lesný úrad, právoplatne neskončené do 30. apríla 2014, dokončí okresný úrad, do ktorého územnej pôsobnosti tieto konania patria; konania podľa osobitného predpisu,3) ktoré mal podľa § 9 ods. 12 dokončiť okresný úrad Prešov, okresný úrad Stará Ľubovňa a okresný úrad Poprad, dokončí okresný úrad Kežmarok.

01.05.2014

(2) Okresný úrad, z ktorého územnej pôsobnosti konania prechádzajú podľa odseku 1, odovzdá dokumentáciu k týmto konaniam okresnému úradu, na ktorý prechádza územná pôsobnosť, do 15. mája 2014.

01.01.2015

§ 9b

01.01.2015

Pohľadávky, ktoré prešli na ministerstvo podľa § 9 alebo osobitného predpisu,4) alebo prešli na ministerstvo zrušením štátnych rozpočtových organizácií podľa osobitného predpisu5) zanikajú 1. januára 2015, ak neboli uspokojené a jednotlivá výška pohľadávky je nižšia ako priemerné náklady na vymoženie obdobných pohľadávok.

01.10.2013

§ 10

01.10.2013

Zrušujú sa:

01.10.2013

1. zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z., zákona č. 254/2007 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z.,

01.10.2013

2. čl. I zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. XVI zákona č. 345/2012 Z. z.,

01.10.2013

3. čl. I zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


01.10.2013

Čl. III

01.10.2013

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 20i ods. 2 sa slová „obvodnom úrade v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade v sídle kraja“.

01.10.2013

2. V § 151l ods. 4 sa slová „príslušnej správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.

01.10.2013

3. V § 553b ods. 1 sa slová „správa katastra“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

01.10.2013

Čl. IV

01.10.2013

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z, zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.2013

1. V § 3 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

01.10.2013

b) okresné úrady v sídlach krajov,

01.10.2013

c) okresné úrady.“.

01.10.2013

2. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

01.10.2013

s) zabezpečuje finančné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií.“.

01.10.2013

3. V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú písmená d) a e).

01.10.2013

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

01.10.2013

4. V § 3 sa vypúšťa odsek 6.

01.10.2013

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

01.10.2013

5. V § 3 ods. 6 sa slová „odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), p), q) a r)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), p), q), r) a s)“ a slová „odseku 4 písm. e), f) a g)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. d) a e)“.

01.10.2013

6. V § 3 ods. 7 sa slová „odseku 4 písm. f)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. d)“.

01.10.2013

7. Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

8. Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. V

01.10.2013

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z. a zákona č. 300/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 121 ods. 2 písm. b) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.

01.10.2013

2. § 139b odsek 10 znie:

01.10.2013

(10) Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú stavby v správe, nájme alebo vo výpožičke ministerstva vnútra, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu užívané na služobné účely a stavby, ktoré sú v správe, nájme alebo vo výpožičke rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií, akciových spoločností a štátnych podnikov v zakladateľskej alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti týchto orgánov.“.

01.10.2013

Čl. VI

01.10.2013

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z. a zákona č. 145/2013 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 9 ods. 8 sa slová „Obvodný pozemkový úrad Kežmarok“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad Kežmarok“.

01.10.2013

2. Slová „obvodný pozemkový úrad“ a „pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. VII

01.10.2013

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 145/2013 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 3 ods. 3 druhá veta znie: „Komisia je zložená z troch zamestnancov okresného úradu, jedného zástupcu obce a jedného zástupcu navrhovateľa.“ a v poslednej vete sa slová „riaditeľ obvodného pozemkového úradu“ nahrádzajú slovami „prednosta okresného úradu“.

01.10.2013

2. V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

01.10.2013

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 1 až 13.

01.10.2013

3. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

01.10.2013

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

01.10.2013

4. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

01.10.2013

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).

01.10.2013

5. V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).

01.10.2013

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená b) až f).

01.10.2013

6. V § 5 sa vypúšťajú odseky 5 až 10.

01.10.2013

Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 7.

01.10.2013

7. V § 5 sa vypúšťa odsek 7.

01.10.2013

8. Príloha k zákonu sa vypúšťa.

01.10.2013

9. Slová „obvodný pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 42a ods. 1 a § 42d ods. 2 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

10. Slová „obvodný pozemkový úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. VIII

01.10.2013

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z. a zákona č. 95/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.2013

1. V § 45 ods. 1 druhej vete sa slová „živnostenský úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „živnostenský úrad“ a v tretej vete sa slová „živnostenského úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „živnostenského úradu“.

01.10.2013

2. V § 57 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona“.

01.10.2013

3. V § 60 ods. 6, § 61 ods. 1, § 62 ods. 1 a 5, § 63, § 64, § 65a ods. 1 a 2 úvodných vetách, § 65a ods. 3, § 65b ods. 5, § 65c a § 66 ods. 1 až 3 sa slová „živnostenský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „živnostenský úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

4. V § 66b odsek 1 znie:

01.10.2013

(1) Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni, ak § 60 ods. 6, § 61 ods. 1, § 62 ods. 1 a 5, § 63, § 64, § 65a ods. 1 a 2 v úvodných vetách a § 65a ods. 3, § 65b ods. 5, § 65c a § 66 ods. 1 až 3 neustanovujú inak.“.

01.10.2013

5. V § 66b sa vypúšťa odsek 3.

01.10.2013

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

01.10.2013

6. Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. IX

01.10.2013

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení zákona č. 571/2007 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 4 ods. 6 sa slová „riaditeľa obvodného pozemkového úradu“ nahrádzajú slovami „prednostu okresného úradu“.

01.10.2013

2. V § 6 ods. 3 sa slová „obvodného pozemkového úradu a podpis riaditeľa obvodného pozemkového úradu“ nahrádzajú slovami „okresného úradu a podpis prednostu okresného úradu“.

01.10.2013

3. Slová „obvodný pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. X

01.10.2013

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z, zákona č. 103/2010 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.2013

1. V § 11 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

01.10.2013

2. V § 12 sa vypúšťa písmeno b).

01.10.2013

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

01.10.2013

3. § 16 a 16a sa vypúšťajú.

01.10.2013

4. V § 18 odsek 1 znie:

01.10.2013

(1) Okresný úrad v sídle kraja zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.5b)“.

01.10.2013

5. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

01.10.2013

6. V § 22 ods. 2 sa slová „príslušná správa katastra, v ktorej“ nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad, v ktorého“.

01.10.2013

7. V § 22 odsek 3 znie:

01.10.2013

(3) Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutému okresnému úradu.“.

01.10.2013

8. V § 30 ods. 3 sa slová „príslušnú správu katastra“ nahrádzajú slovami „príslušný okresný úrad“.

01.10.2013

9. V § 30 ods. 4 písm. b) sa slová „správy katastra, ktorej“ nahrádzajú slovami „okresného úradu, ktorému“.

01.10.2013

10. V § 31 ods. 4 písmeno a) znie:

01.10.2013

a) názov okresného úradu, ktorý rozhodol o vklade,“.

01.10.2013

11. V § 31 ods. 4 písmeno e) znie:

01.10.2013

e) deň, keď okresný úrad rozhodol o vklade,“.

01.10.2013

12. V § 31 ods. 7 tretej vete sa slová „správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal“.

01.10.2013

13. V § 31b ods. 1 písm. g) sa slová „iná príslušná správa katastra“ nahrádzajú slovami „iný príslušný okresný úrad“.

01.10.2013

14. V § 33a ods. 4 sa slová „správy katastra v sídle kraja alebo príslušnej správy katastra“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja alebo príslušného okresného úradu“.

01.10.2013

15. V § 35 ods. 2 písmeno b) znie:

01.10.2013

b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,“.

01.10.2013

16. V § 44 ods. 1 sa slovo „jej“ nahrádza slovom „mu“.

01.10.2013

17. V § 58 ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).

01.10.2013

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

01.10.2013

18. V § 59 ods. 3 sa slová „Správa katastra je povinná“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad je povinný“.

01.10.2013

19. V § 65 ods. 2 sa slová „správa katastra, v ktorej“ nahrádzajú slovami „okresný úrad, v ktorého“.

01.10.2013

20. V § 67c ods. 1 prvej vete sa slová „príslušnej správy katastra“ nahrádzajú slovami „príslušného okresného úradu“, slová „obvodného úradu v sídle kraja“ sa nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“ a v štvrtej vete sa slová „príslušnej správy katastra“ nahrádzajú slovami „príslušného okresného úradu“.

01.10.2013

21. V § 69 ods. 3 sa slová „ktorejkoľvek správy katastra“ nahrádzajú slovami „ktoréhokoľvek okresného úradu“.

01.10.2013

22. V § 77 ods. 2 sa slová „správa katastra príslušná“ nahrádzajú slovami „okresný úrad príslušný“.

01.10.2013

23. V § 77 ods. 4 sa slová „správa katastra dozvedela“ nahrádzajú slovami „okresný úrad dozvedel“.

01.10.2013

24. V § 80 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „správe katastra a“.

01.10.2013

25. V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

01.10.2013

j) organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na úseku katastra.“.

01.10.2013

26. Slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 78 ods. 1, § 79f a 79j nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

27. Slová „správa katastra v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XI

01.10.2013

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z. a zákona č. 57/2013 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „pozemkový úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

01.10.2013

2. V § 4 odsek 3 znie:

01.10.2013

(3) Členmi komisie sú zástupcovia okresného úradu v sídle kraja z úsekov správy majetku štátu a správy katastra nehnuteľností, zástupca okresného úradu z úseku pozemkových úprav, zástupca Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „fond“) a zástupca obce; ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len „správca“). Ďalších členov komisie určí s ich súhlasom správny orgán (§ 3 ods. 2) na návrh obce z vlastníkov pozemkov a nájomcov, prípadne užívateľov pozemkov. Predsedom komisie je zástupca obce.“.

01.10.2013

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b sa vypúšťajú.

01.10.2013

3. V § 7 ods. 5 prvej vete sa slová „katastrálny úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a v druhej, štvrtej a piatej vete sa slová „správa katastra“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

01.10.2013

4. Slová „katastrálny úrad“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

01.10.2013

Čl. XII

01.10.2013

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 346/2007 Z. z., zákona č. 600/2008 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 3 sa slová „katastrálne úrady, správy katastra,“ nahrádzajú slovami „okresné úrady,“.

01.10.2013

2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „katastrálne úrady a správy katastra“ nahrádzajú slovami „okresné úrady“.

01.10.2013

3. V § 9 ods. 2 sa slová „správy katastra“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“ a slová „katastrálneho úradu“ sa nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.

01.10.2013

4. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „so správou katastra“ nahrádzajú slovami „s okresným úradom“.

01.10.2013

5. V § 19 odsek 2 znie:

01.10.2013

(2) Správcom informačného systému geodézie, kartografie a katastra je úrad; prevádzkovateľom môže byť právnická osoba zriadená úradom.“.

01.10.2013

6. V § 23 ods. 1 písm. j) a v § 25 ods. 1 písm. i) sa slová „so správou katastra“ nahrádzajú slovami „s okresným úradom“.

01.10.2013

7. V § 24 ods. 1 a v § 25a sa slová „správa katastra, v ktorej“ nahrádzajú slovami „okresný úrad, v ktorého“.

01.10.2013

8. Slová „správa katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

9. Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XIII

01.10.2013

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 46 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.

01.10.2013

2. V § 135 ods. 2 sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“ a slová „obvodnému úradu“ sa nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

01.10.2013

3. V § 137 ods. 2 prvej vete sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“, slová „obvodnému úradu“ sa nahrádzajú slovami „okresnému úradu“ a v druhej vete sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

01.10.2013

4. V § 141 ods. 3 sa slová „správu katastra, aby uverejnila“ nahrádzajú slovami „okresný úrad, aby uverejnil“.

01.10.2013

5. V § 148 ods. 2 sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

01.10.2013

6. V § 167 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.

01.10.2013

7. V § 168 ods. 3 prvej a druhej vete sa slová „správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

01.10.2013

8. V § 168 ods. 4 sa slová „Správa katastra nehnuteľností je povinná“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad je povinný“.

01.10.2013

9. V § 206 ods. 1 sa slová „katastrálne úrady“ nahrádzajú slovami „okresné úrady v sídlach krajov“.

01.10.2013

Čl. XV

01.10.2013

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 110/2007 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 19 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.

01.10.2013

2. Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 28c ods. 5 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XVI

01.10.2013

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z. a zákona č. 262/2011 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 11 ods. 2 písm. c) sa slová „obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“.

01.10.2013

2. V § 15 ods. 5 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.

01.10.2013

3. V § 19 sa slová „katastrálnemu úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

01.10.2013

Čl. XVII

01.10.2013

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. § 38 sa vypúšťa.

01.10.2013

2. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

3. Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XIX

01.10.2013

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 394/2009 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 36 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

01.10.2013

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

01.10.2013

2. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

3. Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XX

01.10.2013

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 11 ods. 3 sa slová „katastrálneho úradu“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.

01.10.2013

2. V § 17 ods. 5 písm. c) a v § 28 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.

01.10.2013

3. V § 21 ods. 3 sa slová „príslušnej správe katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „príslušnému okresnému úradu“.

01.10.2013

Čl. XXI

01.10.2013

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 408/2011 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 21 ods. 1, § 22 ods. 1, § 23 ods. 1 a § 49 ods. 1 sa slová „krajský úrad životného prostredia vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja vyhlásiť vyhláškou“.

01.10.2013

2. V § 21 ods. 4, § 22 ods. 6 a § 23 ods. 5 sa slová „krajský úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja vyhláškou“.

01.10.2013

3. V § 24 ods. 8 prvej vete sa slová „krajský úrad životného prostredia vyhlásiť všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja vyhlásiť vyhláškou“ a v druhej vete sa slová „všeobecne záväznú vyhlášku“ nahrádzajú slovom „vyhlášku“ a slová „krajský úrad životného prostredia“ sa nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

01.10.2013

4. V § 24 ods. 21 prvej vete sa slová „všeobecne záväzná vyhláška, ktorú vydá krajský úrad životného prostredia“ nahrádzajú slovami „vyhláška, ktorú vydá okresný úrad v sídle kraja“, slová „všeobecne záväznou vyhláškou“ sa nahrádzajú slovom „vyhláškou“ a v druhej vete sa slová „krajských úradov životného prostredia, všeobecne záväznú vyhlášku“ nahrádzajú slovami „okresných úradov v sídlach krajov, vyhlášku“.

01.10.2013

5. V § 25 ods. 1 a 3 sa slová „obvodný úrad životného prostredia všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovami „okresný úrad vyhláškou“.

01.10.2013

6. V § 31 ods. 2 sa slová „krajský úrad životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ a slová „ všeobecne záväznou vyhláškou“ sa nahrádzajú slovom „vyhláškou“.

01.10.2013

7. V § 67 sa vypúšťa písmeno a).

01.10.2013

Doterajšie písmená b) až z) sa označujú ako písmená a) až y).

01.10.2013

8. V § 81 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 67 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 67 písm. h)“.

01.10.2013

9. V § 91 sa vypúšťa odsek 14.

01.10.2013

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 14.

01.10.2013

10. V § 92 sa vypúšťa odsek 10.

01.10.2013

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

01.10.2013

11. Slová „všeobecne záväzná vyhláška“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 104 ods. 18 nahrádzajú slovom „vyhláška“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

12. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 104 ods. 7 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

13. Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 104 ods. 16 a 18 nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXII

01.10.2013

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. § 3 sa vypúšťa.

01.10.2013

2. V § 4 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

01.10.2013

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.

01.10.2013

3. V § 4 sa vypúšťa odsek 3.

01.10.2013

4. V § 5 sa vypúšťa odsek 2.

01.10.2013

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

01.10.2013

5. § 6 sa vypúšťa.

01.10.2013

6. V § 7 sa vypúšťa odsek 2.

01.10.2013

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

01.10.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

01.10.2013

7. § 8 sa vypúšťa.

01.10.2013

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 sa vypúšťajú.

01.10.2013

8. Príloha č. 1 sa vypúšťa.

01.10.2013

9. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 13 ods. 1 až 5 a § 13a nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

10. Slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXIII

01.10.2013

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z. a zákona č. 306/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 60 ods. 6 a § 61 písm. i) sa slová „všeobecne záväznou vyhláškou“ nahrádzajú slovom „vyhláškou“.

01.10.2013

2. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

3. Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXIV

01.10.2013

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 73/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 356/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 48a ods. 4 písm. b) sa slová „obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja26a) (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“)“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu v sídle kraja“.

01.10.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a sa vypúšťa.

01.10.2013

2. § 100 vrátane nadpisu znie:

01.10.2013

㤠100

01.10.2013

Okresný úrad v sídle kraja

01.10.2013

Okresný úrad v sídle kraja

01.10.2013

a) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,

01.10.2013

b) spolupracuje s krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru pri koordinácii okresných úradov pri výkone štátnej správy podľa tohto zákona.“.

01.10.2013

3. Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

4. Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

5. Slová „obvodný úrad“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

01.10.2013

Čl. XXV

01.10.2013

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 447/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 13a ods. 3 sa slová „obvodnom úrade“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade“.

01.10.2013

2. V § 16 sa vypúšťajú písmená a) a b).

01.10.2013

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená a) až f).

01.10.2013

3. V § 17 sa vypúšťa písmeno a).

01.10.2013

Doterajšie písmená b) až m) sa označujú ako písmená a) až l).

01.10.2013

4. V § 22 ods. 1 písm. r) sa slová „§ 16 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 16 písm. c)“ a slová „§ 17 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 17 písm. c)“.

01.10.2013

5. V § 22 sa vypúšťa odsek 13.

01.10.2013

Doterajšie odseky 14 až 18 sa označujú ako odseky 13 až 17.

01.10.2013

6. V § 22 ods. 14 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.

01.10.2013

7. V § 23 sa vypúšťa odsek 7.

01.10.2013

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

01.10.2013

8. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 29 ods. 5 a 10 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

9. Slová „krajský úrad životného prostredia“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

01.10.2013

Čl. XXVI

01.10.2013

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 3 ods. 1 sa slová „obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“)“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola“.

01.10.2013

2. V § 14 písmeno g) znie:

01.10.2013

g) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný úrad v sídle kraja podľa tohto zákona.“.

01.10.2013

3. V § 16 ods. 1 sa slová „obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie“ nahrádzajú slovami „okresného úradu“.

01.10.2013

4. Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXVII

01.10.2013

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 47 ods. 1 sa slová „[§ 59 ods. 2 písm. k)]“ nahrádzajú slovami „[§ 59 ods. 2 písm. j)]“.

01.10.2013

2. V § 47 ods. 4 a v § 66 písm. l) sa slová „(§ 57 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „(§ 57)“.

01.10.2013

3. Nadpis § 57 znie: „Odborná spôsobilosť v štátnej správe lesného hospodárstva“.

01.10.2013

4. V § 57 sa vypúšťajú odseky 1 až 7. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 8.

01.10.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 86 sa vypúšťa.

01.10.2013

5. V § 58 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

01.10.2013

Doterajšie písmená c) až o) sa označujú ako písmená b) až n).

01.10.2013

6. V § 59 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

01.10.2013

7. V § 59 sa vypúšťa písmeno a).

01.10.2013

Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).

01.10.2013

8. V § 60 sa vypúšťa odsek 3.

01.10.2013

9. Príloha č. 2 sa vypúšťa.

01.10.2013

10. Slová „obvodný lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

11. Slová „obvodný lesný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXVIII

01.10.2013

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z. a zákona č. 39/2013 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 3 písm. h) sa slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, obvodný úrad životného prostredia (ďalej len ˜„obvodný úrad“)“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad“.

01.10.2013

2. V § 55 sa vypúšťa písmeno l).

01.10.2013

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno l).

01.10.2013

3. Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

4. Slová „obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXX

01.10.2013

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 4 ods. 1 sa slová „obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja (ďalej len „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“)“ nahrádzajú slovami „okresnom úrade v sídle kraja“.

01.10.2013

2. V § 7 ods. 1 písm. f) sa slová „riaditeľa obvodného úradu dopravy v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „vedúceho organizačného útvaru cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja“.

01.10.2013

3. V § 12a odsek 2 znie:

01.10.2013

(2) Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný úrad v sídle kraja podľa tohto zákona.“.

01.10.2013

4. Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 13a ods. 2 nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXXII

01.10.2013

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona č. 39/2013 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 17 sa vypúšťa písmeno a).

01.10.2013

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

01.10.2013

2. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

3. Slová „krajský úrad životného prostredia“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

01.10.2013

Čl. XXXIII

01.10.2013

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 21 sa vypúšťa písmeno a).

01.10.2013

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

01.10.2013

2. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

3. Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXXIV

01.10.2013

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 357/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 44 ods. 4 prvej vete a tretej vete sa slová „obvodný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

01.10.2013

2. V § 44 ods. 5 sa slová „obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“.

01.10.2013

3. V § 72 ods. 7 sa slová „obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“)“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

01.10.2013

4. Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXXV

01.10.2013

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 4 ods. 3 sa slová „lesných úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú lesné úrady“ nahrádzajú slovami „okresných úradov, dotknutými správnymi orgánmi sú okresné úrady“.

01.10.2013

2. V § 7 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

01.10.2013

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

01.10.2013

3. V § 10 ods. 3 sa slová „lesných úradov, lesné úrady“ nahrádzajú slovami „okresných úradov, okresné úrady“.

01.10.2013

4. V § 64 ods. 7 sa slová „lesnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

01.10.2013

5. V § 65 ods. 3 písm. j) sa slová „[§ 73 písm. j)]“ nahrádzajú slovami „[§ 73 písm. g)]“.

01.10.2013

6. V § 73 sa vypúšťajú písmená a) až c).

01.10.2013

Doterajšie písmená d) až o) sa označujú ako písmená a) až l).

01.10.2013

7. V § 76 sa vypúšťa odsek 9.

01.10.2013

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

01.10.2013

8. Slová „obvodný lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 80 ods. 6, 7 a 11 až 13 a § 81 ods. 2 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

9. Slová „krajský lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXXVI

01.10.2013

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 3 ods. 3 sa slová „obvodnému úradu životného prostredia11) (ďalej len „obvodný úrad“)“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

01.10.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

01.10.2013

2. Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXXVII

01.10.2013

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 5 ods. 6 sa slová „krajský stavebný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

01.10.2013

2. V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a g).

01.10.2013

3. V § 10 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „záchranných prác“.

01.10.2013

4. V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na návrh orgánu ochrany pred povodňami“.

01.10.2013

5. V § 14 ods. 2 sa za slovami „správcu vodohospodársky významných vodných tokov“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a obvodný úrad“.

01.10.2013

6. V § 14 ods. 3 písmeno d) znie:

01.10.2013

d) mimoriadne hydrologické spravodajstvo počas povodňovej situácie orgánom ochrany pred povodňami, ministerstvu vnútra, krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru, okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru, vyššiemu územnému celku a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov,“.

01.10.2013

7. V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

01.10.2013

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

01.10.2013

8. V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „krajskému úradu životného prostredia, obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu v sídle kraja a okresnému úradu“.

01.10.2013

9. V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:

01.10.2013

b) III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie

01.10.2013

1. obec okresnému úradu,

01.10.2013

2. okresný úrad okresnému úradu v sídle kraja,

01.10.2013

3. okresný úrad v sídle kraja ministerstvu a ministerstvu vnútra.“.

01.10.2013

10. V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

01.10.2013

11. V § 19 ods. 7 sa slová „obvodných úradov životného prostredia a prednostovia krajských úradov životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresných úradov“.

01.10.2013

12. V § 19 sa vypúšťa odsek 8.

01.10.2013

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.

01.10.2013

13. V § 24 písm. b) sa vypúšťajú slová „s obvodným úradom v sídle kraja,“.

01.10.2013

14. V § 24 písm. c) sa vypúšťa prvý bod.

01.10.2013

Doterajšie body 2. až 13. sa označujú ako body 1. až 12.

01.10.2013

15. V § 24 písm. c) piatom bode sa slová „zabezpečovacích prác územných obvodov obvodných úradov životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresných úradov,“.

01.10.2013

16. V § 24 písm. c) šiesty bod znie:

01.10.2013

6. zostavuje povodňový plán kraja v spolupráci s vyšším územným celkom a predkladá ho na schválenie ministerstvu a ministerstvu vnútra; povodňový plán poskytuje krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru,“.

01.10.2013

17. V § 24 písm. c) jedenástom bode sa vypúšťajú slová „v spolupráci s obvodným úradom v sídle kraja“.

01.10.2013

18. V § 24 písm. d) druhom bode sa slová „navrhuje obvodnému úradu v sídle kraja vyhlásenie mimoriadnej situácie“ nahrádzajú slovami „vyhlasuje mimoriadnu situáciu; informuje o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie ministerstvo vnútra, ministerstvo, krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,“.

01.10.2013

19. V § 24 písm. d) siedmom bode sa vypúšťajú slová „a obvodným úradom v sídle kraja“.

01.10.2013

20. V § 24 písm. d) ôsmom bode sa za slovom „ministerstvu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a obvodnému úradu v sídle kraja“.

01.10.2013

21. V § 25 písm. b) sa vypúšťajú slová „s obvodným úradom,“.

01.10.2013

22. V § 25 písm. c) druhom bode sa vypúšťajú slová „s obvodným lesným úradom,“.

01.10.2013

23. V § 25 písm. c) piaty bod znie:

01.10.2013

5. schvaľuje povodňový plán obce a povodňový plán zabezpečovacích prác správcu drobného vodného toku,“.

01.10.2013

24. V § 25 písm. c) ôsmy bod znie:

01.10.2013

8. zostavuje povodňový plán a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja; povodňový plán poskytuje okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru,“.

01.10.2013

25. V § 25 písm. c) štrnástom bode sa vypúšťajú slová „v spolupráci s obvodným úradom“.

01.10.2013

26. V § 25 písm. d) prvom bode sa slová „krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

01.10.2013

27. V § 25 písm. d) druhom bode sa slová „navrhuje obvodnému úradu vyhlásenie mimoriadnej situácie“ nahrádzajú slovami „vyhlasuje mimoriadnu situáciu; informuje o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie ministerstvo vnútra, ministerstvo, okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav“.

01.10.2013

28. V § 25 písm. d) siedmom bode sa vypúšťajú slová „a obvodným úradom“.

01.10.2013

29. V § 26 ods. 2 sa slová „obvodným úradom životného prostredia, s obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“.

01.10.2013

30. V § 26 ods. 3 písm. a) ôsmom bode sa vypúšťajú slová „ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu obce informuje obvodný úrad životného prostredia,“.

01.10.2013

31. V § 26 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slová „obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

01.10.2013

32. V § 26 ods. 3 písm. b) siedmom bode sa slová „obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.

01.10.2013

33. V § 26 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „obvodný úrad životného prostredia,“.

01.10.2013

34. V § 27 ods. 9 prvá veta a druhá veta znejú: „Predseda krajskej povodňovej komisie je prednosta okresného úradu v sídle kraja a tajomník je zástupca organizačného útvaru štátnej vodnej správy okresného úradu v sídle kraja. Prednosta okresného úradu v sídle kraja žiada o vyslanie zástupcov do krajskej povodňovej komisie krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, krajské riaditeľstvo Policajného zboru, vyšší územný celok, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie orgány a organizácie podľa potreby a s ohľadom na ich územnú pôsobnosť.“.

01.10.2013

35. V § 27 ods. 13 prvá veta a druhá veta znejú: „Predseda obvodnej povodňovej komisie je prednosta okresného úradu a tajomník je zástupca organizačného útvaru štátnej vodnej správy okresného úradu. Prednosta okresného úradu žiada o vyslanie zástupcov do obvodnej povodňovej komisie okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, okresné riaditeľstvo Policajného zboru, regionálnu správu ciest, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ďalšie orgány a organizácie podľa potreby a s ohľadom na ich územnú pôsobnosť.“.

01.10.2013

36. V § 27 odsek 16 znie:

01.10.2013

(16) Návrhy obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu obce na vykonanie opatrení na zabezpečenie ochrany pred povodňami vydáva príkazmi obec.“.

01.10.2013

37. V § 28 písm. f) sa vypúšťajú slová „obvodných úradov v sídlach krajov a obvodných úradov,“.

01.10.2013

38. § 30 sa vypúšťa.

01.10.2013

39. V § 31 písm. a) sa slová „orgánov ochrany pred povodňami alebo obvodného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresného úradu sídle kraja“.

01.10.2013

40. V § 31 písm. e) sa slová „krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.

01.10.2013

41. V § 31 písm. f) sa slová „krajským úradom životného prostredia a s obvodným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresným úradom v sídle kraja“ a slová „obvodných úradov životného prostredia, obvodných úradov v sídle kraja“ sa nahrádzajú slovami „okresných úradov, okresných úradov v sídle kraja“.

01.10.2013

42. V § 32 písm. c) sa slová „krajským úradom životného prostredia, obvodným úradom životného prostredia, obvodným úradom v sídle kraja, obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom“.

01.10.2013

43. V § 32 písm. d) sa slová „krajským úradom životného prostredia a s obvodným úradom v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „okresným úradom v sídle kraja“.

01.10.2013

44. § 34 sa vypúšťa.

01.10.2013

45. V § 35 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo krízových štábov“.

01.10.2013

46. V § 35 písm. e) sa slová „obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

01.10.2013

47. V § 35 písm. f) sa slová „obvodným úradom životného prostredia a s obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“ a slová „obvodných úradov“ sa nahrádzajú slovami „okresných úradov“.

01.10.2013

48. V § 36 ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa za slovami „s orgánmi ochrany pred povodňami“ vypúšťa čiarka a slová „obvodnými úradmi v sídlach krajov, obvodnými úradmi“.

01.10.2013

49. V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo krízových štábov“.

01.10.2013

50. V § 39 a 40 sa za slovami „Orgán ochrany pred povodňami“ vypúšťa čiarka a slová „obvodný úrad v sídle kraja, obvodný úrad“.

01.10.2013

51. V § 41 ods. 2 písm. a) sa za slovami „príkazmi obce“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „obvodného úradu alebo obvodného úradu v sídle kraja,“.

01.10.2013

52. V § 44 ods. 1 sa slová „ktoré nariadila obec, orgán ochrany pred povodňami alebo krízový štáb“ nahrádzajú slovami „ktoré nariadila obec alebo orgán ochrany pred povodňami“.

01.10.2013

53. V § 44 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

01.10.2013

54. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

55. Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

56. Slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

57. Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXXVIII

01.10.2013

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 12 odsek 4 znie:

01.10.2013

(4) Okresný úrad v sídle kraja vydáva akčný plán vyhláškou a priebežne zverejňuje informácie o jeho plnení.“.

01.10.2013

2. Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 32 ods. 7, 9, 10 a 13 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

3. Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 32 ods. 19 nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XXXIX

01.10.2013

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 22 sa vypúšťa písmeno b).

01.10.2013

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

01.10.2013

2. V § 23 sa vypúšťa písmeno g).

01.10.2013

3. Slová „obvodný lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

4. Slová „krajský lesný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XL

01.10.2013

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 133/2013 Z. z. sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 40 ods. 2 písmeno b) znie:

01.10.2013

b) okresné úrady v sídlach krajov,“.

01.10.2013

2. Slová „obvodný úrad dopravy v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.10.2013

Čl. XLI

01.10.2013

Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

01.10.2013

1. V § 3 ods. 6 písm. b) sa slová „Obvodný úrad životného prostredia (ďalej len „obvodný úrad“)“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“.

01.10.2013

2. Slová „obvodný úrad“ sa v celom texte zákona okrem § 18 ods. 1 nahrádzajú slovami „okresný úrad“.


01.10.2013

Čl. XLII

01.10.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2013 okrem čl. XXIX, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2013.


30.06.2013

Ivan Gašparovič v. r.

30.06.2013

Pavol Paška v. r.

30.06.2013

Robert Fico v. r.


01.10.2013

Príloha č. 1 k zákonu č. 180/2013 Z. z.

01.10.2013

SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY OKRESNÝCH ÚRADOV
(§ 3 ods. 1)

01.10.2013
Okresný úrad, sídlo okresy v územnom obvode okresného úradu
  
Bratislavský kraj 
  
 1. BratislavaBratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V
 2. MalackyMalacky
 3. PezinokPezinok
 4. SenecSenec
  
Trnavský kraj 
  
 5. TrnavaTrnava
 6. Dunajská StredaDunajská Streda
 7. GalantaGalanta
 8. HlohovecHlohovec
 9. PiešťanyPiešťany
10. SenicaSenica
11. SkalicaSkalica
  
Trenčiansky kraj 
  
12. TrenčínTrenčín
13. Bánovce nad BebravouBánovce nad Bebravou
14. IlavaIlava
15. MyjavaMyjava
16. Nové Mesto nad VáhomNové Mesto nad Váhom
17. PartizánskePartizánske
18. Považská BystricaPovažská Bystrica
19. PrievidzaPrievidza
20. PúchovPúchov
  
Nitriansky kraj 
  
21. NitraNitra
22. KomárnoKomárno
23. LeviceLevice
24. Nové ZámkyNové Zámky
25. ŠaľaŠaľa
26. TopoľčanyTopoľčany
27. Zlaté MoravceZlaté Moravce
  
Žilinský kraj 
  
28. ŽilinaŽilina
29. BytčaBytča
30. ČadcaČadca
31. Dolný KubínDolný Kubín
32. Kysucké Nové MestoKysucké Nové Mesto
33. Liptovský MikulášLiptovský Mikuláš
34. MartinMartin
35. NámestovoNámestovo
36. RužomberokRužomberok
37. Turčianske TepliceTurčianske Teplice
38. TvrdošínTvrdošín
  
Banskobystrický kraj 
  
39. Banská BystricaBanská Bystrica
40. Banská ŠtiavnicaBanská Štiavnica
41. BreznoBrezno
42. DetvaDetva
43. KrupinaKrupina
44. LučenecLučenec
45. PoltárPoltár
46. RevúcaRevúca
47. Rimavská SobotaRimavská Sobota
48. Veľký KrtíšVeľký Krtíš
49. ZvolenZvolen
50. ŽarnovicaŽarnovica
51. Žiar nad HronomŽiar nad Hronom
  
Prešovský kraj 
  
52. PrešovPrešov
53. BardejovBardejov
54. HumennéHumenné
55. KežmarokKežmarok
56. LevočaLevoča
57. MedzilaborceMedzilaborce
58. PopradPoprad
59. SabinovSabinov
60. SninaSnina
61. Stará ĽubovňaStará Ľubovňa
62. StropkovStropkov
63. SvidníkSvidník
64. Vranov nad TopľouVranov nad Topľou
  
Košický kraj 
  
65. KošiceKošice I, Košice II, Košice III, Košice IV
66. Košice-okolieKošice-okolie
67. GelnicaGelnica
68. MichalovceMichalovce
69. RožňavaRožňava
70. SobranceSobrance
71. Spišská Nová VesSpišská Nová Ves
72. TrebišovTrebišov
01.10.2013

Poznámka:

01.10.2013

Sídlom Okresného úradu Košice-okolie je mesto Košice.

01.10.2013

Príloha č. 2 k zákonu č. 180/2013 Z. z.

01.10.2013

SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY OKRESNÝCH ÚRADOV
(§ 3 ods. 2)

01.10.2013
Okresný úrad, sídlo okresy v územnom obvode okresného úradu
  
Bratislavský kraj 
  
 1. BratislavaBratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V
 2. MalackyMalacky
 3. PezinokPezinok
 4. SenecSenec
  
Trnavský kraj 
  
 5. TrnavaTrnava, Hlohovec
 6. Dunajská StredaDunajská Streda
 7. GalantaGalanta
 8. PiešťanyPiešťany
 9. SenicaSenica, Skalica
  
Trenčiansky kraj 
  
10. TrenčínTrenčín, Ilava
11. Bánovce nad BebravouBánovce nad Bebravou
12. Nové Mesto nad VáhomNové Mesto nad Váhom, Myjava
13. Považská BystricaPovažská Bystrica, Púchov
14. PrievidzaPrievidza, Partizánske
  
Nitriansky kraj 
  
15. NitraNitra, Zlaté Moravce
16. KomárnoKomárno
17. LeviceLevice
18. Nové ZámkyNové Zámky
19. ŠaľaŠaľa
20. TopoľčanyTopoľčany
  
Žilinský kraj 
  
21. ŽilinaŽilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto
22. ČadcaČadca
23. Dolný KubínDolný Kubín
24. NámestovoNámestovo, Tvrdošín
25. Liptovský MikulášLiptovský Mikuláš
26. MartinMartin, Turčianske Teplice
27. RužomberokRužomberok
  
Banskobystrický kraj 
  
28. Banská BystricaBanská Bystrica
29. BreznoBrezno
30. LučenecLučenec, Poltár
31. Rimavská SobotaRimavská Sobota, Revúca
32. Veľký KrtíšVeľký Krtíš
33. ZvolenZvolen, Detva, Krupina
34. Žiar nad HronomŽiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
  
Prešovský kraj 
  
35. PrešovPrešov, Sabinov
36. BardejovBardejov
37. HumennéHumenné, Medzilaborce, Snina
38. KežmarokKežmarok
39. PopradPoprad, Levoča
40. Stará ĽubovňaStará Ľubovňa
41. StropkovStropkov
42. SvidníkSvidník
43. Vranov nad TopľouVranov nad Topľou
  
Košický kraj 
44. KošiceKošice I, Košice II, Košice III, Košice IV
45. Košice-okolieKošice-okolie
46. MichalovceMichalovce, Sobrance
47. RožňavaRožňava
48. Spišská Nová VesSpišská Nová Ves, Gelnica
49. TrebišovTrebišov

Poznámky pod čiarou

01.10.2013

1) § 5 a 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

01.01.2017

1a) Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.

01.01.2014

2) Napríklad § 7 ods. 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

2a) § 14 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.05.2014

3) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

4) Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2015

5) § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.