Vyhláška č. 165/2013 Z. z.Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Čiastka 40/2013
Platnosť od 26.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do24.05.2018 (za 3 mesiace)
Zrušený 18/2018 Z. z.
01.07.201324.05.2018

165

01.07.201324.05.2018

VYHLÁŠKA

01.07.201324.05.2018

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

01.07.201324.05.2018

z 13. júna 2013,

01.07.201324.05.2018

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

01.07.201324.05.2018

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 24 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.07.201324.05.2018

§ 1

01.07.201324.05.2018

(1) Účelom skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby (ďalej len „skúška“) je na základe podanej žiadosti overiť odborný kvalifikačný predpoklad na výkon tejto funkcie.

01.07.201324.05.2018

(2) Žiadosť, ktorá nie je podaná v rozsahu údajov podľa § 24 ods. 3 zákona, sa nepovažuje za žiadosť.

01.07.201324.05.2018

(3) Termín a čas skúšky vykonávanej na úrade sa zverejňuje na webovom sídle úradu. Skúšku možno vykonať aj mimo sídla úradu.

01.07.201324.05.2018

(4) Skúška je bezplatná.

01.07.201324.05.2018

§ 2

01.07.201324.05.2018

(1) Skúškou sa overujú znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov formou písomného testu; o priebehu a výsledku skúšky skúšajúci vyhotovuje záznam o skúške. Okruhy otázok na skúšku sú uvedené v prílohe.

01.07.201324.05.2018

(2) Písomný test obsahuje 20 otázok. Za každú správne zodpovedanú otázku je jeden bod. Na vyznačenie odpovedí je limit 30 minút.

01.07.201324.05.2018

(3) Na absolvovanie skúšky je potrebné získať najmenej 15 bodov.

01.07.201324.05.2018

§ 3

01.07.201324.05.2018

(1) Potvrdenie o absolvovaní skúšky sa žiadateľovi zasiela najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky; potvrdenie si môže žiadateľ prevziať aj osobne v sídle úradu, ak o to požiada.

01.07.201324.05.2018

(2) Informácia o výsledku skúšky žiadateľa sa oznamuje najneskôr do siedmich dní odo dňa konania skúšky prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorí podali žiadosť za žiadateľa. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ si môže prevziať písomnosť podľa prvej vety aj osobne v sídle úradu, ak o to požiada.

01.07.201324.05.2018

(3) Ak žiadateľ neuspel, skúšku môže absolvovať opakovane, najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa konania predchádzajúcej skúšky.


01.07.201324.05.2018

§ 4

01.07.201324.05.2018

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


01.07.201324.05.2018

Eleonóra Kročianová v. r.


01.07.201324.05.2018

Príloha k vyhláške č. 165/2013 Z. z.

01.07.201324.05.2018

OKRUHY OTÁZOK NA SKÚŠKU

01.07.201324.05.2018

A. Základné ľudské práva a slobody

01.07.201324.05.2018

B. Ochrana osobných údajov

01.07.201324.05.2018

a) Základné ustanovenia zákona

01.07.201324.05.2018

b) Zásady spracúvania osobných údajov

01.07.201324.05.2018

c) Bezpečnosť osobných údajov

01.07.201324.05.2018

d) Dohľad nad ochranou osobných údajov

01.07.201324.05.2018

e) Cezhraničný prenos osobných údajov

01.07.201324.05.2018

f) Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov

01.07.201324.05.2018

g) Ochrana práv dotknutých osôb

01.07.201324.05.2018

h) Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

01.07.201324.05.2018

i) Kontrola a konanie o ochrane osobných údajov

01.07.201324.05.2018

j) Sankcie a zverejnenie porušenia zákona

01.07.201324.05.2018

k) Spoločné ustanovenia zákona

01.07.201324.05.2018

C. Ochrana osobnosti v občianskom práve

01.07.201324.05.2018

D. Spracúvanie osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa

01.07.201324.05.2018

E. Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi