Vyhláška č. 156/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru a podrobnosti o informačnej tabuli

Čiastka 37/2013
Platnosť od 20.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013
01.07.2013

156

01.07.2013

VYHLÁŠKA

01.07.2013

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.07.2013

z 30. mája 2013,

01.07.2013

ktorou sa ustanovuje vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru a podrobnosti o informačnej tabuli

01.07.2013

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 4 a 5 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2013 Z. z. ustanovuje:


01.07.2013

§ 1

01.07.2013

(1) Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru je uvedený v prílohe č. 1.

01.07.2013

(2) Vzor informačnej tabule je uvedený v prílohe č. 2.


01.07.2013

§ 2

01.07.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.


01.07.2013

v z. Pavol Pavlis v. r.


01.07.2013

Príloha č. 1 k vyhláške č. 156/2013 Z. z.

01.07.2013

VZOR

01.07.2013

FORMULÁRA NA FINANČNÚ ANALÝZU INVESTIČNÉHO ZÁMERU

01.07.2013

Vzor 01

01.07.2013

Príloha č. 2 k vyhláške č. 156/2013 Z. z.

01.07.2013

VZOR INFORMAČNEJ TABULE

01.07.2013

Vzor 02

01.07.2013

Informačná tabuľa je vyhotovená zo sendvičovej dosky s hliníkovým povrchom s hrúbkou 3 mm.