Vyhláška č. 137/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zriadenie a činnosť komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 15.06.2013
15.06.2013

137

15.06.2013

VYHLÁŠKA

15.06.2013

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

15.06.2013

z 30. mája 2013,

15.06.2013

ktorou sa ustanovuje zriadenie a činnosť komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti

15.06.2013

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 7 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.06.2013

§ 1

15.06.2013

(1) Komisiu na posúdenie odbornej spôsobilosti na zlievanie drahých kovov (ďalej len „komisia“) zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva riaditeľ Puncového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

15.06.2013

(2) Komisia má troch členov, ktorými sú dvaja zamestnanci úradu a jeden zamestnanec Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

15.06.2013

(3) Komisia

15.06.2013

a) posudzuje odbornú spôsobilosť podľa § 45 ods. 1 zákona,

15.06.2013

b) pred začatím chemickej skúšky rýdzosti (ďalej len „chemická skúška“) poskytne žiadateľovi o vydanie osvedčenia (ďalej len „žiadateľ“) vzorky zliatin z drahých kovov,

15.06.2013

c) posudzuje výsledok chemickej skúšky porovnaním s technickou normou,1)

15.06.2013

d) na základe výsledku chemickej skúšky odporúča vydať alebo nevydať žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

15.06.2013

(4) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.

15.06.2013

§ 2

15.06.2013

(1) Skúška má praktickú časť a písomnú časť. Praktickou časťou je vykonanie chemickej skúšky. Chemická skúška je zameraná na stanovenie obsahu drahého kovu vo vzorkách zliatin z drahých kovov.

15.06.2013

(2) Ak výsledok chemickej skúšky presahuje odchýlku určenú technickou normou,1) možno ju raz opakovať.

15.06.2013

(3) Obsahom písomnej časti chemickej skúšky je vypracovanie protokolu o vykonaní chemickej skúšky.

15.06.2013

(4) Komisia odporučí úradu vydať žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak výsledok skúšky nepresahuje odchýlku určenú technickou normou.1)

15.06.2013

§ 3

15.06.2013

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe.


15.06.2013

§ 4

15.06.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2013.


15.06.2013

v z. Pavol Pavlis v. r.


15.06.2013

Príloha k vyhláške č. 137/2013 Z. z.

15.06.2013

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti

15.06.2013

Vzor

Poznámky pod čiarou

15.06.2013

1) STN EN ISO 11426 (42 0651) Stanovenie zlata v klenotníckych zliatinách zlata. Kupelačná metóda (skúška tavením) (ISO 11426:1997).
STN EN 31427 + AC (42 0656) Stanovenie striebra v klenotníckych zliatinách striebra. Odmerná (potenciometrická) metóda s bromidom draselným (obsahuje opravu AC:1994).
STN EN ISO 11210 (42 0661) Stanovenie platiny v klenotníckych zliatinách platiny. Gravimetrická metóda po vyzrážaní hexachlóroplatičitanu diamónneho (ISO 11210:1995).
STN EN ISO 11490 (42 0663) Stanovenie paládia v klenotníckych zliatinách paládia. Gravimetrická metóda s dimetylglyoxínom (ISO 11490:1995).