Zákon č. 134/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem článku I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

01.07.2013

134

01.07.2013

ZÁKON

01.07.2013

z 15. mája 2013,

01.07.2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa ,0,0,0,0,0>zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

01.07.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2014

Čl. I

01.01.2014

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 2 ods. 1 písm. p) treťom bode sa vypúšťa slovo „pozdĺžnych“.

01.01.2014

2. V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

01.01.2014

3. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2014

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

01.01.2014

4. V § 6 odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy

01.01.2014

a) vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,

01.01.2014

b) predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,

01.01.2014

c) predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,

01.01.2014

d) balkónov a lodžií bytového domu,

01.01.2014

e) atiky bytového domu,

01.01.2014

f) predsadenej lodžie bytového domu a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.“.

01.01.2014

5. § 7 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2014

f) nezisková organizácia16a) poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „nezisková organizácia“), ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej organizácie ich zastupuje nadpolovičný počet členov.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

01.01.2014

16a) § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.“.

01.01.2014

6. § 8 vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠8

01.01.2014

Výška dotácie

01.01.2014

(1) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) bežného štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu

01.01.2014

a) 40 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,

01.01.2014

b) 35 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2,

01.01.2014

c) 30 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2.

01.01.2014

(2) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) nižšieho štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu

01.01.2014

a) 75 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,

01.01.2014

b) 70 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2.

01.01.2014

(3) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. c) bežného štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu

01.01.2014

a) 40 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,

01.01.2014

b) 35 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2,

01.01.2014

c) 30 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2.

01.01.2014

(4) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. c) nižšieho štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu

01.01.2014

a) 75 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,

01.01.2014

b) 70 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2.

01.01.2014

(5) Na stavebné úpravy podľa § 4 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu do 80 % oprávnených nákladov.

01.01.2014

(6) Ak sa v rámci obstarávania nájomných bytov súčasne obstarávajú nájomné byty bežného štandardu a nájomné byty nižšieho štandardu, dotácia podľa odsekov 1 až 4 sa určí osobitne pre nájomné byty bežného štandardu a nájomné byty nižšieho štandardu.

01.01.2014

(7) Podiel dotácie podľa odsekov 1 až 4 možno

01.01.2014

a) zvýšiť o 5 %, ak výpočtovo určená potreba tepla na vykurovanie je nižšia o 10 % ako potreba tepla na vykurovanie určená v závislosti na faktore tvaru podľa technickej normy,

01.01.2014

b) znížiť o 5 %, ak celková podlahová plocha bytov je menej ako 75 % z celkovej podlahovej plochy budovy na bývanie.

01.01.2014

(8) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) možno poskytnúť dotáciu do výšky 70 % oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti.

01.01.2014

(9) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. b) možno poskytnúť dotáciu do výšky 80 % oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti.

01.01.2014

(10) Na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 možno poskytnúť dotáciu v rozsahu do výšky 70 % oprávnených nákladov.

01.01.2014

(11) Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch podľa § 6 ods. 1 na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet dotácie vypočítanej podľa odseku 10 na jednotlivé systémové poruchy.

01.01.2014

(12) Sumy dotácie vypočítané podľa odsekov 1 až 10 sa zaokrúhlia na celé desiatky eur nadol.

01.01.2014

(13) Oprávneným nákladom na účel podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c) a e) sú náklady

01.01.2014

a) na uskutočnenie stavby vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktoré sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác,17) ktorej súčasťou je rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom, a

01.01.2014

b) na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane dane, preukázané zmluvou o dodávke projektových prác.17)

01.01.2014

(14) Oprávneným nákladom na účel podľa § 5 písm. a) a b) a § 6 ods. 1 sú náklady na uskutočnenie stavby vrátane dane, ktoré sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác,17) ktorej súčasťou je rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom. Do oprávnených nákladov možno zahrnúť aj náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane dane, preukázané zmluvou o dodávke projektových prác.17)

01.01.2014

(15) Oprávneným nákladom na účel podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 písm. c) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve vrátane dane, ktorá sa preukazuje kúpnou zmluvou18) alebo zmluvou o budúcej kúpnej zmluve.

01.01.2014

(16) Do oprávnených nákladov podľa odsekov 13 až 15 sa nezahŕňajú náklady na inžiniersku činnosť, expertízne posudky, obstaranie pozemkov, výstavbu garáže, výstavbu nebytového priestoru alebo podiel týchto nákladov a ani žiadne ďalšie súvisiace náklady, ktoré určí Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

01.01.2014

7. § 9 sa vypúšťa.

01.01.2014

8. V § 10 ods. 2 sa za slová „§ 7 písm. a)“ vkladajú slová „a f)“.

01.01.2014

9. § 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2014

(4) Dotáciu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a § 5 písm. c) možno poskytnúť aj, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie. Súčasťou následnej kúpnej zmluvy musí byť právoplatné kolaudačné rozhodnutie obstarávaného nájomného bytu.“.

01.01.2014

10. V § 11 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „§ 7 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „§ 7 písm. a), b) a f)“.

01.01.2014

11. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2014

c) oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevýši výšku ustanovenú nariadením vlády Slovenskej republiky.“.

01.01.2014

12. V § 11 ods. 2 sa za slová „odseku 1 písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.

01.01.2014

13. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2014

(3) Ak sa počas obstarávania nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) zmení sadzba dane, podmienka podľa odseku 1 písm. c) sa považuje za dodržanú, ak sa oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu upraví o hodnotu vyvolanú zmenou sadzby dane.“.

01.01.2014

14. V § 13 ods. 1 sa slová „§ 7 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „§ 7 písm. a), b) a f)“.

01.01.2014

15. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

01.01.2014

16. V § 15 ods. 2 tretia veta znie: „Doklady sa prikladajú v origináli, úradne osvedčenej kópii32) alebo v kópii, ktorej zhodu s originálom vyznačí zamestnanec úradu.“.

01.01.2014

17. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2014

(3) Zhodu kópie s originálom vyznačí zamestnanec úradu, ktorý má v pracovnej náplni posudzovanie žiadostí tak, že na fotokópii uvedie:

01.01.2014

a) či fotokópia súhlasí doslovne s originálnou listinou, z ktorej bola vyhotovená,

01.01.2014

b) počet listov fotokópie originálnej listiny,

01.01.2014

c) dátum vyznačenia zhody originálnej listiny s fotokópiou,

01.01.2014

d) na každej strane čitateľne svoje meno a priezvisko, podpis a odtlačok úradnej pečiatky.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 3 až 15 sa označujú ako odseky 4 až 16.

01.01.2014

18. V § 15 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

01.01.2014

19. V § 15 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

01.01.2014

20. V § 22 ods. 3 písm. b) tretí bod znie:

01.01.2014

3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,“.

01.01.2014

21. Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2014

(2) Výšku dotácie na účel podľa § 4 ods. 1 písm. e), § 5 a 6 a výšku oprávnených nákladov na účel podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.

01.01.2014

22. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠24a

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak k 1. januáru 2014 nebolo ukončené obstarávanie nájomného bytu, na ktorý bola zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, použije sa ustanovenie § 11 ods. 3.“.

01.01.2014

23. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

01.01.2014

㤠25a

01.01.2014

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 453/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú sumy dotácie na rozvoj bývania.“.

01.01.2014

24. Príloha č. 1 znie:

01.01.2014

„Príloha č. 1 k zákonu č. 443/2010 Z. z.

01.01.2014

ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH PORÚCH BYTOVÉHO DOMU

01.01.2014
PoruchaDruh systémovej poruchyVýskyt poruchySprievodný znak poruchyPovinný spôsob odstránenia poruchy
a)Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu.Konštrukčný systém alebo stavebná sústava, najmä ZTB, BA-BC, T06B ŽA,  BA NKS-S.Trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, korózia spojovacej výstuže a oceľových rámov zasklenia, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu a zasklenia, zatekanie dažďovej vody.Zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska (v prípade potreby), výmena copilitovej steny a zasklenia, oprava trhlín v schodisku a zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte.
b)Porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu.Konštrukčný  systém, najmä ZT.Trhliny a vypadávanie betónovej hmoty, vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky (na podporný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky, zatekanie dažďovej vody vplyvom chýbajúcej alebo porušenej hydroizolácie v podlahe a  korózie výstuže.Odstránenie všetkých podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho opravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby), prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby); odstránenie a výmena zábradlia vrátane jeho kotvenia; zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.
c)Porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu.Konštrukčný systém T08 B.Trhliny v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky, korózia kotvenia zábradlia,  zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, korózia výstuže a vypadávanie betónovej hmoty.Odstránenie všetkých podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení a v strede rozpätia  lodžiovej dosky (v prípade potreby); odstránenie a výmena zábradlia vrátane jeho kotvenia; zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.
d)Porucha balkónov a lodžií bytového domu.Stavebná sústava alebo konštrukčný systém, najmä
T-11 až T-16, T 01B až T 03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, G-57, NMB, PV-2, K-61, PD-62, T06B, B-70, BA-BC.
Trhliny v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže alebo korózia nosnej oceľovej konštrukcie, korózia kotvenia zábradlia a vytváranie tepelného mosta.Odstránenie všetkých podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie a zábradlia, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, odstránenie alebo náhrada balkónovej, resp. lodžiovej dosky (v prípade potreby), vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania; odstránenie a montáž zábradlia vrátane jeho kotvenia; zateplenie balkónovej dosky alebo lodžiovej dosky a dosky nad vrchnou lodžiou  v prípade vytvárania tepelného mosta.
e)Porucha atiky bytového domu.Stavebná sústava, najmä
PS 82 PP.
Odklonenie montovaných atikových dielcov od zvislej roviny, otváranie vertikálnej škáry styku a deformácia oplechovania, trhliny v strešnej krytine, zatekanie dažďovej vody.Odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike, vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie, doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike a zateplenie strechy.
f)Porucha predsadenej lodžie  a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.Stavebná sústava
BA NKS-S.
Nesprávne ukotvená lodžia a zábradlie, trhliny v obvodovom plášti, vypadávanie hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii, uvoľnenie ukotvenia zábradlia.Zabezpečenie ukotvenia zábradlia a odstránenie priťaženia lodžiovej dosky, odstránenie uvoľnených častí stavebných konštrukcií predsadených lodžií a dielcov obvodového plášťa tlakovou vodou, plnohodnotná náhrada odstránených častí a vyrovnanie podkladu, zabezpečenie funkcie posuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na predsadených atikách nad lodžiou, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na plochej streche a zateplenie obvodového plášťa na priečelí s lodžiami.
01.01.2014

“.

01.01.2014

25. Príloha č. 3 znie:

01.01.2014

„Príloha č. 3 k zákonu č. 443/2010 Z. z.

01.01.2014

EVIDENČNÝ LIST SYSTÉMOVÝCH PORÚCH

01.01.2014

Vzor

01.07.2013

Čl. II

01.07.2013

Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2013

1. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.07.2013

h) rekonštrukciu bytu vo vlastníctve obce v budove na bývanie, na ktorú bolo právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané pred rokom 1999, ktorou sa získa náhradný byt.“.

01.07.2013

2. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.07.2013

(4) Na rekonštrukciu bytu podľa odseku 1 písm. h) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu 100 % oprávnených nákladov, najviac však do sumy 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy náhradného bytu.“.

01.07.2013

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.07.2013

3. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.07.2013

c) kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie náhradných bytov.“.

01.07.2013

4. § 5 vrátane nadpisu znie:

01.07.2013

㤠5

01.07.2013

Obstaranie pozemku

01.07.2013

(1) Dotácia na obstaranie pozemku podľa § 2 písm. c) sa poskytuje na

01.07.2013

a) kúpu pozemku, ktorý podmieňuje obstaranie budovy na bývanie s výhradne náhradnými bytmi,

01.07.2013

b) kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k obstarávanému náhradnému bytu podľa § 3 ods. 1 písm. a) až g).

01.07.2013

(2) Plocha pozemku, na ktorý sa poskytuje dotácia, môže presiahnuť plochu zastavanú budovou na bývanie najviac o 20 %. Toto ustanovenie sa primerane použije aj pri obstaraní pozemku podľa odseku 1 písm. b). Na plochu pozemku prevyšujúcu plochu zastavanú budovou na bývanie o viac ako 20 % sa dotácia neposkytuje.

01.07.2013

(3) Dotácia sa poskytuje maximálne vo výške 10 800 eur na jeden náhradný byt, najviac však

01.07.2013

a) 180 000 eur na jednu budovu na bývanie s 11 až 25 bytmi,

01.07.2013

b) 288 000 eur na jednu budovu na bývanie s 26 až 50 bytmi,

01.07.2013

c) 360 000 eur na jednu budovu na bývanie s viac ako 50 bytmi.

01.07.2013

(4) Oprávnenými nákladmi na účel podľa odseku 1 je cena, ktorá sa preukazuje znaleckým posudkom a kúpnou zmluvou.“.

01.07.2013

5. V § 6 ods. 1 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), c) a h)“.

01.07.2013

6. V § 6 ods. 2 sa za slová „podľa § 3 ods. 1 písm. d)“ vkladajú slová „a § 4 ods. 1 písm. c)“.

01.07.2013

7. V § 6 odsek 5 znie:

01.07.2013

(5) Do oprávnených nákladov podľa odsekov 1 až 4 sa nezahŕňajú náklady na inžiniersku činnosť, expertízne posudky, výstavbu garáže, výstavbu nebytového priestoru a ani náklady nesúvisiace s účelom dotácie. Do oprávnených nákladov sa nezahŕňajú ani náklady na financovanie obstarania pozemku v prípade, že žiadateľ súčasne žiada aj o poskytnutie dotácie podľa § 5.“.

01.07.2013

8. V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

01.07.2013

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

01.07.2013

9. V § 8 ods. 1 sa slová „krajského stavebného úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.

01.07.2013

10. V § 8 ods. 4 sa slová „každoročne od 15. januára do 28. februára“ nahrádzajú slovom „priebežne“.

01.07.2013

11. V § 8 ods. 8 sa slová „každoročne do 31. marca“ nahrádzajú slovami „do 30 dní odo dňa prijatia“.

01.07.2013

12. V § 8 ods. 9 sa slová „bude ich posudzovať“ nahrádzajú slovami „predloží ich ministerstvu“.

01.07.2013

13. V § 8 ods. 10 sa slová „každoročne do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „do 60 dní odo dňa ich prijatia“.

01.07.2013

14. V § 11 odsek 3 znie:

01.07.2013

(3) Súčet plôch balkóna, lodžie a terasy prislúchajúcich k náhradnému bytu nesmie presiahnuť 10 % z podlahovej plochy náhradného bytu.“.

01.07.2013

15. V § 11 ods. 7 sa slová „s dvojnásobným náterom disperznou bielou farbou“ nahrádzajú slovami „s konečnou povrchovou úpravou“.


01.07.2013

Čl. III

01.07.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem článku I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.07.2013

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.2013

Pavol Paška v. r.

01.07.2013

Robert Fico v. r.