Vyhláška č. 123/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia

Čiastka 31/2013
Platnosť od 28.05.2013
Účinnosť od 01.06.2013
01.06.2013

123

01.06.2013

VYHLÁŠKA

01.06.2013

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.06.2013

zo 17. mája 2013,

01.06.2013

ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia

01.06.2013

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.06.2013

§ 1

01.06.2013

Táto vyhláška ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ktoré vydáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na požiadanie príslušníka Policajného zboru podľa § 79 ods. 1 písm. zd) zákona.

01.06.2013

§ 2

01.06.2013

Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, je uvedený v prílohe.


01.06.2013

§ 3

01.06.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.


01.06.2013

Zuzana Zvolenská v. r.


01.06.2013

Príloha k vyhláške č. 123/2013 Z. z.

01.06.2013

VZOR PÍSOMNÉHO VYJADRENIA, ČI OSOBA MÔŽE BYŤ UMIESTNENÁ V CELE POLICAJNÉHO ZAISTENIA

01.06.2013

Vzor