Vyhláška č. 106/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 26/2013
Platnosť od 27.04.2013
Účinnosť od 01.05.2013
01.05.2013

106

01.05.2013

VYHLÁŠKA

01.05.2013

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.05.2013

z 22. apríla 2013,

01.05.2013

ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.05.2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 96/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.05.2013

§ 1

01.05.2013

Podrobnosti sledovania dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní

01.05.2013

Sledovanie dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní podľa § 32 ods. 2 písm. g) zákona obsahuje

01.05.2013

a) dátum nástupu do zamestnania,

01.05.2013

b) informáciu o spôsobe získania zamestnania a o aktívnom opatrení na trhu práce, ktoré malo vplyv na jeho získanie,

01.05.2013

c) druh pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

01.05.2013

d) trvanie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

01.05.2013

e) číslo a názov zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných činností podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,

01.05.2013

f) dôvod skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu pred uplynutím šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania.

01.05.2013

§ 2

01.05.2013

Suma cestovných výdavkov, od ktorej sa poskytuje náhrada cestovných výdavkov, a výška náhrady cestovných výdavkov pri sprostredkovaní zamestnania

01.05.2013

Náhrada časti cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d) zákona sa poskytuje, ak sú cestovné výdavky vyššie ako štyri eurá, a to vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 35 eur v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.

01.05.2013

§ 3

01.05.2013

Podrobnosti o evidencii uchádzačov o zamestnanie

01.05.2013

Evidencia uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona obsahuje

01.05.2013

a) dátum zaradenia občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

01.05.2013

b) dátum začatia a dátum skončenia

01.05.2013

1. prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

01.05.2013

2. vykonávania zárobkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu založeného zmluvou,

01.05.2013

3. sústavnej prípravy na povolanie,

01.05.2013

4. osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,

01.05.2013

5. osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru,

01.05.2013

6. dočasnej pracovnej neschopnosti,

01.05.2013

7. invalidity,

01.05.2013

8. výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,

01.05.2013

9. pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je so zamestnávateľom v súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo v súdnom spore o zrušenie rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení služobného pomeru,

01.05.2013

10. vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,

01.05.2013

c) informácie o predchádzajúcom vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a informácie o celkovej dĺžke vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

01.05.2013

d) informácie o ochote dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť,

01.05.2013

e) informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas a o ochote pracovať na zmeny,

01.05.2013

f) mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,

01.05.2013

g) obdobie, počas ktorého uchádzač o zamestnanie nemôže nastúpiť do zamestnania z dôvodu vzdelávania a prípravy pre trh práce, z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu vzniku nároku na materské,

01.05.2013

h) termíny plnenia povinností uchádzača o zamestnanie podľa § 34 ods. 6 a 8 zákona,

01.05.2013

i) druh a dátum ponúknutého vhodného zamestnania úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo agentom pre pracovné miesta v členení podľa § 32 ods. 5 zákona,

01.05.2013

j) informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na aktivitách podľa § 43, 46 alebo § 51 zákona v členení podľa zabezpečovateľa týchto aktivít,

01.05.2013

k) informácie o poskytnutej náhrade časti cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 12 písm. d) zákona a o poskytnutej náhrade cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné podľa § 43 ods. 8 a § 46 ods. 5 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto náhrad,

01.05.2013

l) informácie o poskytnutých príspevkoch na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 9 a § 46 ods. 10 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto príspevkov,

01.05.2013

m) informácie o poskytnutom paušálnom príspevku podľa § 51 ods. 4 alebo § 52a ods. 3 zákona,

01.05.2013

n) informácie o podpore zamestnania uchádzača o zamestnanie podľa § 50, 50j alebo § 56 zákona, o podpore prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie podľa § 49 alebo § 57 zákona alebo o podpore udržania zamestnanca v zamestnaní podľa § 50k, 56a, 59 alebo § 60 zákona,

01.05.2013

o) informácie o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 zákona alebo o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona vrátane počtu vykonávaní a dĺžky ich trvania,

01.05.2013

p) informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na projektoch a programoch podľa § 54 zákona a na projektoch a programoch realizovaných mimo územia Slovenskej republiky,

01.05.2013

r) dátum a dôvod vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

01.05.2013

§ 4

01.05.2013

Formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania uchádzačom o zamestnanie

01.05.2013

(1) Formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 34 ods. 6 zákona sú:

01.05.2013

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi,

01.05.2013

b) doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,

01.05.2013

c) potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,

01.05.2013

d) preukázateľné začatie konania vo veci vykonávania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,1)

01.05.2013

e) preukázateľné začatie konania vo veci poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona,

01.05.2013

f) žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo

01.05.2013

g) žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.

01.05.2013

(2) Žiadosť podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa považuje za formu osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.

01.05.2013

§ 5

01.05.2013

Podrobnosti o evidencii záujemcov o zamestnanie

01.05.2013

Evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 zákona obsahuje

01.05.2013

a) dátum zaradenia občana do evidencie záujemcov o zamestnanie,

01.05.2013

b) mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,

01.05.2013

c) informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas a o ochote pracovať na zmeny,

01.05.2013

d) informácie o ochote záujemcu o zamestnanie dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť vrátane informácií o ochote pracovať v zahraničí,

01.05.2013

e) dátum možného nástupu do nového zamestnania,

01.05.2013

f) dátum a dôvod vyradenia z evidencie záujemcov o zamestnanie,

01.05.2013

g) druh požadovaných služieb zamestnanosti.

01.05.2013

§ 6

01.05.2013

Podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest

01.05.2013

(1) Údaje o voľných pracovných miestach vrátane ich odvetvového členenia a pracovných podmienok na účely vedenia evidencie voľných pracovných miest sa získavajú

01.05.2013

a) vyhľadávaním u zamestnávateľa prostredníctvom agenta pre pracovné miesta,

01.05.2013

b) na základe spolupráce s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona,

01.05.2013

c) dobrovoľným nahlasovaním voľných pracovných miest zamestnávateľom osobne, písomne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo prostredníctvom internetu.

01.05.2013

(2) Údaje z evidencie o voľných pracovných miestach v rozsahu dohodnutom so zamestnávateľom sa uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie, iným fyzickým osobám a právnickým osobám na účely služieb zamestnanosti sprístupňujú

01.05.2013

a) výveskou na úradnej tabuli,

01.05.2013

b) samoobslužnou informačnou stanicou,

01.05.2013

c) na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

01.05.2013

d) masovokomunikačnými prostriedkami.

01.05.2013

§ 7

01.05.2013

Výška príspevku na služby pre rodinu s deťmi a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na služby pre rodinu s deťmi

01.05.2013

(1) Výška príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie podľa § 43 ods. 9 a § 46 ods. 10 zákona je najviac 54 eur mesačne na jedno dieťa a najviac 42 eur mesačne na každé ďalšie dieťa.

01.05.2013

(2) Súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je

01.05.2013

a) kópia rodného listu dieťaťa,

01.05.2013

b) potvrdenie, že dieťa navštevuje predškolské zariadenie, alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť o dieťa fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto starostlivosti,

01.05.2013

c) záväzok uchádzača o zamestnanie nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zmenu v návšteve dieťaťa v predškolskom zariadení alebo zmenu v starostlivosti o dieťa poskytovanej fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti, najneskôr do 15 kalendárnych dní od uskutočnenia tejto zmeny.

01.05.2013

§ 8

01.05.2013

Podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb

01.05.2013

(1) Odborné poradenské služby zabezpečené v rámci individuálneho poradenstva sa uskutočňujú formou individuálneho rozhovoru uchádzača o zamestnanie s poradcom podľa § 43 ods. 3 zákona a obsahujú

01.05.2013

a) komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie,

01.05.2013

b) určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,

01.05.2013

c) určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,

01.05.2013

d) vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.

01.05.2013

(2) Odborné poradenské služby zabezpečené v rámci skupinového poradenstva sa poskytujú uchádzačovi o zamestnanie v skupine osôb na prekonanie prekážok pracovného uplatnenia spoločných pre túto skupinu.

01.05.2013

§ 9

01.05.2013

Podrobnosti o dôvodoch prerušenia odborných poradenských služieb alebo vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo jeho odstúpenia od dohody

01.05.2013

(1) Za vážny zdravotný dôvod podľa § 43 ods. 11 a § 46 ods. 14 zákona sa považuje taký zdravotný stav uchádzača o zamestnanie, ktorý je posúdený podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona ako nevyhovujúci na ďalšiu účasť na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb alebo na vzdelávaní a príprave pre trh práce.

01.05.2013

(2) Za vážny rodinný dôvod podľa § 43 ods. 11 a § 46 ods. 14 zákona sa považuje, ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto vzdelávania a prípravy pre trh práce neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy.

01.05.2013

(3) Za vážny osobný dôvod podľa § 43 ods. 11 a § 46 ods. 14 zákona sa považuje zdravotný stav blízkej osoby, ktorý vyžaduje osobnú celodennú opateru uchádzačom o zamestnanie.

01.05.2013

§ 10

01.05.2013

Výška príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou

01.05.2013

(1) Výška príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 ods. 3 zákona za kalendárny mesiac v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca pri vzdialenosti

01.05.2013

a) od 5 km do 10 km je najviac 19 eur,

01.05.2013

b) od 11 km do 20 km je najviac 33 eur,

01.05.2013

c) od 21 km do 30 km je najviac 51 eur,

01.05.2013

d) od 31 km do 40 km je najviac 68 eur,

01.05.2013

e) od 41 km do 50 km je najviac 72 eur,

01.05.2013

f) od 51 km do 60 km je najviac 88 eur,

01.05.2013

g) od 61 km do 80 km je najviac 96 eur,

01.05.2013

h) od 81 km do 100 km je najviac 116 eur,

01.05.2013

i) od 101 km do 200 km je najviac 130 eur,

01.05.2013

j) nad 200 km je najviac 135 eur.

01.05.2013

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je

01.05.2013

a) pracovná zmluva uzatvorená so zamestnávateľom,

01.05.2013

b) potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto miesto nie je rovnaké ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve.

01.05.2013

§ 11

01.05.2013

Podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností

01.05.2013

Evidencia administratívnych činností podľa § 65b zákona obsahuje

01.05.2013

a) zoznamy vykonávaných administratívnych činností za jednotlivé aktívne opatrenia na trhu práce,

01.05.2013

b) názov, sídlo, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby podľa § 65b zákona alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby podľa § 65b zákona,

01.05.2013

c) dátum začatia a dátum skončenia vykonávania administratívnych činností vrátane dôvodov skončenia vykonávania administratívnych činností právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 65b zákona,

01.05.2013

d) informácie o druhu, rozsahu a podmienkach vykonávania administratívnych činností právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 65b zákona,

01.05.2013

e) informácie o sume dohodnutej odmeny pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa § 65b zákona.


01.05.2013

§ 12

01.05.2013

Zrušovacie ustanovenia

01.05.2013

Zrušujú sa:

01.05.2013

1. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z., vyhlášky č. 9/2005 Z. z., vyhlášky č. 613/2005 Z. z. a vyhlášky č. 156/2008 Z. z.,

01.05.2013

2. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z., vyhlášky č. 401/2004 Z. z., vyhlášky č. 627/2004 Z. z., vyhlášky č. 10/2005 Z. z., vyhlášky č. 614/2005 Z. z., vyhlášky č. 260/2006 Z. z., vyhlášky č. 157/2008 Z. z., vyhlášky č. 608/2008 Z. z., vyhlášky č. 63/2009 Z. z., vyhlášky č. 420/2009 Z. z. a vyhlášky č. 481/2010 Z. z.

01.05.2013

§ 13

01.05.2013

Účinnosť

01.05.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013.


01.05.2013

Ján Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

01.05.2013

1) § 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.