Zákon č. 91/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 24/2012
Platnosť od 09.03.2012
Účinnosť od 18.04.2016
09.03.2012

91

09.03.2012

ZÁKON

09.03.2012

z 29. februára 2012,

09.03.2012

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

09.03.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


09.03.2012

Čl. II

09.03.2012

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. sa mení takto:

09.03.2012

V § 47h sa číslovka „2012“ nahrádza číslovkou „2013“.

09.03.2012

Čl. III

09.03.2012

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení takto:

09.03.2012

§ 165a znie:

09.03.2012

㤠165a

09.03.2012

(1) Podľa § 13 ods. 5 druhej a tretej vety postupuje správca dane, ktorým je colný úrad pri správe daní, podľa osobitného predpisu33) od 1. januára 2013 a podľa § 14, § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje od 1. januára 2013.

09.03.2012

(2) Ak sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 mu vznikne od 1. januára 2013. Ak daňový poradca, advokát alebo zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty a tento zástupca nie je daňovým poradcom alebo advokátom, začali pri správe daní daňový subjekt zastupovať po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 im vznikne od 1. januára 2013.“.

09.03.2012

Čl. IV

09.03.2012

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:

09.03.2012

1. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:

09.03.2012

㤠4a

09.03.2012

Monitorovací výbor

09.03.2012

(1) Zriaďuje sa Monitorovací výbor Finančnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „monitorovací výbor“). Činnosť sekretariátu monitorovacieho výboru zabezpečuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

09.03.2012

(2) Monitorovací výbor vykonáva dohľad a kontrolu nad Finančnou správou Slovenskej republiky pri plnení zákonných úloh.

09.03.2012

(3) Monitorovací výbor má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky z členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Z členov monitorovacieho výboru vymenuje prezident Slovenskej republiky predsedu monitorovacieho výboru, ktorý zvoláva a riadi schôdze monitorovacieho výboru.

09.03.2012

(4) Člen monitorovacieho výboru sa môže oboznamovať so všetkými dokumentmi a činnosťami, ktoré vykonáva finančná správa, daňové úrady a colné úrady. Na získanie poznatkov si monitorovací výbor môže pozývať na svoje schôdze k prerokovávaným otázkam vedúcich predstaviteľov alebo zamestnancov finančnej správy, daňových úradov, colných úradov ako aj tretie osoby, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na výkone pôsobnosti finančnej správy, daňových úradov a colných úradov.

09.03.2012

(5) Monitorovací výbor o svojich zisteniach a návrhoch informuje ministerstvo a prezidenta Slovenskej republiky.“.

09.03.2012

2. § 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

09.03.2012

(10) Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Členstvo v monitorovacom výbore nie je viazané na trvanie mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

09.03.2012

(11) Činnosť monitorovacieho výboru podľa § 4a sa ukončí schválením programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá bude ustanovená po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012.“.


09.03.2012

Čl. V

09.03.2012

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


09.03.2012

Ivan Gašparovič v. r.

09.03.2012

Pavol Hrušovský v. r.

09.03.2012

Iveta Radičová v. r.