Vyhláška č. 80/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra

Čiastka 22/2012
Platnosť od 29.02.2012
Účinnosť od 01.06.2012

OBSAH

01.06.2012

80

01.06.2012

VYHLÁŠKA

01.06.2012

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.06.2012

zo 16. februára 2012,

01.06.2012

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra

01.06.2012

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.06.2012

Čl. I

01.06.2012

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2012

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.06.2012

(2) Táto vyhláška sa nepoužije, ak kvalifikovaný certifikát verejného kľúča fyzickej osoby, ktorá podáva návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov do obchodného registra elektronickými prostriedkami podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ďalej len „návrh na zápis“), obsahuje jej rodné číslo.1a)“.

01.06.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.06.2012

1a) § 5 ods. 1 druhá veta zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.“.

01.06.2012

2. V § 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov do obchodného registra elektronickými prostriedkami podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ďalej len „návrh na zápis“)“.


01.06.2012

Čl. II

01.06.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.


01.06.2012

Lucia Žitňanská v. r.