01.02.2012

7

01.02.2012

VYHLÁŠKA

01.02.2012

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.02.2012

z 11. januára 2012,

01.02.2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

01.02.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 18a ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.02.2012

§ 1

01.02.2012

Predmet úpravy

01.02.2012

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

01.02.2012

a) postupe pri predkladaní žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, školenia a preskúšania (ďalej len „žiadosť“) na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „odborná spôsobilosť“),

01.02.2012

b) obsahu a rozsahu odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania,

01.02.2012

c) zložení a činnosti skúšobnej komisie,

01.02.2012

d) dokumentácii o odbornej príprave a školení.

01.02.2012

§ 2

01.02.2012

Postup pri predkladaní žiadosti

01.02.2012

(1) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle najmä

01.02.2012

a) termín začatia odbornej prípravy a školenia,

01.02.2012

b) formulár žiadosti,

01.02.2012

c) rozsah nákladov na odbornú prípravu a školenie,

01.02.2012

d) skúšobné témy,

01.02.2012

e) termín skúšky a preskúšania.

01.02.2012

(2) Žiadosť sa predkladá ministerstvu písomne alebo elektronicky najneskôr 30 dní pred termínom začatia odbornej prípravy alebo školenia.

01.02.2012

(3) Ministerstvo potvrdí žiadateľovi písomne alebo elektronicky termín začatia odbornej prípravy alebo školenia.

01.02.2012

(4) Žiadateľ podpíše elektronicky predloženú žiadosť a predloží doklad o úhrade nákladov na odbornú prípravu alebo školenie alebo doklad, že je žiadateľom podľa § 18a ods. 7 prvej vety časti vety za bodkočiarkou zákona, a to najneskôr pri ich začatí.

01.02.2012

§ 3

01.02.2012

Obsah a rozsah odbornej prípravy a školenia

01.02.2012

(1) Obsahom odbornej prípravy sú najmä

01.02.2012

a) organizácia, postavenie a pôsobnosť orgánov verejnej moci, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb na úsekoch civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

01.02.2012

b) charakteristika krízovej situácie, mimoriadnej udalosti a stavu tiesne, vzťah medzi nimi a ich riešenie,

01.02.2012

c) štruktúra, obsah a vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva, ako aj plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

01.02.2012

d) problematika prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva podľa § 18 ods. 1 zákona,

01.02.2012

e) medzinárodná spolupráca v prípade závažnej mimoriadnej udalosti alebo jej bezprostrednej hrozby,1)

01.02.2012

f) postupy pri vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva vrátane pedagogických a didaktických zásad vo vzdelávacom procese.

01.02.2012

(2) Na činnosti podľa § 18a ods. 1 písm. a) a b) zákona sa nevzťahuje odsek 1 písm. d) a f).

01.02.2012

(3) Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu najmenej 64 vyučovacích hodín.

01.02.2012

(4) Obsah školenia je zameraný na obnovu a doplnenie teoretických vedomostí a praktických zručností podľa odseku 1.

01.02.2012

(5) Školenie sa vykonáva v rozsahu najmenej 18 vyučovacích hodín.

01.02.2012

§ 4

01.02.2012

Obsah a rozsah skúšky a preskúšania

01.02.2012

(1) Skúškou sa overujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v odbornej príprave. Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.

01.02.2012

(2) Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Žiadateľ získa odbornú spôsobilosť, ak v obidvoch častiach skúšky bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“.

01.02.2012

(3) Ak sa žiadateľ nemôže zo závažného dôvodu zúcastniť na skúške v určenom termíne, môže vykonať skúšku v náhradnom termíne, ktorý určí skúšobná komisia.

01.02.2012

(4) Skúška sa vykoná najskôr 15 dní od skončenia odbornej prípravy.

01.02.2012

(5) Opravná skúška sa vykoná najskôr 30 dní od neúspešného vykonania skúšky.

01.02.2012

(6) Na preskúšanie sa primerane vzťahujú odseky 1 až 3.

01.02.2012

(7) Preskúšanie sa vykoná nasledujúci deň po skončení školenia. Ministerstvo vydá doklad o úspešnom absolvovaní preskúšania.

01.02.2012

(8) Priebeh skúšky, opravnej skúšky a preskúšania vrátane kritérií ich hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom ministerstva.

01.02.2012

§ 5

01.02.2012

Zloženie a činnosť skúšobnej komisie

01.02.2012

(1) Skúšobná komisia sa skladá z predsedu a najmenej z dvoch členov.

01.02.2012

(2) Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom ministerstva. Predsedom a členom skúšobnej komisie môže byť len osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť.

01.02.2012

(3) Skúšobná komisia je spôsobilá rokovať a rozhodovať, ak sú prítomní predseda a nadpolovičná väčšina jej členov. Na schválenie rozhodnutia skúšobnej komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných podľa prvej vety.

01.02.2012

(4) Predseda skúšobnej komisie

01.02.2012

a) navrhuje ministrovi vnútra Slovenskej republiky osoby na vymenovanie za členov skúšobnej komisie, ako aj odvolanie člena skúšobnej komisie,

01.02.2012

b) zvoláva skúšobnú komisiu,

01.02.2012

c) riadi priebeh skúšky a preskúšania,

01.02.2012

d) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky a preskúšania,

01.02.2012

e) podpisuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

01.02.2012

(5) Predseda skúšobnej komisie môže poveriť člena skúšobnej komisie plnením úloh podľa odseku 4 písm. c) a d).

01.02.2012

(6) Výkon funkcie v skúšobnej komisii je čestný.

01.02.2012

§ 6

01.02.2012

Dokumentácia o odbornej príprave a školení

01.02.2012

(1) Dokumentáciu o odbornej príprave a školení tvorí

01.02.2012

a) tematický plán odbornej prípravy a školenia,

01.02.2012

b) rozvrh vyučovacích hodín odbornej prípravy a školenia,

01.02.2012

c) triedna kniha,

01.02.2012

d) žiadosť,

01.02.2012

e) zápisnica o priebehu skúšky a preskúšania.

01.02.2012

(2) Dokumentácia podľa odseku 1 sa uchováva päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo dokladu podľa § 4 ods. 7.

01.02.2012

§ 7

01.02.2012

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe.


01.02.2012

§ 8

01.02.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.


01.02.2012

Daniel Lipšic v. r.


01.02.2012

Príloha k vyhláške č. 7/2012 Z. z.

01.02.2012

VZOR
osvedčenia o odbornej spôsobilosti

01.02.2012

Vzor

Poznámky pod čiarou

01.02.2012

1) Rozhodnutie Rady 2007/779/ES, Euratom z 8. novembra 2007 o ustanovení mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2007).