Vyhláška č. 60/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

(v znení č. 42/2015 Z. z.)

Čiastka 18/2012
Platnosť od 21.02.2012
Účinnosť od 01.04.2015
15.03.2012

60

15.03.2012

VYHLÁŠKA

15.03.2012

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

15.03.2012

z 10. februára 2012,

15.03.2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

15.03.2012

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


15.03.2012

§ 1

15.03.2012

(1) Predajné miesto tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok skladuje tlačivá v takých uzamykateľných priestoroch, ktoré zabezpečujú ochranu tlačív pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zničením.

15.03.2012

(2) Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, okrem výpisu z lekárskeho predpisu, ktorá obsahuje

15.03.2012

a) meno a priezvisko lekára,

15.03.2012

b) meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív lekár splnomocnil inú osobu,

15.03.2012

c) adresu lekára alebo sídlo zdravotníckeho zariadenia,

15.03.2012

d) adresu splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív lekár splnomocnil inú osobu,

15.03.2012

e) číslo preukazu totožnosti lekára alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tlačív,

15.03.2012

f) množstvo tlačív v kusových jednotkách,

15.03.2012

g) nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,

15.03.2012

h) dátum výdaja tlačív,

15.03.2012

i) iné údaje, ak treba.

15.03.2012

(3) Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlačív výpisu z lekárskeho predpisu, ktorá obsahuje

15.03.2012

a) meno a priezvisko držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu,

15.03.2012

b) meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti splnomocnil inú osobu,

15.03.2012

c) adresu držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo, ak ide o právnickú osobu,

15.03.2012

d) adresu splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti splnomocnil inú osobu,

15.03.2012

e) číslo preukazu totožnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tlačív,

15.03.2012

f) množstvo tlačív v kusových jednotkách,

15.03.2012

g) nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,

15.03.2012

h) dátum výdaja tlačív,

15.03.2012

i) iné údaje, ak treba.

15.03.2012

§ 2

15.03.2012

(1) Vzor tlačiva lekárskeho predpisu1) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 1.

15.03.2012

(2) Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 2.

15.03.2012

(3) Vzor tlačiva lekárskeho poukazu2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 3.

15.03.2012

(4) Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu3) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 4.

15.03.2012

(5) Vzor tlačiva objednávky4) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 5.

15.03.2012

(6) Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom5) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 6.

01.04.2015

(7) Vzor tlačiva lekárskeho predpisu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 7.

01.04.2015

(8) Vzor tlačiva lekárskeho poukazu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 8.


15.03.2012

§ 3

15.03.2012

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach v znení vyhlášky č. 572/2008 Z. z.

15.03.2012

§ 4

15.03.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2012.


15.03.2012

v z. Ján Porubský v. r.


15.03.2012

Príloha č. 1 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

15.03.2012

Vzor tlačiva lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

15.03.2012

Obrázok 01

15.03.2012

1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

15.03.2012

2. Podkladový materiál:
Tlačivo lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

15.03.2012

3. Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 0 farieb

15.03.2012

4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

15.03.2012

Príloha č. 2 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

15.03.2012

Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

15.03.2012

Prvopis

15.03.2012

Obrázok 02

15.03.2012

1. kópia

15.03.2012

Obrázok 03

15.03.2012

2. kópia

15.03.2012

Obrázok 04

15.03.2012

1. Rozmer tlačiva:
Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

15.03.2012

2. Podkladový materiál:
Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom sa skladá z originálu a dvoch kópií.
Prvopis tlačiva je vytlačený na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.
Kópie tlačiva sú vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

15.03.2012

3. Farebnosť:
Lícna strana prvopisu tlačiva: 2 farby

15.03.2012

1. Tlač a texty na lícnej strane prvopisu tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

15.03.2012

2. Prvopis tlačiva obsahuje na lícnej strane označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej dolnej strany prvopisu tlačiva do pravej hornej strany prvopisu tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm. Šikmý modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone škály Cyan U.

15.03.2012

Rubová strana prvopisu tlačiva: 0 farieb

15.03.2012

Lícna strana 1. a 2. kópie tlačiva: 2 farby

15.03.2012

1. Tlač a texty na lícnej strane kópie tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

15.03.2012

2. Kópie tlačiva obsahujú na lícnej strane označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej dolnej strany kópie tlačiva do pravej hornej strany kópie tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm. Šikmý modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone škály Cyan U.

15.03.2012

Rubová strana 1. a 2. kópie tlačiva: 0 farieb

15.03.2012

4. Číslovanie:
Prvopis tlačiva na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.
Kópie tlačiva obsahujú na lícnej strane nezameniteľné evidenčné číslo, ktoré je alfanumericky zhodné s evidenčným číslom prvopisu tlačiva.

15.03.2012

Príloha č. 3 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

15.03.2012

Vzor tlačiva lekárskeho poukazu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

15.03.2012

Licna strana

15.03.2012

Obrázok 05

15.03.2012

Rubová strana

15.03.2012

Obrázok 06

15.03.2012

1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

15.03.2012

2. Podkladový materiál:
Tlačivo lekárskeho poukazu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

15.03.2012

3. Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

15.03.2012

Rubová strana tlačiva: 1 farba
Texty na rubovej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

15.03.2012

4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

15.03.2012

Príloha č. 4 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

15.03.2012

Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

15.03.2012

Obrázok 07

15.03.2012

1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

15.03.2012

2. Podkladový materiál:
Tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

15.03.2012

3. Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 0 farieb

15.03.2012

4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

15.03.2012

Príloha č. 5 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

15.03.2012

Vzor tlačiva objednávky a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

15.03.2012

Prvý list

15.03.2012

Obrázok 08

15.03.2012

Druhý list

15.03.2012

Obrázok 09

15.03.2012

Tretí list

15.03.2012

Obrázok 10

15.03.2012

Štvrtý list

15.03.2012

Obrázok 11

15.03.2012

1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo objednávky má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

15.03.2012

2. Podkladový materiál:
Tlačivo objednávky sa skladá zo štyroch rovnocenných listov vytlačených na samoprepisovacom papieri s hmotnosťou minimálne 50 g/m2.

15.03.2012

3. Farebnosť:
Lícna strana každého tlačiva: 2 farby

15.03.2012

1. Tlačivo obsahuje na lícnej strane prvého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a Magenta U.

15.03.2012

2. Tlačivo obsahuje na lícnej strane druhého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a Magenta U.

15.03.2012

3. Tlačivo obsahuje na lícnej strane tretieho listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

15.03.2012

4. Tlačivo obsahuje na lícnej strane štvrtého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a Magenta U.

15.03.2012

Rubová strana tlačiva: 0 farieb

15.03.2012

4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane každého listu obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

15.03.2012

Príloha č. 6 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

15.03.2012

Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

15.03.2012

Prvý list

15.03.2012

Obrázok 12

15.03.2012

Druhý list

15.03.2012

Obrázok 13

15.03.2012

Tretí list

15.03.2012

Obrázok 14

15.03.2012

Štvrtý list

15.03.2012

Obrázok 15

15.03.2012

1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo objednávky má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

15.03.2012

2. Podkladový materiál:
Tlačivo objednávky sa skladá zo štyroch rovnocenných listov vytlačených na samoprepisovacom papieri s hmotnosťou minimálne 50 g/m2.

15.03.2012

3. Farebnosť:
Lícna strana každého tlačiva: 2 farby

15.03.2012

1. Tlačivo obsahuje na lícnej strane prvého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

15.03.2012

2. Tlačivo obsahuje na lícnej strane druhého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

15.03.2012

3. Tlačivo obsahuje na lícnej strane tretieho listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

15.03.2012

4. Tlačivo obsahuje na lícnej strane štvrtého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

15.03.2012

5. Tlačivo obsahuje na lícnej strane každého listu označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej dolnej strany tlačiva do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 25 mm. Šikmý modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone škály Cyan U.

15.03.2012

Rubová strana tlačiva: 0 farieb

15.03.2012

4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane každého listu obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

01.04.2015

Príloha č. 7 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

01.04.2015

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO PREDPISU NA POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PODROBNOSTI O JEHO GRAFICKÝCH PRVKOCH

01.04.2015

Obrázok: Príloha č. 7

01.04.2015

Obrázok 1

01.04.2015

1. Rozmer tlačiva:

01.04.2015

Tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

01.04.2015

2. Podkladový materiál:

01.04.2015

Tlačivo lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

01.04.2015

3. Farebnosť:

01.04.2015

Lícna strana tlačiva: 1 farba

01.04.2015

Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

01.04.2015

Rubová strana tlačiva: 0 farieb

01.04.2015

4. Číslovanie:

01.04.2015

Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

01.04.2015

Príloha č. 8 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

01.04.2015

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO POUKAZU NA POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PODROBNOSTI O JEHO GRAFICKÝCH PRVKOCH

01.04.2015

Obrázok: Príloha č. 8 lícna strana

01.04.2015

Obrázok 2

01.04.2015

Obrázok: Príloha č. 8 rubová strana

01.04.2015

Obrázok 1

01.04.2015

1. Rozmer tlačiva:

01.04.2015

Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

01.04.2015

2. Podkladový materiál:

01.04.2015

Tlačivo lekárskeho poukazu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.

01.04.2015

3. Farebnosť:

01.04.2015

Lícna strana tlačiva: 1 farba

01.04.2015

Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

01.04.2015

Rubová strana tlačiva: 1 farba

01.04.2015

Texty na rubovej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

01.04.2015

4. Číslovanie:

01.04.2015

Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.

Poznámky pod čiarou

15.03.2012

1) § 120 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.03.2012

2) § 120 ods. 1 písm. h) a ods. 8 zákona č. 362/2011 Z. z.

15.03.2012

3) § 120 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z.

15.03.2012

4) § 120 ods. 10 zákona č. 362/2011 Z. z.

15.03.2012

5) § 120 ods. 18 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.04.2015

6) § 120a zákona č. 362/2011 Z. z.