Vyhláška č. 6/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

Čiastka 3/2012
Platnosť od 12.01.2012
Účinnosť od 15.01.2012

OBSAH

15.01.2012

6

15.01.2012

VYHLÁŠKA

15.01.2012

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

15.01.2012

z 29. decembra 2011,

15.01.2012

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

15.01.2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. d) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. a podľa § 36 ods. 2 písm. d) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z. ustanovuje:


15.01.2012

Čl. 1

15.01.2012

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe sa mení a dopĺňa takto:

15.01.2012

1. § 1 sa dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

15.01.2012

e) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov,

15.01.2012

f) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov,

15.01.2012

g) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov.“.

15.01.2012

2. V § 2 ods. 3 druhej vete sa slová „ v dráhovom podniku“ nahrádzajú slovom „jazdou“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „na príslušnej dráhe“.

15.01.2012

3. V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „vedenie a“.

15.01.2012

4. V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo osobitného osvedčenia o odbornej spôsobilosti“.

15.01.2012

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

15.01.2012

(5) Zácvik je praktická činnosť, pri ktorej vykonávaní sa osoba po úspešnom vykonaní odbornej skúšky a získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti oboznámi s prevádzkovými pomermi na príslušnej dráhe. Činnosti osoby počas zácviku sa vykonávajú za prítomnosti fyzickej osoby určenej zamestnávateľom, ktorá je odborne spôsobilá na výkon činnosti podľa tejto vyhlášky.“.

15.01.2012

6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

15.01.2012

㤠4a

15.01.2012

(1) Vzor preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla podľa § 24 ods. 2 písm. b) až e) zákona o doprave na dráhach je uvedený v prílohe č. 3a. Vzor preukazu na vedenie dráhového vozidla špeciálnej dráhy, električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy je uvedený v prílohe č. 3b. Vzor preukazu na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy je uvedený v prílohe č. 3c.

15.01.2012

(2) Preukaz na vedenie dráhového vozidla obsahuje

15.01.2012

a) identifikačné údaje žiadateľa, a to meno, priezvisko a dátum narodenia,

15.01.2012

b) farebnú fotografiu tváre žiadateľa s rozmermi 35 x 35 mm,

15.01.2012

c) evidenčné číslo,

15.01.2012

d) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky bezpečnostného orgánu,

15.01.2012

e) druh a typ dráhového vozidla, ktoré môže žiadateľ na základe preukázanej odbornej spôsobilosti viesť a riadiť,

15.01.2012

f) úradné záznamy.“.

15.01.2012

7. V § 5 sa vypúšťa odsek 7.

15.01.2012

8. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisu nad § 5a znejú:

15.01.2012

„Podrobnosti o odbornej príprave a overovaní osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných komisárov

15.01.2012

§ 5a

15.01.2012

Odborná príprava žiadateľov na vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poverenom vzdelávacom zariadení v trvaní minimálne 24 hodín pre pracovné činnosti na železničných dráhach alebo minimálne 24 hodín pre pracovné činnosti na špeciálnych dráhach a mestských dráhach a je zameraná na znalosť

15.01.2012

a) predpisov o doprave na dráhach a predpisov súvisiacich s vedením dráhového vozidla podľa druhu dráhy,

15.01.2012

b) príslušných technických špecifikácií interoperability podľa § 65 zákona o dráhach; vzťahuje sa na skúšobného komisára na vykonávanie pracovných činností na železničnej dráhe,

15.01.2012

c) konštrukcie dráhových vozidiel, funkcie a princípu fungovania rozhodujúcich konštrukčných celkov jednotlivých typov dráhových vozidiel,

15.01.2012

d) podmienok vykonávania technicko-bezpečnostných skúšok dráhových vozidiel.

15.01.2012

§ 5b

15.01.2012

(1) Osobitnú odbornú spôsobilosť uchádzačov overuje skúšobná komisia ustanovená ministerstvom formou

15.01.2012

a) skúšky, ak žiadateľ nadobúda osobitnú odbornú spôsobilosť,

15.01.2012

b) preskúšaním, ak sa žiadateľovi predlžuje platnosť osvedčenia skúšobného komisára.

15.01.2012

(2) Skúšobná komisia sa skladá minimálne z piatich členov, z ktorých jeden je predseda a jeden tajomník, ktorí sú zamestnancami ministerstva a odborníkmi v oblasti dopravy.

15.01.2012

(3) Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej časti; preskúšanie sa vykonáva formou ústnej skúšky. Predmetom overenia je znalosť podľa § 5a ods. 1.

15.01.2012

(4) Skúška alebo preskúšanie sa hodnotí klasifikačným stupňom „prospel“ alebo „neprospel“. O výsledku skúšky alebo preskúšania sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda komisie a jej členovia. Predseda komisie oboznámi všetkých žiadateľov zúčastnených na skúške s jej výsledkom.

15.01.2012

(5) Skúšku alebo preskúšanie možno opakovať najskôr po 15 dňoch a najneskôr do 60 dní odo dňa vykonania skúšky alebo preskúšania. Skúšku a preskúšanie možno opakovať len raz na základe písomnej žiadosti.“.

15.01.2012

9. V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa nad slová „podľa osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 1a.

15.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

15.01.2012

1a) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.“.

15.01.2012

10. V § 6 ods. 2 písm. b), § 6 ods. 3 písm. a) prvom bode, § 6 ods. 3 písm. b) prvom bode, § 6 ods. 5 písm. a), § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. a), § 8 ods. 1 písm. b), § 8 ods. 2 písm. b), § 8 ods. 3 písm. b) sa nad slová „podľa osobitného predpisu“ umiestňuje odkaz 1a.

15.01.2012

11. V § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.

15.01.2012

12. V § 8 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „chodu a obsluhy lanovej dráhy“ nahrádzajú slovami „dopravy na lanovej dráhe“.

15.01.2012

13. V § 8 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) sa za slovo „učebnom“ vkladajú slová „alebo študijnom“.

15.01.2012

14. V § 8 ods. 1 písm. d) sa číslo „4“ nahrádza číslom „6“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkou.

15.01.2012

15. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

15.01.2012

16. V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:

15.01.2012

c) odborná prax pri montáži, údržbe a opravách lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov a v riadení chodu lanovej dráhy v trvaní minimálne šesť mesiacov,“.

15.01.2012

17. V § 8 ods. 2 písm. d) sa číslo „4“ nahrádza číslom „7“.

15.01.2012

18. V § 8 ods. 2 písmeno e) znie: „e) absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)“.

15.01.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

15.01.2012

2a) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.“.

15.01.2012

19. V § 8 ods. 3 písm. d) sa číslo „4“ nahrádza číslom „8“.

15.01.2012

20. V § 8 ods. 3 písm. e) sa slovo „vedenie“ nahrádza slovami „riadenie chodu“.

15.01.2012

21. V § 8 ods. 3 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.

15.01.2012

22. V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) absolvovanie kurzu prvej pomoci.2a)“.

15.01.2012

23. V § 11 ods. 1 písm. a) sa za číslo „4“ vkladá čiarka a za číslo 5 sa vkladá slovo „a“.

15.01.2012

24. V § 12 písm. b) bod 1.4. sa označuje ako bod 1.2. a doterajšie body 1.2. a 1.3. sa označujú ako body 1.3. a 1.4.

15.01.2012

25. V § 12 písmená d) a e) znejú:

15.01.2012

d) mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a mimoriadne psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú v prípadoch uvedených v § 33 ods. 3 zákona o dráhach,

15.01.2012

e) mimoriadna lekárska preventívna prehliadka, ktorá sa vykonáva v prípadoch uvedených v prílohe č. 2 bode 3.1. štvrtej až šiestej vete k zákonu o doprave na dráhach.“.

15.01.2012

26. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.01.2012

㤠13a

15.01.2012

Podrobnosti o poverovaní právnických osôb

15.01.2012

(1) Právnická osoba, ktorá žiada o poverenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, predloží najmä

15.01.2012

a) žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti,

15.01.2012

b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,

15.01.2012

c) platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu,4)

15.01.2012

d) čestné vyhlásenie, že na jej majetok nebol vyhlásený konkurz, nie je v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní ani nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,

15.01.2012

e) doklad o zamestnávaní posudzujúcich lekárov na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,

15.01.2012

f) certifikát systému manažérstva kvality ISO.

15.01.2012

(2) Právnická osoba, ktorá žiada o poverenie na posudzovanie psychickej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, predloží najmä

15.01.2012

a) žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať posudzovanie psychickej spôsobilosti,

15.01.2012

b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,

15.01.2012

c) platné povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu,4)

15.01.2012

d) doklad o zamestnávaní posudzujúcich psychológov na posudzovanie psychickej spôsobilosti podľa tejto vyhlášky a licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia podľa osobitného predpisu,4)

15.01.2012

e) doklad o tom, že má špeciálne prístrojové vybavenie na zisťovanie reakcií a koordinácie pohybov,

15.01.2012

f) certifikát systému manažérstva kvality ISO.

15.01.2012

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá žiada o poverenie na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov,

15.01.2012

a) predloží žiadosť o poverenie s identifikáciou dráhy, pre ktorú chce poskytovať vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti,

15.01.2012

b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,

15.01.2012

c) predloží certifikát systému manažérstva kvality ISO,

15.01.2012

d) predloží doklad o tom, že má vyhovujúce technické a technologické vybavenie na vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti,

15.01.2012

e) predloží vypracovaný vnútorný systém kontroly realizácie vzdelávania,

15.01.2012

f) predloží vypracovaný skúšobný poriadok na získanie a overovanie odbornej spôsobilosti,

15.01.2012

g) predloží základné učebné osnovy na získanie odbornej spôsobilosti na pracovné činnosti na dráhe a pracovné činnosti v doprave na dráhe,

15.01.2012

h) predloží doklad o zamestnávaní osôb, ktoré budú realizovať vzdelávanie vrátane ich kvalifikácie a osvedčenia o odbornej spôsobilosti v rozsahu vykonávaného vzdelávania,

15.01.2012

i) predloží ďalšie informácie súvisiace s dokladmi predloženými podľa písmen a) až h),

15.01.2012

j) zabezpečí proces certifikácie rušňovodičov podľa tretej časti zákona o doprave na dráhach.“.

15.01.2012

27. V prílohe č. 1 piatom bode písm. a) ôsmom bode, písm. b) ôsmom bode, písm. e) deviatom bode, písm. g) ôsmom bode sa počet vyučovacích hodín mení zo „4“ na „8“.

15.01.2012

28. V prílohe č. 1 šiesty až ôsmy bod znejú:

15.01.2012

„6. Riadenie prevádzkovania lanovej dráhy a dopravy na lanovej dráhe

15.01.2012
  počet vyučovacích hodín
1.základné pojmy – terminológia1
2.prevádzkový predpis podľa typu lanovej dráhy4
3.pokyny na údržbu, obsluhu a skúšky príslušného typu lanovej dráhy4
4.prepravný poriadok lanových dráh1
5.cestovný poriadok, informačné systémy1
6.poskytovanie prvej pomoci8
7.technické vyhotovenie lanových dráh1
8.ochrana životného prostredia pri prevádzke lanovej dráhy1
9.technické normy – bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu1
10.všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci2
11.všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe16
15.01.2012

7. Riadenie a obsluha lanovej dráhy

15.01.2012
  počet vyučovacích hodín
1.základné pojmy – terminológia1
2.prevádzkový predpis podľa typu lanovej dráhy8
3.pokyny na údržbu, obsluhu a skúšky príslušného typu lanovej dráhy8
4.prepravný poriadok lanových dráh1
5.cestovný poriadok, informačné systémy1
6.poskytovanie prvej pomoci8
7.technické vyhotovenie lanových dráh1
8.ochrana životného prostredia pri prevádzke lanovej dráhy1
9.technické normy – bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu8
10.všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci4
11.všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe16
15.01.2012

8. Riadenie chodu lanovej dráhy

15.01.2012
  počet vyučovacích hodín
1.základné pojmy – terminológia1
2.prevádzkový predpis podľa typu lanovej dráhy20
3.pokyny na údržbu, obsluhu a skúšky príslušného typu lanovej dráhy30
4.prepravný poriadok lanových dráh4
5.cestovný poriadok, informačné systémy1
6.poskytovanie prvej pomoci8
7.technické vyhotovenie lanových dráh4
8.ochrana životného prostredia pri prevádzke lanovej dráhy2
9.technické normy – bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu16
10.všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci4
11.všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe12“.
15.01.2012

29. Príloha č. 1 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

15.01.2012

„9. Špeciálne dráhy

15.01.2012
  počet vyučovacích hodín
1.základné pojmy – terminológia1
2.prevádzkový predpis príslušnej špeciálnej dráhy8
3.pokyny na obsluhu, údržbu a skúšky dráhových vozidiel6
4.prepravný poriadok špeciálnej dráhy4
5.cestovný poriadok, informačné systémy1
6.poskytovanie prvej pomoci8
7.technické vyhotovenie dráhových vozidiel špeciálnej dráhy4
8.ochrana životného prostredia pri prevádzke špeciálnej dráhy1
9.technické normy – bezpečnostné požiadavky na určené technické zariadenia2
10.všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci4
11.všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe vzťahujúce sa na špeciálne dráhy2“.
15.01.2012

30. Za prílohu č. 3 sa vkladajú nové prílohy č. 3a, 3b a 3c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

15.01.2012

„Príloha č. 3a k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.01.2012

VZOR PREUKAZU
na vedenie hnacieho železničného vozidla podľa § 24 ods. 2 písm. b) až e) zákona o doprave na dráhach vydaného podľa § 25 ods. 3 zákona o dráhach

15.01.2012

Rozmer: 105 mm 72 mm

15.01.2012

Farba: kód RGB – 143, 84, 68

15.01.2012

Proti falšovaniu sa preukaz doplní o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.

15.01.2012

Predná strana

15.01.2012

Obrázok 01

15.01.2012

Zadná strana

15.01.2012

Obrázok 02

15.01.2012

Príloha č. 3b k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.01.2012

VZOR PREUKAZU
na vedenie dráhového vozidla špeciálnej dráhy, električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy

15.01.2012

Rozmer 105 mm 72 mm

15.01.2012

Farba CMYK – 0, 60, 80, 0

15.01.2012

Farba RGB – 231, 120, 68

15.01.2012

Proti falšovaniu sa môže preukaz doplniť o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.

15.01.2012

Predná strana

15.01.2012

Obrázok 03

15.01.2012

Zadná strana

15.01.2012

Obrázok 04

15.01.2012

Príloha č. 3c k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.01.2012

VZOR PREUKAZU
na obsluhu a riadenie chodu lanovej dráhy

15.01.2012

Rozmer 105 mm 72 mm

15.01.2012

Farba CMYK – 40, 0, 100, 0

15.01.2012

Farba RGB – 132, 194, 37

15.01.2012

Proti falšovaniu sa môže preukaz doplniť o ochranné prvky, ako hologram alebo čip.

15.01.2012

Predná strana

15.01.2012

Obrázok 05

15.01.2012

Zadná strana

15.01.2012

Obrázok 06“.

15.01.2012

31. V prílohe č. 4 prvom bode písm. e) sa za slovom „žien“ vypúšťa čiarka.

15.01.2012

32. V prílohe č. 4 prvom bode písmeno f) znie: „f) röntgen hrudníka pri vstupnej prehliadke.“.

15.01.2012

33. V prílohe č. 4 druhom bode písm. e) treťom bode, štvrtom bode, prílohe č. 5 v tabuľke pre VSTUPNÉ PREHLIADKY pre zmyslovú skupinu 3, tabuľke pre PERIODICKÉ, MIMORIADNE A VÝSTUPNÉ PREHLIADKY pre zmyslovú skupinu 3 sa slová „päť metrov“ nahrádzajú slovami „5,5 metra“.

15.01.2012

34. V prílohe č. 5 štvrtom bode sa nadpis nad tabuľkou „PERIODICKÉ, MIMORIADNE A VÝSTUPNÉ PREHLIADKY“ nahrádza nadpisom „PERIODICKÉ A MIMORIADNE PREHLIADKY“.

15.01.2012

35. Príloha č. 6 znie:

15.01.2012

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 245/2010 Z. z.

15.01.2012

KONTRAINDIKÁCIE NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI ZARADENEJ DO ZMYSLOVÝCH SKUPÍN 1 AŽ 3

15.01.2012

1. Infekčné a parazitárne ochorenia

15.01.2012

a) až do vymiznutia prejavov aktivity ochorenia,

15.01.2012

b) následné stavy reziduálneho orgánového postihnutia, ak obmedzujú telesnú alebo duševnú výkonnosť a ak preukázateľne vedú k zmene pracovnej výkonnosti,

15.01.2012

c) lues – aktívne formy,

15.01.2012

d) TBC – do dvoch rokov po skončení liečby,

15.01.2012

e) vírusové hepatitídy do úplnej úpravy všetkých klinických a laboratórnych nálezov,

15.01.2012

f) bacilonosičstvo salmonel.

15.01.2012

2. Novotvary a prekancerózy

15.01.2012

a) všetky formy zhubných nádorov, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

b) pri nezhubných nádoroch tie, ktoré veľkosťou alebo lokalizáciou vyvolávajú poruchy funkcie orgánov alebo sťažujú telesný pohyb – do ich odstránenia.

15.01.2012

3. Choroby žliaz s vnútornou sekréciou, výživy a premeny látok a poruchy imunity,

15.01.2012

a) ktoré vyžadujú sústavnú kontrolu a liečbu a ktoré spôsobili poruchy vývoja s obmedzením telesnej alebo duševnej výkonnosti,

15.01.2012

b) diabetes mellitus vyžadujúci liečbu diétou a inzulínom; pri pozitívnej rodinnej anamnéze na diabetes mellitus treba vykonať glukózotolerančný test pri vstupnej lekárskej prehliadke zmyslovej skupiny l,

15.01.2012

c) poruchy výživy, látkovej premeny a poruchy imunity – formy sprevádzané poruchou funkcie alebo anatomickými zmenami znižujúcimi fyzickú zdatnosť alebo odolnosť organizmu.

15.01.2012

4. Choroby krvi a krvotvorných orgánov, ktoré vyžadujú sústavnú liečbu a preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti.

15.01.2012

5. Duševné poruchy a poruchy správania

15.01.2012

a) psychózy schizofrénne, afektívne, organické,

15.01.2012

b) zníženie rozumových schopností (oligofrénia, demencia), intelekt – všeobecné rozumové schopnosti pod úrovňou podpriemeru populácie,

15.01.2012

c) závislosť od alkoholu alebo iných návykových látok okrem osôb, u ktorých je preukázateľné dodržiavanie abstinencie najmenej dva roky a liečebného režimu odporučeného psychiatrom; sú pod pravidelnou kontrolou psychiatra a sú bez následných organických a funkčných zmien obmedzujúcich výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

d) výrazná neurotická symptomatológia, hlavne s orgánovými prejavmi, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

e) poruchy osobnosti (paranoidná, antisociálna a emočne nestabilná) nestabilizované, narušujúce spoločenskú adaptáciu.

15.01.2012

6. Choroby nervovej sústavy

15.01.2012

a) chronické formy alebo následné stavy po ochoreniach CNS so závažnou a trvalou poruchou funkcie CNS (záchvaty kŕčov, poruchy vedomia, rovnováhy alebo paretické stavy),

15.01.2012

b) epilepsia všetkých foriem vrátane izolovanej bioelektrickej aktivity bez ohľadu na frekvenciu záchvatov a všetky záchvatovité ochorenia,

15.01.2012

c) narkolepsia, hypersomnia,

15.01.2012

d) stavy po úrazoch lebky a mozgu s následnými poruchami hybnosti alebo s poruchami fatických a psychických funkcií, alebo s poruchami citlivosti a mimovoľnými pohybmi,

15.01.2012

e) stavy po úrazoch a operácii chrbtice s poškodením miechy a následnými poruchami, napr. hybnosti, citlivosti, sfinkterovými poruchami a poruchami trofiky,

15.01.2012

f) vertiginózne a iné ochorenia vestibulárneho ústrojenstva.

15.01.2012

7. Choroby ušné

15.01.2012

a) choroby ucha a VIII. hlavového nervu sprevádzané progredujúcou nedoslýchavosťou a závratom,

15.01.2012

b) stavy pol roka po chirurgickej liečbe chorôb ucha s pretrvávajúcou väčšou nedoslýchavosťou, ako povoľujú kritériá zaradenia do jednotlivých zmyslových skupín a so závratom.

15.01.2012

8. Choroby očné

15.01.2012

a) anomálne postavenie viečok, ktoré ovplyvňuje ich ochrannú funkciu a zrakovú ostrosť,

15.01.2012

b) chronické zápaly spojiviek a choroby slzných ciest ovplyvňujúce videnie,

15.01.2012

c) chronické zápalové a degeneratívne ochorenia rohovky,

15.01.2012

d) zápalové a degeneratívne ochorenia cievnatky a sietnice ovplyvňujúce videnie,

15.01.2012

e) ochorenia šošovky, sklovca ovplyvňujúce videnie,

15.01.2012

f) neliečený glaukóm; ak je ochorenie liečené a pravidelne sledované (dokázané príslušnou dokumentáciou pri preventívnej prehliadke), tak kontraindikáciou sú zmeny v zornom poli obmedzujúce výkon pracovnej činnosti a bezpečnosť zamestnanca,

15.01.2012

g) ochorenia zrakového nervu obmedzujúce výkon pracovnej činnosti a bezpečnosť zamestnanca,

15.01.2012

h) porucha rovnováhy očných svalov – strabizmus, aj pri normálnej zrakovej ostrosti, nystagmus.

15.01.2012

9. Choroby obehovej sústavy

15.01.2012

a) všetky stavy po prekonanej reumatickej horúčke, ak sú prítomné známky aktivity procesu alebo chlopňového postihnutia, ktoré je hemodynamicky významné,

15.01.2012

b) hemodynamicky významné formy chlopňových chýb a vrodených chýb srdca,

15.01.2012

c) stavy po ochorení srdcového svalu alebo osrdcovníka pri takej poruche funkcie, ktorá obmedzuje výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

d) arteriálna esenciálna hypertenzia v III. štádiu (WHO),

15.01.2012

e) sekundárna hypertenzia,

15.01.2012

f) ischemická choroba srdca, f. s. II-IV/NYHA, a ischemická choroba dolných končatín vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti; u uchádzačov nad štyridsať rokov veku s rizikovými faktormi (pozitívna rodinná anamnéza, fajčenie, obezita, porucha metabolizmu lipidov, sklon k hypertenzii) je potrebné interné vyšetrenie,

15.01.2012

g) závažné poruchy srdcového rytmu,

15.01.2012

h) Raynaudova choroba a Burgerova choroba,

15.01.2012

i) trombózy, embólie, posttrombotický syndróm dolných končatín vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

j) varixy dolných končatín väčšieho rozsahu alebo stupňa so známkami insuficiencie hlbokých žíl, opakujúce sa povrchové zápaly žíl, vredy predkolenia,

15.01.2012

k) žilové varixy konečníka, ktoré pôsobia časté ťažkosti – do ich odstránenia,

15.01.2012

l) postihnutie lymfatických ciest s rozsiahlymi edémami.

15.01.2012

10. Choroby dýchacej sústavy

15.01.2012

a) chronické choroby nosa a prinosových dutín trvale obmedzujúce dýchanie cez nosovú dutinu, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti; stavy pol roka po chirurgickej liečbe nosa a prinosových dutín s pretrvávajúcou poruchou ventilačnej funkcie nosa; trvalé zmeny hlasového orgánu obmedzujúce komunikáciu a respiráciu,

15.01.2012

b) chronické a astmatoidné bronchitídy a astma, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

c) všetky ochorenia vedúce k trvalému obmedzeniu kardiopulmonálnej funkcie alebo vyžadujúce sústavné liečenie (napr. pneumokoniózy, fibrózy, bronchiektázie, rozsiahle adhézie, závažné deformácie hrudníka).

15.01.2012

11. Choroby tráviacej sústavy

15.01.2012

a) závažné ochorenia orgánov dutiny ústnej znemožňujúce príjem potravy alebo inak narušujúce funkciu orgánov dutiny ústnej,

15.01.2012

b) ochorenia pažeráka narušujúce jeho správnu funkciu, vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

c) vredová choroba žalúdka a dvanástnika (v akútnom štádiu),

15.01.2012

d) postresekčný syndróm,

15.01.2012

e) brušné prietrže vyvolávajúce poruchy funkcie alebo znemožňujúce výkon pracovnej činnosti do operatívneho odstránenia vzhľadom na budúcu fyzickú záťaž,

15.01.2012

f) chronické zápalové ochorenia tenkého čreva, hrubého čreva a konečníka vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

g) chronický zápal, toxické poškodenie a cirhóza pečene akejkoľvek formy a štádia vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu a obmedzujúce výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

h) žlčníkové kamene alebo kamene žlčových ciest vyvolávajúce koliky alebo iné komplikácie – do ich odstránenia, opakujúce sa zápaly žlčníka alebo žlčových ciest s postihnutím pečene alebo pankreasu,

15.01.2012

i) chronický zápal pankreasu, ktorý vyžaduje sústavnú kontrolu stavu a liečbu a ktorý obmedzuje výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

j) iné ochorenia zažívacej trubice, pobrušnice, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu narušujúce správnu funkciu, vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu, ktoré obmedzujú výkon pracovnej činnosti.

15.01.2012

12. Choroby kože a podkožného väziva, dermatitídy alebo ekzémy, rozsiahle, chronické alebo recidivujúce formy vzdorujúce liečbe, postihujúce najmä exponované miesta tváre alebo horných končatín alebo vedúce k závažnému postihnutiu funkcie pohybového aparátu.

15.01.2012

13. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

15.01.2012

a) reumatoidná artritída a jej varianty, systémové choroby spojiva, všetky štádiá a ostatné formy séronegatívnych artritíd a spondylartritíd vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu a obmedzujúce výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

b) ostatné zápalové alebo degeneratívne reumatické choroby s postihnutím zhybov a chrbtice, mimokĺbne reumatizmy a nereumatické choroby, ktoré pre bolesť a zníženú hybnosť obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

c) osteomyelitis s exacerbáciami v anamnéze,

15.01.2012

d) artropatie a ostatné chronické ochorenia vedúce k obmedzeniu funkcie pohybového a podporného aparátu tak, že obmedzujú bezpečný výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

e) recidivujúce vertebrogénne ťažkosti vyžadujúce sústavnú kontrolu stavu a liečbu a obmedzujúce výkon pracovnej činnosti.

15.01.2012

14. Choroby močovej a pohlavnej sústavy

15.01.2012

a) stavy po akútnom zápale obličiek s reziduálnou poruchou funkcie,

15.01.2012

b) chronický zápal obličiek akejkoľvek formy a štádia, ktorý preukázateľne obmedzuje výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

c) obličkové kamene a kamene močových ciest s reziduálnymi príznakmi,

15.01.2012

d) recidivujúce alebo chronické zápaly močových ciest a mužských pohlavných orgánov, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

e) ochorenia ženských pohlavných orgánov vyžadujúce sústavnú starostlivosť a liečbu, ktoré preukázateľne obmedzujú výkon pracovnej činnosti,

15.01.2012

f) klimakterický syndróm s vasomotorickými prejavmi a psychickými poruchami.

15.01.2012

15. Vrodené chyby, poúrazové, pooperačné a iné následné stavy

15.01.2012

a) vrodené chyby, deformácie a abnormality, ak nie sú chirurgicky korigované,

15.01.2012

b) chronická rečová porucha,

15.01.2012

c) stavy po poraneniach, otravách a iných následkoch vonkajších príčin, ak nedošlo k zhojeniu a stav sa nedá považovať za vyliečený,

15.01.2012

d) stavy po strate končatiny alebo jej časti s protetickou náhradou alebo bez nej.

15.01.2012

16. Antropometrické parametre posudzovanej osoby, ktorá riadi hnacie dráhové vozidlo na koľajach, musia zodpovedať požiadavkám bezpečného používania dráhových vozidiel podľa Rozhodnutia komisie 2006/920/ES z 11. 8. 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „Prevádzka a riadenie dopravy“ transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. EÚ L 359, 18. 12. 2006).

15.01.2012

17. Ak je potrebné spresniť diagnostický záver alebo hraničný nález, posudzujúci lekár si vyžiada príslušné odborné lekárske vyšetrenie.“.

15.01.2012

36. V nadpise prílohy č. 7 sa vypúšťajú slová „na lanovej a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a riadenie chodu lanovej dráhy“.

15.01.2012

37. V prílohe č. 7 druhom bode písm. d) druhej vete sa slovo „vyžiadať“ nahrádza slovom „vyžaduje“.

15.01.2012

38. V prílohe č. 7 treťom bode písm. b) tretej vete sa slová „treba vyžiadať“ nahrádzajú slovami „vyžaduje sa“.

15.01.2012

39. V nadpise prílohy č. 8 sa vypúšťajú slová „na lanovej dráhe a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a riadiť chod lanovej dráhy“.

15.01.2012

40. V prílohe č. 8 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „lanovej dráhe a“ a za slová „na špeciálnej dráhe“ sa vkladajú tieto slová: „a riadiť chod lanovej dráhy“.

15.01.2012

41. V prílohe č. 8 písm. f) sa za slová „cukrovka (diabetes mellitus)“ vkladá pomlčka.

15.01.2012

42. V prílohe č. 9 ods. 5 sa za slovom „vyšetrenia“ vypúšťa slovo „podľa“.

15.01.2012

43. V prílohe č. 10 treťom bode sa za slovo „spôsobilá“ vkladá slovo „dlhodobo“


15.01.2012

Čl. II

15.01.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2012.


15.01.2012

Ján Figeľ v. r.