Nariadenie vlády č. 51/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016

Čiastka 17/2012
Platnosť od 17.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012
01.03.2012

51

01.03.2012

NARIADENIE VLÁDY

01.03.2012

Slovenskej republiky

01.03.2012

z 1. februára 2012

01.03.2012

o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016

01.03.2012

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:


01.03.2012

§ 1

01.03.2012

(1) Letný čas sa začína

01.03.2012

a) v roku 2012 v nedeľu 25. marca,

01.03.2012

b) v roku 2013 v nedeľu 31. marca,

01.03.2012

c) v roku 2014 v nedeľu 30. marca,

01.03.2012

d v roku 2015 v nedeľu 29. marca,

01.03.2012

e) v roku 2016 v nedeľu 27. marca.

01.03.2012

(2) V dňoch uvedených v odseku 1 sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

01.03.2012

§ 2

01.03.2012

(1) Letný čas sa končí

01.03.2012

a) v roku 2012 v nedeľu 28. októbra,

01.03.2012

b) v roku 2013 v nedeľu 27. októbra,

01.03.2012

c) v roku 2014 v nedeľu 26. októbra,

01.03.2012

d) v roku 2015 v nedeľu 25. októbra,

01.03.2012

e) v roku 2016 v nedeľu 30. októbra.

01.03.2012

(2) V dňoch uvedených v odseku 1 sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

01.03.2012

§ 3

01.03.2012

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


01.03.2012

§ 4

01.03.2012

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2012.


01.03.2012

Iveta Radičová v. r.


01.03.2012

Príloha k nariadeniu vlády č. 51/2012 Z. z.

01.03.2012

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

01.03.2012

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES z 19. januára 2001 o úprave letného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2).