Zákon č. 50/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/2012
Platnosť od 17.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012
01.03.2012

50

01.03.2012

ZÁKON

01.03.2012

z 31. januára 2012,

01.03.2012

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

01.03.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.03.2012

Čl. I

01.03.2012

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. a zákona č. 551/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2012

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa slová „§ 62 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 62 písm. l)“.

01.03.2012

2. V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „č. 3“ vkladajú slová „v rozsahu podľa prílohy č. 4“.

01.03.2012

3. V § 35 ods. 1 písm. a) sa za slová „inej fyzickej osoby“ vkladajú slová „a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV“.

01.03.2012

4. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.03.2012

㤠51a

01.03.2012

Vylúčenie vykonávania posudkovej činnosti

01.03.2012

Posudková činnosť podľa tohto zákona sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby, a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.“.

01.03.2012

5. V § 71 odseky 6 a 7 znejú:

01.03.2012

(6) Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27, § 29, § 32 a § 34 až 40, alebo obci, ktorá poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach, sa z účelovej dotácie ministerstva poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v tomto zariadení vo výške podľa prílohy č. 4a, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v tomto zariadení.

01.03.2012

(7) Ak vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 a § 37 až 39 u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, vyšší územný celok uhrádza poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.“.

01.03.2012

6. V § 71 sa vypúšťa odsek 8.

01.03.2012

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.

01.03.2012

7. V § 71 ods. 8 sa vypúšťajú slová „obce alebo“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“.

01.03.2012

8. V § 72 odsek 2 znie:

01.03.2012

(2) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, ak sa v druhej vete neustanovuje inak. Sumu úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 poskytovanú plnoletej fyzickej osobe obec alebo vyšší územný celok určí vo všeobecne záväznom nariadení tak, aby suma úhrady za túto sociálnu službu poskytovanú v rozsahu podľa § 15 ods. 1 bola najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby u verejných poskytovateľov sociálnej služby porovnateľného druhu a formy sociálnej služby v územnom obvode príslušnej obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby, na počet hodím alebo úkonov opatrovateľskej služby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 73.“.

01.03.2012

9. V § 72 ods. 8 druhej vete sa vypúšťajú slová „a majetok“.

01.03.2012

10. § 72 sa dopĺňa odsekmi 11 až 18, ktoré znejú:

01.03.2012

(11) Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31 a § 34 až 41 považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000 eur. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 preukazujú na účely posúdenia majetok, ktorý vlastnia v čase podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a počas poskytovania sociálnej služby. Za majetok prijímateľa sociálnej služby a fyzických osôb uvedených v § 73 ods. 10 možno považovať len podiel majetku pripadajúci na tohto prijímateľa sociálnej služby a na tieto osoby.

01.03.2012

(12) Skutočnosť, či súčet hodnoty posudzovaného majetku presahuje sumu 10 000 eur, sa preukazuje na osobitnom tlačive uvedenom v prílohe č. 4b s osvedčeným podpisom. Ak sú pochybnosti o hodnote majetku, obec alebo vyšší územný celok zabezpečí overenie jeho hodnoty znaleckým posudkom a uhradí náklady súvisiace s vyhotovením tohto posudku. Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 sú povinní pri vypracovaní znaleckého posudku umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku.

01.03.2012

(13) Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa neprihliada na tento majetok:

01.03.2012

a) nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie, ak odsek 14 neustanovuje inak,

01.03.2012

b) nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie

01.03.2012

1. manžel (manželka) prijímateľa sociálnej služby,

01.03.2012

2. deti prijímateľa sociálnej služby,

01.03.2012

3. rodičia prijímateľa sociálnej služby,

01.03.2012

4. iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,

01.03.2012

c) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre svoju potrebu,

01.03.2012

d) garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva,

01.03.2012

e) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

01.03.2012

f) osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,

01.03.2012

g) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.

01.03.2012

(14) Na účely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu uvedenú v § 34, 35, 38 a 39 sa prihliada aj na nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie pred začatím poskytovania sociálnej služby.

01.03.2012

(15) U fyzických osôb uvedených v odseku 13 písm. b) sa na majetok uvedený v odseku 13 písm. b) až g) neprihliada. Ak tieto fyzické osoby vlastnia ďalšiu nehnuteľnosť okrem nehnuteľnosti, ktorú užívajú na trvalé bývanie, na túto ďalšiu nehnuteľnosť sa prihliada. Ak prijímateľ sociálnej služby nehnuteľnosť užíva na trvalé bývanie a túto nehnuteľnosť má v podielovom spoluvlastníctve s inou osobou, ako je fyzická osoba uvedená v odseku 13 písm. b), zohľadňuje sa len spoluvlastnícky podiel prijímateľa sociálnej služby.

01.03.2012

(16) Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní nehnuteľného majetku prihliada aj na predaj tohto nehnuteľného majetku prijímateľom sociálnej služby alebo na iný právny úkon prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho majetok bez primeraného protiplnenia. Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa prihliada na predaj nehnuteľného majetku alebo iný právny úkon, ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok prijímateľa sociálnej služby bez primeraného protiplnenia, je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa príjem a majetok na účely platenia úhrady podľa odsekov 8, 11 až 18 posudzujú. Hodnota nehnuteľného majetku podľa prvej vety je všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu40a) určená ku dňu predaja alebo uskutočnenia iného právneho úkonu prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho nehnuteľný majetok bez primeraného protiplnenia.

01.03.2012

(17) Právny úkon, ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok bez primeraného protiplnenia, je na účely tohto zákona bezodplatný právny úkon alebo odplatný právny úkon, na ktorého základe prijímateľ sociálnej služby nezískal plnenie alebo získal plnenie, ktorého hodnota je podstatne nižšia ako všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu.40a)

01.03.2012

(18) Skutočnosti podľa odsekov 16 a 17 preukazuje prijímateľ sociálnej služby vyhlásením s osvedčeným podpisom a pri predaji nehnuteľného majetku aj kúpnou zmluvou, na ktorej základe bolo zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.“.

01.03.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

01.03.2012

40a) Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.“.

01.03.2012

11. V § 73 ods. 10 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na účely povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť u osôb uvedených v prvej vete platia ustanovenia § 72 ods. 11, 13 a 15 rovnako.“.

01.03.2012

12. V § 73 ods. 13 sa za slová „ sa uplatňuje“ vkladá slovo „najneskôr“.

01.03.2012

13. § 73 sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:

01.03.2012

(18) Odseky 1 až 8 sa nepoužijú, ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 vlastní majetok uvedený v § 72 ods. 11 až 15.

01.03.2012

(19) Odseky 1 až 8 sa nepoužijú, ak prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 predal nehnuteľný majetok v období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa jeho príjem a majetok posudzujú podľa § 72 ods. 8, 11 až 18, a to až do vyčerpania sumy získanej z predaja tohto nehnuteľného majetku na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu. Na účely preukázania predaja nehnuteľného majetku a hodnoty predaného nehnuteľného majetku ustanovenie § 72 ods. 18 platí rovnako.

01.03.2012

(20) Odseky 1 až 19 sa nepoužijú, ak sa má poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá má platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.“.

01.03.2012

14. V § 74 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.“.

01.03.2012

15. V § 75 ods. 1 písmeno a) znie:

01.03.2012

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je

01.03.2012

1. nízkoprahové denné centrum,

01.03.2012

2. nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,“.

01.03.2012

16. V § 75 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

01.03.2012

17. Za § 78 sa vkladajú § 78a a 78b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

01.03.2012

㤠78a

01.03.2012

Finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

01.03.2012

(1) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je

01.03.2012

a) nocľaháreň,

01.03.2012

b) zariadenie pre seniorov,

01.03.2012

c) zariadenie opatrovateľskej služby,

01.03.2012

d) denný stacionár.

01.03.2012

(2) Obec poskytuje finančný príspevok podľa odseku 1, ak ju neverejný poskytovateľ sociálnej služby o poskytnutie tohto finančného príspevku písomne požiada.

01.03.2012

(3) Finančný príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje vo výške podľa prílohy č. 6, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení sociálnych služieb.

01.03.2012

(4) Za príslušnú obec na účely poskytovania finančného príspevku podľa odseku 1 sa považuje obec, v ktorej územnom obvode sa nachádza miesto poskytovania sociálnej služby uvedenej v odseku 1, bez ohľadu na trvalý pobyt prijímateľa sociálnej služby.

01.03.2012

(5) Finančný príspevok podľa odseku 1 je financovaný z účelovej dotácie ministerstva, ak odsek 8 neustanovuje inak.

01.03.2012

(6) Obec podáva ministerstvu písomnú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na účely odsekov 1 až 4.

01.03.2012

(7) Obec je povinná poskytnúť neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby finančný príspevok podľa odseku 1 najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ministerstva.

01.03.2012

(8) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti môže z príjmov rozpočtu obce poskytovať finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby za podmienok uvedených v odsekoch 1 až 4 aj neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak tento finančný príspevok nebol neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby poskytnutý z finančných prostriedkov z účelovej dotácie ministerstva.

01.03.2012

§ 78b

01.03.2012

(1) Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 sa poskytuje na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 7 a finančné prostriedky na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a sa poskytujú na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 8.

01.03.2012

(2) Prílohou k žiadostiam podľa odseku 1 je doklad preukazujúci zápis do registra.

01.03.2012

(3) Písomné žiadosti podľa odseku 1 na príslušný rozpočtový rok obec doručuje ministerstvu v dvoch vyhotoveniach najneskôr do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka.

01.03.2012

(4) Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a, ktorú uzatvára ministerstvo s obcou, obsahuje najmä

01.03.2012

a) označenie zmluvných strán,

01.03.2012

b) predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 alebo finančné prostriedky na účely § 78a,

01.03.2012

c) spôsob poskytnutia finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 alebo finančných prostriedkov na účely § 78a, podmienky ich čerpania a ich sumu,

01.03.2012

d) práva a povinnosti zmluvných strán,

01.03.2012

e) podmienky zúčtovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 alebo finančných prostriedkov na účely § 78a a podmienky vrátenia tohto príspevku alebo týchto finančných prostriedkov,

01.03.2012

f) spôsob kontroly hospodárneho použitia finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 alebo finančných prostriedkov na účely § 78a na účel, na ktorý sa poskytujú,

01.03.2012

g) vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára zmluva,

01.03.2012

h) lehotu, v ktorej možno použiť finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 alebo finančné prostriedky na účely § 78a, a lehotu na ich zúčtovanie.“.

01.03.2012

18. V § 79 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

01.03.2012

3. zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5,“.

01.03.2012

19. § 79 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.03.2012

(6) Ministerstvo za podmienok ustanovených týmto zákonom v rámci finančnej podpory obce

01.03.2012

a) poskytuje

01.03.2012

1. finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6,

01.03.2012

2. finančné prostriedky na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a,

01.03.2012

b) uzatvára zmluvu s obcou o poskytovaní

01.03.2012

1. finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6,

01.03.2012

2. finančných prostriedkov na účely § 78a,

01.03.2012

c) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 a účelnosť jeho použitia,

01.03.2012

d) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmene c) a kontroluje ich plnenie.“.

01.03.2012

20. V § 80 písm. c) prvom bode sa vypúšťajú slová „a odkázanosti na prepravnú službu“.

01.03.2012

21. V § 80 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.

01.03.2012

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

01.03.2012

22. V § 80 písmeno k) znie:

01.03.2012

k) je povinná poskytovať finančný príspevok podľa § 78a na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu,13)“.

01.03.2012

23. V § 80 písm. o) sa slová „sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,“ nahrádzajú slovami „sebaobsluhy, finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a s finančným príspevkom podľa § 78a,“ a vypúšťa sa písmeno q).

01.03.2012

Doterajšie písmená r) až v) sa označujú ako písmená q) až u).

01.03.2012

24. § 80 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

01.03.2012

v) môže poskytovať finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu.13)“.

01.03.2012

25. V § 81 písm. h) druhý bod znie:

01.03.2012

2. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 7 s iným vyšším územným celkom alebo s poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok,“.

01.03.2012

26. V § 84 odsek 9 znie:

01.03.2012

(9) Opatrovateľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá

01.03.2012

a) má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

01.03.2012

b) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

01.03.2012

c) má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

01.03.2012

d) má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo

01.03.2012

e) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.“.

01.03.2012

27. V § 91 ods. 2 sa vypúšťajú slová „obce a“ a slová „§ 71 ods. 6 a“.

01.03.2012

28. V § 91 ods. 3 sa za slová „vo veciach“ vkladajú slová „zastavenia činností osobe uvedenej v § 99 ods. 5,“.

01.03.2012

29. V § 92 odsek 6 znie:

01.03.2012

(6) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.“.

01.03.2012

30. V § 92 ods. 10 sa za slová „sociálnu službu“ vkladajú slová „a o zastavení činností osobe podľa § 99 ods. 5“.

01.03.2012

31. § 92 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.03.2012

(12) Pohľadávku na úhrade za sociálnu službu nemôže poskytovateľ sociálnej služby postúpiť tretej osobe.“.

01.03.2012

32. V § 93 odsek 4 znie:

01.03.2012

(4) Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 sú povinní poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu, a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku. Ak prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 nesplnia povinnosť podľa prvej vety, poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa § 73 ods. 1 až 5.“.

01.03.2012

33. V § 98 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.03.2012

(2) Za dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb sa považuje aj výkon dohľadu nad dodržiavaním tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní činností, ktoré majú charakter odborných, obslužných alebo ďalších činností podľa § 16 až 18 alebo súboru týchto činností za úhradu, a ktoré osoba vykonáva bez zápisu do registra.“.

01.03.2012

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

01.03.2012

34. V § 98 ods. 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“ a slová „odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „odseku 3“.

01.03.2012

35. V § 99 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.03.2012

(5) Ak ministerstvo zistí, že osoba vykonáva činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18 alebo súboru týchto činností za úhradu bez zápisu do registra, uloží jej pokutu vo výške 35 000 eur a zakáže jej pokračovať v týchto činnostiach rozhodnutím o zastavení týchto činností.“.

01.03.2012

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.03.2012

36. Za § 110 sa vkladajú § 110a až 110d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

01.03.2012

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2012

01.03.2012

§ 110a

01.03.2012

(1) Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní príjmu a majetku postupuje podľa zákona účinného do 29. februára 2012 u tých fyzických osôb, ktorým sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 29. februára 2012, ak druhá veta neustanovuje inak. U fyzických osôb, ktorým sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 29. februára 2012, sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu pri posudzovaní príjmu a majetku postupuje podľa zákona účinného od 1. marca 2012, ak po 29. februári 2012 došlo k zmene rozhodujúcich skutočností, ktoré majú vplyv na určenie výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu, okrem posudzovania majetku podľa § 72 ods. 14, 16 až 18; pri týchto fyzických osobách sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu nebude postupovať podľa § 73 ods. 18 a 19 zákona účinného od 1. marca 2012.

01.03.2012

(2) Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, 29, 32 a 35 až 39, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, povinný splniť do 31. decembra 2015. Ustanovenie § 107 ods. 1 sa od 1. marca 2012 nepoužije.

01.03.2012

(3) Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu17) je poskytovateľ sociálnej služby povinný splniť podľa § 9 ods. 4 zákona účinného od 1. marca 2012 najneskôr do 31. decembra 2015. Ustanovenie § 107 ods. 2 sa od 1. marca 2012 nepoužije.

01.03.2012

§ 110b

01.03.2012

Fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky, nie je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods. 9 zákona účinného od 1. marca 2012.

01.03.2012

§ 110c

01.03.2012

(1) Ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov do 29. februára 2012 na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby celoročnou pobytovou sociálnou službou poskytoval sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorý po 1. marci 2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu službu podľa § 35, je tento poskytovateľ sociálnej služby povinný naďalej tomuto prijímateľovi sociálnej služby poskytovať túto sociálnu službu podľa zákona účinného od 1. marca 2012.

01.03.2012

(2) Fyzická osoba, ktorá sa na základe právoplatného rozhodnutia vydaného do 29. februára 2012 považuje za odkázanú na sociálnu službu v zariadení pre seniorov a po 29. februári 2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto sociálnu službu podľa § 35 a táto sociálna služba sa jej k 29. februáru 2012 neposkytuje, sa považuje za odkázanú na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. marca 2012.

01.03.2012

(3) Písomné žiadosti podľa § 78b ods. 1 na rozpočtový rok 2012 sa doručujú do 31. marca 2012.

01.03.2012

(4) Obec alebo vyšší územný celok sú povinné určiť vo všeobecne záväznom nariadení sumu úhrady podľa § 72 ods. 2 najneskôr do 30. júna 2012.

01.03.2012

§ 110d

01.03.2012

V období od 1. marca 2012 do 31. decembra 2015 ministerstvo nehodnotí podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e).“.

01.03.2012

37. Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

01.03.2012

„Príloha č. 4a k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 50/2012 Z. z.

01.03.2012

Výška finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení zriadenom alebo založenom obcou alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v zariadeniach, podľa druhu sociálnej služby na mesiac a na rozpočtový rok

01.03.2012
Druh sociálnej službyVýška finančného príspevku
na jedno miesto v zariadení
na mesiac
Výška finančného príspevku
na jedno miesto v zariadení
na rozpočtový rok
nocľaháreň120 eur1 440 eur
útulok120 eur1 440 eur
domov na pol ceste150 eur1 800 eur
zariadenie núdzového bývania150 eur1 800 eur
zariadenie dočasnej starostlivosti o deti180 eur2 160 eur
zariadenie podporovaného bývania200 eur2 400 eur
zariadenie pre seniorov320 eur3 840 eur
zariadenie opatrovateľskej služby320 eur3 840 eur
rehabilitačné stredisko184 eur2 208 eur
domov sociálnych služieb330 eur3 960 eur
špecializované zariadenie330 eur3 960 eur
denný stacionár184 eur2 208 eur
01.03.2012

Príloha č. 4b k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 50/2012 Z. z.

01.03.2012

Vyhlásenie

01.03.2012

o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

01.03.2012

Príloha 04b

01.03.2012

38. Zákon sa dopĺňa prílohami č. 6 až 8, ktoré vrátane nadpisu znejú:

01.03.2012

„Príloha č. 6 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 50/2012 Z. z.

01.03.2012

Výška finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, podľa druhu sociálnej služby na mesiac a na rozpočtový rok

01.03.2012
Druh sociálnej službyVýška finančného príspevku
na jedno miesto v zariadení
na mesiac
Výška finančného príspevku
na jedno miesto v zariadení
na rozpočtový rok
nocľaháreň120 eur1 440 eur
zariadenie pre seniorov320 eur3 840 eur
zariadenie opatrovateľskej služby320 eur3 840 eur
denný stacionár184 eur2 208 eur
01.03.2012

Príloha č. 7 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 50/2012 Z. z.

01.03.2012

VZOR

01.03.2012

Žiadosť

01.03.2012

o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení

01.03.2012

Príloha 07

01.03.2012

Príloha č. 8 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 50/2012 Z. z.

01.03.2012

VZOR

01.03.2012

Žiadosť

01.03.2012

o finančné prostriedky na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

01.03.2012

Príloha 08


01.03.2012

Čl. II

01.03.2012

Účinnosť

01.03.2012

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.


01.03.2012

Ivan Gašparovič v. r.

01.03.2012

Pavol Hrušovský v. r.

01.03.2012

Iveta Radičová v. r.