Zákon č. 49/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 17/2012
Platnosť od 17.02.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2012, a čl. I bodov 11, 15 a 16 a čl. II bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

01.04.2012

49

01.04.2012

ZÁKON

01.04.2012

z 31. januára 2012,

01.04.2012

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.04.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2012

Čl. I

01.07.2012

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2012

1. V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „obsahuje“ vkladajú slová „údaje v rozsahu“ a na konci sa pripája táto veta: „Súčasťou občianskeho preukazu je aj elektronický čip.“.

01.07.2012

2. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.07.2012

㤠4a

01.07.2012

Elektronický čip

01.07.2012

(1) Elektronický čip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ktoré možno zapísať do občianskeho preukazu podľa § 3 ods. 1 až 3. Do elektronického čipu možno zapísať ďalšie údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom;1a) ak nie je možné pre nedostatok miesta do elektronického čipu zapísať všetky údaje, občan určí, ktoré z nich sa zapíšu.

01.07.2012

(2) Držiteľ si môže overiť údaje, ktoré sú zapísané do elektronického čipu, na okresnom riaditeľstve Policajného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“).

01.07.2012

§ 4b

01.07.2012

Bezpečnostný osobný kód

01.07.2012

(1) Bezpečnostný osobný kód spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami alebo právnickými osobami.

01.07.2012

(2) Bezpečnostný osobný kód je kombináciou najmenej šiestich a najviac desiatich číslic, ktorú si zvolí občan pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo neskôr na okresnom riaditeľstve; za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony zvolí bezpečnostný osobný kód jeho opatrovník.

01.07.2012

(3) Po dobu platnosti občianskeho preukazu môže držiteľ bezpečnostný osobný kód zmeniť. Zmena bezpečnostného osobného kódu sa vykonáva na okresnom riaditeľstve alebo na inom mieste, ktoré zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom aplikačného programového vybavenia zverejneného na tento účel Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

01.07.2012

(4) Ak držiteľ občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje; odblokovanie vykoná na žiadosť držiteľa občianskeho preukazu okresné riaditeľstvo.“.

01.07.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.07.2012

1a) Napríklad zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2012

3. V § 5 sa vypúšťajú odseky 1 a 5.

01.07.2012

Doterajšie odseky 2 až 4 a 6 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 7.

01.07.2012

4. V § 5 ods. 4 druhá veta znie: „Občiansky preukaz si môže občan prevziať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky po zriadení služby zavedenej na tento účel.“.

01.07.2012

5. V § 5 ods. 5 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „alebo na jeho požiadanie urýchlene do dvoch pracovných dní“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak bolo nasnímanie podoby bezvládneho občana vykonané v mieste, kde sa zdržuje, nie je možné požiadať o urýchlené vyhotovenie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní.“.

01.07.2012

6. V § 5 ods. 6 posledná veta znie: „Za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj osoba uvedená v § 6 ods. 2.“.

01.07.2012

7. V § 6 ods. 1 sa slová „sa občanovi vydá“ nahrádzajú slovami „vydá občanovi okresné riaditeľstvo v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt,“.

01.07.2012

8. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve.“.

01.07.2012

9. V § 7 ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

01.07.2012

10. V § 7 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak ide o občiansky preukaz, ktorého elektronický čip nie je funkčný.“.

01.01.2013

11. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

01.01.2013

㤠7a

01.01.2013

Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu podľa § 7 ods. 2 písm. d), ak je jeho občiansky preukaz neplatný podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“); ustanovenia § 5, § 8 ods. 2 až 4 a 9 a § 9 sa vzťahujú primerane s tým, že nasnímanie bezvládneho občana nemožno vykonať v mieste, kde sa zdržuje, a o vyhotovenie občianskeho preukazu nemožno požiadať urýchlene do dvoch pracovných dní.“.

01.07.2012

12. V § 10 ods. 1 písm. b) a i), § 11 ods. 1 písm. d), e) a h) a § 12 ods. 1 druhej vete sa slová „príslušnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu“.

01.07.2012

13. V § 10 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo je porušená jeho celistvosť,“.

01.07.2012

14. § 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.07.2012

(3) Občiansky preukaz nie je neplatný, ak sa dôvod neplatnosti podľa odseku 1 písm. c), e) alebo písm. g) týka len elektronického čipu.“.

01.01.2013

15. V § 11 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o neplatnosť občianskeho preukazu podľa § 10 ods. 1 písm. b) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, môže požiadať aj zastupiteľský úrad,“.

01.01.2013

16. V § 11 ods. 1 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „neplatný občiansky preukaz z dôvodu uvedeného v § 10 ods. 1 písm. d) alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska je povinný odovzdať zastupiteľskému úradu, ak o vydanie nového občianskeho preukazu požiada na zastupiteľskom úrade,“.

01.07.2012

17. V § 11 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 1 písm. g) sa slová „príslušného úradu“ nahrádzajú slovami „okresného riaditeľstva alebo zastupiteľského úradu“.

01.07.2012

18. V § 11 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

01.07.2012

19. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

01.07.2012

m) odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu po zriadení služby zavedenej na tento účel.“.

01.07.2012

20. V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príslušníkovi Železničnej polície,“.

01.07.2012

21. V § 13 ods. 1 sa slová „príslušný úrad“ nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo alebo zastupiteľský úrad“.

01.07.2012

22. V § 13 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zboru“ vkladajú slová „alebo zastupiteľský úrad“.

01.07.2012

23. V § 14 ods. 1 písm. m) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

01.07.2012

24. V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Železničnej polícii,“.

01.07.2012

25. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.2012

㤠17a

01.07.2012

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2012

01.07.2012

(1) Do 30. novembra 2012 možno vydávať občianske preukazy bez elektronického čipu.

01.07.2012

(2) Občanovi, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu do 30. júna 2012, okresné riaditeľstvo vydá občiansky preukaz podľa ustanovení tohto zákona účinných do 30. júna 2012.

01.07.2012

(3) Doba platnosti občianskeho preukazu vydaného podľa predpisov účinných do 30. júna 2012 sa končí dňom uvedeným v občianskom preukaze.

01.07.2012

(4) Občianske preukazy, ktoré boli vydané s neobmedzenou dobou platnosti, zostávajú v platnosti aj po 1. júli 2012 s neobmedzenou dobou platnosti.

01.07.2012

(5) Občan, ktorý má platný občiansky preukaz bez elektronického čipu, môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu bez splnenia podmienok ustanovených v § 7.

01.07.2012

(6) Občan, ktorý má platný občiansky preukaz vydaný do 30. júna 2008, môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu len na okresnom riaditeľstve v územnom obvode, v ktorom má trvalý pobyt.“.

01.07.2012

26. Slová „príslušný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare.

01.07.2012

Čl. II

01.07.2012

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2012

1. V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 22a dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.07.2012

d) Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel 3 eurá“.

01.07.2012

2. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 22a sa za časť Oslobodenie vkladá časť Splnomocnenie, ktorá znie:

01.07.2012

„Splnomocnenie

01.07.2012

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 20 eur, ak vyhotovuje občiansky preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa.“.

01.01.2013

3. V sadzobníku správnych poplatkov položka 259 znie:

01.01.2013

„Položka 259

01.01.2013

a) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu 15 eur

01.01.2013

b) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 30 eur

01.01.2013

c) Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 50 eur

01.01.2013

Oslobodenie

01.01.2013

Od poplatku podľa písmena b) a c) tejto položky sú oslobodení občania starší ako 60 rokov veku alebo držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.“.

01.04.2012

Čl. III

01.04.2012

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 216/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2012

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.04.2012

(3) Ministerstvo overuje údaje o podpore občianskej iniciatívy a vydáva osvedčenie podľa osobitného predpisu.8a)“.

01.04.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.04.2012

8a) Čl. 8, čl. 15 ods. 2 Prílohy VI. nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 211/2011, Ú. v. EÚ L 65, 11. 3. 2011, s. 1 až 22.“.


01.04.2012

Čl. IV

01.04.2012

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2012, a čl. I bodov 11, 15 a 16 a čl. II bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.


01.04.2012

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2012

Pavol Hrušovský v. r.

01.04.2012

Iveta Radičová v. r.