Opatrenie č. 437/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2013

Čiastka 105/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

01.01.2013

437

01.01.2013

OPATRENIE

01.01.2013

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2013

z 19. decembra 2012,

01.01.2013

ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2013

01.01.2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


01.01.2013

§ 1

01.01.2013

Dôchodková hodnota v roku 2013 je 10,0098 eura.


01.01.2013

§ 2

01.01.2013

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


01.01.2013

Ján Richter v. r.