Nariadenie vlády č. 420/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Čiastka 102/2012
Platnosť od 21.12.2012
Účinnosť od 01.01.2016
01.01.2013

420

01.01.2013

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2013

Slovenskej republiky

01.01.2013

z 12. decembra 2012,

01.01.2013

ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

01.01.2013

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:


01.01.2013

§ 1

01.01.2013

Ustanovuje sa národná tabuľka frekvenčného spektra, ktorá je uvedená v prílohe.


01.01.2013

§ 2

01.01.2013

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


01.01.2013

Robert Fico v. r.


01.01.2016

Príloha k nariadeniu vlády č. 420/2012 Z. z.

01.01.2016

obrázok 01

01.01.2016

príloha