Zákon č. 373/2012 Z. z.Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 218/2013 Z. z.)

Čiastka 93/2012
Platnosť od 04.12.2012
Účinnosť od 01.08.2013
01.01.2013

373

01.01.2013

ZÁKON

01.01.2013

zo 7. novembra 2012

01.01.2013

o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.01.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2013

Čl. II

01.01.2013

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z. a zákona č. 189/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2013

V § 14a ods. 7 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.01.2013

b) minerálny olej uvádzaný na trh, ak ide o stav ropnej núdze alebo plnenie medzinárodných záväzkov v oblasti ropnej bezpečnosti,“.

01.01.2013

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).


01.01.2013

Čl. III

01.01.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


01.01.2013

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2013

Pavol Paška v. r.

01.01.2013

Robert Fico v. r.


01.01.2013

Príloha č. 1 k zákonu č. 373/2012 Z. z.

01.01.2013

ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY

01.01.2013
P. č.Číslo KN33)ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
  ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY
1.2709 00Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
2.2710 12 11Ľahké oleje a prípravky určené na špecifické spracovanie34)
3.2710 19 11Stredné oleje určené na špecifické spracovanie34)
4.2710 19 31Ťažké oleje, plynové oleje určené na špecifické spracovanie34)
5.2710 19 51Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie34)
6.2710 20Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov (iné ako surové) a prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov, obsahujúce bionaftu, iné ako odpadové oleje
  VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
  Motorové a letecké palivá benzínového typu
7.2710 12 31Letecký benzín
8.2710 12 41Motorové benzíny – ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) menej ako 95
9.2710 12 45Motorové benzíny – ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98
10.2710 12 49Motorové benzíny ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac
11.2710 12 70Palivo pre tryskové motory benzínového typu
  Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje
12.2710 19 21Kerozín, palivo pre tryskové motory
13.2710 19 25Kerozín ostatný
14.2710 19 29Stredné oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie – ostatné (okrem kerozínu)
15.2710 19 43Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 % hmotnosti
16.2710 19 46Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,001 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,002 % hmotnosti
17.2710 1947Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,002 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
18.2710 1948Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti
19.2710 2011Plynové oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 % hmotnosti
20.2710 2015Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,001 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,002 % hmotnosti
21.2710 2017Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,002 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
22.2710 2019Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti
P. č.Číslo KN33)ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
  Vykurovacie oleje
23.2710 19 62Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
24.2710 19 64Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1 % hmotnosti
25.2710 19 68Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie, s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti
26.2710 2031Vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
27.2710 2035Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1 % hmotnosti
28.2710 2039Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti
01.01.2013

Príloha č. 2 k zákonu č. 373/2012 Z. z.

01.01.2013

KATEGÓRIE ROPNÝCH VÝROBKOV V OSOBITNÝCH ZÁSOBÁCH

01.01.2013

Do osobitných zásob možno zaradiť ropné výrobky patriace do jednej alebo do viacerých z nasledujúcich kategórií:

01.01.2013

etán, skvapalnený ropný plyn (LPG), automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na báze ťažkého benzínu alebo JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej), ťažký vykurovací olej (s nízkym aj vysokým obsahom síry), lakový benzín, lubrikanty (mazivá), bitúmen, parafínové vosky, ropný koks.1)

01.01.2013

Príloha č. 3 k zákonu č. 373/2012 Z. z.

01.01.2013

VÝPOČET MINIMÁLNEHO LIMITU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE ČISTÉHO DOVOZU

01.01.2013

I. METÓDA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOVOZU ROPNÝCH VÝROBKOV

01.01.2013

1. Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov potrebný na výpočet povinnosti skladovať núdzové zásoby sa musí vypočítať podľa tejto metódy:

01.01.2013

Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov sa vypočíta ako súčet čistých dovozov ropy, NGL, rafinérskych medziproduktov a ostatných uhľovodíkov,35) ktorý sa upraví o prípadné zmeny stavu zásob a od ktorého sa odpočítajú 4 % predstavujúce výťažok ťažkého benzínu (alebo ak priemerné percento výťažku ťažkého benzínu na vnútroštátnom území presiahne 7 %, zníži sa o skutočnú čistú spotrebu ťažkého benzínu alebo o priemerné percento výťažku ťažkého benzínu), ku ktorému sa pripočíta súčet čistých dovozov všetkých ostatných ropných výrobkov okrem ťažkého benzínu, ktorý sa takisto upraví podľa zmien stavu zásob a vynásobí sa koeficientom 1,065.

01.01.2013

2. Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahŕňajú do výpočtu.

01.01.2013

II. VÝPOČET DEVÄŤDESIATDŇOVÉHO PRIEMERNÉHO ČISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH POLOTOVAROV A ROPNÝCH VÝROBKOV

01.01.2013

1. Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového dovozu a vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem dovozu a vývozu primárneho benzínu) vydelený číslom 365 a vynásobený číslom 90:

01.01.2013

Výťažok primárneho benzínu

01.01.2013

A. Rafinérska výroba primárneho benzínu

01.01.2013

B. Primárny benzín použitý ako rafinérske palivo

01.01.2013

C. Primárny benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu

01.01.2013

D. Rafinérska vsádzka ropy, NGL a ropných polotovarov

01.01.2013

E. Percento výťažku primárneho benzínu = (A – B – C)/D) x 100

01.01.2013

Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov

01.01.2013

F. Dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov

01.01.2013

G. Vývoz ropy, NGL a ropných polotovarov

01.01.2013

H. Zmena stavu zásob ropy, NGL a ropných polotovarov

01.01.2013

I. Čistý dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov = F – G – H

01.01.2013

J. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o konštantný podiel primárneho benzínu = I x 0, 96 (Ak E je vyššie ako 7, potom J= I x (1 – E/100))

01.01.2013

Čistý dovoz ropných výrobkov

01.01.2013

K. Dovoz ropných výrobkov

01.01.2013

L. Dovoz primárneho benzínu

01.01.2013

M. Vývoz ropných výrobkov

01.01.2013

N. Vývoz primárneho benzínu

01.01.2013

O. Zmena stavu zásob ropných výrobkov

01.01.2013

P. Zmena stavu zásob primárneho benzínu

01.01.2013

Q. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu = (K – L) – (M – N) – (O – P)

01.01.2013

R. Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu a prerátaný koeficientom na ropný ekvivalent = Q x 1,065

01.01.2013

Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz

01.01.2013

Metóda č. 1:

01.01.2013

S. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J + R)

01.01.2013

T. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (S/365)

01.01.2013

U. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (T x 90)

01.01.2013

Metóda č. 2:

01.01.2013

V. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (I – E + R)

01.01.2013

W. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V/365)

01.01.2013

X. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (W x 90)

01.01.2013

Metóda č. 3:

01.01.2013

Y. Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = ((I x (1 – E/100))+R)

01.01.2013

Z. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y/365)

01.01.2013

ZZ. Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Z x 90)

01.01.2013

2. Ak percento výťažku primárneho benzínu v riadku E je menšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č. 1.

01.01.2013

3. Ak percento výťažku primárneho benzínu sa rovná 7 % alebo je väčšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č. 2 alebo metóda č. 3.

01.01.2013

4. Na výpočet množstva núdzových zásob v dňoch priemerných čistých dovozov sa použije tá metóda, ktorej výsledok dosiahne vyššiu hodnotu.

01.01.2013

5. Čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.

01.01.2013

III. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH PRIEMERNÝCH ČISTÝCH DOVOZOV

01.01.2013

1. Zásoby ropy a ropných polotovarov

01.01.2013

A. Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov

01.01.2013

B. Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov znížené o konštantný podiel primárneho benzínu = A x 0, 96

01.01.2013

2. Zásoby ropných výrobkov

01.01.2013

C. Zásoby ropných výrobkov

01.01.2013

D. Zásoby primárneho benzínu

01.01.2013

E. Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu = C – D

01.01.2013

F. Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = E x 1, 065

01.01.2013

G. Zásoby benzínov

01.01.2013

H. Zásoby petrolejov

01.01.2013

I. Zásoby plynových olejov

01.01.2013

J. Zásoby vykurovacích olejov

01.01.2013

K. Celkové zásoby ropných výrobkov = (G + H + I + J)

01.01.2013

L. Celkové zásoby ropných výrobkov prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = K x 1, 2

01.01.2013

3. Celkové núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov

01.01.2013

M. Metóda č. 1: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0, 9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B + F) x 0, 9

01.01.2013

N. Metóda č. 2: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0, 9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B + L) x 0, 9

01.01.2013

4. Núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v dňoch priemerných čistých dovozov

01.01.2013

O. Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (v ropnom ekvivalente)

01.01.2013

P. Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 1 = M/O

01.01.2013

Q. Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 2 = N/O

01.01.2013

Príloha č. 4 k zákonu č. 373/2012 Z. z.

01.01.2013

VÝPOČET MINIMÁLNEHO LIMITU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE DOMÁCEJ SPOTREBY

01.01.2013

I. NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH SPOTREBY

01.01.2013

1. Priemerná denná spotreba ropných výrobkov na príslušný rok je podielom celkovej spotreby ropných výrobkov predchádzajúceho kalendárneho roka a počtu dní tohto roka.

01.01.2013

2. Priemerná deväťdesiatdňová spotreba ropných výrobkov na príslušný rok sa vypočíta vynásobením priemernej dennej spotreby ropných výrobkov podľa odseku 1 číslom 90.

01.01.2013

3. Na určenie celkového množstva núdzových zásob v hmotnostných jednotkách ropných výrobkov sa ropa a ropné polotovary prepočítajú podľa jedného z pravidiel, ktoré určí Správa rezerv na každý kalendárny rok, a to:

01.01.2013

a) vzájomným pomerom množstiev ropných výrobkov vyrobených v rafinériách v predchádzajúcom kalendárnom roku,

01.01.2013

b) vzájomným pomerom množstiev plánovanej výroby ropných výrobkov v rafinériách na daný kalendárny rok alebo

01.01.2013

c) podielom celkového vyrobeného množstva ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového spracovaného množstva ropy v predchádzajúcom kalendárnom roku; najviac na 40 % celkového záväzku na ropné výrobky uvedené v prílohe č. 1 a najviac na 50 % na vykurovacie oleje.

01.01.2013

4. Núdzové zásoby v počte dní spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka každého ropného výrobku je podiel množstva núdzových zásob ropných výrobkov zvýšený o množstvo ropy a ropných polotovarov prepočítané na ropné výrobky podľa odseku 3 a priemernej dennej spotreby ropných výrobkov vypočítanej podľa odseku 1. Výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné číslo.

01.01.2013

5. Celkové núdzové zásoby v dňoch spotreby uplynulého kalendárneho roka sú súčtom množstva zásob všetkých ropných výrobkov vydeleným súčtom priemerných denných spotrieb ropných výrobkov. Výsledok sa zaokrúhli na celé číslo smerom nahor.

01.01.2013

6. Spotreba ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.

01.01.2013

II. METÓDA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOMÁCEJ SPOTREBY

01.01.2013

1. Ropný ekvivalent domácej spotreby na účely výpočtu osobitných zásob podľa § 5 sa musí vypočítať podľa tejto metódy:

01.01.2013

Domáca spotreba predstavuje súčet agregátu „zistené hrubé domáce dodávky“,36) do ktorého sa zahŕňajú len tieto výrobky: automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na báze ťažkého benzínu alebo JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej) a ťažký vykurovací olej (s nízkym aj vysokým obsahom síry).35)

01.01.2013

2. Domáca spotreba určitej kategórie ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 sa vypočíta ako „zistené hrubé domáce dodávky“ tejto kategórie výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

01.01.2013

3. Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahŕňajú do výpočtu.

01.01.2013

4. Ropný ekvivalent domácej spotreby sa vypočíta vynásobením koeficientom 1,2.

01.01.2013

Príloha č. 5 k zákonu č. 373/2012 Z. z.

01.01.2013

ZÁKLAD POPLATKU, VÝPOČET A SADZBA POPLATKU

01.01.2013

1. Základom poplatku je množstvo vybraných ropných výrobkov, ktoré podnikateľ uviedol do daňového voľného obehu, prepravil na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane, doviezol na územie Slovenskej republiky z tretích štátov alebo inak uviedol na trh Slovenskej republiky, vyjadrené v litroch pri teplote 15 °C pre vybrané ropné výrobky podľa štvrtého bodu písm. a) a b) alebo v kilogramoch pre vybrané ropné výrobky podľa štvrtého bodu písm. c).

01.01.2013

2. Poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku a príslušnej sadzby poplatku podľa štvrtého bodu.

01.01.2013

3. Výška poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor.

01.01.2013

4. Sadzba poplatku pre vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:

01.01.2013

a) motorový benzín a palivo pre tryskové motory benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 a 2710 12 70 ..................................................19, 65 eura za 1 000 litrov,

01.01.2013

b) motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 ...................................................19, 65 eura za 1 000 litrov,

01.01.2013

c) vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 ................................... 19, 65 eura za 1 000 kilogramov.

01.01.2013

Príloha č. 6 k zákonu č. 373/2012 Z. z.

01.01.2013

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2013

Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. EÚ L 265, 9. 10. 2009).

Poznámky pod čiarou

01.01.2013

1) Bod 4.1 prílohy B k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008).

01.01.2013

2) Článok 4 bod 7 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.

01.01.2013

3) Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

4) § 151a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

5) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

6) Články 79 až 83 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

01.01.2013

7) § 2 ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

8) § 61c ods. 1 písm. e) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

9) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

01.01.2013

10) Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

01.01.2013

11) § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

12) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

13) Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

14) § 14a ods. 7 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

15) Bod 3.1 ods. 1 prílohy C k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.

01.01.2013

16) § 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

17) § 2 ods. 1 písm. i) prvého, druhého a štvrtého bodu zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 482/2009 Z. z.

01.01.2013

18) § 19 až 20 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

19) § 31 zákona č. 98/2004 Z. z.

01.01.2013

20) § 13 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

21) § 14 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

22) § 6 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

23) Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

24) § 40 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z.

01.01.2013

25) § 15 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

26) § 79 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z.

01.01.2013

27) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

28) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

29) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

01.01.2013

30) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

31) § 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

32) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

33) Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.

01.01.2013

34) Kapitola 27 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 v platnom znení.

01.01.2013

35) Oddiel 4 prílohy B k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.

01.01.2013

36) Bod 3.2.1 prílohy C k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.