Opatrenie č. 329/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013

Čiastka 82/2012
Platnosť od 26.10.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

01.01.2013

329

01.01.2013

OPATRENIE

01.01.2013

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2013

zo 17. októbra 2012,

01.01.2013

ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013

01.01.2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 293ce ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:


01.01.2013

§ 1

01.01.2013

Dôchodková dávka v roku 2013 sa zvyšuje takto:

01.01.2013

a) starobný dôchodok o 11,20 eura,

01.01.2013

b) starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,50 eura,

01.01.2013

c) predčasný starobný dôchodok o 11,50 eura,

01.01.2013

d) predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 4,10 eura,

01.01.2013

e) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok o 10,10 eura,

01.01.2013

f) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,60 eura,

01.01.2013

g) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % o 5,90 eura,

01.01.2013

h) invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice o 2,40 eura,

01.01.2013

i) vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 7,30 eura,

01.01.2013

j) vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,20 eura,

01.01.2013

k) sirotský dôchodok o 3,90 eura,

01.01.2013

l) sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 1,90 eura.

01.01.2013

§ 2

01.01.2013

Úrazová renta v roku 2013 sa zvyšuje o 3,05 %.


01.01.2013

§ 3

01.01.2013

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


01.01.2013

Ján Richter v. r.