01.11.2012

328

01.11.2012

VYHLÁŠKA

01.11.2012

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.11.2012

z 15. októbra 2012,

01.11.2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii

01.11.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.11.2012

§ 1

01.11.2012

Úvodné ustanovenie

01.11.2012

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o plánovaní a zabezpečovaní evakuácie.

01.11.2012

§ 2

01.11.2012

Vyhlásenie evakuácie

01.11.2012

(1) Evakuácia sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a odvolá sa, ak pominul dôvod, pre ktorý bola vyhlásená.

01.11.2012

(2) Vzor vyhlásenia evakuácie je uvedený v prílohe č. 1.

01.11.2012

§ 3

01.11.2012

Plánovanie a zabezpečovanie evakuácie

01.11.2012

(1) Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje

01.11.2012

a) z okolia jadrového zariadenia,1) a to

01.11.2012

1. z pásma A2) pre všetko obyvateľstvo,

01.11.2012

2. z pásma B3) pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva,

01.11.2012

3. z bližšie ohrozeného územia4) pre ohrozenú časť obyvateľstva,

01.11.2012

b) z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky alebo biologickej nebezpečnej látky,

01.11.2012

c) z územia ohrozeného prielomovou vlnou pri havárii na vodnej stavbe,

01.11.2012

d) z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy, katastrofy alebo teroristického útoku,

01.11.2012

e) z územia určeného na zabezpečovanie úloh obrany štátu v čase vojny a vojnového stavu.

01.11.2012

(2) Evakuácia sa člení na

01.11.2012

a) krátkodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov do 72 hodín,

01.11.2012

b) dlhodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov po 72 hodinách.

01.11.2012

(3) Časový rozsah evakuácie podľa odseku 2 sa určí pri vyhlásení evakuácie, ak je to možné vzhľadom na rozsah a následky mimoriadnej udalosti.

01.11.2012

(4) Samovoľná evakuácia sa rieši bezodkladne usmerňovaním neorganizovaného opúšťania ohrozeného územia, spresňovaním evakuačných trás a zamedzením prístupu obyvateľstva na ohrozené územie.

01.11.2012

§ 4

01.11.2012

Evakuačné opatrenia

01.11.2012

(1) Evakuačné opatrenia pri dlhodobej evakuácii sú:

01.11.2012

a) určenie

01.11.2012

1. vyrozumenia a pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačného zariadenia,

01.11.2012

2. vyhlásenia evakuácie,

01.11.2012

3. počtu evakuantov,

01.11.2012

4. síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,

01.11.2012

5. materiálneho a technického zabezpečenia evakuácie,

01.11.2012

6. spôsobu a organizácie presunu evakuantov,

01.11.2012

7. evakuačných trás,

01.11.2012

8. prípravy obyvateľstva, evakuačných komisií a jednotiek civilnej ochrany na činnosť evakuačného zariadenia,

01.11.2012

b) poriadkové a bezpečnostné, dopravné, zdravotnícke, zásobovacie a veterinárne zabezpečenie evakuácie.

01.11.2012

(2) Pri krátkodobej evakuácii sa rozsah evakuačných opatrení určuje podľa rozsahu a následkov mimoriadnej udalosti.

01.11.2012

(3) Okrem evakuačných opatrení možno zabezpečiť ochranu evakuantov ukrytím a použitím prostriedkov individuálnej ochrany.

01.11.2012

§ 5

01.11.2012

Evakuácia obyvateľstva

01.11.2012

(1) Obyvateľstvo sa na účel plánovania a zabezpečovania evakuácie člení na tieto skupiny:

01.11.2012

a) deti materskej školy, žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského zariadenia,

01.11.2012

b) matky a iné oprávnené osoby v domácnosti s deťmi,

01.11.2012

c) osoby umiestnené v zdravotníckom zariadení, zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

01.11.2012

d) osoby so zdravotným postihnutím v domácnosti s rodinným príslušníkom alebo s osobou, ktorá osobe so zdravotným postihnutím poskytuje pomoc,

01.11.2012

e) ostatné obyvateľstvo.

01.11.2012

(2) Pri evakuácii možno časovo uprednostniť obyvateľstvo podľa odseku 1 písm. a) až d) a tehotné ženy.

01.11.2012

(3) Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva osobným dopravným prostriedkom; ak to nie je možné alebo účelné, peši.

01.11.2012

(4) Hmotnosť evakuačnej batožiny (ďalej len „batožina“) a jej odporúčaný obsah je uvedený v prílohe č. 2.

01.11.2012

(5) Postup pri evakuácii podľa skupín obyvateľstva je uvedený v prílohe č. 3.

01.11.2012

§ 6

01.11.2012

Evakuačné zariadenia

01.11.2012

(1) Evakuačné zariadenia sú evakuačné zberné miesto, evakuačné stredisko, stanica nástupu, stanica výstupu, regulačné stanovište, kontrolné stanovište a miesto núdzového ubytovania evakuantov (ďalej len „miesto ubytovania“).

01.11.2012

(2) Činnosť evakuačných zariadení a čas ich uvedenia do pohotovosti sú uvedené v prílohe č. 4.

01.11.2012

§ 7

01.11.2012

Evakuácia zvierat

01.11.2012

(1) Evakuácia zvierat sa plánuje a vykonáva najmä na záchranu plemenných zvierat a iných cenných zvierat (ďalej len „zviera“).

01.11.2012

(2) Evakuácia zvierat sa vykonáva presunom zvierat z miesta chovu do miesta určenia okrem spoločenských zvierat, ktoré sa evakuujú spolu s obyvateľstvom.

01.11.2012

(3) Evakuácia zvierat a vyvezenie krmív sa plánuje a vykonáva

01.11.2012

a) dopravným prostriedkom, ak je to možné, špeciálne upraveným na prepravu zvierat,

01.11.2012

b) hnaním zvierat do vzdialenosti 10 km z miesta chovu po posúdení ich spôsobilosti veterinárnym lekárom.

01.11.2012

(4) Pri evakuácii zvierat sa postupuje spôsobom, ktorý je primeraný podmienkam, za ktorých sa vykonáva evakuácia.

01.11.2012

(5) Dokumentácia evakuácie zvierat je uvedená v prílohe č. 5.

01.11.2012

§ 8

01.11.2012

Evakuácia vecí

01.11.2012

(1) Evakuácia vecí sa plánuje a vykonáva na ochranu hnuteľných národných kultúrnych pamiatok,5) zbierkových predmetov,6) historických knižničných dokumentov,7) historických knižničných fondov,8) archívnych dokumentov,9) hnuteľných technických zariadení a ďalších materiálnych hodnôt.

01.11.2012

(2) Evakuácia vecí sa vykonáva po evakuácii obyvateľstva, ak to dovoľujú rozsah a následky mimoriadnej udalosti. Ak nie je možné alebo účelné vykonať evakuáciu vecí, uložia sa v neohrozenom priestore objektu ich trvalého uloženia.

01.11.2012

(3) Evakuácia vecí sa vykonáva z miesta ich uloženia do miesta určenia. Ak je to možné, na evakuáciu vecí sa použije špeciálne upravený dopravný prostriedok.

01.11.2012

(4) Dokumentácia evakuácie vecí sa vedie podľa osobitných predpisov.

01.11.2012

§ 9

01.11.2012

Evakuačná komisia

01.11.2012

(1) Prednosta obvodného úradu, primátor mesta a starosta obce môžu zriadiť evakuačnú komisiu ako svoj odborný poradný orgán.

01.11.2012

(2) Štatút evakuačnej komisie obsahuje najmä zloženie evakuačnej komisie, jej úlohy a čas uvedenia do pohotovosti.

01.11.2012

(3) Štatút evakuačnej komisie schvaľuje osoba podľa odseku 1.

01.11.2012

§ 10

01.11.2012

Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie evakuácie

01.11.2012

(1) Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie evakuácie zahŕňa

01.11.2012

a) uzatvorenie ohrozeného územia, z ktorého sa vykonáva evakuácia,

01.11.2012

b) usmerňovanie dopravy na evakuačnej trase,

01.11.2012

c) zabezpečovanie poriadku v ohrozenom území a v evakuačnom zariadení,

01.11.2012

d) kontrolu vstupu a vjazdu na ohrozené územie.

01.11.2012

(2) Úlohy podľa odseku 1 plní Policajný zbor.10)

01.11.2012

(3) Dokumentácia poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 6.

01.11.2012

§ 11

01.11.2012

Dopravné zabezpečenie evakuácie

01.11.2012

(1) Dopravné zabezpečenie evakuácie zahŕňa plánovanie, prípravu a prepravu evakuantov, zvierat a vecí mimo ohrozeného územia.

01.11.2012

(2) Evakuácia sa vykonáva cestnou dopravou a železničnou dopravou. Evakuáciu leteckou dopravou a vodnou dopravou možno vykonať podľa skutočnej situácie vzhľadom na druh mimoriadnej udalosti a dostupnosť síl a prostriedkov.

01.11.2012

(3) Na vykonanie evakuácie možno dočasne obmedziť alebo prerušiť ostatnú prepravu okrem prepravy počas krízovej situácie.11)

01.11.2012

(4) Pristavenie cestných dopravných prostriedkov sa organizuje podľa harmonogramu evakuačnej prepravy a v závislosti od počtu evakuantov, batožiny, druhu evakuovaných zvierat a ich počtu, množstva prepravovaných vecí, predpokladaného počtu dopravných prostriedkov a dĺžky evakuačných trás.

01.11.2012

(5) Batožina okrem príručnej batožiny musí byť pri preprave označená štítkom s menom a priezviskom, adresou pobytu, prípadne telefonickým kontaktom, a ak je to možné, uzamknutá.

01.11.2012

(6) Nakládku a vykládku zvierat a vecí zabezpečuje objednávateľ prepravy.

01.11.2012

(7) Ak dopravca nemôže z objektívneho dôvodu vykonať prepravu, oznámi bezodkladne túto skutočnosť objednávateľovi prepravy.

01.11.2012

(8) Dokumentácia dopravného zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 7.

01.11.2012

§ 12

01.11.2012

Zdravotnícke zabezpečenie evakuácie

01.11.2012

(1) Zdravotnícke zabezpečenie evakuácie zahŕňa poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti12) evakuantom v ohrozenom území a na evakuačnej trase, ako aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti,13) neodkladnej zdravotnej starostlivosti12) a vykonávanie protiepidemických a hygienických opatrení v mieste ubytovania.

01.11.2012

(2) Dokumentácia zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 8.

01.11.2012

§ 13

01.11.2012

Zásobovacie zabezpečenie evakuácie

01.11.2012

(1) Zásobovacie zabezpečenie evakuácie zahŕňa núdzové zásobovanie evakuantov najmä základnými potravinami, pitnou vodou a ošatením.

01.11.2012

(2) Núdzové zásobovanie sa poskytuje na evakuačnej trase a v evakuačnom zariadení.

01.11.2012

(3) Evakuantom možno zabezpečiť vybrané položky pohotovostných zásob.14)

01.11.2012

(4) Dokumentácia zásobovacieho zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 9.

01.11.2012

§ 14

01.11.2012

Veterinárne zabezpečenie evakuácie

01.11.2012

(1) Veterinárne zabezpečenie evakuácie zahŕňa opatrenia na určenie spôsobilosti zvieraťa na evakuáciu a zabránenie vzniku choroby zvieraťa.

01.11.2012

(2) Vyšetrenie zdravotného stavu zvieraťa sa vykonáva pred evakuáciou.

01.11.2012

(3) Zviera sa nepovažuje za spôsobilé na evakuáciu, ak je zranené, prejavuje fyziologickú slabosť alebo patologický proces, najmä ak

01.11.2012

a) nie je schopné samostatne sa pohybovať,

01.11.2012

b) prejavuje príznaky choroby podliehajúcej povinnému hláseniu.15)

01.11.2012

(4) Ak zviera nie je spôsobilé na evakuáciu, určí sa ďalší spôsob nakladania so zvieraťom.

01.11.2012

(5) Dokumentácia veterinárneho zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 10.

01.11.2012

§ 15

01.11.2012

Plán evakuácie

01.11.2012

(1) Pri evakuácii sa postupuje podľa plánu evakuácie.

01.11.2012

(2) Plán evakuácie sa aktualizuje k 31. decembru kalendárneho roka alebo bezodkladne, ak ide o podstatnú zmenu, ktorá sa týka najmä predpokladaného počtu evakuantov, evakuačnej trasy a zloženia evakuačnej komisie; o aktualizácii sa vykoná záznam.

01.11.2012

(3) Podľa plánu evakuácie sa postupuje aj počas krízovej situácie.11)

01.11.2012

(4) Pre evakuačné zariadenie sa vypracúva výpis z plánu evakuácie.

01.11.2012

(5) Obsah plánu evakuácie je uvedený v prílohe č. 11.


01.11.2012

Záverečné ustanovenia

01.11.2012

§ 16

01.11.2012

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky č. 269/1998 Z. z., vyhlášky č. 194/2002 Z. z., vyhlášky č. 598/2004 Z. z. a vyhlášky č. 439/2007 Z. z.

01.11.2012

§ 17

01.11.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.


01.11.2012

Robert Kaliňák v. r.


01.11.2012

Príloha č. 1 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

VZOR

01.11.2012

Vyhlásenie evakuácie

01.11.2012

Obec ........................................... na základe vzniku mimoriadnej udalosti .....................................................
........................... (druh a stručný opis mimoriadnej udalosti) vyhlasuje na území obce (časti obce) .....................
....................... evakuáciu, ktorá sa začne (dátum) ............... o ... hodine po evakuačnej trase .................................
.......................

01.11.2012

Evakuácia bola vyhlásená (dátum) ........ o ... hodine.

01.11.2012

(meno, priezvisko, podpis starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky obce)

01.11.2012

Poznámka:

01.11.2012

Vyhlásenie evakuácie môže obsahovať aj

01.11.2012

a) časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,

01.11.2012

b) spôsob vykonania evakuácie,

01.11.2012

c) pokyny týkajúce sa hmotnosti, obsahu, označenia a spôsobu prepravy batožiny,

01.11.2012

d) rozmiestnenie a činnosť evakuačných zariadení,

01.11.2012

e) iné dôležité informácie pre ohrozené obyvateľstvo.

01.11.2012

Príloha č. 2 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

Hmotnosť batožiny a jej odporúčaný obsah

01.11.2012

a) Hmotnosť batožiny môže byť najviac

01.11.2012

1. 25 kg u dospelej osoby,

01.11.2012

2. 15 kg u dieťaťa,

01.11.2012

3. 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

01.11.2012

b) Odporúčaný obsah batožiny:

01.11.2012

1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti,

01.11.2012

2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,

01.11.2012

3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,

01.11.2012

4. predmety osobnej hygieny,

01.11.2012

5. vrecková lampa,

01.11.2012

6. prikrývka alebo spací vak,

01.11.2012

7. náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,

01.11.2012

8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.

01.11.2012

Príloha č. 3 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

Postup pri evakuácii podľa skupín obyvateľstva

01.11.2012

a) Osoby podľa § 5 ods. 1 písm. a)

01.11.2012

1. deti materskej školy sa odovzdávajú rodičovi alebo inej oprávnenej osobe,

01.11.2012

2. žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského zariadenia sa posielajú domov,

01.11.2012

3. deti a žiaci, u ktorých nemožno postupovať podľa prvého a druhého bodu, evakuujú sa prostredníctvom evakuačného strediska; materská škola, základná škola, stredná škola a školské zariadenie plnia funkciu evakuačného strediska,

01.11.2012

4. pri nedostatku času, najmä pri krátkodobej evakuácii, deti a žiaci podľa prvého a druhého bodu sa evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska.

01.11.2012

b) Osoby podľa § 5 ods. 1 písm. c) sa evakuujú do obdobného zariadenia mimo ohrozeného územia; zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plnia funkciu evakuačného strediska.

01.11.2012

c) Osoby podľa § 5 ods. 1 písm. b), d) a e) sa evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska.

01.11.2012

Poznámka:

01.11.2012

Ak je to možné, imobilná osoba sa evakuuje dopravným prostriedkom, ktorý je upravený na tento účel.

01.11.2012

Príloha č. 4 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

Činnosť evakuačných zariadení a čas ich uvedenia do pohotovosti

01.11.2012

ČASŤ A

01.11.2012

a) Evakuačné zberné miesto

01.11.2012

1. zhromažďuje evakuantov z evakuačných obvodov územne väčšej obce,

01.11.2012

2. vedie evidenciu evakuantov,

01.11.2012

3. riadi a usmerňuje presun evakuantov do evakuačného strediska,

01.11.2012

4. organizuje činnosť evakuantov, zabezpečuje pokoj a poriadok,

01.11.2012

5. poskytuje evakuantom informácie o evakuácii,

01.11.2012

6. informuje evakuačné stredisko o svojej činnosti a o stave a priebehu evakuácie.

01.11.2012

b) Evakuačné stredisko

01.11.2012

1. vedie evidenciu evakuantov,

01.11.2012

2. organizuje a riadi presun evakuantov do miesta ubytovania,

01.11.2012

3. zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu výdaj základných potravín, pitnej vody a ošatenia evakuantom,

01.11.2012

4. zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov,

01.11.2012

5. zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a udržiavanie poriadku a bezpečnosti v evakuačnom stredisku,

01.11.2012

6. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

01.11.2012

c) Stanica nástupu a stanica výstupu evakuantov

01.11.2012

1. sústreďuje evakuantov pred začatím prepravy a po jej skončení, zabezpečuje pokoj a poriadok vo vyhradených priestoroch,

01.11.2012

2. organizuje pristavovanie, odchody a maximálne využitie dopravných prostriedkov,

01.11.2012

3. zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov do miesta ubytovania,

01.11.2012

4. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

01.11.2012

d) Regulačné stanovište

01.11.2012

1. organizuje a usmerňuje presun evakuantov zo stanice výstupu do miesta ubytovania,

01.11.2012

2. zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov,

01.11.2012

3. zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a udržiavanie pokoja a poriadku,

01.11.2012

4. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

01.11.2012

e) Kontrolné stanovište

01.11.2012

1. vykonáva kontrolu kontaminácie evakuantov, dopravných prostriedkov a iných vecí,

01.11.2012

2. zaraďuje evakuantov do skupín na kontaminované a nekontaminované účinkom nebezpečnej látky,

01.11.2012

3. triedi dopravné prostriedky a iné veci na kontaminované a nekontaminované účinkom nebezpečnej látky,

01.11.2012

4. zabezpečuje a udržiava režim života, zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov po vykonaní dekontaminácie na pôvodnú evakuačnú trasu,

01.11.2012

5. sústreďuje údaje o dopravnej situácii,

01.11.2012

6. eviduje evakuantov, dopravné prostriedky a iné veci,

01.11.2012

7. plní úlohy regulačného stanovišťa, ak nie je zriadené samostatne,

01.11.2012

8. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

01.11.2012

f) Miesto ubytovania

01.11.2012

1. zabezpečuje príjem a núdzové ubytovanie evakuantov,

01.11.2012

2. vedie evidenciu evakuantov,

01.11.2012

3. organizuje a zabezpečuje zapojenie evakuantov do zásobovacieho systému,

01.11.2012

4. utvára podmienky na organizovanie jednotky civilnej ochrany z evakuantov,

01.11.2012

5. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti a o počtoch evakuantov.

01.11.2012

ČASŤ B

01.11.2012

a) Evakuačné zariadenie sa uvádza do pohotovosti od vyhlásenia dlhodobej evakuácie takto:

01.11.2012
1.evakuačné zberné miestodo 3 hodín,
2.evakuačné strediskodo 3 hodín,
3.stanica nástupu 
 3.1. autobusovádo 3 hodín,
 3.2. ostatnédo 5 hodín,
4.stanica výstupudo 4 hodín,
5.regulačné stanovištedo 4 hodín,
6.kontrolné stanovištedo 4 hodín,
7.miesto ubytovaniado 4 hodín.
01.11.2012

b) Pri krátkodobej evakuácii sa čas uvedenia do pohotovosti evakuačného zariadenia upravuje primerane podľa skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja.

01.11.2012

Príloha č. 5 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

Dokumentácia evakuácie zvierat

01.11.2012

ČASŤ A. Textová časť dokumentácie evakuácie zvierat obsahuje

01.11.2012

a) zámer vykonania evakuácie zvierat,

01.11.2012

b) záznam správ a hlásení o priebehu evakuácie zvierat.

01.11.2012

ČASŤ B. Grafická časť dokumentácie evakuácie zvierat obsahuje

01.11.2012

a) grafický prehľad o mieste určenia,

01.11.2012

b) situačný plán umiestnenia zvierat s uvedením ich počtu.

01.11.2012

ČASŤ C. Tabuľková časť dokumentácie evakuácie zvierat:

01.11.2012

Tabuľka č. 1

01.11.2012

ZOZNAM OSÔB ZABEZPEČUJÚCICH EVAKUÁCIU ZVIERAT

01.11.2012
SubjektMeno a priezvisko zodpovednej osobyPracovné zaradenieDruh zvieratPočet zvierat
     
     
01.11.2012

Tabuľka č. 2

01.11.2012

PREHĽAD VYVÁDZANÝCH ZVIERAT A SPREVÁDZAJÚCICH OSÔB

01.11.2012
SubjektPočet vyvádzaných zvieratMeno a priezvisko
zodpovednej osoby
Predpokladaný
čas vyvedenia
Miesto určenia
plemennécennéhovädzí dobytokošípanéiné
         
         
01.11.2012

Tabuška č. 3

01.11.2012

PREHĽAD VYVÁŽANÝCH ZVIERAT A SPREVÁDZAJÚCICH OSÔB

01.11.2012
SubjektPočet vyvážaných zvieratMeno a priezvisko
zodpovednej osoby
Predpokladaný
čas vyvezenia
Miesto určenia
plemennécennéhovädzí dobytokošípanéiné
         
         
01.11.2012

Tabuľka č. 4

01.11.2012

PREHĽAD HNANÝCH ZVIERAT A SPREVÁDZAJÚCICH OSÔB

01.11.2012
SubjektPočet hnaných zvieratMeno a priezvisko
zodpovednej osoby
Predpokladaný
čas hnania
Miesto určenia
plemennécennéhovädzí dobytokošípanéiné
         
         
01.11.2012

Tabuľka č. 5

01.11.2012

PREHĽAD ZVIERAT URČENÝCH NA PREDNOSTNÝ JATOČNÝ VÝKUP

01.11.2012
SubjektPočet zvierat určených na prednostný jatočný výkup Predpokladaný
čas výkupu
Meno a priezvisko
zodpovednej osoby
Organizácia zabezpečujúca
prednostný jatočný výkup
plemennécennéhovädzí dobytokošípanéiné
         
         
01.11.2012

Tabuľka č. 6

01.11.2012

PREHĽAD O PRÍJME ZVIERAT

01.11.2012
Druh zvieratPočet zvieratMiesto určeniaČas príjmu zvieratMeno a priezvisko
zodpovednej osoby
     
     
01.11.2012

Tabuľka č. 7

01.11.2012

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY NA EVAKUÁCIU ZVIERAT A MATERIÁLU

01.11.2012
Druh zvieratDruh materiáluMiesto nakládkyDruh a počet vlastnej dopravnej technikyPožadovaný počet dopravnej technikyPotvrdený počet dopravnej technikyMeno a priezvisko zodpovednej osobyMiesto určenia
        
        
01.11.2012

Tabuľka č. 8

01.11.2012

PREHĽAD VYVÁŽANÉHO MATERIÁLU PODĽA PRIORÍT

01.11.2012

(napríklad krmivá, dezinfekčné prostriedky, hnojivá, výpočtová technika a písomnosti)

01.11.2012
Názov materiáluMnožstvo materiáluMeno a priezvisko zodpovednej osobyDruh dopravného prostriedkuMiesto určenia
     
     
01.11.2012

Príloha č. 6 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

Dokumentácia poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie

01.11.2012

ČASŤ A. Textová časť poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie obsahuje

01.11.2012

a) zámer poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie,

01.11.2012

b) prehľad o rozmiestnení síl a prostriedkov Policajného zboru, ktorými bude zabezpečovaná evakuácia,

01.11.2012

c) úlohy príslušníka Policajného zboru povereného poriadkovým a bezpečnostným zabezpečením evakuácie,

01.11.2012

d) úlohy poriadkovej a dopravnej hliadky Policajného zboru na ohrozenom území, na evakuačnej trase a v mieste ubytovania,

01.11.2012

e) prehľad o evakuačných trasách a o umiestnení evakuačných zariadení,

01.11.2012

f) materiálno-technické zabezpečenie príslušníka Policajného zboru vrátane špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany, ubytovania a stravovania,

01.11.2012

g) zásady súčinnosti s ďalšími orgánmi, ktoré sa podieľajú na evakuácii,

01.11.2012

h) záznam správ a hlásení o evakuácii.

01.11.2012

ČASŤ B. V grafickej časti poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie sa vyznačuje

01.11.2012

a) poloha zdroja ohrozenia s vyhodnotením ohrozeného územia,

01.11.2012

b) umiestnenie evakuačných zariadení,

01.11.2012

c) dislokácia krajského riaditeľstva Policajného zboru, okresného riaditeľstva Policajného zboru a obvodného oddelenia Policajného zboru,

01.11.2012

d) evakuačná trasa, prípadne náhradná trasa,

01.11.2012

e) rozmiestnenie síl a prostriedkov Policajného zboru na evakuačnej trase, prípadne na náhradnej trase.

01.11.2012

Príloha č. 7 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

Dokumentácia dopravného zabezpečenia evakuácie

01.11.2012

ČASŤ A. Textová časť dokumentácie dopravného zabezpečenia evakuácie obsahuje

01.11.2012

a) zámer dopravného zabezpečenia evakuácie, a to

01.11.2012

1. realizáciu prepravy evakuantov, zvierat a vecí,

01.11.2012

2. prehľad o evakuačných trasách a o umiestnení evakuačných zariadení,

01.11.2012

3. prehľad o dopravcoch a dopravných prostriedkoch určených na evakuáciu,

01.11.2012

b) zmluvu o budúcej zmluve s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá poskytuje dopravný prostriedok,

01.11.2012

c) záznam správ a hlásení o priebehu evakuácie.

01.11.2012

ČASŤ B. Tabuľková časť dokumentácie dopravného zabezpečenia evakuácie:

01.11.2012

Tabuľka č. 1

01.11.2012

OBJEDNÁVKA PREPRAVY EVAKUANTOV

01.11.2012

Tabuľka 01

01.11.2012

Tabuľka č. 2

01.11.2012

PREHĽAD PREPRAVY EVAKUANTOV

01.11.2012

Tabuľka 02

01.11.2012

Tabuľka č. 3

01.11.2012

OBJEDNÁVKA PREPRAVY ZVIERAT ALEBO VECÍ

01.11.2012

Tabuľka 03

01.11.2012

Tabuľka č. 4

01.11.2012

PREHĽAD PREPRAVY ZVIERAT ALEBO VECÍ

01.11.2012

Tabuľka 04

01.11.2012

Príloha č. 8 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

Dokumentácia zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie

01.11.2012

ČASŤ A. Textová časť dokumentácie zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie obsahuje

01.11.2012

a) zámer zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie, a to

01.11.2012

1. poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

01.11.2012

2. poskytovanie ambulantnej, špecializovanej a ústavnej zdravotnej starostlivosti,

01.11.2012

3. vykonávanie protiepidemických a hygienických opatrení,

01.11.2012

b) záznam správ a hlásení o priebehu evakuácie.

01.11.2012

ČASŤ B. Tabuľková časť dokumentácie zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie:

01.11.2012

Tabuľka č. 1

01.11.2012

VŠEOBECNÍ LEKÁRI PRE DOSPELÝCH, KTORÍ BUDÚ POSKYTOVAŤ AMBULANTNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V MIESTE UBYTOVANIA

01.11.2012
KrajOkresMeno a priezvisko lekáraAdresa
ambulancie
KontaktPoznámka
číslo
telefónu
     faxe-mail
         
01.11.2012

Tabuľka č. 2

01.11.2012

VŠEOBECNÍ LEKÁRI PRE DETI A DORAST, KTORÍ BUDÚ POSKYTOVAŤ AMBULANTNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V MIESTE UBYTOVANIA

01.11.2012
KrajOkresMeno a priezvisko lekáraAdresa
ambulancie
KontaktPoznámka
číslo
telefónu
     faxe-mail
         
01.11.2012

Tabuľka č. 3

01.11.2012

ŠPECIALIZOVANÍ LEKÁRI, KTORÍ BUDÚ POSKYTOVAŤ ŠPECIALIZOVANÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ V MIESTE UBYTOVANIA

01.11.2012
KrajOkresMeno a priezvisko lekáraAdresa
ambulancie
KontaktPoznámka
číslo
telefónu
     faxe-mail
         
01.11.2012

Tabuľka č. 4

01.11.2012

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA, KTORÉ BUDÚ POSKYTOVAŤ EVAKUANTOM ÚSTAVNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

01.11.2012
KrajOkresNázov
zdravotníckeho
zariadenia
Adresa
zdravotníckeho
zariadenia
Meno a priezvisko zodpovednej osobyKontaktPoznámka
číslo
telefónu
     faxe-mail
          
01.11.2012

Príloha č. 9 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

Dokumentácia zásobovacieho zabezpečenia evakuácie

01.11.2012

ČASŤ A. Textová časť dokumentácie zásobovacieho zabezpečenia evakuácie obsahuje

01.11.2012

a) zámer zásobovacieho zabezpečenia evakuácie,

01.11.2012

b) záznam správ a hlásení o priebehu evakuácie,

01.11.2012

c) zmluvu o budúcej zmluve s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá poskytuje ubytovacie a stravovacie služby.

01.11.2012

ČASŤ B. Tabuľková časť dokumentácie zásobovacieho zabezpečenia evakuácie:

01.11.2012

Tabuľka č. 1

01.11.2012

PREHĽAD UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH ZARIADENÍ

01.11.2012
Por.
č.
ObecNázov a adresa zariadeniaStále ubytovacie
a stravovacie
zariadenia
Sezónne ubytovacie
a stravovacie
zariadenia
Iné zariadeniaMeno a priezvisko zodpovednej osoby,
číslo telefónu
Kapacita
zariadení
spolu
Kapacita zariadenia
(1 hlavné jedlo denne)
Kapacita zariadenia
(1 hlavné jedlo denne)
Kapacita zariadenia
(1 hlavné jedlo denne)
        
        
01.11.2012

Tabuľka č. 2

01.11.2012

PREHĽAD JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA NA OBSLUHU V MIESTE UBYTOVANIA

01.11.2012
Por.
č.
Obec/Obvodný úradDružstvo na prípravu a výdaj stravyDružstvo na výdaj ošatenia
a obuvi
Adresa miesta ubytovania,
číslo telefónu
Počet osôbKapacita
(1 hlavné jedlo denne)
Počet osôb
      
Spolu     
01.11.2012

Príloha č. 10 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

Dokumentácia veterinárneho zabezpečenia evakuácie

01.11.2012

ČASŤ A. Dokumentácia veterinárneho zabezpečenia evakuácie obsahuje

01.11.2012

a) zámer veterinárneho zabezpečenia evakuácie,

01.11.2012

b) záznam správ a hlásení o priebehu evakuácie,

01.11.2012

c) sprievodný doklad na evakuáciu zvierat.

01.11.2012

ČASŤ B. SPRIEVODNÝ DOKLAD NA EVAKUÁCIU ZVIERAT

01.11.2012

Číslo:

01.11.2012

Veterinárny lekár regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ............................ potvrdzuje, že chov vlastníka/držiteľa ............................................ farma ............................. kód farmy podľa centrálnej evidencie hospodárskych zvierat .............. IČO .......... obec ........................ okres .......................... kraj ..............................

01.11.2012

a) nie je chovom alebo nie je v oblasti, na ktoré sa zo zdravotných dôvodov vzťahuje obmedzenie alebo zákaz premiestňovania zvierat,

01.11.2012

b) je spôsobilý evakuácie,

01.11.2012

c) je úradne bez výskytu (pre ktoré choroby).

01.11.2012

Meno, priezvisko, podpis a úradná pečiatka veterinárneho lekára:

01.11.2012

I. Vyplní vlastník/držiteľ zvierat

01.11.2012

Počet zvierat: druh zvierat:

01.11.2012

Identifikačné údaje o zvieratách sú uvedené v prílohe.

01.11.2012

Počet strán prílohy:

01.11.2012

Miesto určenia zvierat:

01.11.2012

Dátum a čas odoslania zvierat:

01.11.2012

Premiestňovaným zvieratám sa nepodávala zakázaná (nepovolená) látka alebo zakázaný (nepovolený) veterinárny liek. Po podaní povolenej látky alebo povoleného veterinárneho lieku bola dodržaná ochranná lehota.

01.11.2012

V ................................ dátum .............................

01.11.2012

Meno, priezvisko a podpis vlastníka/držiteľa zvierat:

01.11.2012

II. Vyplní veterinárny lekár

01.11.2012

Číslo licencie:

01.11.2012

Zvieratá boli pred evakuáciou klinicky vyšetrené s týmto výsledkom:

01.11.2012

V ................................ dátum ........................

01.11.2012

Meno, priezvisko, podpis a úradná pečiatka veterinárneho lekára:

01.11.2012

Poučenie pre prepravcu a vlastníka/držiteľa zvierat:

01.11.2012

a) kópia sprievodného dokladu na evakuáciu zvierat sa po nakládke zvierat bezodkladne predloží regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v mieste pôvodu zvierat,

01.11.2012

b) zvieratá nesmú v čase od premiestnenia z chovu pôvodu do miesta určenia prísť do styku s inými párnokopytníkmi okrem zvierat, ktoré majú rovnaký zdravotný status,

01.11.2012

c) zvieratá sa prepravujú dopravným prostriedkom, ktorý spĺňa požiadavky na ochranu zvierat a je

01.11.2012

1. konštruovaný tak, aby výkaly zvierat, odpadky alebo krmivo nemohli z neho vytekať alebo vypadávať,

01.11.2012

2. čistený a dezinfikovaný bezodkladne po každej preprave zvierat alebo produktu, ktorý by mohol mať vplyv na zdravie zvierat; ak je to potrebné, pred každou novou nakládkou zvierat v schválenom zariadení na dezinfekciu dopravných prostriedkov na prepravu zvierat.

01.11.2012

Príloha k sprievodnému dokladu na evakuáciu zvierat číslo:

01.11.2012
Por. čísloIdentifikačné číslo zvieraťa
(ušné číslo)
DruhPohlaviePlemenoPôvod krajina /farmaDátum narodenia (mesiac, rok)
 SK                                                     
 SK                 
 SK                 
 SK                 
01.11.2012

Poznámka:

01.11.2012

a) číslo vzorky sa uvádza v prípade vedenia vlastnej evidencie vzoriek zaslaných na vyšetrenie,

01.11.2012

b) identifikačné (ušné) číslo: podľa nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. 12. 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2004),

01.11.2012

c) dátum narodenia sa uvádza v súvislosti so zaradením zvieraťa na monitorovanie,

01.11.2012

d) pôvod: uviesť krajinu pôvodu, alebo ak miesto vzorkovania zvieraťa nie je totožné s miestom jeho narodenia, uviesť kód farmy podľa centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, na ktorej sa zviera narodilo.

01.11.2012

Príloha č. 11 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

01.11.2012

Obsah plánu evakuácie

01.11.2012

ČASŤ A. Obvodný úrad [§ 13 ods. 1 písm. h) a § 14 ods. 1 písm. i) zákona]

01.11.2012

a) Textová časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä

01.11.2012

1. hlavnú úlohu evakuácie, spôsob zabezpečenia evakuácie podľa druhu ohrozenia, určenie evakuačnej trasy, druhu prepravy, umiestnenie evakuačných zariadení, prehľad evakuovaných obcí a počet evakuantov, zvierat a vecí,

01.11.2012

2. prehľad síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,

01.11.2012

3. zloženie evakuačnej komisie a doklad o prevzatí menovacích dekrétov členov evakuačnej komisie,

01.11.2012

4. spôsob vyrozumenia a zvolania členov evakuačnej komisie,

01.11.2012

5. dokumentáciu o príprave evakuačnej komisie,

01.11.2012

6. dokumentáciu podľa príloh č. 5 až 10,

01.11.2012

7. pomocnú dokumentáciu.

01.11.2012

b) Grafická časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä druh ohrozenia, vyznačenie evakuačných trás, evakuačných zariadení a evakuovaných obcí, ako aj počet evakuantov.

01.11.2012

ČASŤ B. Obec [§ 15 ods. 1 písm. g) zákona]

01.11.2012

a) Textová časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä

01.11.2012

1. hlavnú úlohu evakuácie, spôsob zabezpečenia evakuácie podľa druhu ohrozenia, určenie evakuačnej trasy, druhu prepravy, umiestnenie evakuačných zariadení a počet evakuantov, zvierat a vecí,

01.11.2012

2. prehľad síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,

01.11.2012

3. zloženie evakuačnej komisie a doklad o prevzatí menovacích dekrétov členov evakuačnej komisie,

01.11.2012

4. spôsob vyrozumenia a zvolania členov evakuačnej komisie vrátane kontaktných údajov,

01.11.2012

5. dokumentáciu o príprave evakuačnej komisie,

01.11.2012

6. dokumentáciu podľa príloh č. 5 až 10,

01.11.2012

7. pomocnú dokumentáciu.

01.11.2012

b) Grafická časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä druh ohrozenia, vyznačenie evakuačných trás, evakuačných zariadení a počet evakuantov.

01.11.2012

ČASŤ C. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ [§ 16 ods. 1 písm. i) a odsek 2 zákona]

01.11.2012

a) Textová časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä

01.11.2012

1. cieľ evakuácie a spôsob jej riadenia a zabezpečenia,

01.11.2012

2. spôsob vyrozumenia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

01.11.2012

3. personálne, materiálne a technické zabezpečenie evakuácie,

01.11.2012

4. počet evakuantov, zvierat a vecí,

01.11.2012

5. záznamy správ a hlásení obci,

01.11.2012

6. pomocnú dokumentáciu.

01.11.2012

b) Grafická časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä vyznačenie evakuačnej trasy a evakuačného zariadenia.

Poznámky pod čiarou

01.11.2012

1) § 2 písm. c) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.

01.11.2012

2) Príloha č. 2 časť B písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 160/2012 Z. z.

01.11.2012

3) Príloha č. 2 časť B písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 160/2012 Z. z.

01.11.2012

4) Príloha č. 2 časť B písm. d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 160/2012 Z. z.

01.11.2012

5) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

01.11.2012

6) § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.11.2012

7) § 18 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

01.11.2012

8) § 18 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z.

01.11.2012

9) § 2 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.

01.11.2012

10) § 2 ods. 1 písm. a), i), j), l) a q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

01.11.2012

11) Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

01.11.2012

12) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2012

13) § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

01.11.2012

14) § 7 a 7d zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.

01.11.2012

15) § 2 ods. 1 písm. n) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.