Vyhláška č. 32/2012 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 48/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin

Čiastka 11/2012
Platnosť od 03.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

OBSAH

01.03.2012

32

01.03.2012

VYHLÁŠKA

01.03.2012

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

01.03.2012

z 30. januára 2012,

01.03.2012

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 48/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin

01.03.2012

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.03.2012

Čl. I

01.03.2012

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 48/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin sa mení a dopĺňa takto:

01.03.2012

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

01.03.2012

3) § 2 písm. o) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.“.

01.03.2012

2. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.03.2012

(2) Držiteľ povolenia zabezpečí neodkladné počiatočné hodnotenie udalostí z pohľadu bezpečnosti s cieľom rozhodnúť o potrebe realizácie okamžitých činností.“.

01.03.2012

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

01.03.2012

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.03.2012

(4) Súčasťou systému zisťovania príčin udalostí je aj špecifikácia vhodných metód vyšetrovania príčin udalostí vrátane metód na analýzu ľudského faktora.“.

01.03.2012

4. § 4 znie:

01.03.2012

㤠4

01.03.2012

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.4)“.

01.03.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

01.03.2012

4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.


01.03.2012

Čl. II

01.03.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.


01.03.2012

Marta Žiaková v. r.