Vyhláška č. 3/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení vyhlášky č. 353/2009 Z. z.

Čiastka 1/2012
Platnosť od 04.01.2012
Účinnosť od 01.02.2012

OBSAH

01.02.2012

3

01.02.2012

VYHLÁŠKA

01.02.2012

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.02.2012

z 23. decembra 2011,

01.02.2012

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení vyhlášky č. 353/2009 Z. z.

01.02.2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 12, § 56 ods. 12 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.02.2012

Čl. I

01.02.2012

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení vyhlášky č. 353/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.02.2012

1. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.02.2012

㤠12a

01.02.2012

Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením

01.02.2012

Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 21a.“.

01.02.2012

2. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.02.2012

㤠13a

01.02.2012

Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením

01.02.2012

Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 22a.“.

01.02.2012

3. Za prílohu 21 sa vkladá príloha 21a, ktorá znie:

01.02.2012

„Príloha č. 21a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

01.02.2012

VZOR OZNAČENIA STANICE TECHNICKEJ KONTROLY O MONITOROVANÍ MONITOROVACÍM ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM

01.02.2012

Obrázok 01

01.02.2012

Výška označenia je minimálne 300 mm a šírka označenia je minimálne 200 mm.
Označenie sa umiestňuje pri vstupe na kontrolnú linku a pri výstupe z kontrolnej linky stanice technickej kontroly z obidvoch strán.“.

01.02.2012

4. Za prílohu 22 sa vkladá príloha 22a, ktorá znie:

01.02.2012

„Príloha č. 22a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

01.02.2012

VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA EMISNEJ KONTROLY O MONITOROVANÍ MONITOROVACÍM ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM

01.02.2012

Obrázok 02

01.02.2012

Výška označenia je minimálne 300 mm a šírka označenia je minimálne 200 mm.
Označenie sa umiestňuje pri vstupe na pracovisko emisnej kontroly, prípadne pri výstupe z pracoviska emisnej kontroly z obidvoch strán.“.


01.02.2012

Čl. II

01.02.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.


01.02.2012

Ján Figeľ v. r.