Opatrenie č. 293/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2011, ktorá je rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2012

Čiastka 72/2012
Platnosť od 27.09.2012
Účinnosť od 30.09.2012

OBSAH

30.09.2012

293

30.09.2012

OPATRENIE

30.09.2012

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

30.09.2012

z 25. septembra 2012,

30.09.2012

ktorým sa ustanovuje suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2011, ktorá je rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2012

30.09.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 10 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 242/2011 Z. z. ustanovuje:


30.09.2012

§ 1

30.09.2012

Suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2011, ktorá je rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2012, je 471,60 eura.


30.09.2012

§ 2

30.09.2012

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2012.


30.09.2012

Ján Richter v. r.