Zákon č. 286/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 72/2012
Platnosť od 27.09.2012
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2012, čl. I štyridsiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 19. januára 2013, čl. I prvého bodu a čl. II desiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

01.10.2012

286

01.10.2012

ZÁKON

01.10.2012

z 11. septembra 2012,

01.10.2012

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.10.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.10.2012

Čl. I

01.10.2012

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z. a zákona č. 251/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 7 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v pobočke zahraničnej banky“ a v odsekoch 2 a 3 sa za slovo „banke“ vkladajú slová „alebo v pobočke zahraničnej banky“.

01.10.2012

2. V § 7 ods. 5 prvej vete sa slová „Slovenska,6a) ktorý je platný“ nahrádzajú slovami „Slovenska6a) v deň predchádzajúci prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje jeho suma“.

01.10.2012

3. V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.10.2012

(7) Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení o výške zaplateného poplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odseku 1, 2 alebo odseku 4, správny orgán poplatok vrátiť poštovým poukazom na účet poplatníka alebo prevodom z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky aj bez vydania rozhodnutia, čo správny orgán vyznačí v spise.“.

01.10.2012

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

01.10.2012

4. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.10.2012

(3) Poplatky platené kolkovými známkami sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

01.10.2012

5. Za § 19g sa vkladá § 19ga, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.10.2012

㤠19ga

01.10.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

01.10.2012

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30. septembra 2012, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012.“.

01.10.2012

6. V nadpise § 19h sa slová „1. januára 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára 2014“ a v texte sa slová „30. septembra 2013“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2014“ a slová „31. decembra 2012“ sa nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“.

01.10.2012

7. V prílohe Prehľade sadzobníka správnych poplatkov sa na konci pripájajú tieto slová: „XXII. Ochrana utajovaných skutočností .......... 271 a 272“.

01.10.2012

8. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položka 2 vrátane oslobodenia a poznámok znie:

01.10.2012

„Položka 2

01.10.2012
a)Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .....1,50 eura
b)Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí .....5 eur
c)Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu  
 v slovenskom jazyku .....1,50 eura
 v cudzom jazyku .....3 eurá
d)Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 9,50 eura
e)Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike .....6,50 eura
f)Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike .....99,50 eura
g)Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní8a) .....3 eurá
h)Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike okrem vydávania potvrdení podľa písmena k) .....6,50 eura
i)Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania .....33 eur
j)Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach8b) lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii .....250 eur
k)Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii .....250 eur
l)Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka  
 v slovenskom jazyku .....5 eur
 v cudzom jazyku .....8 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

01.10.2012

Poznámky

01.10.2012

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

01.10.2012

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.“.

01.10.2012

9. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 3 prvom bode písm. a) sa slová „0,50 eura“ nahrádzajú slovami „1,50 eura“, v písmene b) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“ a v písmene c) sa slová „6,50 eur“ nahrádzajú slovami „10 eur“.

01.10.2012

10. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 5 písm. g) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „66 eur“.

01.10.2012

11. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa za položku 6 vkladá položka 6a, ktorá znie:

01.10.2012

„Položka 6a

01.10.2012
a)Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a).....66 eur
b)Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a) .....66 eur
c)Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu10a).....16,50 eura“.
01.10.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

01.10.2012

10a) § 129 a 132 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z.“.

01.10.2012

12. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 8 sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“.

01.10.2012

13. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položka 10 vrátane oslobodenia a poznámok znie:

01.10.2012

„Položka 10

01.10.2012
a)Vydanie
 1.výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu, 
 2.údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia, 
 3.písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia, 
 4.kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 .....8 eur
b)Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov .....8 eur
c)Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) .....3 eurá
d)Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely .....15 eur
e)Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia .....3 eurá
f)Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia .....17 eur
g)Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia .....7 eur
h)Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií .....27 eur
i)Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánur .....7 eur
j)Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 .....8 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

01.10.2012

2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.

01.10.2012

Poznámky

01.10.2012

1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu.

01.10.2012

2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.

01.10.2012

3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)

01.10.2012

4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).

01.10.2012

5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.

01.10.2012

6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.

01.10.2012

7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.

01.10.2012

8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky.“.

01.10.2012

14. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 sa doterajší text oslobodenia označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

01.10.2012

„2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.“.

01.10.2012

15. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 časti splnomocnenie prvom bode sa slová „265,50 eura“ nahrádzajú slovami „266 eur“ a druhom bode sa slová „130 euro“ nahrádzajú slovami „133 eur“.

01.10.2012

16. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa za položku 11 vkladá položka 11a, ktorá znie:

01.10.2012

„Položka 11a

01.10.2012
a)Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie nehnuteľnosti osobám, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti .....33 eur
b)Predĺženie platnosti preukazu vydaného podľa písmena a) .....10 eur“.
01.10.2012

17. V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 12 písm. b) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „za každý úkon“.

01.10.2012

18. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 19 písm. c) sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“.

01.10.2012

19. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 20 písm. a) sa slová „663,50 eura“ nahrádzajú slovami „700 eur“, v písmene b) prvom bode sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“, písmene b) druhom bode sa slová „132,50 eura“ nahrádzajú slovami „150 eur“ a v písmenách c), d) a e) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

20. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 21 písm. a) sa slová „663,50 eura“ nahrádzajú slovami „700 eur“, v písmene b) prvom bode sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „200 eur“, v písmene b) druhom bode sa slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „350 eur“ a v písmene c) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

21. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 22 písm. a) a b) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“.

01.10.2012

22. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položky 28 a 29 znejú:

01.10.2012

„Položka 28

01.10.2012
Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení zariadenia civilnej ochrany .....66 eur
01.10.2012

Položka 29

01.10.2012
a)Poskytnutie geodetických súradníc hraničných bodov a hraničných znakov, za každý bod/znak .....2 eurá
b)Vydanie stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k stavbe, stavebnému, technickému a inému opatreniu v bezprostrednej blízkosti štátnych hraníc .....6,50 eura
c) Vydanie stanoviska k žiadosti o vybratie hraničného znaku
 pre fyzickú osobu .....50 eur
 pre právnickú osobu .....400 eur“.
01.10.2012

23. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34 písm. a) piatom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „65 eur“, v písmene a) šiestom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „33 eur“, v písmene b) piatom bode sa slová „13 eur“ nahrádzajú slovami „65 eur“, v písmene c) piatom bode sa slová „13 eur“ nahrádzajú slovami „25 eur“, v písmene d) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“, v písmene e) druhom bode sa slová „13 eur“ nahrádzajú slovami „25 eur“, v písmene f) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“ a v písmene g) piatom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „35 eur“.

01.10.2012

24. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa sa za položku 34 vkladá položka 34a, ktorá vrátane poznámky a oslobodenia znie:

01.10.2012

„Položka 34a

01.10.2012
a)Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb .....66 eur
b)Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb .....10 eur
c)Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb .....5 eur
d)Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb .....33 eur
01.10.2012

Poznámka

01.10.2012

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej služby pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v registri.

01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.“.

01.10.2012

25. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 36 písm. a) druhý bod znie:

01.10.2012
„2.v územnom obvode obvodného úradu .....3 eurá“.
01.10.2012

26. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 36 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.

01.10.2012

27. V sadzobníku správnych poplatkov v časti III. Pôdohospodárstvo položke 38 písm. c) sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“ a písm. d) sa slová „16,50 aura“ nahrádzajú slovami „17 eur“.

01.10.2012

28. V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položky 39 vrátane oslobodenia a 40 znejú:

01.10.2012

„Položka 39

01.10.2012
a)Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru .....200 eur
b)Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru .....100 eur
c)Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu
 1.fyzická osoba .....100 eur
 2.právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .....250 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského lesného úradu alebo obvodného lesného úradu.

01.10.2012

Položka 40

01.10.2012
a)Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára .....50 eur
b)Registrácia poľovníckej organizácie .....66 eur
c)Zmena stanov poľovníckej organizácie .....16,50 eura
d)Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií .....3 eurá
e)Mimoriadne povolenie lovu zveri .....20 eur“.
01.10.2012

29. V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 41 sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „30 eur“.

01.10.2012

30. V sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 42 sa slová „predpisov lesných hospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „programu starostlivosti o lesy“, slová „6,50 eura“ sa nahrádzajú slovami „30 eur“, slová „9,50 eura“ sa nahrádzajú slovami „40 eur“ a slová „16,50 eura“ sa nahrádzajú slovami „50 eur“.

01.10.2012

31. V sadzobníku správnych poplatkov časť V. Stavebná správa znie:

01.10.2012

„V. ČASŤ

01.10.2012

STAVEBNÁ SPRÁVA

01.10.2012

Položka 59

01.10.2012
a)Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
 1.pre fyzickú osobu .....6,50 eura
 2.pre právnickú osobu .....100 eur
b)Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .....20 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

01.10.2012

Poznámky

01.10.2012

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

01.10.2012

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.“.

01.10.2012

Položka 60

01.10.2012
Žiadosť o stavebné povolenie
a)na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
 1.na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 mvrátane .....33 eur
  a za každých ďalších začatých 100 mobostavaného priestoru .....20 eur
 2.na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 mvrátane .....750 eur
  a za každých ďalších začatých 1000 mobostavaného priestoru .....250 eur
b)na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane .....23 eur
 za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru .....20 eur
c)na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
 1.rodinný dom .....100 eur
 2.bytový dom .....750 eur
 3.stavba na individuálnu rekreáciu .....100 eur
d)na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....30 eur
e)na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .....30 eur
f)na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením .....20 eur
g)na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100 m .....10 eur
h)na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu .....50 eur
i)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 mvrátane .....1 000 eur
 a za každých ďalších začatých 1000 mobostavaného priestoru .....300 eur
j)na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie .....50 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

01.10.2012

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

01.10.2012

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

01.10.2012

Poznámky

01.10.2012

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.

01.10.2012

2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

01.10.2012

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

01.10.2012

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.10.2012

5. Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.

01.10.2012

6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur.

01.10.2012

Položka 60a

01.10.2012
a)Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu .....100 eur
b)Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu .....30 eur
c)Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení .....10 eur
d)Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....80 eur
e)Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....10 eur
f)Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....30 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

01.10.2012

Položka 61

01.10.2012
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
01.10.2012

Položka 62

01.10.2012
a)Žiadosť o povolenie
 1.na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 .....30 eur
 2.na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre fyzickú osobu .....16,50 eura
  pre právnickú osobu .....200 eur
 3.informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha 
  do 15 m2 vrátane .....60 eur
  od 15 m2 do 40 m2 vrátane .....200 eur
  nad 40 m2 .....430 eur
 4.terénnych úprav .....16,50 eur
b)Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....100 eur
c)Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....20 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

01.10.2012

2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

01.10.2012

3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

01.10.2012

Položka 62a

01.10.2012

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

01.10.2012
a)na stavby na bývanie
 1.na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane 
  pre fyzickú osobu .....16,50 eura
  pre právnickú osobu .....50 eur
  a za každých ďalších začatých 100 mobostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu .....10 eur
 2.na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 mvrátane .....400 eur
  a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru .....100 eur
b)na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty),
 1.ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane .....23 eur
 2.ak zastavaná plocha je od 25 mdo 50 m2 vrátane .....33 eur
 3.ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane .....66 eur
c)na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
 1.rodinný dom .....50 eur
 2.bytový dom .....400 eur
 3.stavba na individuálnu rekreáciu .....50 eur
d)na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....15 eur
e)na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .....15 eur
f)na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....15 eur
g)na líniové stavby za každých začatých 100 m .....10 eur
h)na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu .....30 eur
i)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 mvrátane .....500 eur
 a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru .....150 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

01.10.2012

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

01.10.2012

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

01.10.2012

Poznámky

01.10.2012

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.

01.10.2012

2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.

01.10.2012

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.

01.10.2012

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.10.2012

5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 100 eur.

01.10.2012

Položka 62b

01.10.2012
a)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) .....6,50 eura
 b)Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) .....9,50 eura
 c)Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) .....9,50 eura
 d)Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a) .....6,50 eura
 e)Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) .....16,50 eura
01.10.2012

Poznámka

01.10.2012

Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.“.

01.10.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

01.10.2012

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2012

32. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 63 vrátane splnomocnenia a oslobodenia znie:

01.10.2012

„Položka 63

01.10.2012
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu .....6,50 eura
01.10.2012

Splnomocnenie

01.10.2012

Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.

01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.“.

01.10.2012

33. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 65 vrátane oslobodenia a poznámok znie:

01.10.2012

„Položka 65

01.10.2012
a)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .....33 eur
b)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora ..... 
 nad 80 kW do 86 kW .....167 eur
 nad 86 kW do 92 kW .....217 eur
 nad 92 kW do 98 kW .....267 eur
 nad 98 kW do 104 kW .....327 eur
 nad 104 kW do 110 kW .....397 eur
 nad 110 kW do 121 kW .....477 eur
 nad 121 kW do 132 kW .....657 eur
 nad 132 kW do 143 kW .....787 eur
 nad 143 kW do 154 kW .....957 eur
 nad 154 kW do 165 kW .....1 157 eur
 nad 165 kW do 176 kW .....1 397 eur
 nad 176 kW do 202 kW .....1 697 eur
 nad 202 kW do 228 kW .....2 047 eur
 nad 228 kW do 254 kW .....2 467 eur
 nad 254 kW2 997 eur
c)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .....33 eur
d)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .....33 eur
e)Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d) alebo prípojného vozidla do evidencie v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov .....33 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

01.10.2012

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 a ďalší zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 podľa písmena d) tejto položky, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.10.2012

3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.10.2012

Poznámky

01.10.2012

1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.10.2012

2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.“.

01.10.2012

34. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 66 sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

35. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 68 sa doterajší text splnomocnenia označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

01.10.2012

„2. Správny orgán vyberie trojnásobok správneho poplatku podľa písmen c), e) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení žiadosti žiada rozhodnúť urýchlene do 10 pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania žiadosti. Ak sa konanie zastavilo alebo žiadosť bola zamietnutá, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o žiadosti nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.“.

01.10.2012

36. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 68a vrátane oslobodenia znie:

01.10.2012

„Položka 68a

01.10.2012
a)Vydanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu .....6 eur
b)Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý žiada .....6 eur
c)Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu .....30 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo časti II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II alebo technickom osvedčení vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo technického osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo časti II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.“.

01.10.2012

37. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 70 vrátane poznámok znie:

01.10.2012

„Položka 70

01.10.2012
a)Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....1 200 eur
b)Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....300 eur
c)Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu .....400 eur
d)Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu .....120 eur
e)Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla .....90 eur
f)Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy .....400 eur
g)Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy .....120 eur
h)Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy .....90 eur
i)Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy) .....30 eur
j)Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu podľa písmen a) až h) .....20 eur
k)Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh .....200 eur
l)Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov .....50 eur
m)Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov .....50 eur
n)Vydanie poverenia na overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku .....200 eur
o)Vydanie poverenia na vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky .....200 eur
p)Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových vozidiel .....200 eur
q)Vydanie poverenia na vydávanie osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov .....200 eur
01.10.2012

Poznámky

01.10.2012

1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.

01.10.2012

2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.“.

01.10.2012

38. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 71 písmená a) až d) znejú:

01.10.2012
„a)Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
 1.nového alebo rekonštruovaného .....40 eur
 2.prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997 .....20 eur
b)Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu .....20 eur
c)Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu .....50 eur
d)Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla .....20 eur“.
01.10.2012

39. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 73 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.10.2012
„f)vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí .....10 eur“.
19.01.2013

40. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77 písm. a) prvom až štvrtom bode sa slová „66 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“ a v písmene b) sa slová „66 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“.

01.10.2012

41. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77a písm. a) sa slová „60 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“.

01.10.2012

42. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 77a dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.10.2012
„d)Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie .....50 eur“.
01.10.2012

43. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77a sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré znie:

01.10.2012

„Splnomocnenie

01.10.2012

Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena d) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.“.

01.10.2012

44. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa za položku 77a vkladá položka 77b, ktorá vrátane poznámky znie:

01.10.2012

„Položka 77b

01.10.2012

Podanie žiadosti o

01.10.2012
a)schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách .....100 eur
b)zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách .....50 eur
01.10.2012

Poznámka

01.10.2012

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.“.

01.10.2012

45. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 78a písm. a) prvom a treťom bode sa slová „80 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“.

01.10.2012

46. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 79 vrátane splnomocnenia znie:

01.10.2012

„Položka 79

01.10.2012
a)Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi
 1.na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .....110 eur
 2.na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .....85 eur
 3.na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci .....25 eur
 4.na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci .....180 eur
b)Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) .....50 %
podľa príslušnej sadzby
c)Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
 1.na jednu prepravu jedným vozidlom .....200 eur
 2.na dve až päť prepráv jedným vozidlom .....350 eur
 3.na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom .....1 100 eur
d)Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu .....15 eur
e)Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT)23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
 1.do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu uvedenom na povolení .....660 eur
 2.do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska, do dátumu uvedenom na povolení .....500 eur
 3.do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska a Talianska do dátumu uvedenom na povolení .....330 eur
f)Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej alebo nepravidelnej autobusovej dopravy
 1.jednorazové (do cudzieho štátu a späť) .....10 eur
 2.jednorazové do tretieho štátu a späť .....20 eur
 3.na opakovanú (kyvadlovú) dopravu .....20 eur
g)Vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy22b) alebo vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy22b) alebo udelenie koncesie na výkon taxislužby22ba) .....30 eur
h)Vydanie licencie Spoločenstva22c) .....20 eur
i)Vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo .....3 eurá
j)Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu22d) .....10 eur
k)Vydanie, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostného poradcu22a) .....30 eur
l)Vydanie osvedčenia vodiča22e) .....10 eur
m)Vydanie osvedčenia vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vo forme a s obsahom podľa dohody ADR (Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) .....20 eur
n)Vykonanie skúšky vodiča taxislužby22bb) .....50 eur
o)Vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby22bc) .....50 eur
p)Odňatie povolenia na vykonávanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej dopravy alebo koncesie na taxislužbu, na vlastnú žiadosť prevádzkovateľa cestnej dopravy .....10 eur
q)Zmena povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa písmena g) položky22bd) .....10 eur
r)Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy alebo spôsobilosti v taxislužbe .....100 eur
s)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave, alebo v taxislužbe .....10 eur
01.10.2012

Splnomocnenie

01.10.2012

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

01.10.2012

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

01.10.2012

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

01.10.2012

4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.

01.10.2012

5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.“.

01.10.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 23 znejú:

01.10.2012

22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

01.10.2012

22b) § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.

01.10.2012

22ba) § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.

01.10.2012

22bb) § 28 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z.

01.10.2012

22bc) § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.

01.10.2012

22bd) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.

01.10.2012

22c) § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.

01.10.2012

22d) § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.

01.10.2012

22e) § 41 písm. m) zákona č. 56/2012 Z. z.

01.10.2012

23) § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.“.

01.10.2012

47. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položky 80 až 85 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámok znejú:

01.10.2012

„Položka 80

01.10.2012

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),

01.10.2012
a)za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
 1.nadrozmerná preprava
  1.1.pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
   do 300,0 .....20 eur
   od 300,1 do 350,0 .....30 eur
   od 350,1 do 400,0 .....40 eur
   od 400,1 do 500,0 .....75 eur
   a za každých ďalších aj začatých 10 cm .....20 eur
  1.2.pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
   do 400,0 .....20 eur
   od 400,1 do 450,0 .....40 eur
   od 450,1 do 500,0 .....115 eur
   a za každých ďalších aj začatých 10 cm .....20 eur
  1.3.pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
   do 12,00 .....20 eur
   od 12,01 do 22,00 .....115 eur
   nad 22,01 .....190 eur
   a za každých ďalších aj začatých 5,0 m .....55 eur
 2.nadmerná preprava
  2.1.pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
   do 20,00 .....115 eur
   od 20,01 do 30,00 .....190 eur
   od 30,01 do 50,00 .....300 eur
   a za každých ďalších aj začatých 10 t .....75 eur
  2.2.pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
   od 3,01 do 5,00 .....95 eur
   od 5,01 do 10,00 .....150 eur
   od 10,01 do 15,00 .....270 eur
   od 15,01 do 20,00 .....380 eur
   a za každých ďalších aj začatých 5 %190 eur
b)za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1.nadrozmerná preprava .....190 eur
 2.ostatné prípady .....380 eur
c)za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
 1.za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
  1.1.neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu .....115 eur
  1.2.prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu .....230 eur
 2.za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
  2.1.pri splnení podmienok podľa bodu 1.1 .....570 eur
  2.2.pri splnení podmienok podľa bodu 1.2 .....1 150 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

01.10.2012

Splnomocnenie

01.10.2012

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

01.10.2012

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

01.10.2012

3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

01.10.2012

Poznámky

01.10.2012

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

01.10.2012

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24), 25), 25a)

01.10.2012

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

01.10.2012

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.

01.10.2012

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).

01.10.2012

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

01.10.2012

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

01.10.2012

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

01.10.2012

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.

01.10.2012

10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.

01.10.2012

11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25), 25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

01.10.2012

12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).

01.10.2012

13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.

01.10.2012

Položka 80a

01.10.2012

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

01.10.2012
1.do 24 hodín od doručenia žiadosti .....75 eur
2.do 48 hodín od doručenia žiadosti .....55 eur
01.10.2012

Poznámka

01.10.2012

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

01.10.2012

Položka 81

01.10.2012
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií .....50 eur
01.10.2012

Položka 82

01.10.2012

Povolenie na zvláštne užívanie25af)

01.10.2012
a)diaľnic a rýchlostných ciest .....200 eur
b)ciest .....120 eur
c)miestnych komunikácií .....80 eur
01.10.2012

Splnomocnenie

01.10.2012

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

01.10.2012

Položka 83

01.10.2012
a)Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty .....470 eur
b)Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty .....340 eur
c)Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy .....170 eur
d)Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty .....100 eur
e)Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií .....70 eur
f)Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií .....40 eur
01.10.2012

Položka 84

01.10.2012
a)Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy .....75 eur
b)Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu .....40 eur
01.10.2012

Splnomocnenie

01.10.2012

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

01.10.2012

Poznámky

01.10.2012

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

01.10.2012

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

01.10.2012

Položka 85

01.10.2012
a)Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie .....115 eur
b)Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia .....500 eur
c)Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti .....30 eur
d)Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
 1.cestou .....115 eur
 2.miestnou komunikáciou .....75 eur
01.10.2012

Splnomocnenie

01.10.2012

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

01.10.2012

Poznámka

01.10.2012

Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.“.

01.10.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 25af znejú:

01.10.2012

24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.

01.10.2012

25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.

01.10.2012

25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.

01.10.2012

25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2012

48. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 140 písm. a) treťom bode sa slová „1 493,50 eura“ nahrádzajú slovami „1 500 eur“, v písmene b) sa slová „35 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“, v písmene c) prvom bode sa slová „100 eur“ nahrádzajú slovami „200 eur“ a v písmene c) druhom bode sa slová „300 eur“ nahrádzajú slovami „500 eur“.

01.10.2012

49. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150 znie:

01.10.2012

„Položka 150

01.10.2012
a)Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
 1.samosprávnym krajom pre
 1.1.fyzickú osobu .....80 eur
 1.2.právnickú osobu .....500 eur
2.Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky .....497,50 eura
b)Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
 1.samosprávnym krajom .....50 eur
 2.Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky .....165,50 eura
c)Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) .....10 eur
d)Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu pre
 1.fyzickú osobu .....100 eur
 2.právnickú osobu .....250 eur
e)Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre
 1.fyzickú osobu .....20 eur
 2.právnickú osobu .....30 eur
f)Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva36a).....50 eur
g)Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f) .....10 eur
h)Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti .....30 eur
i)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b).....20 eur
j)Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i) .....10 eur
k)Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako látky uvedenej v zoznamoch povolených látok .....995,50 eura
l)Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva .....663,50 eura
m)Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení výnimky zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách .....663,50 eura
n)Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení výnimky zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách .....663,50 eura
o)Predĺženie platnosti povolenia podľa písmen k) a l) .....33 eur
p)Vydanie osobného radiačného preukazu .....20 eur
q)Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb36ba).....500 eur
r)Zmena oprávnenia podľa písmena q) .....100 eur
s)Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen q) a r) .....20 eur
t)Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby36bb).....500 eur
u)Zmena oprávnenia podľa písmena t) .....100 eur
v)Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen t) a u) .....20 eur
w)Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi36bc).....500 eur
x)Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu 
 1.za jeden röntgenový prístroj .....300 eur
 2.za každý ďalší röntgenový prístroj .....100 eur
 3.za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny .....300 eur
 4.za každý ďalší rádioaktívny žiarič .....50 eur
 5.za každý ďalší vysokoaktívny žiarič .....100 eur
 6.podľa § 45 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem jadrových zariadení .....700 eur
 7.za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu .....400 eur
 8.za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu .....150 eur
 9.za pracovisko so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením .....400 eur
 10.za iný zdroj ionizujúceho žiarenia .....300 eur
 11.za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia .....100 eur
 12.za každé jadrové zariadenie, za prepravu vyhoretého jadrového paliva .....1 000 eur
 13.za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi I. a II. kategórie .....400 eur
 14.za povolenie prepravy iných rádioaktívnych žiaričov a iných prepráv rádioaktívnych látok .....200 eur
 y)Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany ..... 
 1.za jednu povoľovanú činnosť .....300 eur
 2.za každú ďalšiu povoľovanú činnosť .....150 eur
z)Vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva .....300 eur
aa)Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o tom, či sa na činnosť vzťahuje oznamovacia povinnosť alebo potreba povolenia .....300 eur
ab)Posúdenie návrhu na zaradenie práce, alebo zrušenie zaradenia práce medzi rizikové práce v oblasti radiačnej ochrany .....300 eur
ac)Vydanie potvrdenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zaevidovaní oznamovanej činnosti .....30 eur
ad)Zrušenie povolenia podľa písmen x) a y), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie .....30 eur
ae)Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany ..... 
 1.ktoré je v kompetencii výlučne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky .....200 eur
 2.ktoré je v kompetencii regionálneho úradu verejného zdravotníctva .....100 eur
 3.týkajúceho sa jadrových zariadení .....1 000 eur
af)Zmena povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa písmen x) a y) z dôvodu
 1.zmeny odborného zástupcu, zmeny obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo zmeny obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa v povolení na činnosti vedúce k ožiareniu, na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany alebo na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva .....30 eur
 2.zmeny miesta vykonávania činnosti, typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo technologického zariadenia pracoviska dôležitého z hľadiska radiačnej ochrany za každý zdroj ionizujúceho žiarenia – poplatok sa vyberá podľa písmena x) bodov 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 14 
 3.zmeny podľa bodu 2, ak jej predchádzalo vydanie rozhodnutia podľa písmena ae) .....30 eur
ag)Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania36bd).....70 eur
ah)Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci 36bd) .....100 eur
ai)Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd) .....100 eur
aj)Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci36bd).....50 eur
ak)Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci36bd).....50 eur“.
01.10.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36bd znejú:

01.10.2012

36a) § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.2012

36b) § 15 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.

01.10.2012

36ba) § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 172/2011 Z. z.

01.10.2012

36bb) § 5 ods. 4 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.10.2012

36bc) § 9 písm. c) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.2012

36bd) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2012

50. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150a vrátane poznámky znie:

01.10.2012

„Položka 150a

01.10.2012
a)Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry dočasného zamestnávania pre
 1.fyzickú osobu .....50 eur
 2.právnickú osobu .....100 eur
b)Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry dočasného zamestnávania pre
 1.fyzickú osobu .....25 eur
 2.právnickú osobu .....50 eur
c)Vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry dočasného zamestnávania5 eur
01.10.2012

Poznámka

01.10.2012

Správny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.“.

01.10.2012

51. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 151 a 152 vrátane oslobodenia a poznámok znejú:

01.10.2012

„Položka 151

01.10.2012
a)Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3 .....33 eur
b)Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a) .....16,50 eura
c)Uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36be) alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie36bf) Štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) .....500 eur
d)Zrušenie uznania prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36bg) alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou, ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bh).....250 eur
e)Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj36bi).....500 eur
f)Vydanie nového povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia36bj).....250 eur
g)Vydanie povolenia podľa písmena e) obsahujúceho i povolenie podľa písmena k)36bk).....650 eur
h)Zmena povolenia podľa písmena e),36bl) ak držiteľ požiada o jeho zmenu .....200 eur
i)Vyznačenie zmeny údajov v povolení podľa písmena e)36bm).....50 eur
j)Zrušenie povolenia podľa písmena e), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie36bn).....250 eur
k)Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody36bo).....300 eur
l)Vydanie povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne36bp).....1 000 eur
m)Zrušenie povolenia podľa písmena l),36bq) ak držiteľ požiada o jeho zrušenie .....500 eur
n)Vydanie poverenia Štátnej kúpeľnej komisie na výkon činnosti balneotechnika36br).....100 eur
01.10.2012

„Položka 152

01.10.2012
a)Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku
 1.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku36c)
  1.1.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca).....9 600 eur
  1.2.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca).....8 000 eur
  1.3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s odkazom na vedecké práce36cb).....6 400 eur
  1.4.Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku36cc).....8 000 eur
  1.5.Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku36cd).....8 500 eur
  1.6.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku s novou kombináciou liečiv36ce).....8 000 eur
  1.7.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku so súhlasom iného držiteľa36cf).....3 000 eur
  1.8.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg).....8 000 eur
  1.9.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku zjednodušeným postupom36ch).....6 400 eur
  1.10.Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku36ci).....6 400 eur
  1.11.Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku 36cj).....2 000 eur
 2.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát
  2.1.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca).....6 000 eur
  2.2.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca).....5 000 eur
  2.3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb).....4 000 eur
  2.4.Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cc).....5 000 eur
  2.5.Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cd).....5 500 eur
  2.6.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájom- ného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce).....5 000 eur
  2.7.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf).....2 000 eur
  2.8.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg).....5 000 eur
  2.9.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch) .....4 000 eur
  2.10.Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36ci) .....4 000 eur
  2.11.Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát36cj) .....2 000 eur
 3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania,36ck) ak Slovenská republika je referenčný členský štát
  3.1.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – nové liečivo36ca) .....11 000 eur
  3.2.Vydanie rozhodnutia o samostatnej registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, podloženej úplnými experimentálnymi údajmi – známe liečivo36ca) .....9 000 eur
  3.3.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s odkazom na vedecké práce36cb) .....7 200 eur
  3.4.Vydanie rozhodnutia o registrácii generického humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cc) .....9 000 eur
  3.5.Vydanie rozhodnutia o registrácii hybridného humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cd) .....9 600 eur
  3.6.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, s novou kombináciou liečiv36ce) .....9 000 eur
  3.7.Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, so súhlasom iného držiteľa36cf)3 500 eur
  3.8.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát – samostatná registrácia podložená úplnými experimentálnymi údajmi alebo odkazom na vedecké práce36cg) .....9 000 eur
  3.9.Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, zjednodušeným postupom36ch) .....7 500 eur
  3.10.Vydanie rozhodnutia o registrácii tradičného rastlinného lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36ci) .....7 500 eur
  3.11.Vydanie rozhodnutia o registrácii ďalšej sily alebo liekovej formy lieku decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát36cj) .....2 000 eur
b)Žiadosť o registráciu veterinárneho lieku
 1.Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre viac ako dva druhy cieľových zvierat .....2 489,50 eura
 2.Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre menej ako dva druhy cieľových zvierat .....1 991,50 eura
 3.Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so súhlasom iného držiteľa .....1 327,50 eura
 4.Žiadosť o hybridnú registráciu, to znamená registráciu generickú s údajmi nad rámec zásadnej podobnosti .....1 659,50 eura
 5.Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie re- gistrácie – veterinárne lieky určené pre viac ako dva cieľové druhy zvierat .....995,50 eura
 6.Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie – veterinárne lieky určené pre menej ako dva cieľové druhy zvierat .....663,50 eura
 7.Žiadosť o registráciu veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom .....497,50 eura
 8.Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo liekovej formy veterinárneho homeopatického lieku – rozšírenie registrácie .....165,50 eura
c)Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cl) .....
 1.Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku .....5 000 eur
 2.Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....4 000 eur
 3.Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovaným postupom alebo postupom vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....5 000 eur
d)Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie veterinárnych liekov okrem veterinárnych homeopatických liekov .....995,50 eura
e)Zmena registrácie humánneho lieku, homeopatického lieku, tradičného rastlinného lieku36cm) .....
 1.Typ I
  1.1.Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku .....200 eur
  1.2.Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....200 eur
  1.3.Potvrdenie platnosti oznámenia o zmene typu IA alebo IB registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....200 eur
 2.Typ II
  2.1.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku .....4 000 eur
  2.2.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku pre každú ďalšiu silu .....200 eur
  2.3.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát .....3 200 eur
  2.4.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika nie je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu .....200 eur
  2.5.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát .....5 000 eur
  2.6.Vydanie rozhodnutia o zmene typu II registrácie humánneho lieku registrovaného decentralizovanou procedúrou alebo procedúrou vzájomného uznania, ak Slovenská republika je referenčný členský štát, pre každú ďalšiu silu .....200 eur
f)Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku
 1.Typ I
  1.1.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu IA a IB .....99,50 eura
  1.2.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania registrácie lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA a IB) .....99,50 eura
  1.3.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu (typ IA a IB) .....99,50 eura
  1.4.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom (typ IA a IB) .....99,50 eura
 2.Typ II
  2.1.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II .....663,50 eura
  2.2.Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho limitu rezíduí zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej komisie .....663,50 eura
  2.3.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II postupom vzájomného uznania vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....497,50 eura
  2.4.Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II decentralizovaným postupom .....995,50 eura
g)Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku
 1.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....1 659,50 eura
 2.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....1 327,50 eura
 3.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii homeopatického veterinárneho lieku zjednodušeným postupom vydaného príslušným orgánom iného členského štátu .....663,50 eura
 4.Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, žiadosť o registráciu veterinárneho lieku (rozšírenie radu) .....995,50 eura
 5.Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom .....4 979 eur
 6.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....2 655,50 eura
 7.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....1 991,50 eura
 8.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....995,50 eura
 9.Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa (rozšírenie radu), ak je Slovenská republika referenčným členským štátom .....1 327,50 eura
h)Vydanie rozhodnutia o prevode registrácie humánneho lieku36cn) .....500 eur
i)Žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku .....165,50 eura
j)Vydanie rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku a veterinárnej zdravotníckej pomôcky36k) .....99,50 eura
k)Vydanie rozhodnutia o zmene alebo predĺžení rozhodnutia uvedeného v písmene i) .....16,50 eura
l)Vydanie povolenia na klinické skúšanie veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok36l) .....16,50 eura
m)Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu neregistrovaného veterinárneho lieku36m) .....16,50 eura
n)Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku .....331,50 eura
o)Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky .....165,50 eura
p)Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku s ďalšími požiadavkami .....66 eur
q)Rozhodovanie o žiadosti o úradné určenie ceny lieku .....200 eur
r)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku .....200 eur
s)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou nepatrí do žiadnej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) .....2 100 eur
t)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku (liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do niektorej referenčnej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov) .....600 eur
u)Rozhodovanie o žiadosti o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku .....3 100 eur
v)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky .....300 eur
w)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky .....300 eur
x)Rozhodovanie o žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny .....300 eur
y)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov .....600 eur
z)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok .....300 eur
aa)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov .....300 eur
ab)Rozhodovanie o žiadosti o zvýšení úradne určenej ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín .....300 eur
ac)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny .....1 600 eur
ad)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok .....300 eur
ae)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov .....300 eur
af)Rozhodovanie o žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny dietetických potravín .....300 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

Od poplatkov podľa písmen ac) až af) je účastník konania oslobodený, ak predmetom žiadosti je

01.10.2012

1. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva,

01.10.2012

2. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok,

01.10.2012

3. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine špeciálnych zdravotníckych materiálov,

01.10.2012

4. zníženie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny,

01.10.2012

5. zúženie preskripčného obmedzenia,

01.10.2012

6. zúženie indikačného obmedzenia,

01.10.2012

7. zníženie množstvového limitu alebo

01.10.2012

8. zníženie finančného limitu.

01.10.2012

Poznámky

01.10.2012

1. Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez ďalších požiadaviek sa nespoplatňuje.

01.10.2012

2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie sa nespoplatňuje.

01.10.2012

3. Úhrada poplatku pre žiadosti podľa písmen q) až af) musí byť pripísaná na účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr siedmy deň odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.

01.10.2012

4. Ak konanie podľa písmen q) až af) bolo zastavené, uhradené poplatky sa nevracajú.“.

01.10.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 36be až 36br a 36c až 36cn znejú:

01.10.2012

36be) § 5 až 9 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36bf) § 30 zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36bg) § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36bh) § 30 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36bi) § 11 až 13 zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36bj) § 15 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36bk) § 11 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36bl) § 17 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36bm) § 17 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36bn) § 17 ods. 7 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36bo) § 23 a 24 zákona č. 538/2005 Z. z. v znení zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36bp) § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36bq) § 34 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36br) § 22 zákona č. 538/2005 Z. z.

01.10.2012

36c) § 53 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.10.2012

36ca) § 48 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36cb) § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36cc) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36cd) § 49 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36ce) § 49 ods. 14 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36cf) § 49 ods. 9 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36cg) § 50 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36ch) § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36ci) § 64 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36cj) § 55 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36ck) § 57 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36cl) § 53 ods. 8 a 9 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.10.2012

36cm) Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ L 334, 12. 12. 2008).

01.10.2012

36cn) § 59 zákona č. 362/2011 Z. z.“.

01.10.2012

52. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 písm. b) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „18 eur“ a v písmene i) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „40 eur“.

01.10.2012

53. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 písmeno j) znie:

01.10.2012
„j)Vydanie duplikátu povolenia, licencie, dovozného certifikátu, vyhlásenia konečného užívateľa podľa písmen a), b) a d) až i) .....18 eur“.
01.10.2012

54. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa položka 154 dopĺňa písmenami r) až t), ktoré znejú:

01.10.2012
„r)Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) na povolení, licencii, dovoznom certifikáte, vyhlásení konečného užívateľa podľa písmen a) až i) .....18 eur
s)Zmena údaja týkajúceho sa hodnoty .....rozdiel medzi 0,1 %
z novej hodnoty
a pôvodným
poplatkom,
najmenej 18 eur
t)Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným partnerom .....18 eur“.
01.10.2012

55. V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťa časť IX. Colníctvo.

01.10.2012

56. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 160 prvom bode sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“ a v druhom bode sa slová „66 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“.

01.10.2012

57. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161 prvom bode sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“ a v druhom bode sa slová „66 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“.

01.10.2012

58. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161c sa vypúšťa písmeno a) a v splnomocnení sa slová „f) alebo g)“ nahrádzajú slovami „e) alebo f)“.

01.10.2012

Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).

01.10.2012

59. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161c písm. a) sa slová „663,50 eura“ nahrádzajú slovami „796 eur“, v písmenách b) a c) sa slová „66 eur“ nahrádzajú slovami „79 eur“, v písmene d) sa slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „398 eur“, v písmenách e), f), h), i) a l) sa slová „995,50 eura“ nahrádzajú slovami „1 194 eur“, v písmene g) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „199 eur“, v písmenách j) a k) sa slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „398 eur“, v písmene m) sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „119 eur“ a v písmene n) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „199 eur“.

01.10.2012

60. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa za položku 161c vkladá položka 161d, ktorá znie:

01.10.2012

„Položka 161d

01.10.2012
Udelenie licencie na spracovanie, balenie alebo opätovné balenie kaviáru určeného na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie37g) .....150 eur“.
01.10.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 37g znie:

01.10.2012

37g) § 8a zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z.“.

01.10.2012

61. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písm. a) až h) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „11 eur“, v písmenách i) a j) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“, v písmenách k), l) a m) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „11 eur“, v písmenách n) a o) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“, v písmenách p) a r) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „11 eur“ a v písmene s) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „4 eurá“.

01.10.2012

62. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa položka 162 dopĺňa písmenami t) až aa), ktoré znejú:

01.10.2012
„t)Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia .....5 eur
u)Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia .....5 eur
v)Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia .....5 eur
w)Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia .....5 eur
x)Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia .....5 eur
y)Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia .....5 eur
z)Vydanie súhlasu na prevádzku stacionár-nych zdrojov po vykonaných zmenách .....5 eur
aa)Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu .....30 eur“.
01.10.2012

63. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 163 písm. a) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „35 eur“, v písmene b) sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „30 eur“, v písmenách c) a f) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“, v písmene d) sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“, v písmene e) sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „35 eur“ a v písmene g) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

64. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 164 písm. c) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“.

01.10.2012

65. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 165 písm. a) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „50 eur“, v písmenách b) a c) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „5 eur“, v písmene d) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“, v písmene e) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „26 eur“ a v písmenách f) a g) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „24 eur“.

01.10.2012

66. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 167 sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

67. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 168 písm. a) a c) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „35 eur“ a v písmene b) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „35 eur“.

01.10.2012

68. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 169 sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

69. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171 písm. a) a e) sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „119 eur“, v písmene b) sa slová „49,50 eura“ nahrádzajú slovami „59 eur“, v písmene c) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „4 eurá“ a v písmenách d) a f) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

70. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171c písm. a) sa slová „82,50 eura“ nahrádzajú slovami „99 eur“ a v písmene b) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „40 eur“.

01.10.2012

71. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171d písm. a) sa slová „82,50 eura“ nahrádzajú slovami „99 eur“ a v písmene b) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „40 eur“.

01.10.2012

72. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171e písm. a) sa slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „398 eur“ a v písmene b) sa slová „66 eur“ nahrádzajú slovami „79 eur“.

01.10.2012

73. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171f písm. a) prvom bode sa slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „398 eur“, v písmene a) druhom bode sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „119 eur“ a v písmene b) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „40 eur“.

01.10.2012

74. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171g sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

75. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171h písm. a) sa slová „66 eur“ nahrádzajú slovami „79 eur“, v písmene b) sa slová „663,50 eura“ nahrádzajú slovami „796 eur“ a v písmene c) sa slová „1 659,50 eura“ nahrádzajú slovami „1 991 eur“.

01.10.2012

76. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171i písm. a) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“, v písmene b) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „199 eur“ a v písmene c) sa slová „497,50 eura“ nahrádzajú slovami „597 eur“.

01.10.2012

77. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171j písm. a) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „40 eur“, v písmene b) sa slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „398 eur“ a v písmene c) sa slová „829,50 eura“ nahrádzajú slovami „995 eur“.

01.10.2012

78. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171k sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „193 eur“.

01.10.2012

79. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171l písm. a) sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „109 eur“ a v písmene b) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „36 eur“.

01.10.2012

80. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171m sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „35 eur“.

01.10.2012

81. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171n sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „35 eur“.

01.10.2012

82. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171o sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „35 eur“.

01.10.2012

83. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa za položku 171p vkladá položka 171q, ktorá znie:

01.10.2012

„Položka 171q

01.10.2012
Vydanie alebo zmena oprávnenia na výpočet pridelenia kvót39oc) .....193 eur“.
01.10.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 39oc znie:

01.10.2012

39oc) § 17 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2012

84. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 172 písm. b) sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „16,50 eura“.

01.10.2012

85. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť sa za položku 172d vkladá položka 172e, ktorá znie:

01.10.2012

„Položka 172e

01.10.2012
Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín .....2 000 eur“.
01.10.2012

86. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 173 písm. a) druhom bode sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „33 eur“ a v treťom bode sa slová „6,50 eur“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

01.10.2012

87. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 175 písmená a) a b) znejú:

01.10.2012
„a)Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti v podzemí a na povrchu .....33 eur
b)Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a) .....33 eur“.
01.10.2012

88. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položka 176 znie:

01.10.2012

„Položka 176

01.10.2012
a)Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku podzemným alebo povrchovým spôsobom .....33 eur
b)Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti doby povolenia podľa písmena a) .....33 eur“.
01.10.2012

89. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 180 písm. a) sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „16,50 eura“ a v písmene b) sa slová „13 eur“ nahrádzajú slovami „16,50 eura“.

01.10.2012

90. V sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť položke 187 písm. b) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

01.10.2012

91. V sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia položke 202 písm. e) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

92. V sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia sa položka 202 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.10.2012
„f)Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie42b) .....16,50 eur
g)Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c) .....33 eur“.
01.10.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 42b znie:

01.10.2012

42b) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.“.

01.10.2012

93. V sadzobníku správnych poplatkov časti XIV. Hospodárska súťaž položke 212 sa slová „3 319 eur“ nahrádzajú slovami „5 000 eur“ a dopĺňa sa poznámka, ktorá znie:

01.10.2012

„Poznámka

01.10.2012

Poplatok podľa tejto položky sa vráti vo výške 50 % poplatku, ak sa správne konanie zastavilo z dôvodu, že dôvod na konanie nebol daný.“.

01.10.2012

94. V sadzobníku správnych poplatkov časti XV. Puncovníctvo položke 213 písm. a) sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „12 eur“, v písmene b) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „2 eurá“ a v písmene c) sa slová „13 eur“ nahrádzajú slovami „30 eur“.

01.10.2012

95. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 214 písm. b) sa slová „49,50 eura“ nahrádzajú slovami „50 eur“.

01.10.2012

96. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 215 písm. b) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „166 eur“ a v písmenách c) a d) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

97. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216 písm. a) sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „27 eur“, v písmene b) treťom bode sa slová „19,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“, v písmene b) štvrtom bode sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „27 eur“, v písmene b) piatom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“, v písmene b) šiestom a siedmom bode sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“, v písmene b) ôsmom až jedenástom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“, v písmene c) druhom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“, v písmene d) druhom bode sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“, v písmene e) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „166 eur“ a v písmene f) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“.

01.10.2012

98. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216 sa v poznámke vypúšťa druhá veta.

01.10.2012

99. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 216a písm. a) sa slová „19,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“ a v písmene b) sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“.

01.10.2012

100. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 217 písm. a) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „166 eur“ a v písmenách b), c) a d) sa slová „49,50 eura“ nahrádzajú slovami „50 eur“.

01.10.2012

101. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položkách 217, 222, 225, 228, 230 a 234 sa vypúšťa poznámka.

01.10.2012

102. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 220 sa doterajší text označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenami b) až e), ktoré znejú:

01.10.2012
„b)Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu .....130 eur
c)Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš .....50 % poplatku
za medzinárodné
podanie
d)Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je príslušným prijímacím úradom .....30 eur
e)Za obnovenie práva na prioritu .....166 eur“.
01.10.2012

103. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 221 písm. b) prvom, treťom, šiestom, siedmom a ôsmom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“, v písmene b) druhom bode sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „27 eur“ a v písmene b) štvrtom a piatom bode sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“.

01.10.2012

104. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 222 písm. a) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „166 eur“, v písmene b) sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „27 eur“ a v písmene c) sa slová „49,50 eura“ nahrádzajú slovami „50 eur“.

01.10.2012

105. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 223 prvom bode sa slová „132,50 eura“ nahrádzajú slovami „133 eur“ a v druhom a treťom bode sa slová „265,50 eura“ nahrádzajú slovami „266 eur“.

01.10.2012

106. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 224 písm. a) prvom bode sa slová „19,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“, v písmene a) druhom bode sa slová „39,50 eura“ nahrádzajú slovami „40 eur“, v písmene b) prvom bode sa slová „19,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“, v písmene b) druhom bode sa slová „39,50 eura“ nahrádzajú slovami „40 eur“, v písmene b) treťom bode sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“, v písmene c) druhom bode sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „27 eur“, v písmene c) treťom, šiestom až ôsmom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“ a v písmene c) štvrtom a piatom bode sa slová „,6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“.

01.10.2012

107. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 225 písm. a) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „166 eur“, v písmene b) prvom bode sa slová „49,50 eura“ nahrádzajú slovami „50 eur“ a v písmene b) druhom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“.

01.10.2012

108. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 226 prvom bode sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“, v druhom bode sa slová „199 eur“ nahrádzajú slovami „200 eur“, v treťom bode sa slová „298,50 eura“ nahrádzajú slovami „300 eur“ a vo štvrtom bode sa slová „398 eur“ nahrádzajú slovami „400 eur“.

01.10.2012

109. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 227 písm. a) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „166 eur“, v písmene b) prvom bode sa slová „26,50 eur“ nahrádzajú slovami „27 eur“, v písmene b) druhom, piatom až ôsmom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“ a v písmene b) treťom a štvrtom bode sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“.

01.10.2012

110. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 228 sa slová „132,50 eura“ nahrádzajú slovami „133 eur“.

01.10.2012

111. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 229 písm. a) prvom bode sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „166 eur“, v písmene a) druhom bode sa slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „332 eur“, v písmene a) treťom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“, v písmene b) prvom bode sa slová „26,50 eur“ nahrádzajú slovami „27 eur“, v písmene b) druhom a treťom bode sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „7 eur“ a v písmene b) štvrtom až šiestom bode sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“.

01.10.2012

112. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 230 písm. a) sa slová „49,50 eura“ nahrádzajú slovami „50 eur“ a v písmene b) sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „27 eur“.

01.10.2012

113. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 231 písm. a) sa slová „132,50 eura“ nahrádzajú slovami „133 eur“ a v písmenách b) a c) sa slová „265,50 eura“ nahrádzajú slovami „266 eur“.

01.10.2012

114. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 232 písm. a) sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“ a v písmenách d) a e) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“.

01.10.2012

115. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 234 sa slová „132,50 eura“ nahrádzajú slovami „133 eur“.

01.10.2012

116. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVI. Priemyselné práva položke 235 písm. b) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“.

01.10.2012

117. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky prvý bod splnomocnenia znie:

01.10.2012

„1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného, politického alebo humanitného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.“.

01.10.2012

118. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 241 sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“.

01.10.2012

119. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 242 v písm. a) prvom bode sa slová „232 eur“ nahrádzajú slovami „240 eur“, v písmene a) druhom bode sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „170 eur“, v písmene a) treťom bode sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „35 eur“, v písmene a) v štvrtom bode sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“, v písmene a) piatom bode sa slová „132,50 eura“ nahrádzajú slovami „135 eur“, v písmene a) šiestom bode sa slová „66 eur“ nahrádzajú slovami „70 eur“ a v písmenách b) a c) sa slová „165,50 eur“ nahrádzajú slovami „170 eur“.

01.10.2012

120. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 244 sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“.

01.10.2012

121. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 245 písm. a) a b) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“.

01.10.2012

122. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 246 písm. a) sa slová „663,50 eura“ nahrádzajú slovami „700 eur“, v písmene b) prvom bode sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „200 eur“, v písmene b) druhom bode sa slová „331,50 eura“ nahrádzajú slovami „350 eur“ a v písmene c) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

123. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 247 písm. a) sa slová „663,50 eura“ nahrádzajú slovami „700 eur“, v písmene b) prvom bode sa slová „99,50 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“, v písmene b) druhom bode sa slová „132,50 eura“ nahrádzajú slovami „150 eur“ a v písmenách c), d) a e) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

124. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 248 písm. a) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „10 eur“, v písmene b) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „35 eur“ a v písmene c) sa slová „165,50 eura“ nahrádzajú slovami „200 eur“.

01.10.2012

125. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 249 vrátane oslobodenia znie:

01.10.2012

„Položka 249

01.10.2012
a)Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky .....250 eur
b)Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území štátu v pôsobnosti zastupiteľského úradu Slovenskej republiky povolený pobyt .....350 eur
01.10.2012

Oslobodenie

01.10.2012

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa v zahraničí na základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.“.

01.10.2012

126. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 250 písm. a) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „15 eur“ a v písmene b) sa slová „23 eur“ nahrádzajú slovami „30 eur“.

01.10.2012

127. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 251 sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „25 eur“.

01.10.2012

128. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 252 sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „50 eur“.

01.10.2012

129. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 253 sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“.

01.10.2012

130. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 254 písm. a) sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „10 eur“ a v písmenách b), c) a d) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

131. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 255 znie:

01.10.2012

„Položka 255

01.10.2012
a)Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú stranu .....10 eur
b)Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za každú aj začatú stranu .....10 eur
c)Osvedčenie správnosti predloženého prekladu,za každú aj začatú stranu .....20 eur“.
01.10.2012

132. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 256 písm. a) sa slová „19,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“, v písmene b) sa slová „26,50 eura“ nahrádzajú slovami „30 eur“, v písmene c) sa slová „33 eur“ nahrádzajú slovami „35 eur“ a v písmene d) sa slová „0,50 eura“ nahrádzajú slovami „1 euro“.

01.10.2012

133. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 257 vrátane poznámky znie:

01.10.2012

„Položka 257

01.10.2012
Úkony v konaní o dedičstve v cudzine (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie a doručenie dedičstva) z vybranej sumy z hodnoty dedičstva .....1 %,
najmenej
30 eur
01.10.2012

Poznámka

01.10.2012

1. Poplatok podľa tejto položky je možné vybrať aj po vykonaní úkonu.

01.10.2012

2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.“.

01.10.2012

134. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 258 písm. a) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „30 eur“ a v písmene b) sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

135. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky sa za položku 259 vkladá položka 259a, ktorá znie:

01.10.2012

„Položka 259a

01.10.2012
Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu .....15 eur“.
01.10.2012

136. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 260 sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

137. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položka 261 vrátane poznámky znie:

01.10.2012

„Položka 261

01.10.2012
a)Kontrola a potvrdenie lodných dokladov .....30 eur
b)Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v lodnom denníku .....30 eur
c)Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke .....30 eur
d)Potvrdenie námorného protestu .....66 eur
e)Vystavenie dočasného registračného listu .....140 eur
01.10.2012

Poznámka

01.10.2012

Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených v denníku posádky.“.

01.10.2012

138. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 262 sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

139. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 263 sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“.

01.10.2012

140. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 264 sa slová „6,50 eura“ nahrádzajú slovami „5 eur“.

01.10.2012

141. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 265 sa vypúšťa písmeno a).

01.10.2012

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

01.10.2012

142. V sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 265 písm. a) sa slová „4,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“, v písmenách b) a d) sa slová „9,50 eura“ nahrádzajú slovami „10 eur“ a v písmene c) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

01.10.2012

143. Sadzobník správnych poplatkov sa dopĺňa časťou XXII, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.10.2012

„XXII. ČASŤ

01.10.2012

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

01.10.2012

Položka 271

01.10.2012

Vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa na stupeň utajenia

01.10.2012
a)Vyhradené .....200 eur
b)Dôverné .....500 eur
c)Tajné .....1 000 eur
d)Prísne tajné .....1 500 eur
01.10.2012

Položka 272

01.10.2012
Vydanie certifikátu typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku .....50 eur“.
01.10.2012

Čl. II

01.10.2012

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 381/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.2012

1. V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:

01.10.2012

f) oprávnený a povinný v exekučnom konaní.1a)“.

01.10.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.10.2012

1a) § 44 a 50 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2012

2. V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:

01.10.2012

c) zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych služieb,3b) aktívnych opatrení na trhu práce3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,“.

01.10.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:

01.10.2012

3b) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.10.2012

3c) § 32 až 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2012

3. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).

01.10.2012

4. V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:

01.10.2012

d) navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,“.

01.10.2012

5. V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom 3cb)“.

01.10.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 3cb znie:

01.10.2012

3cb) Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2009) v platnom znení.“.

01.10.2012

6. V § 4 ods. 2 písm. k) sa za slovo „orgánov“ vkladajú slová „týkajúcich sa skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov“.

01.10.2012

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 46 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 82 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2012

8. V § 4 ods. 2 písmeno m) znie:

01.10.2012

m) správca podľa osobitného predpisu,3f) ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu,“.

01.10.2012

9. V § 4 ods. 2 písmeno v) znie:

01.10.2012

v) cudzinec v konaní o udelenie azylu,4a)“.

01.10.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

01.10.2012

4a) § 3 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

10. V § 9 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v pobočke zahraničnej banky“.

01.10.2012

11. V § 11 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Pri nezaplatenom poplatku súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v celom rozsahu zruší.“.

01.10.2012

12. Za § 18c sa vkladá § 18ca, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.10.2012

㤠18ca

01.10.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

01.10.2012

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. septembra 2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. septembra 2012, i keď sa stanú splatnými po 30. septembri 2012.“.

01.10.2012

13. V § 18d nadpise sa slová „1. januára 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára 2014“ a v texte sa slová „30. septembra 2013“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2014“ a slová „31. decembra 2012“ sa nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“.

01.10.2012

14. V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 7 vkladá položka 7a, ktorá znie:

01.10.2012

„Položka 7a

01.10.2012
Zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom .....20 eur.“.
01.10.2012

15. V sadzobníku súdnych poplatkov položka 10 znie:

01.10.2012

„Položka 10

01.10.2012
a)Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak .....70 eur
b)Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o priestupku na základe žaloby .....35 eur
c)Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy, ktorým bola uložená sankcia za iný správny delikt alebo určená daň alebo clo alebo boli daň alebo clo dodatočne vyrubené, na základe žaloby .....70 eur
d)Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, ktorý rozhodol vo veci aj v prvom stupni, okrem ministerstiev, na základe žaloby .....70 eur
e)Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný súd alebo krajský súd .....35 eur
f)Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky .....70 eur
g)Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu vo veciach regulácie v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb,3i) ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky .....500 eur
h)Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia .....350 eur“.
01.10.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 3i znie:

01.10.2012

3i) § 17 ods. 7, § 49 ods. 8, § 51 ods. 8, § 52 ods. 6, § 54 ods. 4, § 58 ods. 3, § 60 ods. 6 a 7, § 61 ods. 4, § 63 ods. 3, § 64 ods. 6, § 68 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.“.

01.10.2012

16. V sadzobníku súdnych poplatkov položka 18d znie:

01.10.2012

„Položka 18d

01.10.2012
Z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí .....66 eur“.
01.10.2012

17. V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 24a vkladá položka 24aa, ktorá znie:

01.10.2012

„Položka 24aa

01.10.2012
Za vyhotovenie osvedčenia vydaného krajským súdom na verejnú listinu podľa § 352b ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku s výnimkou verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti .....3 eurá“.
01.10.2012

18. V sadzobníku súdnych poplatkov položke 30 sa slová „3 eurá“ nahrádzajú slovami „4 eurá“.

01.12.2012

Čl. III

01.12.2012

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z. a zákona č. 68/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2012

1. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2012

㤠73a

01.12.2012

Vyrubenie dane podľa pomôcok

01.12.2012

(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

01.12.2012

(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

01.12.2012

(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

01.12.2012

(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)“.

01.12.2012

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa vypúšťa.

01.12.2012

3. § 98a a 98b vrátane nadpisov znejú:

01.12.2012

㤠98a

01.12.2012

Použitie označenej a neoznačenej platby

01.12.2012

(1) Daňovník označí platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec rozhodnutím o vyrubení dane a poplatku alebo rozdielu dane a poplatku; ak platbu neoznačí, obec ju použije podľa odseku 2.

01.12.2012

(2) Obec neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splátok miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.

01.12.2012

(3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 34a ods. 3, § 64a ods. 3 a § 99h a pomernej časti poplatku podľa § 82 sa ustanovenie odseku 2 použije primerane.

01.12.2012

(4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, obec vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

01.12.2012

§ 98b

01.12.2012

Elektronické služby

01.12.2012

(1) Obec môže poskytovať elektronické služby.

01.12.2012

(2) Daňovník pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom sú najmä

01.12.2012

a) spis daňovníka v elektronickej forme,

01.12.2012

b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,

01.12.2012

c) prístup na elektronickú podateľňu,

01.12.2012

d) elektronická osobná schránka,

01.12.2012

e) katalóg služieb.

01.12.2012

(3) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.

01.12.2012

(4) Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.

01.12.2012

(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.“.

01.12.2012

4. § 98c a 98d sa vypúšťajú.

01.12.2012

5. § 99e sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.12.2012

(9) Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení11) určiť sumu dane, ktorú nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia, najviac v úhrne do sumy troch eur.“.

01.12.2012

6. V § 102 sa za slovo „73,“ vkladá slovo „73a,“.

01.10.2012

Čl. IV

01.10.2012

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.2012

1. V § 21 odsek 14 znie:

01.10.2012

(14) Ak sa zmení tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prevádzkovania hazardných hier alebo skutočnosti, ktoré ministerstvo uvádza v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie podľa § 23 ods. 2, môže ministerstvo zmeniť individuálnu licenciu z vlastného podnetu na účel jej zosúladenia s týmito skutočnosťami.“.

01.10.2012

2. V § 37 ods. 1 písm. c) sa číslo „18“ nahrádza číslom „20“.

01.10.2012

3. Za § 58g sa vkladá § 58h, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.10.2012

㤠58h

01.10.2012

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

01.10.2012

Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. októbra 2012 sa prvýkrát použije na úhradu odvodov za mesiac október 2012.“.

01.10.2012

Čl. V

01.10.2012

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona 91/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.2012

V § 28 ods. 3 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie: „o) na úhradu nákladov spojených s ukončením činnosti fondu podľa § 40a,“.

01.10.2012

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

01.10.2012

Čl. VI

01.10.2012

Zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

01.10.2012

1. V § 2 odsek 1 znie:

01.10.2012

(1) Kolkové známky vydané do 31. decembra 2013 podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013 nemožno od 1. januára 2014 predávať a možno ich použiť do 30. septembra 2014.“.

01.10.2012

2. V § 2 ods. 2 sa slová „1. januára 2013 do 31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára 2014 do 31. decembra 2014“.

01.10.2012

3. V § 2 ods. 5 sa slová „31. januára 2013“ nahrádzajú slovami „31. januára 2014“ a slová „31. decembra 2012“ sa nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“.

01.10.2012

4. V § 2 ods. 6 sa slová „10. januára 2013“ nahrádzajú slovami „10. januára 2014“.

01.10.2012

5. V § 2 ods. 7 sa slová „20. januára 2013“ nahrádzajú slovami „20. januára 2014“ a slová „december 2012“ sa nahrádzajú slovami „december 2013“.

01.10.2012

6. V § 2 ods. 8 sa slová „31. januára 2013“ nahrádzajú slovami „31. januára 2014“.

01.10.2012

7. V § 2 ods. 10 sa slová „31. januára 2014“ nahrádzajú slovami „31. januára 2015“.

01.10.2012

8. V § 2 ods. 11 sa slová „31. marca 2013“ nahrádzajú slovami „31. marca 2014“ a slová „30. apríla 2013“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla 2014“.

01.10.2012

9. V § 2 ods. 13 sa v celom texte slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013“.

01.10.2012

10. V čl. VI sa slová „1. januára 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára 2014“.


01.10.2012

Čl. VII

01.10.2012

Účinnosť

01.10.2012

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2012 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2012, čl. I štyridsiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 19. januára 2013, čl. I prvého bodu a čl. II desiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.


01.10.2012

Ivan Gašparovič v. r.

01.10.2012

Pavol Paška v. r.

01.10.2012

Robert Fico v. r.