Vyhláška č. 277/2012 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

Čiastka 70/2012
Platnosť od 14.09.2012
Účinnosť od 01.01.2013 do31.12.2016 (za 26 dní)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 5 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

15.09.2012

277

15.09.2012

VYHLÁŠKA

15.09.2012

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

15.09.2012

z 5. septembra 2012,

15.09.2012

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

15.09.201231.12.2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


15.09.2012

§ 1

15.09.2012

Základné pojmy

15.09.2012

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

15.09.2012

a) obmedzením alebo prerušením dodávky tepla odchýlka od zmluvne dohodnutého prevádzkového stavu, ktoré trvá dlhšie ako tri hodiny a má charakter plánovaného alebo poruchového prerušenia alebo obmedzenia dodávky tepla; za obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla sa nepovažuje obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla alebo porucha sústavy tepelných zariadení1) za odberným miestom,2)

15.09.2012

b) obmedzením dodávky tepla zníženie zmluvne dohodnutých parametrov teplonosnej látky, ktoré neumožní zabezpečiť dosiahnutie výslednej teploty vo vykurovaných priestoroch alebo požadovanej teploty teplej úžitkovej vody podľa osobitného predpisu,3)

15.09.2012

c) prerušením dodávky tepla zastavenie dodávky teplonosnej látky do odberného miesta alebo dodávky teplonosnej látky na vykurovanie s teplotou nižšou ako 30 oC,

15.09.2012

d) plánovaným obmedzením alebo plánovaným prerušením dodávky tepla obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla v dôsledku vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií sústavy tepelných zariadení alebo vyhradených technických zariadení alebo pripájania nového odberateľa4) do takej sústavy,

15.09.201231.12.2016

e) neplánovaným obmedzením alebo neplánovaným prerušením dodávky tepla obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v tepelnej energetike5) alebo preukázaného poškodenia sústavy tepelných zariadení tretími osobami,

15.09.2012

f) poruchovým obmedzením alebo prerušením dodávky tepla obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla, ktoré nemá charakter plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla podľa písmena d) alebo neplánovaného obmedzenia alebo neplánovaného prerušenia dodávky tepla podľa písmena e) a ktoré nastalo v dôsledku neočakávanej technickej poruchy v sústave tepelných zariadení (ďalej len „technická porucha“),

15.09.2012

g) obnovením dodávky tepla opätovné zabezpečenie dodávky tepla do odberného miesta odberateľa v množstve a kvalite podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,6)

15.09.201231.12.2016

h) dotknutým účastníkom trhu s teplom účastník trhu s teplom,7) ktorého sa udalosť týka a vo vzťahu k regulovanému subjektu je na konkrétnom odbernom mieste v postavení odberateľa na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla (ďalej len „dotknutý odberateľ“),

15.09.2012

i) udalosťou skutočnosť týkajúca sa štandardov kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 alebo § 3, zistená regulovaným subjektom alebo oznámená dotknutým odberateľom alebo žiadateľom; počet udalostí sa vzťahuje na počet odberných miest, ktoré boli nedodržaním štandardu kvality dotknuté,

15.09.201231.12.2016

j) žiadateľom osoba, ktorá požiadala regulovaný subjekt o

15.09.201231.12.2016

1. písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie do sústavy tepelných zariadení regulovaného subjektu podľa § 3 písm. e),

15.09.201231.12.2016

2. zabezpečenie preskúšania určeného meradla podľa § 3 písm. f),

15.09.201231.12.2016

3. overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo podľa § 3 písm. g),

15.09.201231.12.2016

4. písomné oznámenie výsledkov preverenia kvality dodávaného tepla podľa § 3 písm. h),

15.09.2012

k) rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu hlásenie o vyhodnotení dodržiavania štandardov kvality a prehľad o výške kompenzačných platieb podľa § 8 ods. 6,

15.09.2012

l) rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t, za ktorý sa predkladá vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o výške kompenzačných platieb,

15.09.2012

m) kompenzačnou platbou finančná náhrada, ktorá sa regulovaným subjektom uhradí odberateľovi alebo žiadateľovi za nedodržanie štandardu kvality.

15.09.2012

Štandardy kvality dodávky tepla

15.09.2012

§ 2

15.09.2012

(1) Štandardmi kvality dodávky tepla sú:

15.09.2012

a) zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla v priebehu určeného času dodávky tepla na vykurovanie,8)

15.09.2012

b) dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie podľa osobitného predpisu,8)

15.09.201231.12.2016

c) obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy v lehotách a za podmienok podľa odsekov 2 až 5,

15.09.2012

d) dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla,

15.09.2012

e) dodržanie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla.9)

15.09.2012

(2) Pri prerušení dodávky tepla je lehota na odstránenie technickej poruchy 24 hodín od jej zistenia alebo nahlásenia.

15.09.2012

(3) Pri obmedzení dodávky tepla je lehota na odstránenie technickej poruchy 48 hodín od jej zistenia alebo nahlásenia.

15.09.2012

(4) Ak je pri prerušení dodávky tepla do 24 hodín od zistenia alebo nahlásenia technickej poruchy zabezpečená aspoň obmedzená dodávka tepla, na odstránenie technickej poruchy sa vzťahuje lehota podľa odseku 3.

15.09.201231.12.2016

(5) Obnovenie dodávky tepla po odstránení technickej poruchy v lehotách podľa odsekov 2 až 4 sa nepovažuje za odstránenie technickej poruchy, ak toto obnovenie trvalo bez obmedzenia alebo prerušenia menej ako 48 hodín.

15.09.2012

§ 3

15.09.2012

Štandardmi kvality dodávky tepla sú aj

15.09.201231.12.2016

a) oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu,10)

15.09.2012

b) dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a),

15.09.2012

c) dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a),

15.09.2012

d) oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo alebo na zaplatenie zmluvne dohodnutej zálohovej platby, alebo na zaplatenie nedoplatku z vyúčtovania za dodávku tepla v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu11) pred obmedzením alebo prerušením dodávky tepla podľa osobitného predpisu,12)

15.09.2012

e) písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení regulovaného subjektu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,

15.09.2012

f) zabezpečenie preskúšania určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla alebo určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti;13) oznámenie výsledku preskúšania určeného meradla žiadateľovi do piatich dní odo dňa doručenia výsledkov preskúšania určeného meradla,

15.09.201231.12.2016

g) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo, odstránenie zistených nedostatkov a oznámenie výsledku overenia žiadateľovi do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku tepla,

15.09.2012

h) písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e) do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o preverenie kvality dodávky tepla.

15.09.2012

§ 4

15.09.2012

Za nedodržanie štandardov kvality sa nepovažuje, ak regulovaný subjekt nedodržal štandardy kvality z dôvodu

15.09.2012

a) živelnej pohromy,14)

15.09.2012

b) neplánovaného obmedzenia alebo neplánovaného prerušenia dodávky tepla [§ 1 písm. e)],

15.09.2012

c) odstraňovania príčin udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,

15.09.201231.12.2016

d) že dotknutý účastník trhu s teplom neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardov kvality dodávky tepla podľa § 3 alebo neodoberie množstvo tepla dohodnuté alebo stanovené v zmluve o dodávke a odbere tepla vykurovacou krivkou alebo odberovým diagramom.

01.01.2013

§ 5

01.01.2013

Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality

01.01.201331.12.2016

(1) Požadovaná úroveň dodržiavania štandardov kvality je najmenej 85 %.

01.01.2013

(2) Regulovaným subjektom dosiahnutá úroveň dodržiavania štandardov kvality sa vypočíta podľa prílohy č. 2.

01.01.201331.12.2016

§ 6

01.01.201331.12.2016

Kompenzačné platby

01.01.201331.12.2016

(1) Kompenzačná platba sa regulovaným subjektom uhradí dotknutému odberateľovi alebo žiadateľovi vo výške určenej podľa § 7 ods. 1 alebo vypočítanej podľa § 7 ods. 2. Úhrada kompenzačnej platby nie je podmienená žiadosťou dotknutého odberateľa alebo žiadateľa o jej vyplatenie.

01.01.201331.12.2016

(2) Kompenzačná platba za rok t-1 sa regulovaným subjektom uhradí dotknutému odberateľovi tepla v roku t vo vyhotovenej faktúre ročného vyúčtovania platieb za rok t-1 v termíne do 31. marca roku t. Ak regulovaný subjekt nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, kompenzačná platba za rok t-1 sa regulovaným subjektom uhradí dotknutému odberateľovi tepla v termíne do 30. apríla roku t.

01.01.201331.12.2016

(3) Žiadateľovi podľa § 1 písm. j) prvého bodu sa regulovaným subjektom uhradí kompenzačná platba najneskôr do 30 dní po odstránení príčin nedodržania štandardu kvality podľa § 3 písm. e) prevodom na účet žiadateľa, poštovou poukážkou alebo iným spôsobom dohodnutým medzi regulovaným subjektom a žiadateľom.

01.01.201331.12.2016

(4) O úhrade kompenzačnej platby sa regulovaným subjektom vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré obsahuje:

01.01.201331.12.2016

a) identifikačné údaje regulovaného subjektu,

01.01.201331.12.2016

b) identifikačné údaje dotknutého odberateľa alebo žiadateľa,

01.01.201331.12.2016

c) označenie odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje, alebo dátum prijatia žiadosti o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení a číslo registratúrneho záznamu, pod ktorým bola žiadosť zaevidovaná, ak sa kompenzačná platba vzťahuje na štandard kvality podľa § 3 písm. e),

01.01.201331.12.2016

d) označenie štandardu kvality, za ktorý je kompenzačná platba uhrádzaná,

01.01.201331.12.2016

e) dátum nedodržania štandardu kvality,

01.01.201331.12.2016

f) dátum odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality,

01.01.201331.12.2016

g) počet dní s nedodržaným štandardom kvality,

01.01.201331.12.2016

h) výpočet výšky kompenzačnej platby.

01.01.201331.12.2016

(5) Oznámenie o kompenzačnej platbe sa odosiela regulovaným subjektom dotknutému odberateľovi spolu s vyhotovenou faktúrou ročného vyúčtovania platieb za rok t-1 alebo žiadateľovi podľa § 1 písm. j) prvého bodu najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby.

01.01.2013

§ 7

01.01.2013

Výška a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality

01.01.2013

(1) Kompenzačná platba sa ustanovuje vo výške

01.01.2013

a) 2 eurá pre každé odberné miesto za každý aj začatý deň, v ktorom nebol zabezpečený maximálny tepelný príkon podľa § 2 ods. 1 písm. a),

01.01.2013

b) 2 eurá pre každé odberné miesto za každý aj začatý deň, v ktorom nebola dodržaná vykurovacia krivka alebo odberový diagram podľa § 2 ods. 1 písm. d),

01.01.201331.12.2016

c) 5 eur pre každé odberné miesto za každý aj začatý deň nedodržania 15-dňovej lehoty na oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla pred obmedzením alebo prerušením dodávky tepla podľa § 3 písm. a); ak sa dotknutému odberateľovi neoznámi dátum začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla podľa § 3 písm. a), je výška kompenzačnej platby 100 eur pre každé dotknuté odberné miesto,

01.01.2013

d) 5 eur pre žiadateľa o pripojenie do sústavy tepelných zariadení za každý aj začatý deň nedodržanej 30-dňovej lehoty podľa § 3 písm. e),

01.01.2013

e) 5 eur pre žiadateľa o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo za každý aj začatý deň nedodržanej 30-dňovej lehoty podľa § 3 písm. g),

01.01.2013

f) 5 eur pre žiadateľa o písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla za každý aj začatý deň nedodržanej 5-dňovej lehoty podľa § 3 písm. h),

01.01.2013

g) 4 eurá pre každé odberné miesto za každý aj začatý deň, v ktorom nebola dodržaná teplota teplej úžitkovej vody podľa § 2 ods. 1 písm. e),

01.01.201331.12.2016

h) 5 eur pre žiadateľa o preskúšanie určeného meradla za každý aj začatý deň nedodržanej 30-dňovej lehoty na zabezpečenie preskúšania určenou organizáciou alebo autorizovanou osobou alebo za každý aj začatý deň nedodržanej 5-dňovej lehoty na oznámenie výsledku preskúšania určeného meradla podľa § 3 písm. f).

01.01.2013

(2) Kompenzačná platba

01.01.2013

a) za nedodržanie štandardu kvality v § 2 ods. 1 písm. b) sa za každý aj začatý deň nedodržania určeného času dodávky tepla na vykurovanie vypočíta pre každé dotknuté odberné miesto z množstva tepla na vykurovanie dodaného do tohto odberného miesta v roku t-1 a priemernej ceny variabilnej zložky maximálnej ceny dodávaného tepla v roku t-1 podľa vzorca:

01.01.2013

KPčd = Q x P x I x D,

01.01.2013

kde

01.01.2013

KPčd – kompenzačná platba za nedodržanie určeného času dodávky tepla na odbernom mieste vypočítaná ako súčin hodnôt Q, P, I, D [v eurách],

01.01.2013

Q – množstvo tepla dodaného na vykurovanie v roku t-1 do odberného miesta, ktorého sa nedodržanie štandardu kvality týka [kWh/rok],

01.01.2013

P – priemerná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla dodaného v roku t-1, vypočítaná aritmetickým priemerom [eur/kWh],

01.01.2013

I – koeficient významnosti štandardu kvality [0,003],

01.01.2013

D – počet dní s nedodržaným určeným časom dodávky tepla na vykurovanie,

01.01.201331.12.2016

b) za nedodržaný štandard kvality ustanovený v § 2 ods. 1 písm. c) sa za každý aj začatý deň nedodržanej lehoty na obnovenie dodávky tepla po poruchovom obmedzení alebo prerušení dodávky tepla vypočíta pre každé dotknuté odberné miesto z celkového množstva tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody do tohto odberného miesta v roku t-1 a priemernej ceny variabilnej zložky maximálnej ceny dodávaného tepla v roku t-1 podľa vzorca

01.01.2013

KPpor = Q x P x I x D,

01.01.2013

kde

01.01.2013

KPpor – kompenzačná platba za nedodržanie lehoty na obnovenie dodávky tepla po poruchovom obmedzení alebo prerušení dodávky tepla na odbernom mieste vypočítaná ako súčin hodnôt Q, P, I, D [v eurách],

01.01.2013

Q – celkové množstvo tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v roku t-1 do odberného miesta, ktorého sa nedodržanie štandardu kvality týka [kWh/rok],

01.01.2013

P – priemerná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla dodaného v roku t-1 vypočítaná aritmetickým priemerom [eur/kWh],

01.01.2013

I – koeficient významnosti štandardu kvality [0,004],

01.01.2013

D – počet dní nedodržanej lehoty určenej na obnovenie dodávky tepla po poruchovom obmedzení alebo prerušení dodávky tepla,

01.01.2013

c) za nedodržaný štandard kvality ustanovený v § 3 písm. b) sa za každý aj začatý deň nedodržania termínu začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla na vykurovanie alebo dodávky tepla na ohrev teplej úžitkovej vody uvedeného v oznámení podľa § 3 písm. a) vypočíta pre každé dotknuté odberné miesto z množstva tepla na vykurovanie alebo z množstva tepla na ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do tohto odberného miesta v roku t-1 a priemernej ceny variabilnej zložky maximálnej ceny dodávaného tepla v roku t-1 podľa vzorca

01.01.2013

KPzač = Q x P x I x D,

01.01.2013

kde

01.01.2013

KPzač – kompenzačná platba za nedodržanie oznámeného termínu začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla na odbernom mieste vypočítaná ako súčin hodnôt Q, P, I, D [v eurách],

01.01.2013

Q – množstvo tepla dodaného na vykurovanie alebo na ohrev teplej úžitkovej vody v roku t-1 do odberného miesta, ktorého sa nedodržanie štandardu kvality týka [kWh/rok],

01.01.2013

P – priemerná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla dodaného v roku t-1 vypočítaná aritmetickým priemerom [eur/kWh],

01.01.2013

I – koeficient významnosti štandardu kvality [0,001],

01.01.2013

D – počet dní nedodržania termínu začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla uvedenom v oznámení; nedodržaním termínu začiatku oznámeného plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla sa rozumie obmedzenie alebo prerušenie dodávky realizované skôr, ako bolo uvedené v oznámení, alebo realizované neskôr, ako bol oznámený termín obnovenia dodávky tepla. Realizácia začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla po dátume oznámeného termínu začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla sa nepovažuje za nedodržanie termínu začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, ak bol realizovaný pred dátumom oznámeného termínu plánovaného obnovenia dodávky tepla,

01.01.2013

d) za nedodržaný štandard kvality ustanovený v § 3 písm. c) sa za každý aj začatý deň nedodržania termínu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla na vykurovanie alebo tepla na ohrev teplej úžitkovej vody uvedenom v oznámení podľa § 3 písm. a) vypočíta pre každé dotknuté odberné miesto z množstva tepla na vykurovanie alebo z množstva tepla na ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do tohto odberného miesta v roku t-1 a priemernej ceny variabilnej zložky maximálnej ceny dodávaného tepla v roku t-1 podľa vzorca

01.01.2013

KPkon = Q x P x I x D,

01.01.2013

kde

01.01.2013

KPkon – kompenzačná platba za nedodržanie oznámeného termínu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla na odbernom mieste vypočítaná ako súčin hodnôt Q, P, I, D [v eurách],

01.01.2013

Q – množstvo tepla dodaného na vykurovanie alebo na ohrev teplej úžitkovej vody v roku t-1 do odberného miesta, ktorého sa nedodržanie štandardu kvality týka [kWh/rok],

01.01.2013

P – priemerná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla dodaného v roku t-1 vypočítaná aritmetickým priemerom [eur/kWh],

01.01.2013

I – koeficient významnosti štandardu kvality [0,001],

01.01.2013

D – počet dní nedodržania termínu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla uvedenom v oznámení; nedodržaním termínu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla sa rozumie obnovenie obmedzenej alebo prerušenej dodávky realizované neskôr, ako bolo uvedené v oznámení. Realizácia obnovenia obmedzenej alebo prerušenej dodávky tepla pred dátumom oznámeného skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla sa nepovažuje za nedodržanie termínu skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla,

01.01.2013

e) za nedodržaný štandard kvality ustanovený v § 3 písm. d) sa za každý aj začatý deň nedodržanej 15-dňovej lehoty určenej na oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby pred obmedzením alebo prerušením dodávky tepla alebo za každý aj začatý deň obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla bez predchádzajúceho oznámenia výzvy na uhradenie omeškanej platby vypočíta pre každé dotknuté odberné miesto z celkového množstva tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody do tohto odberného miesta v roku t-1 a priemernej ceny variabilnej zložky maximálnej ceny dodávaného tepla v roku t-1 podľa vzorca

01.01.2013

KPompl = Q x P x I x D,

01.01.2013

kde

01.01.2013

KPompl – kompenzačná platba za nedodržanie 15-dňovej lehoty určenej na oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby pred obmedzením alebo prerušením dodávky tepla alebo za obmedzenie alebo prerušenie dodávky tepla na odbernom mieste bez predchádzajúceho oznámenia výzvy na uhradenie omeškanej platby vypočítaná ako súčin hodnôt Q, P, I, D [v eurách],

01.01.2013

Q – celkové množstvo tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v roku t-1 do odberného miesta, ktorého sa nedodržanie štandardu kvality týka [kWh/rok],

01.01.2013

P – priemerná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla dodaného v roku t-1 vypočítaná aritmetickým priemerom [eur/kWh],

01.01.2013

I – koeficient významnosti štandardu kvality [0,001],

01.01.2013

D – počet dní nedodržanej 15 dňovej lehoty určenej na oznámenie výzvy odberateľovi na uhradenie omeškanej platby pred obmedzením alebo prerušením dodávky tepla alebo počet dní obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla bez predchádzajúceho oznámenia výzvy na uhradenie omeškanej platby.

01.01.2013

(3) Maximálna výška kompenzačnej platby vypočítanej podľa odseku 2 je vo výške hodnoty variabilnej zložky dodaného tepla bez dane z pridanej hodnoty, fakturovanej na odbernom mieste vo fakturačnom období, v ktorom k nedodržaniu štandardu kvality došlo.

01.01.201331.12.2016

(4) Ak odberateľ v roku t-1 neodoberal teplo od 1. januára, kompenzačné platby sa vypočítajú z objednaného množstva tepla na rok t-1.

01.01.2013

(5) Za opakované oznámenia o nedodržaní štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý toto nedodržanie štandardov kvality vyvolal, a za nedodržanie viacerých štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý tento súbeh vyvolal, sa odberateľovi uhradí jedna kompenzačná platba s najvyššou ustanovenou alebo vypočítanou hodnotou.

15.09.2012

§ 8

15.09.2012

Sledovanie, evidovanie a vyhodnocovanie štandardov kvality a uverejňovanie a archivovanie údajov o štandardoch kvality

15.09.2012

(1) Štandardy kvality sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom podľa prílohy č. 1 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť, na základe podaní účastníkov trhu s teplom a informácií zistených z vlastnej činnosti regulovaného subjektu. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

15.09.2012

(2) Štandardy kvality podľa § 2 ods. 1 a § 3 písm. a) až c) sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú v zázname, ktorý obsahuje najmä

15.09.2012

a) údaje o regulovanom subjekte k 31. decembru roku t-1, a to

15.09.2012

1. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie,

15.09.2012

2. číslo povolenia,15)

15.09.2012

3. počet odberných miest,

15.09.2012

4. objem ročnej dodávky tepla16) v megawatthodinách,

15.09.2012

5. inštalovaný výkon tepelných zariadení na výrobu tepla v megawattoch,

15.09.2012

6. druh najviac používaného paliva,

15.09.2012

7. rozvinutú dĺžku zariadení na rozvod tepla v kilometroch,

15.09.2012

b) údaje o dotknutom odberateľovi k dátumu zaznamenávanej udalosti v rozsahu

15.09.2012

1. meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

15.09.2012

2. označenie odberného miesta s uvedením adresy,

15.09.2012

c) údaje o udalosti v rozsahu

15.09.2012

1. dátum oznámenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu10) a dátum oznámeného alebo zisteného porušenia štandardu kvality podľa § 3 písm. a),

15.09.2012

2. dátum a čas

15.09.2012

2.1 oznámeného alebo zisteného porušenia štandardu kvality podľa § 2 ods. 1,

15.09.2012

2.2 začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla uvedený v oznámení podľa § 3 písm. a),

15.09.2012

2.3 skutočného zahájenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla,

15.09.2012

2.4 plánovaného obnovenia dodávky tepla uvedený v oznámení podľa § 3 písm. a),

15.09.2012

2.5 skutočného obnovenia dodávky tepla po jej plánovanom obmedzení alebo prerušení,

15.09.2012

2.6 odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e),

15.09.2012

2.7 obnovenia dodávky tepla po jej obmedzení alebo prerušení z dôvodov technickej poruchy podľa § 2 ods. 1 písm. c),

15.09.2012

3. druh oznámeného alebo zisteného porušenia štandardu kvality podľa § 2 ods. 1 alebo § 3 písm. a) až c),

15.09.2012

4. opis zaznamenanej udalosti a jej vyhodnotenie.

15.09.2012

(3) Štandardy kvality podľa § 3 písm. d) až h) sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú v zázname, ktorý obsahuje

15.09.2012

a) údaje o regulovanom subjekte podľa odseku 2 písm. a),

15.09.2012

b) údaje o dotknutom odberateľovi k dátumu zaznamenávanej udalosti

15.09.2012

1. meno, priezvisko a trvalý pobyt odberateľa alebo žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,

15.09.2012

2. obchodné meno a sídlo odberateľa alebo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,

15.09.2012

c) údaje o udalosti

15.09.2012

1. dátum oznámenia výzvy pri udalosti podľa § 3 písm. d) alebo doručenia žiadosti pri udalosti podľa § 3 písm. e) až h); dátumom oznámenia výzvy odberateľovi pri udalosti podľa § 3 písm. d) je dátum podania zásielky na pošte alebo dátum preukázateľného prevzatia predmetnej písomnosti odberateľom pri jej osobnom doručení alebo pri jej osobnom prevzatí a dátumom doručenia žiadosti dodávateľovi pri udalosti podľa § 3 písm. e) až h) je dátum zaevidovania predmetnej písomnosti v podateľni dodávateľa alebo dátum preukázateľného prevzatia predmetnej písomnosti dodávateľom pri jej osobnom doručení alebo jej osobnom prevzatí,

15.09.2012

2. druh udalosti podľa § 3 písm. d) až h),

15.09.2012

3. dátum obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla pri udalosti podľa § 3 písm. d) alebo vybavenia žiadosti pri udalosti podľa § 3 písm. e) až h),

15.09.2012

d) opis zaznamenanej udalosti a jej vyhodnotenie.

15.09.2012

(4) Ak k nedodržaniu štandardu kvality dodávaného tepla došlo z dôvodu technickej poruchy, sleduje sa, eviduje a vyhodnocuje dodržanie lehoty na odstránenie poruchy a obnovenie dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. c); dodržanie štandardov kvality podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e) sa v tomto prípade nesleduje a nevyhodnocuje.

15.09.201231.12.2016

(5) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 1 vrátane vyplnenej tabuľky sa uverejňuje do konca februára roku t po dobu 12 mesiacov na webovom sídle regulovaného subjektu alebo vo výročnej správe regulovaného subjektu, alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo alebo nevydáva výročnú správu.

15.09.201231.12.2016

(6) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 v rozsahu prílohy č. 1 a prehľad o výške kompenzačných platieb v rozsahu prílohy č. 3 sa predkladá úradu vrátane vyplnených tabuliek do konca februára roku t písomne alebo vyplnením autorizovaného on-line formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle úradu; dátumom predloženia vyhodnotenia štandardov kvality a prehľadu o vyplatených kompenzačných platbách je dátum podania ich písomného vyhotovenia na pošte alebo systémom zaznamenaný dátum vyplnenia a autorizácie on-line formulára.

15.09.201231.12.2016

(7) Údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 2 a 3 a § 6 ods. 4 sa archivujú regulovaným subjektom sumárne za celý kalendárny rok v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Údaje o štandardoch kvality sa archivujú tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.


15.09.2012

§ 9

15.09.2012

Prechodné ustanovenia

15.09.2012

(1) Vyhodnotenie štandardov kvality za mesiace január až august roku 2012 sa regulovaným subjektom vykoná podľa doterajšej vyhlášky.

15.09.2012

(2) Kompenzačné platby sa prvýkrát uhradia za nedodržanie štandardov kvality, ktoré nastalo od 1. januára 2013.

15.09.2012

§ 10

15.09.2012

Účinnosť

15.09.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012 okrem § 5 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.


15.09.2012

Jozef Holjenčík v. r.


15.09.2012

Príloha č. 1 k vyhláške č. 277/2012 Z. z.

15.09.2012

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY

15.09.201231.12.2016
Tabuľka 01
15.09.2012

Príloha č. 2 k vyhláške č. 277/2012 Z. z.

15.09.2012

Tabuľka na výpočet dosiahnutej úrovne dodržiavania štandardov kvality

15.09.2012
Tabuľka 02
15.09.201231.12.2016

Príloha č. 3 k vyhláške č. 277/2012 Z. z.

15.09.201231.12.2016

Prehľad o výške kompenzačných platieb za rok ..................

15.09.201231.12.2016
Tabuľka 03

Poznámky pod čiarou

15.09.2012

1) § 2 písm. l) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

15.09.2012

2) § 2 písm. o) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2007 Z. z.

15.09.2012

3) § 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

15.09.2012

4) § 2 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z.

15.09.2012

5) § 27 a 28 zákona č. 657/2004 Z. z.

15.09.2012

6) § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.09.2012

7) § 14 zákona č. 657/2004 Z. z.

15.09.2012

8) § 1 ods. 1 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.

15.09.2012

9) § 19 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.09.2012

10) § 26 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 184/2011 Z. z.

15.09.2012

11) § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z.

15.09.2012

12) § 26 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z.

15.09.2012

13) § 18 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z.

15.09.2012

14) § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

15.09.2012

15) § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15.09.2012

16) § 2 písm. i) zákona č. 657/2004 Z. z.