15.09.2012

271

15.09.2012

VYHLÁŠKA

15.09.2012

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

15.09.2012

z 24. augusta 2012,

15.09.2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete

15.09.2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. g) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


15.09.2012

§ 1

15.09.2012

Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa prenosovej sústavy

15.09.2012

(1) Technické podmienky prístupu a pripojenia do prenosovej sústavy určujú

15.09.2012

a) technicko-konštrukčné, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na prístup a pripojenie zariadení na výrobu elektriny,

15.09.2012

b) technicko-konštrukčné, prevádzkové a bezpečnostné požiadavky na prístup a pripojenie odberných zariadení, elektrických prípojok a spojovacích vedení,

15.09.2012

c) podmienky na prevádzkovanie a údržbu elektroenergetických zariadení,

15.09.2012

d) miesto pripojenia, miesto merania, spôsob merania a druh určeného meradla, podrobnosti o meracích súpravách, meracích schémach, vzorcoch a odpočtoch.

15.09.2012

(2) Technické podmienky vzájomnej súčinnosti na koordináciu prevádzky prenosovej sústavy s inými sústavami obsahujú

15.09.2012

a) súčinnosť prevádzky prenosovej sústavy so sústavami na území Európskej únie alebo so sústavami na území tretích štátov vrátane koordinácie rozvoja sústav,

15.09.2012

b) súčinnosť prevádzky prenosovej sústavy s distribučnými sústavami na vymedzenom území1) vrátane koordinácie rozvoja sústav,

15.09.2012

c) prevádzkové normy vyplývajúce zo záväzných medzinárodných pravidiel pre prevádzku synchrónne prepojeného systému.

15.09.2012

(3) Technické podmienky prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti prenosovej sústavy obsahujú

15.09.2012

a) podmienky poskytovania podporných služieb na zabezpečenie systémových služieb, a to

15.09.2012

1. technické požiadavky na existujúce, nové a rekonštruované zariadenia poskytujúce podporné služby,

15.09.2012

2. podmienky a metodiku overovania technických požiadaviek na zariadenia poskytujúce podporné služby,

15.09.2012

3. plánovanie v príprave prevádzky a vyhodnotenie poskytovania podporných služieb a regulačnej elektriny,

15.09.2012

b) hodnotenie kvality poskytovaných podporných služieb, a to

15.09.2012

1. primárnej regulácie frekvencie a výkonu,

15.09.2012

2. sekundárnej regulácie frekvencie a výkonu,

15.09.2012

3. terciárnej regulácie napätia a výkonu,

15.09.2012

4. zabezpečenia stability prenosu,

15.09.2012

5. diaľkovej regulácie napätia v pilotnom uzle elektrizačnej sústavy,

15.09.2012

6. obnovy prevádzky po úplnom alebo čiastočnom rozpade sústavy,

15.09.2012

c) podmienky stanovenia parametrov kvality a spoľahlivosti dodávok, ktoré sa zvolia v rozsahu medzných hodnôt podľa technických noriem2) a týkajú sa kritérií

15.09.2012

1. frekvencie siete,

15.09.2012

2. veľkosti napätia,

15.09.2012

3. nesymetrie napájacieho napätia,

15.09.2012

4. veľkosti riadiacich signálov zo siete odberateľov,

15.09.2012

5. rýchlych zmien napätia,

15.09.2012

6. ukazovateľov spoľahlivosti,

15.09.2012

d) podmienky merania v prenosovej sústave, a to

15.09.2012

1. podrobnosti o meraní elektriny vo výrobniach, elektrických staniciach a transformovniach veľmi vysokého napätia a zvlášť vysokého napätia,

15.09.2012

2. požiadavky na výkon správy, údržbu a opravy meracích zariadení.

15.09.2012

(4) Technické podmienky na prerušenie dodávok elektriny obsahujú

15.09.2012

a) postup prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri uplatnení prerušenia alebo obmedzenia dodávky,

15.09.2012

b) spôsoby oznámenia plánovaného prerušenia alebo obmedzenia dodávky.

15.09.2012

(5) Technické podmienky na odpojenie z prenosovej sústavy obsahujú

15.09.2012

a) dôvody odpojenia užívateľa z prenosovej sústavy,

15.09.2012

b) postup prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri odpojení elektroenergetického zariadenia z prenosovej sústavy.

15.09.2012

(6) Kritériá technickej bezpečnosti prenosovej sústavy obsahujú

15.09.2012

a) reguláciu frekvencie, napätia, ako aj preťaženia zariadení prenosovej sústavy,

15.09.2012

b) riešenie poruchových stavov na účely obnovenia dodávok a výroby elektriny,

15.09.2012

c) podmienky chránenia zariadení prenosovej sústavy.

15.09.2012

(7) Podmienky riadenia sústavy obsahujú pravidlá dispečerského riadenia sústavy, a to

15.09.2012

a) plánovanie a prípravu prevádzky sústavy (ročná, mesačná, týždenná, denná) so zohľadnením postupov na zabezpečenie opráv a údržby sústavy,

15.09.2012

b) operatívne riadenie prevádzky sústavy,

15.09.2012

c) analýzu, kontrolu a hodnotenie prevádzky sústavy,

15.09.2012

d) vydávanie prevádzkových inštrukcií, dispečerských pokynov a príkazov.

15.09.2012

(8) Podmienky na požiadavky na zber a výmenu informácií pre automatizovaný systém dispečerského riadenia určujú podrobnosti, ktoré sa vzťahujú na

15.09.2012

a) prostriedky a rozsah telekomunikačnej siete,

15.09.2012

b) pravidlá súčinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy s ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou,

15.09.2012

c) požiadavky na kvalitu,

15.09.2012

d) požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť,

15.09.2012

e) riadiaci dispečerský systém,

15.09.2012

f) riadiace a informačné systémy elektrických staníc a výrobní,

15.09.2012

g) terminály výrobní, hraničných rozvodní a elektrických staníc,

15.09.2012

h) napájanie systémov,

15.09.2012

i) diaľkové meranie a signalizáciu, zber a prenos dát v reálnom čase,

15.09.2012

j) presnosť a cyklus merania pre sekundárnu reguláciu činného výkonu a terciárnu reguláciu napätia.

15.09.2012

§ 2

15.09.2012

Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy

15.09.2012

(1) Technické podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sústave určujú

15.09.2012

a) spôsob pripojenia odberateľov pre jednotlivé úrovne napätia,

15.09.2012

b) kompenzáciu vplyvu odberateľa na kvalitu napätia,

15.09.2012

c) technické požiadavky na pripojenie a prevádzkové podmienky výrobných zdrojov,

15.09.2012

d) technické požiadavky na pripojenie lokálnych distribučných sústav,

15.09.2012

e) miesto pripojenia, meracie miesto, spôsob merania a druh určeného meradla.

15.09.2012

(2) Technické podmienky na prevádzku distribučnej sústavy sa vzťahujú na

15.09.2012

a) podrobnosti o meracích súpravách, meracích schémach a určených meradlách,

15.09.2012

b) zabezpečenie parametrov kvality dodávky, ktoré sa zvolia v rozsahu medzných hodnôt podľa technických noriem,2)

15.09.2012

c) podrobnosti o sledovaní parametrov odberného miesta,

15.09.2012

d) výmenu informácií o prevádzke,

15.09.2012

e) podmienky riadenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy a distribučných sústav.

15.09.2012

(3) Technické podmienky na meranie v distribučnej sústave určujú podmienky vzťahujúce sa na

15.09.2012

a) dispečerské meranie,

15.09.2012

b) podmienky zriadenia obchodného merania.

15.09.2012

(4) Technické podmienky na poskytovanie univerzálnej služby určujú spôsob a podmienky, za ktorých môže byť univerzálna služba

15.09.2012

a) poskytovaná,

15.09.2012

b) meraná,

15.09.2012

c) ukončená.

15.09.2012

(5) Technické podmienky na prerušenie dodávky elektriny obsahujú

15.09.2012

a) dôvody na prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny z technického hľadiska,

15.09.2012

b) postup pri plánovaných rekonštrukciách a opravách zariadení distribučnej sústavy,

15.09.2012

c) postup pri haváriách a poruchách na zariadeniach distribučnej sústavy a spôsob odstraňovania ich následkov,

15.09.2012

d) spôsob oznamovania prerušenia alebo obmedzenia dodávky elektrickej energie.

15.09.2012

(6) Technické podmienky na odpojenie z distribučnej sústavy obsahujú

15.09.2012

a) dôvody na odpojenie zo sústavy z technického hľadiska,

15.09.2012

b) postup pri nedodržiavaní bezpečnostných a prevádzkových predpisov,

15.09.2012

c) technický postup pri odpájaní z distribučnej sústavy.

15.09.2012

(7) Technické podmienky riadenia distribučnej sústavy obsahujú

15.09.2012

a) podmienky poskytovania distribučných a systémových služieb,

15.09.2012

b) spôsob regulácie výkonu a napätia,

15.09.2012

c) podmienky stability a obnovy prevádzky distribučnej sústavy po rozpade sústavy,

15.09.2012

d) plánovanie a koordináciu prevádzky zdrojov,

15.09.2012

e) pravidlá dispečerského riadenia distribučnej sústavy,

15.09.2012

f) podmienky riadenia spotreby,

15.09.2012

g) plánovanie, prípravu a koordináciu prevádzky distribučnej sústavy,

15.09.2012

h) spôsob výmeny informácií o prevádzke,

15.09.2012

i) prevádzkovú dokumentáciu.

15.09.2012

(8) Technické podmienky na stanovenie požiadaviek na zber a odovzdávanie informácií pre dispečerské riadenie sa vzťahujú na

15.09.2012

a) kategórie údajov,

15.09.2012

b) spôsob merania a signalizácie,

15.09.2012

c) požiadavky na kvalitu procesných dát a spôsob výmeny informácií,

15.09.2012

d) diaľkové meranie a signalizáciu, zber a prenos dát v reálnom čase,

15.09.2012

e) parametre prenosovej sústavy a parametre distribučných sústav,

15.09.2012

f) parametre zdrojov,

15.09.2012

g) riadiace a informačné systémy elektrických staníc a výrobní,

15.09.2012

h) prostriedky a rozsah telekomunikačnej siete,

15.09.2012

i) riadiaci dispečerský systém.

15.09.2012

(9) Technické podmienky na stanovenie kritérií technickej bezpečnosti distribučnej sústavy sa vzťahujú na

15.09.2012

a) bezpečnosť pri práci na zariadeniach distribučnej sústavy,

15.09.2012

b) bezpečnosť pri riadení distribučnej sústavy,

15.09.2012

c) bezpečnosť pri výstavbe, plán obrany proti šíreniu porúch a plán obnovy po rozpade sústavy,

15.09.2012

d) obmedzovanie spotreby v mimoriadnych situáciách,

15.09.2012

e) podmienky prevádzky distribučnej sústavy v stave núdze,

15.09.2012

f) skúšky zariadení distribučnej sústavy,

15.09.2012

g) rozvoj distribučnej sústavy,

15.09.2012

h) obnovu distribučnej sústavy.

15.09.2012

§ 3

15.09.2012

Rozsah technických podmienok na prevádzkovanie priameho vedenia

15.09.2012

Technické podmienky na prevádzkovanie priameho vedenia obsahujú

15.09.2012

a) technické podmienky merania, miesto merania, spôsob merania a druh určeného meradla,

15.09.2012

b) podrobnosti o technických požiadavkách na údržbu a prevádzkovanie.

15.09.2012

§ 4

15.09.2012

Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete

15.09.2012

(1) Technické podmienky prístupu do prepravnej siete a distribučnej siete určujú

15.09.2012

a) technické požiadavky prístupu do siete podľa typu účastníka trhu s plynom,

15.09.2012

b) kvalitatívne parametre plynu,

15.09.2012

c) technicko-komunikačné kritériá.

15.09.2012

(2) Technické podmienky na pripojenie k prepravnej sieti a distribučnej sieti určujú

15.09.2012

a) technické podmienky pripojenia plynových zariadení k sieti,

15.09.2012

b) stanovenie tlakovej úrovne,

15.09.2012

c) spôsob určenia miesta pripojenia a meracieho miesta prevádzkovateľom siete,

15.09.2012

d) technické požiadavky na meranie,

15.09.2012

e) maximálnu hodinovú, dennú a ročnú hodnotu odberu plynu v závislosti od kategórie odberateľa pri distribučnej sieti.

15.09.2012

(3) Technické podmienky technickej súčinnosti sietí obsahujú

15.09.2012

a) popis prepojovacích bodov medzi prevádzkovateľmi distribučných sietí, prevádzkovateľom prepravnej siete a prevádzkovateľmi distribučných sietí, medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a prevádzkovateľom zásobníka a medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a prevádzkovateľom zásobníka,

15.09.2012

b) technické režimy prevádzky plynovodov vrátane vstupného a výstupného tlaku,

15.09.2012

c) technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti sietí.

15.09.2012

(4) Technické podmienky na prevádzkovanie prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú

15.09.2012

a) technické podmienky na meranie plynu vzťahujúce sa na

15.09.2012

1. základné pravidlá merania,

15.09.2012

2. prevádzku a kontrolu meracích zariadení,

15.09.2012

3. princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení,

15.09.2012

b) zásady prevádzkovania plynárenských zariadení,

15.09.2012

c) popis existujúcich pripojení k sieti,

15.09.2012

d) technické a prevádzkové obmedzenia pre siete.

15.09.2012

(5) Technické podmienky na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti pripojení a prepojení prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú

15.09.2012

a) technické podmienky kontroly technického stavu plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,

15.09.2012

b) technické podmienky na rekonštrukcie plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia, na miestach odberu alebo dodávky,

15.09.2012

c) technické prostriedky na monitorovanie a riadenie sietí,

15.09.2012

d) technické podmienky odorizácie plynu v distribučnej sieti.

15.09.2012

(6) Technické podmienky na prerušenie dopravy plynu obsahujú postup pri

15.09.2012

a) plánovaných rekonštrukciách a opravách plynárenských zariadení,

15.09.2012

b) haváriách a poruchách na plynárenských zariadeniach a odstraňovaní ich následkov.

15.09.2012

(7) Technické podmienky na odpojenie z prepravnej siete a distribučnej siete obsahujú

15.09.2012

a) dôvody na odpojenie zo siete z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného hľadiska,

15.09.2012

b) technický postup pri odpájaní účastníka trhu s plynom zo siete.

15.09.2012

(8) Technické podmienky na riadenie prepravnej siete a distribučnej siete sa vzťahujú na

15.09.2012

a) úlohy dispečerského riadenia,

15.09.2012

b) technické nástroje dispečerského riadenia,

15.09.2012

c) princípy spolupráce medzi plynárenskými dispečingmi,

15.09.2012

d) princípy riadenia prepravnej a distribučnej siete počas havarijných stavov a krízovej situácie v plynárenstve.

15.09.2012

§ 5

15.09.2012

Rozsah technických podmienok na prevádzkovanie priameho plynovodu

15.09.2012

Technické podmienky na prevádzkovanie priameho plynovodu obsahujú

15.09.2012

a) spôsob prevádzkovania priameho plynovodu,

15.09.2012

b) spôsob pripojenia k priamemu plynovodu,

15.09.2012

c) technické a prevádzkové obmedzenia pre priamy plynovod.

15.09.2012

§ 6

15.09.2012

Rozsah technických podmienok prevádzkovateľa zásobníka

15.09.2012

(1) Technické podmienky prístupu do zásobníka určujú

15.09.2012

a) požadovaný tlak plynu v miestach vstupu do zásobníka,

15.09.2012

b) poskytovaný tlak plynu v miestach výstupu zo zásobníka,

15.09.2012

c) kvalitatívne parametre plynu,

15.09.2012

d) technicko-komunikačné kritériá.

15.09.2012

(2) Technické podmienky na pripojenie k zásobníku určujú

15.09.2012

a) stanovenie požadovanej tlakovej úrovne pripájaných zariadení,

15.09.2012

b) spôsob určenia miesta pripojenia a merania prevádzkovateľom zásobníka,

15.09.2012

c) technické požiadavky na pripájané plynárenské zariadenia.

15.09.2012

(3) Technické podmienky technickej súčinnosti zásobníka a sietí obsahujú

15.09.2012

a) popis prepojovacích bodov medzi prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľom prepravnej siete a medzi prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľom distribučnej siete,

15.09.2012

b) technické podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti zásobníka a sietí na miestach prepojenia a pripojenia.

15.09.2012

(4) Technické podmienky na prevádzkovanie zásobníka obsahujú

15.09.2012

a) technické podmienky na meranie plynu vzťahujúce sa na

15.09.2012

1. základné pravidlá merania,

15.09.2012

2. prevádzku a kontrolu meracích zariadení,

15.09.2012

3. princípy postupu pri poruchách a poškodeniach meracích zariadení,

15.09.2012

b) zásady prevádzkovania a riadenia zásobníka,

15.09.2012

c) popis existujúcich pripojení k zásobníku,

15.09.2012

d) technické a prevádzkové obmedzenia pre zásobníky.

15.09.2012

(5) Technické podmienky na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti pripojení a prepojení zásobníka a sietí obsahujú

15.09.2012

a) postup pri kontrole technického stavu plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,

15.09.2012

b) technické podmienky na rekonštrukcie plynárenských zariadení na miestach pripojenia a prepojenia,

15.09.2012

c) technické prostriedky na monitorovanie a riadenie sietí v miestach pripojenia a prepojenia.

15.09.2012

(6) Technické podmienky na prerušenie uskladňovania plynu sa vzťahujú na princípy postupu pri

15.09.2012

a) plánovaní a vykonávaní rekonštrukcií a opráv plynárenských zariadení,

15.09.2012

b) haváriách, poruchách a odstraňovaní ich následkov.

15.09.2012

(7) Technické podmienky na odpojenie zo zásobníka obsahujú

15.09.2012

a) dôvody na odpojenie zo zásobníka z technického, prevádzkového alebo bezpečnostného hľadiska,

15.09.2012

b) technický postup pri odpájaní účastníka trhu s plynom zo zásobníka.

15.09.2012

(8) Technické podmienky na riadenie zásobníka sa vzťahujú na

15.09.2012

a) úlohy dispečerského riadenia,

15.09.2012

b) technické nástroje dispečerského riadenia,

15.09.2012

c) princípy spolupráce medzi prevádzkovateľom zásobníka plynu, prevádzkovateľom distribučnej siete a prevádzkovateľom prepravnej siete,

15.09.2012

d) princípy riadenia zásobníka počas havarijných stavov a krízovej situácie v plynárenstve.


15.09.2012

§ 7

15.09.2012

Účinnosť

15.09.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012.


15.09.2012

Tomáš Malatinský v. r.

Poznámky pod čiarou

15.09.2012

1) § 2 písm. a) druhý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.09.2012

2) Napríklad STN EN 50160 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej distribučnej siete, STN 33 0120 Normalizované napätia IEC, STN 33 0121 Menovité napätia nízkonapäťových verejných napájacích sietí.