Vyhláška č. 267/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

(v znení č. 127/2013 Z. z.)

Čiastka 68/2012
Platnosť od 08.09.2012
Účinnosť od 01.06.2013
10.09.2012

267

10.09.2012

VYHLÁŠKA

10.09.2012

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

10.09.2012

zo 7. septembra 2012,

10.09.2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

10.09.2012

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


10.09.2012

§ 1

10.09.2012

Oznamovanie údajov za kalendárny mesiac

01.06.2013

(1) Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona sa oznamujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, takto:

01.06.2013

a) celková suma podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma zaplatených preddavkov sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,

01.06.2013

b) počet poistencov podľa pohlavia a veku od 0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch a osobitne v skupine od 80 rokov veku (ďalej len „počet poistencov podľa pohlavia a veku“), za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 2 zákona za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné (ďalej len „mesačné prerozdeľovanie“) vykonáva, je vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny,

01.06.2013

c) počet poistencov podľa pohlavia a veku uvedených v § 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých platiteľom poistného je štát, vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

01.06.2013

(2) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona, sa oznamuje úradu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

01.06.2013

(3) Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona sa zasielajú úradu v elektronickej podobe podľa prílohy č. 3.

10.09.2012

(4) Za preddavok podľa odseku 1 písm. a) sa považuje poistné splatné za rozhodujúce obdobie kalendárneho roka, do ktorého patrí aj kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva – suma zaplateného preddavku v lehote splatnosti, pred lehotou splatnosti, ako aj zaplatený preddavok po lehote splatnosti.

01.06.2013

(5) Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.

10.09.2012

§ 2

10.09.2012

Výpočet mesačného prerozdeľovania

10.09.2012

Na základe údajov podľa § 1 ods. 1 a 2 sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie podľa § 27 zákona a podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) zákona. Vzor spôsobu a postupu výpočtu mesačného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 4 a tvorí súčasť rozhodnutia úradu podľa § 27 ods. 8 a 9 zákona.

10.09.2012

§ 3

10.09.2012

Oznamovanie údajov za príslušný kalendárny rok

10.09.2012

(1) Údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27a ods. 2 zákona sa oznamujú úradu do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční ročné prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „ročné prerozdeľovanie“), na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, takto:

01.06.2013

a) celková suma poistného podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,

01.06.2013

b) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom nie je štát, nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 1 písm. b) za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia,

01.06.2013

c) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom je štát, nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 1 písm. c) za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia.

10.09.2012

(2) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona za rozhodujúce obdobie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona, ktorý je vypočítaný ako súčet poistencov nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 2 za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, sa oznamuje úradu do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční ročné prerozdeľovanie, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.

10.09.2012

(3) Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.

10.09.2012

§ 4

10.09.2012

Výpočet ročného prerozdeľovania

10.09.2012

Na základe údajov podľa § 3 sa vykonáva ročné prerozdeľovanie podľa § 27a a § 28 ods. 1 písm. a) až c) zákona. Vzor spôsobu a postupu výpočtu ročného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 7 a tvorí súčasť rozhodnutia úradu podľa § 27a ods. 9 a 10 zákona.


10.09.2012

§ 5

10.09.2012

Prechodné ustanovenia

10.09.2012

(1) Podľa tejto vyhlášky sa vykoná mesačné prerozdeľovanie prvýkrát v septembri 2012 za mesiac júl 2012.

10.09.2012

(2) Údaje na účely ročného prerozdeľovania za rok 2012 podľa § 38a ods. 7 a 8 zákona sa oznamujú úradu do 30. novembra 2013 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8, takto:

10.09.2012

a) celková suma povinného poistného podľa § 3 ods. 1 písm. a) za rok 2012,

10.09.2012

b) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov za mesiace január 2012 až jún 2012 nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1,

10.09.2012

c) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov za mesiace júl 2012 až december 2012 nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1,

10.09.2012

d) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov za mesiace január 2012 až jún 2012 nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1,

10.09.2012

e) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov za mesiace júl 2012 až december 2012 nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1.

10.09.2012

(3) Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona za mesiace júl 2012 až december 2012 podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona, ktorý je vypočítaný ako súčet poistencov nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 2 za mesiace júl 2012 až december 2012, sa oznamuje úradu do 30. novembra 2013 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.

10.09.2012

(4) Ročné prerozdeľovanie za rok 2012 sa vykoná v roku 2013 tak, že povinné poistné za kalendárny rok sa rozdelí na dve rovnaké časti podľa § 38a ods. 8 zákona. Na jednu časť povinného poistného za rok 2012 sa použije index rizika nákladov podľa § 38a ods. 7 písm. a) zákona, vzor spôsobu a postupu výpočtu ročného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 10. Na druhú časť povinného poistného za rok 2012 sa použije index rizika nákladov podľa § 38a ods. 7 písm. b) zákona, vzor spôsobu a postupu výpočtu ročného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 11. Postup výpočtu celkového výsledku ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012 je uvedený v prílohách č. 10 a 11. Celkový výsledok ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012 uvedený v prílohe č. 12 spolu s prílohami č. 10 a 11 tvorí súčasť rozhodnutia úradu podľa § 27a ods. 9 a 10 zákona o ročnom prerozdeľovaní za rok 2012. Celková suma povinného poistného rozdelená na dve rovnaké časti sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá.

10.09.2012

§ 6

10.09.2012

Zrušovacie ustanovenie

10.09.2012

Zrušuje sa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2009 č. 21667/2009-OL o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (oznámenie č. 583/2009 Z. z.).

10.09.2012

§ 7

10.09.2012

Účinnosť

10.09.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.


10.09.2012

Zuzana Zvolenská v. r.


01.06.2013

Príloha č. 1 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

01.06.2013

OZNÁMENIE
údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona za mesiac............. rok.............

01.06.2013

Vzor 01

01.06.2013

Príloha č. 2 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

01.06.2013

OZNÁMENIE
údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona za mesiac............. rok.............

01.06.2013

Vzor 02

10.09.2012

Príloha č. 3 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

01.06.2013

Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona

01.06.2013

Vzor 03

10.09.2012

Príloha č. 4 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

10.09.2012

Výpočet mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné

01.06.2013

Vzor 04

10.09.2012

Príloha č. 5 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

10.09.2012

OZNÁMENIE
k ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona

01.06.2013

Vzor 05

10.09.2012

Príloha č. 6 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

10.09.2012

OZNÁMENIE
údajov k ročnému prerozdeľovaniu na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona

01.06.2013

Vzor 06

10.09.2012

Príloha č. 7 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

10.09.2012

Výpočet ročného prerozdeľovania poistného

01.06.2013

Vzor 07

10.09.2012

Príloha č. 8 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

10.09.2012

OZNÁMENIE
k ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona

01.06.2013

Vzor 08

10.09.2012

Príloha č. 9 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

10.09.2012

OZNÁMENIE
údajov k ročnému prerozdeľovaniu na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona

01.06.2013

Vzor 09

10.09.2012

Príloha č. 10 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

10.09.2012

Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za mesiace január 2012 až jún 2012

01.06.2013

Vzor 10

10.09.2012

Príloha č. 11 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

10.09.2012

Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za mesiace júl 2012 až december 2012

01.06.2013

Vzor 11

10.09.2012

Príloha č. 12 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.

10.09.2012

Celkový výsledok ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012

01.06.2013

Vzor 12