Vyhláška č. 266/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

Čiastka 68/2012
Platnosť od 08.09.2012
Účinnosť od 10.09.2012
10.09.2012

266

10.09.2012

VYHLÁŠKA

10.09.2012

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

10.09.2012

zo 7. septembra 2012,

10.09.2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

10.09.2012

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


10.09.2012

§ 1

10.09.2012

(1) Výpočet indexu rizika nákladov sa vykonáva po overení údajov zaslaných zdravotnou poisťovňou podľa § 28 ods. 4 zákona, z ktorých boli vylúčené chybné údaje, ktoré tvorili do 5 % z celkového objemu údajov predložených zdravotnou poisťovňou.

10.09.2012

(2) Ak v priebehu obdobia, za ktoré sú poskytované údaje podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona (ďalej len „sledované obdobie“), dochádza k zmene hodnoty štandardnej dávky liečiva, na účely výpočtu indexu rizika nákladov sa použije štandardná dávka liečiva určená k poslednému dňu sledovaného obdobia; ak štandardná dávka liečiva k poslednému dňu sledovaného obdobia nie je určená, použije sa posledná známa štandardná dávka liečiva v sledovanom období.

10.09.2012

(3) Ak je liek zaradený do farmaceuticko-nákladovej skupiny v sledovanom období iba časť obdobia, použije sa na výpočet indexu rizika nákladov iba v období, keď bol zaradený v zozname kategorizovaných liekov.

10.09.2012

(4) Poistenec sa na základe spotreby liekov v sledovanom období zaraďuje do farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona.

10.09.2012

(5) Z údajov podľa § 28 ods. 4 zákona sa vypočíta pre každého poistenca a pre každú farmaceuticko-nákladovú skupinu počet štandardných dávok liečiva ako súčet súčinov štandardných dávok liečiva pre jedno balenie liekov a počtu balení liekov.

10.09.2012

(6) Priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť na základe zaradenia do skupiny podľa veku, pohlavia a typu platiteľa poistného (ďalej len „demografické náklady“) a index rizika nákladov, ktorý zohľadňuje len demografické náklady a určuje prínos tejto skupiny k celkovým priemerným nákladom (ďalej len „demografický index rizika nákladov“), sa počítajú na základe lineárnej regresnej analýzy z údajov všetkých poistencov. Do výpočtu vstupujú individuálne údaje podľa § 28 ods. 4 zákona. Demografické náklady a demografický index rizika nákladov sa určuje osobitne pre každú skupinu podľa § 28 ods. 3 písm. a) a b) zákona.

10.09.2012

(7) Na účely určenia poradia nákladovej náročnosti farmaceuticko-nákladovej skupiny sa

10.09.2012

a) vypočítajú demografické náklady pre všetkých poistencov podľa odseku 6,

10.09.2012

b) pre každú farmaceuticko-nákladovú skupinu vypočíta rozdiel medzi jej priemernými nákladmi a demografickými nákladmi, poistenci doteraz patriaci do viacerých farmaceuticko-nákladových skupín prispievajú do priemeru všetkých farmaceuticko-nákladových skupín, do ktorých sú aktuálne zaradení,

10.09.2012

c) za aktuálne najnákladnejšiu farmaceuticko-nákladovú skupinu považuje tá farmaceuticko-nákladová skupina, ktorá vykazuje najväčší rozdiel medzi jej priemernými nákladmi a demografickými nákladmi, všetci poistenci zaradení do tejto farmaceuticko-nákladovej skupiny sú považovaní za poistencov patriacich do práve tejto jedinej farmaceuticko-nákladovej skupiny,

10.09.2012

d) postup uvedený v písmenách a) až c) opakuje dovtedy, kým sú zoradené všetky farmaceuticko-nákladové skupiny a všetkým poistencom je priradená najviac jedna farmaceuticko-nákladová skupina, do ktorej sú zaradení.

10.09.2012

(8) Po určení poradia nákladovej náročnosti jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa odseku 7 sa poistenci, ktorí patria do viacerých farmaceuticko-nákladových skupín, zaradia vždy iba do farmaceuticko-nákladovej skupiny s najvyššou nákladovou náročnosťou.

10.09.2012

(9) Index rizika nákladov pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny vyjadruje dodatočný prínos farmaceuticko-nákladovej skupiny k demografickým nákladom. Demografický index rizika nákladov a index rizika nákladov pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny sú vypočítané na základe jedného lineárneho regresného modelu.

10.09.2012

(10) Výsledkom postupu podľa odsekov 3 až 9 je index rizika nákladov pre skupiny poistencov podľa veku, pohlavia a typu platiteľa poistného a index rizika nákladov pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny, ktoré sa pripočítavajú ako dodatočný index len tým poistencom, ktorí sú zaradení do príslušnej farmaceuticko-nákladovej skupiny. Index rizika nákladov sa zaokrúhľuje matematicky na štyri desatinné miesta.

10.09.2012

(11) Metodika výpočtu indexov rizika nákladov je uvedená v prílohe.


10.09.2012

§ 2

10.09.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.


10.09.2012

Zuzana Zvolenská v. r.


10.09.2012

Príloha k vyhláške č. 266/2012 Z. z.

10.09.2012

METODIKA VÝPOČTU INDEXOV RIZIKA NÁKLADOV

10.09.2012

Metodika výpočtu indexov rizika nákladov je založená na predikcii nákladov pomocou modelu lineárnej regresie, kde sú prediktormi:

10.09.2012

1. príslušnosť do skupiny podľa vekovej skupiny, pohlavia a typu platiteľa,

10.09.2012

2. príslušnosť do najdrahšej farmaceuticko-nákladovej skupiny.

10.09.2012

Pri výpočtoch sa odhadujú regresné modely, v ktorých sa za vysvetľovanú premennú považujú priemerné mesačné náklady na poistenca zo vstupných dát ako podiel celkových uvedených nákladov v dátach a počtu mesiacov, počas ktorých bol poistenec v danom období poistený v zdravotnej poisťovni. Na účely prepočtu regresných koeficientov na nákladové indexy sa ďalej tieto priemerné náklady centrujú pomocou váženého populačného priemeru mesačných nákladov. To znamená, že ak označíme ako c1, c2, ...cn náklady uvedené v dátach pre jednotlivých poistencov a ako w1, w2, ...wn počty mesiacov, ku ktorým sa tieto náklady vzťahujú, najprv sa vypočítajú priemerné mesačné náklady pre jednotlivých poistencov a získame y1 = c1/w1, ... yn = cn/wn. Populačné priemerné mesačné náklady Obrázok 01 sú následne vypočítané ako

10.09.2012

Vzorec 01

10.09.2012

kde yi sú priemerné mesačné náklady i-tého poistenca a n je počet poistencov.

10.09.2012

Do regresných modelov potom ako vysvetľovaná premenná vstupujú hodnoty Obrázok 02. Ako Obrázok 03 sú v ďalšom texte označované odhadované mesačné náklady predikované modelom pre i-tého poistenca.

10.09.2012

Výpočet indexu rizika nákladov pre farmaceuticko-nákladovú skupinu

10.09.2012

Pri výpočte indexu rizika nákladov sa berie do úvahy príslušnosť poistenca do skupiny podľa veku, pohlavia a typu platiteľa a zároveň príslušnosť poistenca do žiadnej alebo jednej farmaceuticko-nákladovej skupiny. Ak príslušnosť i-tého poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny sa vyjadrí pomocou vektora zi = (zi,1, zi,2,... zi,JPCG), kde pre j = 1, 2,...JPCG je zi,j = 1, práve keď je i-tý poistenec klasifikovaný do j-tej farmaceuticko-nákladovej skupiny. V opačnom prípade je zi,j = 0.

10.09.2012

Predikujú sa náklady na i-tého poistenca ako

10.09.2012

Vzorec 02

10.09.2012

Odhadujú sa koeficienty Obrázok 04, ktoré vyjadrujú odchýlku od priemeru priemerných nákladov poistencov z jednotlivých skupín podľa vekových skupín, pohlavia a typu platiteľa od priemeru.

10.09.2012

Koeficienty Obrázok 05 potom vyjadrujú odchýlky priemerných nákladov poistencov rovnakej vekovej skupiny, pohlavia a typu platiteľa zaradených do konkrétnej farmaceuticko-nákladovej skupiny od populačného priemeru.

10.09.2012

Platí, že

10.09.2012

Vzorec 03

10.09.2012

a koeficienty Obrázok 06 predstavujú nákladové indexy pre jednotlivé skupiny podľa vekovej skupiny, pohlavia a typu platiteľa a koeficienty Obrázok 07 sú nákladové indexy pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny.

10.09.2012

Demografické indexy rizika sa pre potreby prerozdelenia vyjadria ako 1 + Bi, t. j. „priemerný index“ + odchýlka od priemerného indexu, a indexy pre farmaceuticko-nákladové skupiny sa vyjadria ako Ci ako dodatočný index k demografickému indexu.