Nariadenie vlády č. 253/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z.

Čiastka 66/2012
Platnosť od 01.09.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

OBSAH

253

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. augusta 2012,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

2. V § 3 ods. 7 sa slová „ministerstvu školstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“.

3. V § 3 odsek 9 znie:

(9) Komisia po posúdení žiadosti a príloh podľa § 2 ods. 2 písm. a) prijme vyjadrenie, že vysoká škola je spôsobilá uskutočňovať študijný program, ak

a) v študijných programoch v študijnom odbore ošetrovateľstvo je garant študijného programu prvého stupňa odborne spôsobilý na výkon povolania sestry,

b) v študijných programoch v nelekárskych zdravotníckych študijných odboroch okrem študijného odboru ošetrovateľstvo je garant študijného programu odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania.“.

4. V § 3 sa vypúšťa odsek 9.

5. V prílohe č. 3 druhom bode bode 2b sa vypúšťa bodkočiarka a tieto slová: „priloží sa plán zabezpečenia plynulého garantovania habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, ak v čase posudzovania žiadosti garant má dovŕšiť vek 65 rokov v období po najbližšiu akreditáciu“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Robert Fico v. r.