Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2012>Predpis č. 25/2012 Z. z.

Predpis č. 25/2012 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Zo dňa
Čiastka007/2012
Platnosť od31.01.2012
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 08.03.2012)

Aktuálne znenie


25

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 191 ods. 1 a § 192 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

opatrenie z 10. januára 2012 č. 3/2012 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom.

Opatrením sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ predkladaných Národnej banke Slovenska správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom a metodika na ich vypracúvanie.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. mája 2008 č. 9/2008 o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania na účely dohľadu (oznámenie č. 183/2008 Z. z.) v znení čl. XI opatrenia Národnej banky Slovenska č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2012.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.

Presunúť na začiatok