Opatrenie č. 248/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 64/2012
Platnosť od 24.08.2012
Účinnosť od 24.08.2012 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

24.08.201231.10.2014

248

24.08.201231.10.2014

OPATRENIE

24.08.201231.10.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

24.08.201231.10.2014

z 20. augusta 2012

24.08.201231.10.2014

o sumách stravného

24.08.201231.10.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


24.08.201231.10.2014

§ 1

24.08.201231.10.2014

Sumy stravného pre časové pásma sú:

24.08.201231.10.2014

a) 4,00 eurá pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

24.08.201231.10.2014

b) 6,00 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

24.08.201231.10.2014

c) 9,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.


24.08.201231.10.2014

§ 2

24.08.201231.10.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


24.08.201231.10.2014

Ján Richter v. r.