Vyhláška č. 245/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie

Čiastka 62/2012
Platnosť od 22.08.2012
Účinnosť od 01.09.2012
01.09.2012

245

01.09.2012

VYHLÁŠKA

01.09.2012

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.09.2012

z 13. augusta 2012,

01.09.2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie

01.09.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 469/2011 Z. z. ustanovuje:


01.09.2012

§ 1

01.09.2012

Predmet úpravy

01.09.2012

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce pri výkone cestnej kontroly podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „služobná rovnošata“) a jej vyobrazenie.

01.09.2012

§ 2

01.09.2012

Služobná rovnošata a jej špecifické znaky

01.09.2012

(1) Služobnú rovnošatu tvorí

01.09.2012

a) čiapka šiltovka čierna so špecifickými znakmi,

01.09.2012

b) polokošeľa s krátkymi rukávmi biela so špecifickými znakmi,

01.09.2012

c) nohavice letné čierne s reflexnými prvkami,

01.09.2012

d) obuv letná kožená čierna s protišmykovou podrážkou,

01.09.2012

e) bunda letná svetlozelená s reflexnými prvkami a so špecifickými znakmi,

01.09.2012

f) vesta reflexná svetlozelená so špecifickými znakmi.

01.09.2012

(2) Služobnú rovnošatu vzhľadom na klimatické podmienky ďalej tvorí

01.09.2012

a) čiapka zimná čierna so špecifickými znakmi,

01.09.2012

b) polokošeľa s dlhými rukávmi biela so špecifickými znakmi,

01.09.2012

c) nohavice zimné čierne s reflexnými prvkami,

01.09.2012

d) obuv zimná kožená čierna s protišmykovou podrážkou,

01.09.2012

e) bunda zimná svetlozelená s reflexnými prvkami a so špecifickými znakmi.

01.09.2012

(3) Služobná rovnošata má tieto špecifické znaky:

01.09.2012

a) označenie s nápisom „INŠPEKCIA PRÁCE“,

01.09.2012

b) štátny znak Slovenskej republiky.

01.09.2012

(4) Služobná rovnošata je rovnaká pre mužov aj pre ženy.

01.09.2012

(5) Vyobrazenie služobnej rovnošaty a jej špecifických znakov je uvedené v prílohe.

01.09.2012

§ 3

01.09.2012

Prideľovanie, výmena a vrátenie služobnej rovnošaty

01.09.2012

(1) Služobná rovnošata sa prideľuje štátnemu zamestnancovi po úspešnom vykonaní odbornej skúšky.

01.09.2012

(2) Služobná rovnošata sa vymieňa po uplynutí troch rokov používania; poškodená súčasť služobnej rovnošaty podľa § 2 ods. 1 a 2 sa vymení aj pred uplynutím tejto lehoty.

01.09.2012

(3) Služobná rovnošata, prípadne jej poškodená súčasť sa vráti inšpektorátu práce,

01.09.2012

a) ak inšpektor práce prestal vykonávať cestnú kontrolu podľa osobitného predpisu,1)

01.09.2012

b) po jej výmene podľa odseku 2,

01.09.2012

c) pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru inšpektora práce.


01.09.2012

§ 4

01.09.2012

Zrušovacie ustanovenie

01.09.2012

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 119/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie.

01.09.2012

§ 5

01.09.2012

Účinnosť

01.09.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


01.09.2012

Ján Richter v. r.


01.09.2012

Príloha k vyhláške č. 245/2012 Z. z.

01.09.2012

VYOBRAZENIE SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY A JEJ ŠPECIFICKÝCH ZNAKOV

01.09.2012

Obrázok

Poznámky pod čiarou

01.09.2012

1) § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.