Ústavný zákon č. 232/2012 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15. 8. 2012
Účinnosť od 1. 9. 2012

OBSAH

1. 9. 2012

232

1. 9. 2012

ÚSTAVNÝ ZÁKON

1. 9. 2012

z 26. júla 2012,

1. 9. 2012

ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

1. 9. 2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


1. 9. 2012

Čl. I

1. 9. 2012

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z. a ústavného zákona č. 356/2011 Z. z. sa mení takto:

1. 9. 2012

1. V čl. 78 odsek 3 znie:

1. 9. 2012

(3) Poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.“.

1. 9. 2012

2. V čl. 78 odsek 4 znie:

1. 9. 2012

(4) Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky následný súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený.“.

1. 9. 2012

3. V čl. 131 ods. 1 sa slová „čl. 136 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „čl. 136 ods. 1 a 2“.

1. 9. 2012

4. V čl. 136 sa vypúšťa odsek 1.

1. 9. 2012

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.


1. 9. 2012

Čl. II

1. 9. 2012

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


1. 9. 2012

Ivan Gašparovič v. r.

1. 9. 2012

Pavol Paška v. r.

1. 9. 2012

Robert Fico v. r.