Ústavný zákon č. 232/2012 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15.08.2012
Účinnosť od 01.09.2012

OBSAH

01.09.2012

232

01.09.2012

ÚSTAVNÝ ZÁKON

01.09.2012

z 26. júla 2012,

01.09.2012

ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

01.09.2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


01.09.2012

Čl. I

01.09.2012

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z. a ústavného zákona č. 356/2011 Z. z. sa mení takto:

01.09.2012

1. V čl. 78 odsek 3 znie:

01.09.2012

(3) Poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.“.

01.09.2012

2. V čl. 78 odsek 4 znie:

01.09.2012

(4) Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky následný súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený.“.

01.09.2012

3. V čl. 131 ods. 1 sa slová „čl. 136 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „čl. 136 ods. 1 a 2“.

01.09.2012

4. V čl. 136 sa vypúšťa odsek 1.

01.09.2012

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.


01.09.2012

Čl. II

01.09.2012

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


01.09.2012

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2012

Pavol Paška v. r.

01.09.2012

Robert Fico v. r.