Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2012>Predpis č. 23/2012 Z. z.

Predpis č. 23/2012 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazu správcovskými spoločnosťami za podielové fondy alebo podfondy na štatistické účely

Zo dňa
Čiastka007/2012
Platnosť od31.01.2012
Účinnosť od31.01.2012
Zrušené od01.01.2015 (247/2014 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 31.12.2014)

Aktuálne znenie


23

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 191 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 22. novembra 2011 č. 18/2011 o predkladaní výkazu správcovskými spoločnosťami za podielové fondy alebo podfondy na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy alebo podfondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 23/2008 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely (oznámenie č. 446/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 27/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.

Presunúť na začiatok