Vyhláška č. 225/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.

Čiastka 57/2012
Platnosť od 07.08.2012
Účinnosť od 15.08.2012

OBSAH

15.08.2012

225

15.08.2012

VYHLÁŠKA

15.08.2012

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

15.08.2012

z 25. júla 2012,

15.08.2012

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.

15.08.2012

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. k) a § 14 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ustanovuje:


15.08.2012

Čl. I

15.08.2012

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.08.2012

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až p), ktoré znejú:

15.08.2012

l) sklad v jednopodlažnej stavbe je jednopodlažná stavba alebo časť jednopodlažnej stavby, ktorá má samostatný konštrukčný celok podľa § 13 ods. 5 a je určená na skladovanie,

15.08.2012

m) nevýrobná stavba je stavba alebo jej časť, ktorá nie je uvedená v odseku 1 písm. g) až l),

15.08.2012

n) požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hlasová signalizácia požiaru, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu a zásah,

15.08.2012

o) požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritériá na použitie v podmienkach požiaru,

15.08.2012

p) zhotoviteľ požiarnej konštrukcie je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu.“.

15.08.2012

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

15.08.2012

2) STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.“.

15.08.2012

3. V § 1 odsek 2 znie:

15.08.2012

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na

15.08.2012

a) stavby pre obranu štátu,3)

15.08.2012

b) stavby pre bezpečnosť štátu,3)

15.08.2012

c) stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,3)

15.08.2012

d) stavby Colnej správy,

15.08.2012

e) stavby metra,

15.08.2012

f) tieto inžinierske stavby:1)

15.08.2012

1. nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,

15.08.2012

2. železničné dráhy, lanové dráhy a iné dráhy,

15.08.2012

3. vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,

15.08.2012

4. mosty, nadjazdy, tunely,

15.08.2012

5. plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy a rybníky,

15.08.2012

6. diaľkovody horľavých kvapalín, skvapalnených plynov a rozvody plynu,

15.08.2012

7. diaľkové a miestne rozvody pary a miestne kanalizácie,

15.08.2012

8. diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia a telekomunikačné stožiare,

15.08.2012

9. diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare a televízne káblové rozvody,

15.08.2012

10. banské stavby a ťažobné zariadenia,

15.08.2012

11. stavby na spracovanie a stavby na ukladanie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu.“.

15.08.2012

4. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

15.08.2012

㤠1a

15.08.2012

(1) Na káblové kanály, káblové mosty, káblové šachty a káblové priestory platia požiadavky v rozsahu technickej normy.3a)

15.08.2012

(2) Požiadavky na kolektory a technické chodby určuje technická norma.3b)

15.08.2012

(3) Požiadavky na hasičské stanice určuje technická norma.3c)“.

15.08.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3c znejú:

15.08.2012

3a) STN 92 0204 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu.

15.08.2012

3b) STN 73 7505 Kolektory a technické chodby pre združené trasy podzemných vedení.

15.08.2012

3c) STN 73 5710 Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky.“.

15.08.2012

5. V § 4 odsek 1 znie:

15.08.2012

(1) Dovolenú plochu požiarneho úseku určuje technická norma.4)“.

15.08.2012

6. V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak pôdorysná plocha požiarneho úseku je najviac 300 m2“.

15.08.2012

7. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo „technologické“ nahrádza slovom „technické“.

15.08.2012

8. § 8 vrátane nadpisu znie:

15.08.2012

㤠8

15.08.2012

Požiarna odolnosť

15.08.2012

(1) Požiarna odolnosť6) požiarnej konštrukcie sa určuje na základe

15.08.2012

a) počiatočnej skúšky typu7) alebo

15.08.2012

b) výpočtov podľa technickej normy.8)

15.08.2012

(2) Požiarna odolnosť požiarnych konštrukcií sa hodnotí kritériami a časom v minútach. Požadované kritériá pre jednotlivé požiarne konštrukcie sú určené v technických normách.8a)

15.08.2012

(3) Požiarnu odolnosť požiarnej konštrukcie možno zvýšiť jej úpravou a za podmienok určených v technickej norme.4)

15.08.2012

(4) Spôsob osvedčovania a členenie požiarnych konštrukcií sú uvedené v prílohe č. 3.

15.08.2012

(5) Zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou.“.

15.08.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:

15.08.2012

8) STN EN 1992-1-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 1992-1-2/NA Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Národná príloha.
STN EN 1993-1-2 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 1993-1-2/NA Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Národná príloha.
STN EN 1994-1-2 Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 1994-1-2/NA Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Národná príloha.
STN EN 1995-1-2 Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 1996-1-2 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 1999-1-2 Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.

15.08.2012

8a) STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení).
STN EN 13 501-3+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky.
STN EN 13 501-4+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín.
STN EN 13 501-5+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom.
STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky.“.

15.08.2012

9. § 9 vrátane nadpisu znie:

15.08.2012

㤠9

15.08.2012

Reakcia na oheň

15.08.2012

(1) Reakcia na oheň stavebných výrobkov sa vyjadruje triedou,9) ktorá sa určuje podľa osobitného predpisu.7)

15.08.2012

(2) Spôsob osvedčovania požiarnych konštrukcií s reakciou na oheň je uvedený v prílohe č. 3.“.

15.08.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

15.08.2012

9) STN 13 501-1+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.“.

15.08.2012

10. V § 12 ods.1 sa odkaz 8 nad slovom „D3“ nahrádza odkazom 9.

15.08.2012

11. V § 21 ods. 3 písm. b) sa nad slovo „rovnováhy“ umiestňuje odkaz 4.

15.08.2012

12. § 28 znie:

15.08.2012

㤠28

15.08.2012

Požiarne riziko požiarneho úseku skladu v jednopodlažnej stavbe sa vyjadruje indexom skladovaných materiálov a indexom ekonomického rizika.“.

15.08.2012

13. V § 33 sa vypúšťa odsek 2.

15.08.2012

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

15.08.2012

14. V § 35 ods. 1 sa za slovami „pôdorysnej plochy“ vypúšťa čiarka a slová „výšky požiarneho úseku“.

15.08.2012

15. § 35 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

15.08.2012

(7) Súčiniteľ odvetrania v nevýrobnej stavbe možno určiť aj presnejšie riešením rovnice energetickej rovnováhy podľa technickej normy.4)“.

15.08.2012

16. V § 40 odseky 1 až 5 znejú:

15.08.2012

(1) Požiarne deliace konštrukcie4) musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.

15.08.2012

(2) Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie.

15.08.2012

(3) Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90.

15.08.2012

(4) Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označuje štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti.

15.08.2012

(5) Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje:

15.08.2012

a) nápis PRESTUP,

15.08.2012

b) symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti,

15.08.2012

c) názov systému tesnenia prestupu,

15.08.2012

d) mesiac a rok zhotovenia,

15.08.2012

e) názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.“.

15.08.2012

17. V § 41 odsek 7 znie:

15.08.2012

(7) Požiarna stena sa musí stýkať s

15.08.2012

a) požiarnym stropom alebo s konštrukciou strechy, ktorá plní funkciu požiarneho stropu, alebo s konštrukciou strechy a strešného plášťa vyhotovených z konštrukčných prvkov druhu D1 s požadovanou požiarnou odolnosťou,

15.08.2012

b) obvodovou stenou alebo s požiarnym pásom, ak sa požiarny pás požaduje podľa § 44.“.

15.08.2012

18. V § 42 odsek 5 znie:

15.08.2012

(5) Požadovanú požiarnu odolnosť požiarneho stropu možno dosiahnuť aj použitím vodorovnej membrány.13a) V stropnej dutine medzi vodorovnou membránou a konštrukciou stropu nesmú byť vedené inštalácie okrem

15.08.2012

a) káblov pre svietidlá umiestnené pod vodorovnou membránou,

15.08.2012

b) inštalácií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie.“.

15.08.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

15.08.2012

13a) STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb: Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti.“.

15.08.2012

19. § 42 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

15.08.2012

(6) Požiarny strop môže tvoriť podhľad s nezávislou požiarnou odolnosťou a kritériom EI.

15.08.2012

(7) Požiarny strop sa musí stýkať s

15.08.2012

a) požiarnou stenou,

15.08.2012

b) obvodovou stenou alebo s požiarnym pásom, ak sa požiarny pás požaduje podľa § 44.“.

15.08.2012

20. V § 44 ods. 6 písm. c) sa za slovo „ubytovanie“ pripájajú tieto slová: „a na stavby zdravotníckych zariadení“.

15.08.2012

21. V § 45 sa vypúšťa odsek 9.

15.08.2012

22. Nadpis pod § 47 znie: „Výťahová šachta“.

15.08.2012

23. Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47b, ktoré znejú:

15.08.2012

㤠47a

15.08.2012

Inštalačný kanál a inštalačná šachta

15.08.2012

(1) Inštalačný kanál a inštalačná šachta, ktoré tvoria samostatný požiarny úsek, musia byť vyhotovené zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0; konštrukcie inštalačného kanála a inštalačnej šachty sú požiarnymi deliacimi konštrukciami.

15.08.2012

(2) Montážny alebo kontrolný otvor (uzáver) konštrukcií inštalačného kanála alebo inštalačnej šachty musí spĺňať požiadavku na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie a nemusí sa automaticky uzatvárať.

15.08.2012

§ 47b

15.08.2012

Vzduchotechnické zariadenie

15.08.2012

Ochranu stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením určuje technická norma.13b)“.

15.08.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

15.08.2012

13b) STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením.“.

15.08.2012

24. V § 52 odsek 3 znie:

15.08.2012

(3) Požiarny strop nad chránenou únikovou cestou musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej REI 30.“.

15.08.2012

25. § 53 znie:

15.08.2012

㤠53

15.08.2012

V chránených únikových cestách môžu požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v konštrukciách dverí, podláh, držadiel a okenných rámov, zariaďovacie predmety v priestoroch vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2.“.

15.08.2012

26. V § 54 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo nechránenú únikovú cestu“.

15.08.2012

27. § 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

15.08.2012

(3) Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie môžu byť priestory vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2.“.

15.08.2012

28. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

15.08.2012

16) Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“.

15.08.2012

29. V § 60 odsek 2 znie:

15.08.2012

(2) Použitie náhradnej únikovej možnosti určuje technická norma.4)“.

15.08.2012

30. V § 60 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

15.08.2012

a) otvárateľný otvor v obvodovej konštrukcii so svetlou výškou najmenej 0,8 m a šírkou najmenej 0,6 m a s výškou parapetu najviac 1,2 m nad úrovňou podlahy,“.

15.08.2012

Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).

15.08.2012

31. § 62 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

15.08.2012

(5) Požiadavky na únikové cesty výrobnej stavby sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na sklad v jednopodlažnej stavbe podľa § 1 ods. 1 písm. l).“.

15.08.2012

32. V § 65 ods. 5 písm. c) druhom bode sa vypúšťa slovo „rýchlosti“.

15.08.2012

33. V § 65 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

15.08.2012

d) na osi východu z bytu.“.

15.08.2012

34. V § 65 odseky 12 a 13 znejú:

15.08.2012

(12) Čiastočne chránená úniková cesta z obytných buniek a priestorov domového vybavenia môže mať dĺžku najviac

15.08.2012

a) 20 m, ak vedie k jednému východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty,

15.08.2012

b) 40 m k najbližšiemu východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty, ak čiastočne chránená úniková cesta vedie najmenej dvomi rôznymi smermi úniku.

15.08.2012

(13) Čiastočne chránená úniková cesta v nevýrobnej stavbe sa môže použiť na evakuáciu osôb z nadzemných podlaží a najviac z druhého podzemného podlažia. Čiastočne chránenú únikovú cestu v nevýrobnej stavbe možno použiť na evakuáciu osôb aj z druhého podzemného podlažia len vtedy, ak vedie k samostatnému východu zo stavby na voľné priestranstvo.“.

15.08.2012

35. V § 72 odsek 2 znie:

15.08.2012

(2) Najmenšia šírka kosých stupňov, ktoré sú v započítateľnej šírke únikovej cesty, musí byť vo vzdialenosti 0,30 m od vnútorného okraja ramena aspoň 0,23 m, a to vo všetkých prípadoch, ak schodisko slúži pre viac ako desať osôb.“.

15.08.2012

36. V § 79 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „požiarnych úsekov bez požiarneho rizika,“.

15.08.2012

37. § 82 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

15.08.2012

(5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.“.

15.08.2012

38. V § 83 ods. 2 písm. a) sa slová „3,5 m“ nahrádzajú slovami „4 m“.

15.08.2012

39. Nadpis tretej hlavy znie: „POŽIARNE ZARIADENIA“.

15.08.2012

40. V § 87 odsek 3 znie:

15.08.2012

(3) Stabilným hasiacim zariadením musí byť vybavené javisko

15.08.2012

a) s povraziskom určené pre vnútorný zhromažďovací priestor hľadiska s viac ako 500 osobami,2)

15.08.2012

b) bez povraziska určené pre vnútorný zhromažďovací priestor hľadiska s viac ako 800 osobami.2)“.

15.08.2012

41. V § 88 ods. 1 písmeno d) znie:

15.08.2012

d) v ktorej je vnútorný zhromažďovací priestor.“.

15.08.2012

42. V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

15.08.2012

43. V § 88 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

15.08.2012

(2) Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavená podzemná časť stavby, ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb.“.

15.08.2012

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

15.08.2012

44. Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý znie:

15.08.2012

㤠89a

15.08.2012

Požiadavky na zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov ustanovuje osobitný predpis.20a)“.

15.08.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

15.08.2012

20a) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.“.

15.08.2012

45. § 90 vrátane nadpisu znie:

15.08.2012

㤠90

15.08.2012

Hlasová signalizácia požiaru

15.08.2012

(1) Hlasovou signalizáciou požiaru20b) musia byť vybavené stavby,

15.08.2012

a) v ktorých sú zhromažďovacie priestory,

15.08.2012

b) uvedené v § 88 ods.1 a 2,

15.08.2012

c) v ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb,

15.08.2012

d) v ktorých je viac ako 200 osôb, okrem stavieb určených na bývanie.

15.08.2012

(2) Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru20c) musia byť inštalované tak, aby umožňovali dobrú a zreteľnú počuteľnosť.

15.08.2012

(3) Ak sa v stavbách uvedených v odseku 1 predpokladá prítomnosť osôb s poruchou sluchu, musia byť priestory, v ktorých sa osoby pohybujú, okrem vonkajších zhromažďovacích priestorov, vybavené zariadením na vizuálnu signalizáciu požiaru.20d)“.

15.08.2012

Poznámky pod čiarou k odkazom 20b, 20c a 20d znejú:

15.08.2012

20b) STN EN 54-16 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru.

15.08.2012

20c) STN EN 54-24 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24: Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru – reproduktory.

15.08.2012

20d) STN EN 54-23 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia.“.

15.08.2012

46. § 91 vrátane nadpisu znie:

15.08.2012

㤠91

15.08.2012

Dodávka elektrickej energie

15.08.2012

Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových rozvodov určuje technická norma.21)“.

15.08.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

15.08.2012

21) STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.“.

15.08.2012

47. V § 92 ods. 1 sa slová „najmenej 0,4 m2 a najviac 4 m2“ nahrádzajú slovami „pôdorysná plocha menšia ako 4 m2“.

15.08.2012

48. V § 94 ods. 1 sa pred prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavby na bývanie alebo ubytovanie sú stavby alebo ich časti určené na bývanie alebo ubytovanie.“.

15.08.2012

49. V § 94 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavbou na bývanie skupiny A je aj stavba rodinného domu.1)“.

15.08.2012

50. V § 94 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

15.08.2012

(6) Požiadavky pre stavby na bývanie a ubytovanie platia aj pre obytné bunky v stavbe iného účelu.“.

15.08.2012

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

15.08.2012

51. Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

15.08.2012

23) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

15.08.2012

52. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

15.08.2012

25) Napríklad STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb, STN 730802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné stavby.“.

15.08.2012

53. V § 99 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo zariadeniami elektrickej požiarnej signalizácie“.

15.08.2012

54. § 99 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

15.08.2012

c) rozhodnúť o spojení prvého nadzemného požiarneho podlažia a prvého podzemného požiarneho podlažia do spoločného požiarneho úseku odchylne od ustanovenia § 6 ods. 9.“.

15.08.2012

55. Za § 102 sa vkladá § 102aa, ktorý znie:

15.08.2012

㤠102aa

15.08.2012

Požiadavky ustanovené v § 1a, § 8, § 9, § 42, § 47b, § 60, § 90, § 91, prílohe č. 1 a prílohe č. 3 k tejto vyhláške sa neuplatňujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.

15.08.2012

56. § 102b znie:

15.08.2012

㤠102b

15.08.2012

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.28)“.

15.08.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

15.08.2012

28) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1988 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.

15.08.2012

57. Za § 102b sa vkladá § 102ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.08.2012

㤠102ba

15.08.2012

Prechodné ustanovenie účinné k 15. augustu 2012

15.08.2012

Stavebné povolenie podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná podľa predpisov účinných do 14. augusta 2012, možno vydať do 31. marca 2013.“.

15.08.2012

58. V prílohe č. 1 prvom bode písm. c) sa vypúšťajú slová „káblové šachty a kanály“.

15.08.2012

59. V prílohe č. 1 druhom bode písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasťou požiarneho úseku vnútorného zhromažďovacieho priestoru môžu byť aj priestory s náhodným požiarnym zaťažením najviac 5,0 kg.m-2,“.

15.08.2012

60. V prílohe č. 1 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou požiarneho úseku rodinného domu môže byť aj jednotlivá garáž s najviac dvoma státiami.29)“.

15.08.2012

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

15.08.2012

29) STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia.“.

15.08.2012

61. V prílohe č. 1 šiestom bode písm. e) sa vypúšťa štvrtý bod a v poslednej vete sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.

15.08.2012

Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.

15.08.2012

62. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

15.08.2012

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 94/2004 Z. z.

15.08.2012

OSVEDČOVANIE, POŽADOVANÉ KRITÉRIÁ A KLASIFIKAČNÉ NORMY POŽIARNYCH KONŠTRUKCIÍ

15.08.2012

1. Osvedčenie požiarnych konštrukcií obsahuje najmä

15.08.2012

a) názov a miesto stavby,

15.08.2012

b) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa požiarnych konštrukcií, meno a priezvisko osoby zodpovednej za zhotovenie požiarnych konštrukcií,

15.08.2012

c) názov požiarnych konštrukcií, kritériá a požiarnu odolnosť,

15.08.2012

d) názov a číslo dokladu preukazujúceho vlastnosti požiarnych konštrukcií, prípadné riešenia špecifických detailov požiarnych konštrukcií,

15.08.2012

e) miesto a dátum vystavenia, podpis a odtlačok pečiatky zhotoviteľa požiarnych konštrukcií.

15.08.2012

2. Za osvedčenie požiarnych konštrukcií zhotoviteľom sa považuje najmä

15.08.2012

a) zoznam požiarnych konštrukcií, pre ktoré je osvedčenie vystavené,

15.08.2012

b) kópie technických listov, katalógových listov alebo návodov na montáž, podľa ktorých boli požiarne konštrukcie zhotovené,

15.08.2012

c) kópie dokladov preukazujúcich zhodu stavebných výrobkov použitých na zhotovenie požiarnych konštrukcií,

15.08.2012

d) vypočítané hodnoty hrúbok ochrany jednotlivých prvkov chránených požiarnych konštrukcií,

15.08.2012

e) kópie iných dokumentov (napríklad doklad o povinnej odbornej kvalifikácii, doklad o preškolení výrobcom a zoznam tesnení prestupov a lineárnych stykov), ak boli k predmetným požiarnym konštrukciám vydané.

15.08.2012

Požadované kritériá a klasifikačné normy požiarnych konštrukcií sú napríklad:

15.08.2012
PoložkaPožiarne konštrukciePožadované
kritériá
Klasifikácia
na základe
skúšok podľa
technickej normy
1.Nosné prvky bez požiarnej deliacej funkcie (steny, stropy, strechy, nosníky, stľpy, balkóny, lávky a schodištia)RSTN EN 13501-2
2.Nosné prvky  s požiarnou deliacou funkciou (steny, stropy, strechy a zdvojené podlahy)RE, REI, REW, REI-MSTN EN 13501-2
3.Nosné obvodové stenyREI, REWSTN EN 13501-2
4.Ochrana konštrukcií, obkladmi, nátermi, nástrekmi, vodorovnými membránami a zvislými membránamiRSTN EN 13501-2
5.Nenosné steny (priečky)EISTN EN 13501-2
6.Fasády (závesové steny)
a nenosné vonkajšie steny
EI, EW, orientácia o, iSTN EN 13501-2
7.Požiarne pásyREI, REW, EI, EWSTN EN 13501-2
8.Podhľady s nezávislou
požiarnou odolnosťou
EI, orientácia a, bSTN EN 13501-2
9.Požiarne dvere a uzáveryEI, EI1, EI2, EW,
C0 až C5
STN EN 13501-2
10.Dvere tesné proti prieniku dymuSm, C0 až C5STN EN 13501-2
11.Uzávery dopravníkových systémovEI, EI1, EI2, EW,
C0 až C5, T
STN EN 13501-2
12.Požiarne tesnenia prestupovEI, U/U, U/C, C/U, C/CSTN EN 13501-2
13.Požiarne tesnenia lineárnych stykovEI, H, V, T, X, M, F, B, WSTN EN 13501-2
14.Inštalačné kanály a šachtyEI, orientácia o, i, ve, hoSTN EN 13501-2
15.Vzduchotechnické potrubia
s požiarnou odolnosťou
EI, orientácia o, i, ve, hoSTN EN 13501-3
16.Požiarne klapkyEI, EI-S, E-SSTN EN 13501-3
17.Potrubia na odvod tepla a splodín horenia v jednom požiarnom úsekuE300, E600-SINGLESTN EN 13501-4
18.Potrubia na odvod tepla a splodín horenia, ktoré vedú cez iný požiarny úsekEI (tlak)-S-MULTISTN EN 13501-4
19.Kombinované vzduchotechnické potrubia s požiarnou odolnosťou a súčasne  na odvod tepla a splodín horeniaEI (tlak)-S-MULTISTN EN 13501-4
20.Dymové klapkyE, E-S, EI, EI-SSTN EN 13 501-4
21.Dymové zábranyD, DHSTN EN 12101-1
22.Strešný plášťCroof (t4)STN EN 13501-5
23.Zariadenia pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiariPx *)STN 92 0205
STN 92 0206
15.08.2012

Vysvetlivky:

15.08.2012

*) Kritérium pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari je Px, kde
x = H pre káble s priemerom do 20 mm a prierezom vodičov do 2,5 mm2,
x = sa neuvádza pre káble s priemerom nad 20 mm alebo pre protipožiarne ochranné systémy káblových systémov,
x = S pre káblové systémy s funkčnou odolnosťou pri požiari,
x = R pre elektrické rozvádzače s funkčnou odolnosťou pri požiari.“.

15.08.2012

63. Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:

15.08.2012

„Príloha č. 8 k vyhláške č. 94/2004 Z. z.

15.08.2012

DOVOLENÝ ČAS EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH

15.08.2012
Úniková cestaDovolený čas evakuácie osôb *)
tu max v min
.
jediná úniková
cesta
viac únikových
ciest
Nechránená úniková cesta v požiarnom úseku so súčiniteľom horľavých látokdo 0,6 **)2,54,0
0,72,33,7
0,82,03,3
0,91,73,0
1,01,32,7
1,11,02,0
nad 1,1     1,0***)1,3
Nechránená úniková cesta v požiarnom úseku s pravdepodobnosťou vzniku a rozšírenia požiarudo 0,55 **)3,05,0
1,22,54,0
2,71,52,5
nad 2,7  0,751,5
Čiastočne chránená úniková cesta v požiarnom úsekupodľa § 51 ods. 4 písm. a) a c)4,06,0
podľa § 51 ods. 4 písm. b)3,04,0
Chránená úniková cestatypu A6,010,0
typu B15,0  20,0
typu C30,0  30,0
15.08.2012

Vysvetlivky:

15.08.2012

*) Dovolený čas evakuácie osôb sa znižuje pri použití únikového rebríka, a to o 0,5 min. na každých začatých osem metrov prekonávaného výškového rozdielu; pri použití sklzných tyčí a sklzných žľabov sa dovolený čas evakuácie neznižuje.

15.08.2012

**) Pre medziľahlé hodnoty sa dovolený čas evakuácie osôb môže určiť lineárnou interpoláciou.

15.08.2012

***) Jedna úniková cesta sa dovoľuje, len ak počet osôb nie je väčší ako desať, podľa technickej normy.“.

15.08.2012

46. Príloha č. 14 sa vypúšťa.


15.08.2012

Čl. II

15.08.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2012.


15.08.2012

Robert Kaliňák v. r.