Nariadenie vlády č. 200/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie

(v znení č. 251/2014 Z. z.)

Čiastka 50/2012
Platnosť od 14.07.2012
Účinnosť od 30.09.2014
15.07.2012

200

15.07.2012

NARIADENIE VLÁDY

15.07.2012

Slovenskej republiky

15.07.2012

zo 6. júla 2012,

15.07.2012

ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie

15.07.2012

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


15.07.2012

§ 1

15.07.2012

Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok (ďalej len „poistno-matematický ekvivalent“) získaného v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky na jeho prevod do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie (ďalej len „dôchodkový systém Európskej únie“).

15.07.2012

§ 2

15.07.2012

(1) Poistno-matematický ekvivalent získaný v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky sa určí ako súčin jednotkovej hodnoty odloženého starobného dôchodku a predpokladanej sumy starobného dôchodku.

15.07.2012

(2) Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku sa určí podľa veku, ktorý žiadateľ dovŕšil v celých rokoch k rozhodujúcemu dňu, úmrtnostných tabuliek vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky jednotných pre mužov a ženy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu dňu a maximálnej technickej úrokovej miery podľa osobitného predpisu.1) Rozhodujúci deň je deň doručenia žiadosti o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky inštitúcii alebo orgánu Európskej únie alebo deň, v ktorom podľa osobitného predpisu2) vzniklo právo na prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky, ak žiadosť bola podaná pred týmto dňom. Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto nahor.

15.07.2012

(3) Na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku podľa § 66 zákona sa obdobie dôchodkového poistenia, priemerný osobný mzdový bod a dôchodková hodnota zisťujú k rozhodujúcemu dňu. Na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku sa z obdobia dôchodkového poistenia získaného v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky vylučuje obdobie účasti v dôchodkovom systéme Európskej únie. Ak v rozhodujúcom období na zistenie priemerného osobného mzdového bodu na určenie predpokladanej sumy starobného dôchodku je kalendárny rok, v ktorom je obdobie dôchodkového poistenia získané v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky a obdobie účasti v dôchodkovom systéme Európskej únie, suma všeobecného vymeriavacieho základu na určenie osobného mzdového bodu za tento kalendárny rok sa určí ako súčin počtu dní dôchodkového poistenia získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky v tomto kalendárnom roku a sumy všeobecného vymeriavacieho základu za tento kalendárny rok pripadajúcej na jeden deň.

15.07.2012

(4) Poistno-matematický ekvivalent získaný v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky sa zvyšuje o sumu určenú ako úrok z poistno-matematického ekvivalentu za obdobie od rozhodujúceho dňa do dňa, ktorý predchádza dňu prevodu dôchodkových práv z účtu Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici na účet dôchodkového systému Európskej únie. Suma určená ako úrok z poistno-matematického ekvivalentu sa vypočíta zloženým úrokovaním s maximálnou technickou úrokovou mierou podľa osobitného predpisu1) a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nahor.


15.07.2012

§ 3

15.07.2012

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2012.


15.07.2012

Robert Fico v. r.


15.07.2012

Príloha k nariadeniu vlády č. 200/2012 Z. z.

15.07.2012

VZOREC NA VÝPOČET JEDNOTKOVEJ HODNOTY ODLOŽENÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU

15.07.2012

Jednotková hodnota odloženého starobného dôchodku (JHOD) sa vypočíta podľa vzorca

15.07.2012

Vzorec 01

15.07.2012

kde

15.07.2012

v je vek v celých rokoch, ktorý žiadateľ dosiahol ku dňu rozhodujúcemu na výpočet,

30.09.2014

r je rozdiel medzi dôchodkovým vekom žiadateľa a vekom, ktorý žiadateľ dosiahol v celých rokoch ku dňu rozhodujúcemu na výpočet; ak vek žiadateľa dosiahnutý v celých rokoch ku dňu rozhodujúcemu na výpočet JHOD bude vyšší ako dôchodkový vek žiadateľa, potom r = 0,

15.07.2012

ω je najvyšší vek uvedený v úmrtnostných tabuľkách,

15.07.2012

kpv je pravdepodobnosť, že osoba, ktorá sa dožila veku v, sa dožije veku v + k, pričom táto pravdepodobnosť sa určí podľa úmrtnostných tabuliek,

15.07.2012

Vzorec 02 je diskontný faktor zodpovedajúci maximálnej technickej úrokovej miere,1)

15.07.2012

koeficient 0,17 je súčin pravdepodobnosti poskytnutia pozostalostného dôchodku a jeho výšky v porovnaní so starobným dôchodkom.

15.07.2012

Na určenie pravdepodobnosti kpv sa použijú úmrtnostné tabuľky vykázané Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu dňu.

Poznámky pod čiarou

15.07.2012

1) § 29 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.07.2012

2) Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4. 3. 1968) v platnom znení.