Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2012>Predpis č. 20/2012 Z. z.

Predpis č. 20/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

Zo dňa13.01.2012
Čiastka006/2012
Platnosť od26.01.2012
Účinnosť od01.02.2012
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 05.10.2014)

Aktuálne znenie


20

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 13. januára 2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Označenie hovädzieho dobytka

(1) Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označuje prvotným označením a trvalým označením.

(2) Prvotné označenie a trvalé označenie hovädzieho dobytka zabezpečuje držiteľ1) hovädzieho dobytka, v ktorého chove sa hovädzí dobytok narodil.

(3) Prvotné označenie je dočasné identifikačné označenie hovädzieho dobytka ihneď po jeho narodení v určitom chove, podľa ktorého možno spoľahlivo určiť jeho identitu a jeho matku.

(4) Trvalé označenie je označenie hovädzieho dobytka plastovými ušnými značkami (ďalej len „ušné značky“). Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označí dvomi originálnymi ušnými značkami s opisom po jednej v každom uchu, ktoré mu zostávajú počas celého jeho života a nemenia sa. Trvalé označenie sa vykonáva do 72 hodín od narodenia jedinca hovädzieho dobytka a najneskôr pred jeho prvým premiestnením.

(5) Označenie hovädzieho dobytka iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť trvalé označenie a nesmie byť zameniteľné s trvalým označením hovädzieho dobytka podľa odseku 4.

§ 2

Ušné značky

(1) Opis ušnej značky a vzor ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Pri používaní ušných značiek sa dodržiava postupnosť číselného radu od najnižšieho čísla s časovou postupnosťou narodenia každého jedinca hovädzieho dobytka.

(3) Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky, jedinec hovädzieho dobytka sa bezodkladne označí náhradnou ušnou značkou. Náhradná ušná značka obsahuje pôvodné abecedno-číselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitnú evidenciu o vydaní náhradných ušných značiek vedie právnická osoba alebo fyzická osoba poverená prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona (ďalej len „poverená osoba“).

§ 3

Označovanie hovädzieho dobytka dovezeného zo zahraničia

Hovädzí dobytok dovezený z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorý bol podrobený kontrole2) a zostáva v chove, sa označuje podľa § 1 do 20 dní po vykonaní tejto kontroly, ale najneskôr pred jeho premiestnením do ďalšieho chovu.

§ 4

Likvidácia ušných značiek

Ušné značky uhynutého alebo zabitého jedinca hovädzieho dobytka sa znovu nepoužijú na označenie žijúceho hovädzieho dobytka a znehodnotia sa.3)

§ 5

Registrácia chovu hovädzieho dobytka

(1) Založenie nového chovu hovädzieho dobytka sa nahlasuje poverenej osobe pred začatím chovu hovädzieho dobytka a pred prvým premiestnením hovädzieho dobytka do chovu.

(2) Pri registrácii chovu sa poverenej osobe predkladá doklad na registráciu chovu potvrdený príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

(3) Oznámenie o ukončení chovu hovädzieho dobytka sa predkladá poverenej osobe do siedmich dní od ukončenia chovu.

(4) Vzor registrácie chovu je uvedený v prílohe č. 2.

(5) Na základe tlačiva registrácie chovu sa pridelí chovu registračné číslo. Registračné číslo je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo číselný šesťmiestny kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Registračné číslo chovu sa pri zmene vlastníka alebo držiteľa chovu nemení, ak sa nemenia geografické súradnice, druh a rozsah činností daného objektu.

(6) Na označenie chovu4) sa používajú nasledujúce abecedno-číselné kódy:

a)chov hovädzieho dobytka000000
b)karanténaA00000
c)bitúnokB00000
d)exportná organizáciaE00000
e)spracovateľský závodK00000
f)veterinárna nemocnicaN00000
g)sprostredkovateľ/podnikateľO00000
h)pastvaP00000
i)tržnicaT00000
j)štátny veterinárny a potravinový ústavU00000
k)výstavné priestoryV00000
l)zberné strediskoZ00000

(7) Pri zmene majiteľa alebo doplnení ďalšieho vlastníka chovu sa doloží poverenej osobe súhlas predchádzajúceho vlastníka chovu.

§ 6

Centrálny register hospodárskych zvierat

V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register“) sa eviduje

a) registračné číslo chovu,

b) názov a adresa chovu,

c) údaje o vlastníkovi a o držiteľovi hovädzieho dobytka

1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu,

2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

d) údaje o zvierati

1. ušné číslo zvieraťa,

2. deň, mesiac a rok narodenia,

3. pohlavie,

4. plemeno alebo farba srsti,

5. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,

6. každá zmena hovädzieho dobytka držaného v chove podľa číselníka kódov uvedeného v prílohe č. 3 a dátum, keď k zmene došlo,

7. dátum premiestnenia zvieraťa,

8. miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,

e) geografické súradnice chovu, okrem sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a exportnej organizácie.

§ 7

Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka

(1) Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe do siedmich dní od zmeny.

(2) Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.

(3) Vzor hlásenia zmien hovädzieho dobytka je uvedený v prílohe č. 4.

(4) Vzor dokladu o premiestnení hovädzieho dobytka je uvedený v prílohe č. 5.

§ 8

Sprievodný doklad zvieraťa

(1) Sprievodný doklad zvieraťa (ďalej len „pas“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6, obsahuje údaje podľa osobitného predpisu.5)

(2) Držiteľ hovädzieho dobytka po doručení pasu skontroluje správnosť vyplnených údajov a pas podpíše.

(3) Pas sprevádza hovädzí dobytok pri každom premiestnení z chovu do chovu.

(4) Strata, zničenie alebo odcudzenie pasu sa bezodkladne oznámi poverenej osobe. Poverená osoba na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa hovädzieho dobytka o vydanie duplikátu vystaví náhradný pas, ktorý obsahuje pôvodné údaje a identifikátor duplikátu. Vydanie duplikátu sa zaznamenáva v centrálnom registri zvierat.

(5) Ak dôjde k úhynu, strate, zabitiu alebo odcudzeniu hovädzieho dobytka, jeho posledný držiteľ bezodkladne vráti pas poverenej osobe, ktorá ho uchováva počas piatich rokov.

§ 9

Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní

(1) Prvý držiteľ hovädzieho dobytka vystaví pri premiestnení teliat mladších ako štyri týždne sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní, ak teľaťu ešte nebol vydaný pas. Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní dopĺňa každý z ďalších držiteľov hovädzieho dobytka okrem prepravcov. Vzor sprievodného dokladu teľaťa do veku 28 dní je uvedený v prílohe č. 7. Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní stráca platnosť, ak vek teľaťa prekročí 28 dní.

(2) Pri premiestnení teľaťa bez pasu do spracovateľského závodu sa použije sprievodný doklad podľa odseku 1.

§ 10

Individuálny register hovädzieho dobytka v chove

(1) V individuálnom registri hovädzieho dobytka v chove sa na prvej strane uvádza

a) registračné číslo chovu,

b) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby vlastníka/držiteľa.

(2) Individuálny register hovädzieho dobytka v chove obsahuje údaje o

a) držiteľovi a vlastníkovi:

1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby,

2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a sídlo právnickej osoby.

b) hovädzom dobytku:

1. ušné číslo zvieraťa,

2. deň, mesiac a rok narodenia,

3. pohlavie,

4. plemeno alebo farba srsti,

5. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,

6. každá zmena hovädzieho dobytka v chove a dátum, keď k zmene došlo.

(3) Vzor individuálneho registra hovädzieho dobytka v chove je uvedený v prílohe č. 8.

(4) Individuálny register hovädzieho dobytka v chove sa vedie v písomnej forme alebo elektronickej forme spôsobom, ktorý určí poverená osoba.


§ 11

Prechodné ustanovenie

Hovädzí dobytok označený podľa doterajších predpisov sa považuje za hovädzí dobytok označený podľa tejto vyhlášky.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

OPIS A VZOR UŠNEJ ZNAČKY

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

REGISTRÁCIA CHOVU

Vzor 02

Návod na vypĺňanie tlačiva „Registrácia chovu“

01Registrácia nového chovuPri registrovaní nového chovu zaškrtnutím políčka označte typ chovu zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti Iné uveďte textom iný neuvedený typ chovu.
02Schválenie chovu RVPS Pri registrovaní nového chovu je to miesto na odtlačok pečiatky veterinárneho lekára príslušnej RVPS, ktorý posúdil a schválil spôsobilosť objektu na chov HZ alebo na iný účel.
03Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovuUveďte registračné číslo chovu, ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.
03 a)Oprava/doplnenie údajovZačiarknite zodpovedajúce políčko položky, v ktorom hlásite opravu/doplnenie údajov (napr. oprava mena držiteľa, doplnenie popis. čísla ulice v adrese chovu a pod.).
03 b)Zmena údajovZačiarknite zodpovedajúce políčko položky, v ktorom hlásite zmenu údajov (napr. zmena adresy sídla vlastníka, zmena držiteľa a pod.).
03 c)Zrušenie chovuZačiarknite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy HZ, ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS.
04ChovUveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú súradnice GIS X a Y, ktoré zapíše príslušná RVPS.
05Druh HZZačiarknite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove. Pri doplnení ďalšieho druhu HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS.
Pri rušení chovu [bod 03 c] označte druh/druhy HZ, ktoré požadujete zrušiť.
06VlastníkUveďte údaje vlastníka chovu podľa predtlače. Pod pojmom vlastník sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba vlastniaca chov a/alebo HZ. Ak má vlastník chovu pridelené IČO, vyžaduje sa jeho uvedenie.
07Štatutárny zástupcaAk vlastníkom chovu/zvierat je právnická osoba (s. r. o., a. s. a pod.), uveďte údaje vybraného štatutárneho zástupcu podľa predtlače.
08DržiteľUveďte údaje držiteľa chovu podľa predtlače. Pod pojmom držiteľ sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá, a to i na prechodný čas.
09Doručovacia poštaUveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná s adresou chovu.
10Podpis a odtlačok pečiatky vlastníka/držiteľaPotvrďte uvedené údaje svojím podpisom alebo aj odtlačkom pečiatky.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

ČÍSELNÍK KÓDOV UDALOSTÍ

Kód udalostiOpis udalosti
01Narodenie býčka
02Narodenie jalovičky
08Zmetanie
09Narodenie mŕtveho teľaťa
21Zaregistrovanie staršieho žijúceho býka
22Zaregistrovanie staršej žijúcej jalovice/kravy
40Odcudzenie
41Strata vplyvom predátorov
61Zabíjanie zvierat na súkromnú domácu spotrebu (domáca zakáľačka)
65Dovoz a zabitie býka na bitúnku
66Dovoz a zabitie jalovice/kravy na bitúnku
80Vývoz zvierat
81Narodenie býčka po ET (embryo transfer)
82Narodenie jalovičky po ET (embryo transfer)
91Dovoz býka
92Dovoz jalovice/kravy
94Zrušenie omylom nahláseného odcudzenia (kódom udalosti 40)/straty vplyvom predátorov (kódom udalosti 41)
95Zrušenie omylom nahláseného zabitia zvierat na súkromnú domácu spotrebu (kódom udalosti 61)
96Zrušenie omylom nahláseného dovozu a zabitia zvieraťa na bitúnku (kódmi udalostí 65, 66)
98Zrušenie omylom nahláseného vývozu (kódom udalosti 80)
99Zrušenie omylom zaregistrovaného zvieraťa (kódmi udalostí 01, 02, 21, 22, 81, 82, 91, 92)

ČÍSELNÍK KÓDOV PLEMIEN

AAyrshire
AAAberdeen Angus
ARAberdeen Red
BBraunvieh – alpský hnedý dobytok
BABlonde d’ Aquitaine
BBBelgické modré (Belgian blue)
BRBrahman
BSBrangus
CIChianina
DDánske červené
FČervenostrakaté európske frízske
GGelbvieh – žltostrakatý nemecký dobytok
GAGasconne
GLGalloway
HNížinné čiernostrakaté holsteinské
HEHereford
HLHighland
CHCharolaise
JJersey
LLimousin
MČervenostrakaté nížinné (MRY, Rotbunt)
MAMaine Anjou
MBMontbeliarde
NČiernostrakaté nížinné európske
PPinzgauské
PIPiemontese
RČervené holsteinské
SSlovenské strakaté, simentál
SBSimentál bezrohý – výkrmový
SDMaďarský stepný dobytok
SGSanta Gertrudis
SHShorthorn
SLSalers
SMSimentál – mäsový
SRSimentál rohatý – výkrmový
TTarantaise
WGWagyu
XIné neuvedené plemená, neznáme plemeno
ZBZebu

ČÍSELNÍK KÓDOV FARBY SRSTI

KódFarba srsti
0čierna
1červená
2žltostrakatá
3hnedá
4iné

Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

HLÁSENIE ZMIEN HOVÄDZIEHO DOBYTKA

Vzor 03

Príloha č. 5 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

DOKLAD O PREMIESTNENÍ HOVÄDZIEHO DOBYTKA

Vzor 04

Príloha č. 6 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

SPRIEVODNÝ DOKLAD ZVIERAŤA - PAS

Vzor 05

Príloha č. 7 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

SPRIEVODNÝ DOKLAD TEĽAŤA DO VEKU 28 DNÍ

Vzor 06

Príloha č. 8 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

INDIVIDUÁLNY REGISTER HOVÄDZIEHO DOBYTKA V CHOVE

Vzor 07

1) Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30).

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.

3) § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 2 písm. b) nariadenia vlády č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat v znení nariadenia vlády č. 429/2005 Z. z.

5) Kapitola II nariadenia Komisie (ES) č. 911/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o ušné značky, zdravotné preukazy zvierat a registre zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 46).

 

 

Presunúť na začiatok