01.02.2012

20

01.02.2012

VYHLÁŠKA

01.02.2012

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

01.02.2012

z 13. januára 2012

01.02.2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

01.02.2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.02.2012

§ 1

01.02.2012

Označenie hovädzieho dobytka

01.02.2012

(1) Každý jedinec hovädzieho dobytka sa označuje prvotným označením a trvalým označením.

01.04.2015

(2) Prvotné označenie a trvalé označenie hovädzieho dobytka zabezpečuje držiteľ hovädzieho dobytka, v ktorého chove sa hovädzí dobytok narodil.

01.04.2015

(3) Na účely tejto vyhlášky je držiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.1)

01.04.2015

(4) Prvotné označenie je dočasné identifikačné označenie hovädzieho dobytka ihneď po jeho narodení v určitom chove, podľa ktorého možno spoľahlivo určiť jeho identitu a jeho matku.

01.04.2015

(5) Trvalé označenie hovädzieho dobytka sa vykonáva do 72 hodín od narodenia jedinca hovädzieho dobytka a najneskôr pred jeho prvým premiestnením

01.04.2015

a) dvomi plastovými ušnými značkami s jedinečným číslom, ktoré je identifikačným kódom zvieraťa (ďalej len „ušná značka“), alebo

01.04.2015

b) jednou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom vo forme elektronického ušného štítku, bachorového bolusu alebo injektovateľného transpondéra.1a)

01.04.2015

(6) Označenie hovädzieho dobytka iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť trvalé označenie a nesmie byť zameniteľné s trvalým označením hovädzieho dobytka podľa odseku 5.

01.02.2012

§ 2

01.04.2015

Ušná značka a elektronický identifikátor

01.02.2012

(1) Opis ušnej značky a vzor ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.

01.02.2012

(2) Pri používaní ušných značiek sa dodržiava postupnosť číselného radu od najnižšieho čísla s časovou postupnosťou narodenia každého jedinca hovädzieho dobytka.

01.04.2015

(3) Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky alebo elektronického identifikátora, jedinec hovädzieho dobytka sa bezodkladne označí náhradnou ušnou značkou alebo náhradným elektronickým identifikátorom. Náhradná ušná značka a náhradný elektronický identifikátor obsahujú pôvodné abecedno – číselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitná evidencia o vydaní náhradných ušných značiek a náhradných elektronických identifikátorov je súčasťou centrálneho registra hospodárskych zvierat.

01.04.2015

(4) Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej osoby poverenej prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona (ďalej len „poverená osoba“).

01.02.2012

§ 3

01.02.2012

Označovanie hovädzieho dobytka dovezeného zo zahraničia

01.02.2012

Hovädzí dobytok dovezený z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorý bol podrobený kontrole2) a zostáva v chove, sa označuje podľa § 1 do 20 dní po vykonaní tejto kontroly, ale najneskôr pred jeho premiestnením do ďalšieho chovu.

01.02.2012

§ 4

01.04.2015

Znehodnotenie ušnej značky a elektronického identifikátora

01.04.2015

Ušné značky a elektronický identifikátor uhynutého alebo zabitého jedinca hovädzieho dobytka sa znovu nepoužijú na označenie žijúceho hovädzieho dobytka a znehodnotia sa.3)

01.04.2015

§ 5

01.04.2015

Registrácia chovu hovädzieho dobytka

01.04.2015

(1) Žiadosť o registráciu nového chovu hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor a opis je uvedený v prílohe č. 2, potvrdenom príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pred začatím chovu hovädzieho dobytka, ale najneskôr pred prvým premiestnením hovädzieho dobytka do chovu.

01.04.2015

(2) Registračné číslo sa chovu1) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny číselný kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Abecedno-číselné kódy alebo číselné kódy na označenie jednotlivých typov chovu sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby. Registračné číslo chovu sa pri zmene držiteľa chovu nemení, ak sa nemenia geografické súradnice uvedené v centrálnom registri hospodárskych zvierat, druh a rozsah činností vykonávaných v objekte.

01.04.2015

(3) Oznámenie o zrušení chovu hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, do siedmich dní odo dňa zrušenia chovu.

01.04.2015

(4) Pri zmene držiteľa sa poverenej osobe preukázateľným spôsobom doloží súhlas predchádzajúceho držiteľa.

01.02.2012

§ 6

01.02.2012

Centrálny register hospodárskych zvierat

01.02.2012

V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register“) sa eviduje

01.02.2012

a) registračné číslo chovu,

01.02.2012

b) názov a adresa chovu,

15.05.2017

c) identifikačné údaje o držiteľovi v rozsahu

15.05.2017

1. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

15.05.2017

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

15.05.2017

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,

15.05.2017

d) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby,

15.05.2017

e) údaje o zvierati

15.05.2017

1. identifikačný kód zvieraťa,

15.05.2017

2. identifikačný kód matky,

15.05.2017

3. deň, mesiac a rok narodenia,

15.05.2017

4. pohlavie,

15.05.2017

5. plemeno alebo farba srsti,

15.05.2017

6. úžitkové zameranie kráv – dojnica alebo dojčiaca krava,

15.05.2017

7. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,

15.05.2017

8. každá zmena hovädzieho dobytka držaného v chove zaznamenaná podľa číselníka kódov udalostí, číselníka kódov plemien a číselníka kódov farby srsti uverejnených na webovom sídle poverenej osoby a dátum, keď k zmene došlo,

15.05.2017

9. dátum premiestnenia zvieraťa,

15.05.2017

10. miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,

15.05.2017

11. dátum úhynu zvieraťa,

15.05.2017

12. druh elektronického identifikátora, ak je ním zviera označené,

15.05.2017

f) geografické súradnice chovu, okrem sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a exportnej organizácie.

15.05.2017

§ 7

15.05.2017

Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka

15.05.2017

(1) Hlásenie zmien v chove hovädzieho dobytka sa do siedmich dní odo dňa zmeny preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

15.05.2017

(2) Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, sa do siedmich dní odo dňa premiestnenia zvieraťa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe z chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo. Vzor dokladu o premiestnení hovädzieho dobytka je uvedený v prílohe č. 4.

01.02.2012

§ 8

01.02.2012

Sprievodný doklad zvieraťa

01.04.2015

(1) Sprievodný doklad zvieraťa (ďalej len „pas“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, obsahuje údaje podľa osobitného predpisu.5)

01.02.2012

(2) Držiteľ hovädzieho dobytka po doručení pasu skontroluje správnosť vyplnených údajov a pas podpíše.

01.02.2012

(3) Pas sprevádza hovädzí dobytok pri každom premiestnení z chovu do chovu.

01.02.2012

(4) Strata, zničenie alebo odcudzenie pasu sa bezodkladne oznámi poverenej osobe. Poverená osoba na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa hovädzieho dobytka o vydanie duplikátu vystaví náhradný pas, ktorý obsahuje pôvodné údaje a identifikátor duplikátu. Vydanie duplikátu sa zaznamenáva v centrálnom registri zvierat.

01.02.2012

(5) Ak dôjde k úhynu, strate, zabitiu alebo odcudzeniu hovädzieho dobytka, jeho posledný držiteľ bezodkladne vráti pas poverenej osobe, ktorá ho uchováva počas piatich rokov.

01.02.2012

§ 9

01.02.2012

Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní

01.04.2015

(1) Prvý držiteľ hovädzieho dobytka vystaví pri premiestnení teliat mladších ako štyri týždne sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní, ak teľaťu ešte nebol vydaný pas. Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní dopĺňa každý z ďalších držiteľov hovädzieho dobytka okrem prepravcov. Vzor sprievodného dokladu teľaťa do veku 28 dní je uvedený v prílohe č. 6. Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní stráca platnosť, ak vek teľaťa prekročí 28 dní.

01.02.2012

(2) Pri premiestnení teľaťa bez pasu do spracovateľského závodu sa použije sprievodný doklad podľa odseku 1.

01.04.2015

(3) Ak ide o teľa, ktoré nie je určené na premiestnenie, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)

01.02.2012

§ 10

01.02.2012

Individuálny register hovädzieho dobytka v chove

15.05.2017

(1) Individuálny register hovädzieho dobytka v chove obsahuje:

15.05.2017

a) registračné číslo chovu,

15.05.2017

b) názov chovu, adresu chovu a zemepisné súradnice chovu,

15.05.2017

c) údaje o držiteľovi:

15.05.2017

1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

15.05.2017

2. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

15.05.2017

3. názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,

15.05.2017

d) údaje o zvierati:

15.05.2017

1. identifikačný kód zvieraťa,

15.05.2017

2. identifikačný kód matky zvieraťa,

15.05.2017

3. deň, mesiac a rok narodenia zvieraťa,

15.05.2017

4. pohlavie zvieraťa,

15.05.2017

5. plemeno alebo farbu srsti zvieraťa,

15.05.2017

6. úžitkové zameranie kravy – dojnica alebo dojčiaca krava,

15.05.2017

7. kód krajiny, ak je zviera dovezené z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,

15.05.2017

8. každá zmena v chove hovädzieho dobytka držaného v chove a dátum tejto zmeny.

15.05.2017

(2) Vzor individuálneho registra hovädzieho dobytka v chove je uvedený v prílohe č. 7.

15.05.2017

(3) Individuálny register hovädzieho dobytka v chove sa vedie v písomnej forme alebo elektronickej forme spôsobom, ktorý určí poverená osoba.


01.02.2012

§ 11

01.02.2012

Prechodné ustanovenie

01.02.2012

Hovädzí dobytok označený podľa doterajších predpisov sa považuje za hovädzí dobytok označený podľa tejto vyhlášky.

01.04.2015

§ 11a

01.04.2015

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2015

01.04.2015

Elektronický identifikátor vo forme elektronického ušného štítku a injektovateľného transpondéra sa ­po­užíva od 1. januára 2016 a vo forme bachorového bolusu sa používa od 18. júla 2019.

01.02.2012

§ 12

01.02.2012

Zrušovacie ustanovenie

01.02.2012

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti.

01.04.2015

§ 12a

01.04.2015

Zrušovacie ustanovenie

01.04.2015

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.

01.02.2012

§ 13

01.02.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.


01.02.2012

Zsolt Simon v. r.


01.04.2015

Príloha č. 1 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

01.04.2015

Príloha 1

15.05.2017

Príloha č. 2 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

15.05.2017

01.04.2015

Príloha č. 3 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

01.04.2015

Príloha 3

15.05.2017

Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

15.05.2017

01.04.2015

Príloha č. 5 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

01.04.2015

Príloha 5

01.04.2015

Príloha č. 6 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

01.04.2015

Príloha 6

15.05.2017

Príloha č. 7 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

15.05.2017

01.02.2012

Príloha č. 8 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

01.02.2012

INDIVIDUÁLNY REGISTER HOVÄDZIEHO DOBYTKA V CHOVE

01.02.2012

Vzor 07

Poznámky pod čiarou

01.04.2015

1) Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho dobytka a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení.

01.04.2015

1a) Príloha I nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení.

01.02.2012

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.

01.02.2012

3) § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.02.2012

5) Kapitola II nariadenia Komisie (ES) č. 911/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o ušné značky, zdravotné preukazy zvierat a registre zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 46).

01.04.2015

6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho.