Opatrenie č. 181/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 42/2012
Platnosť od 28.06.2012
Účinnosť od 01.07.2012

OBSAH

01.07.2012

181

01.07.2012

OPATRENIE

01.07.2012

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.2012

z 20. júna 2012

01.07.2012

o úprave súm životného minima

01.07.2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.07.2012

§ 1

01.07.2012

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona sa ustanovujú takto:

01.07.2012

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „189,83 eura“ nahrádza sumou „194,58 eura“,

01.07.2012

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „132,42 eura“ nahrádza sumou „135,74 eura“,

01.07.2012

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „86,65 eura“ nahrádza sumou „88,82 eura“.


01.07.2012

§ 2

01.07.2012

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.


01.07.2012

Ján Richter v. r.