Nariadenie vlády č. 176/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 42/2012
Platnosť od 28.06.2012
Účinnosť od 01.01.2013
01.01.2013

176

01.01.2013

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2013

Slovenskej republiky

01.01.2013

z 13. júna 2012,

01.01.2013

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom

01.01.2013

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


01.01.2013

§ 1

01.01.2013

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom.

01.01.2013

§ 2

01.01.2013

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


01.01.2013

§ 3

01.01.2013

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


01.01.2013

Robert Fico v. r.


01.01.2013

Príloha k nariadeniu vlády č. 176/2012 Z. z.

01.01.2013

Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

01.01.2013

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2011 zo 4. mája 2011, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 178, 6. 7. 2011).