01.02.2012

17

01.02.2012

VYHLÁŠKA

01.02.2012

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

01.02.2012

z 13. januára 2012

01.02.2012

o identifikácii a registrácii ošípaných

01.02.2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z ustanovuje:


01.02.2012

§ 1

01.02.2012

Označenie ošípanej

01.04.2015

(1) Ošípaná sa označuje tetovaním alebo plastovou ušnou značkou. Označenie ošípanej zabezpečuje držiteľ, ktorým sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.

01.02.2012

(2) Označenie ošípanej iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie zasahovať do označenia ošípanej ani byť zameniteľné s označením vykonaným podľa odseku 1.

01.02.2012

§ 2

01.02.2012

Spôsoby označenia ošípanej

01.02.2012

(1) Každá ošípaná sa označuje

01.02.2012

a) plastovou ušnou značkou do ľavej ušnice alebo

01.02.2012

b) tetovaním na ľavej ušnici, alebo plošným tetovaním na ľavej strane tela.

01.04.2015

(2) Na označenie ošípanej tetovaním sa používa päťmiestny abecedno-číselný kód, ktorý nadväzuje na registračné číslo chovu, v ktorom sa ošípaná narodila. Výška tetovania musí byť najmenej 6 mm. Päťmiestny abecedno-číselný kód na označení ošípanej je identifikačným kódom ošípanej.

01.04.2015

(3) Plastovou ušnou značkou do ľavej ušnice sa označuje ošípaná

01.04.2015

a) určená na obchod v rámci Európskej únie a na vývoz,

01.02.2012

b) pigmentovaného plemena a jeho kombinácií, kde označovanie tetovaním znemožňuje alebo sťažuje identifikáciu ošípaných.

01.04.2015

(4) Spôsob tetovania a spôsob zakladania plastovej ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.

01.02.2012

§ 3

01.02.2012

Všeobecné požiadavky na ušnú značku

01.02.2012

(1) Plastová ušná značka musí byť

01.02.2012

a) vyhotovená z materiálu, ktorý je odolný proti opotrebovaniu,

01.02.2012

b) vyhotovená tak, aby svojím tvarom a konštrukciou

01.02.2012

1. bola uspôsobená na zavesenie do ušnice ošípanej,

01.02.2012

2. zabezpečovala trvalé pripevnenie na ošípanú bez poškodenia jej zdravia,

01.02.2012

3. neumožňovala opakované použitie,

01.02.2012

c) ľahko čitateľná počas celej doby života ošípanej,

01.02.2012

d) označená znakmi, ktoré sa nedajú odstrániť.

01.02.2012

(2) Na zakladanie ušnej značky sa používajú aplikačné kliešte. Ušná značka sa pred nasadením ošípanej dezinfikuje; dezinfikujú sa aj časti aplikačných klieští, ktoré prichádzajú do styku s tkanivami ošípanej.

01.04.2015

(3) Pri strate ušnej značky alebo jej poškodení, ktoré znemožňuje identifikáciu ošípanej, alebo ak sa údaje uvedené na nej stanú nečitateľnými, označí sa ošípaná náhradnou ušnou značkou, ktorá obsahuje pôvodný identifikačný kód. Náhradná identifikačná značka ošípanej dovezenej zo zahraničia obsahuje aspoň kód krajiny a identifikačný kód ošípanej. Osobitná evidencia o vydaní náhradných ušných značiek je súčasťou centrálneho registra hospodárskych zvierat.

01.02.2012

§ 4

01.02.2012

Ušná značka používaná na označenie ošípanej

01.04.2015

(1) Na označenie ošípanej sa používa plastová ušná značka hranatého tvaru, žltej farby, vysoká najviac 45 mm a široká 45 mm. Ak sa používa ušná značka kruhového tvaru žltej farby, musí byť priemer ušnej značky najviac 30 mm, výška abecedno-číselných znakov najmenej 5 mm a výška číselných znakov najmenej 5 mm.

01.02.2012

(2) Plastová ušná značka používaná na označenie ošípanej obsahuje

01.02.2012

a) dva znaky, ktoré označujú kód krajiny; písmená „SK“ pre Slovenskú republiku,

01.04.2015

b) päťmiestny abecedno-číselný kód, ktorý nadväzuje na registračné číslo chovu, v ktorom sa ošípaná narodila.

01.02.2012

(3) Vzor plastovej ušnej značky hranatého tvaru, používanej na označenie ošípanej, a vzor plastovej ušnej značky kruhového tvaru, používanej na označenie ošípanej, je uvedený v prílohe č. 2.

01.02.2012

§ 5

01.02.2012

Označenie ošípanej dovezenej zo zahraničia

01.02.2012

(1) Ošípanej pochádzajúcej z iných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) sa ponecháva pôvodné označenie.

01.04.2015

(2) Ošípaná dovezená z tretích krajín, ktorá prešla kontrolou2) a zostáva v chove, označuje sa spôsobom podľa § 2 až 4 do 30 dní od vykonania kontroly, ale najneskôr pred jej premiestnením do ďalšieho chovu. Označenie päťmiestnym identifikačným kódom musí vyjadrovať registračné číslo chovu, do ktorého bola ošípaná dovezená.

01.02.2012

(3) Ošípanej dovezenej z tretích krajín priamo na bitúnok sa ponecháva pôvodné označenie, ak sa zabije do 30 dní po tom, čo bola skontrolovaná.

01.02.2012

§ 6

01.02.2012

Likvidácia ušnej značky

01.02.2012

Odstrániť plastovú ušnú značku z ošípanej možno len po jej uhynutí, zabití alebo usmrtení. Plastovú ušnú značku možno odstrániť z ošípanej až po zabezpečení dostatočnej identifikácie tela ošípanej. Po odňatí plastovej ušnej značky z ošípanej sa plastová ušná značka dezinfikuje a znehodnotí.3)

01.04.2015

§ 7

01.04.2015

Registrácia chovu ošípanej

01.04.2015

(1) Žiadosť o registráciu nového chovu sa zasiela právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat (ďalej len „poverená osoba“), na tlačive, ktorého vzor a opis je uvedený v prílohe č. 3, potvrdenom príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pred začatím činnosti, ale najneskôr pred prvým premiestnením ošípanej do chovu.

01.04.2015

(2) Registračné číslo sa chovu4) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo chovu je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny číselný kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Abecedno-číselné kódy alebo číselné kódy na označenie jednotlivých typov chovu sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby. Registračné číslo ­chovu sa pri zmene držiteľa nemení, ak sa nemenia geografické súradnice uvedené v centrálnom registri hospodárskych zvierat, druh a rozsah činností vykonávaných v objekte.

01.04.2015

(3) Oznámenie o zrušení chovu sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3, do siedmich dní odo dňa skončenia činnosti.

01.04.2015

(4) Pri zmene držiteľa sa preukázateľným spôsobom doloží poverenej osobe súhlas predchádzajúceho držiteľa.

01.04.2015

§ 8

01.04.2015

Centrálny register hospodárskych zvierat

01.04.2015

V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register zvierat“) sa eviduje

01.04.2015

a) registračné číslo chovu,

01.04.2015

b) názov a adresa chovu,

15.05.2017

c) identifikačné údaje o držiteľovi

15.05.2017

1. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

15.05.2017

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

15.05.2017

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,

15.05.2017

d) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kontaktnej osoby,

15.05.2017

e) počet všetkých ošípaných držaných v chove a počet prasníc,

15.05.2017

f) každá zmena v počte ošípaných držaných v chove podľa kódu udalostí zverejnených na webovom sídle poverenej osoby, pričom sa eviduje

15.05.2017

1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,

15.05.2017

2. dátum, keď k zmene došlo,

15.05.2017

3. ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú alebo vyvezenú, a identifikačný kód ošípanej,

15.05.2017

g) geografické súradnice chovu okrem sprostredkovateľa a exportnej organizácie.

01.02.2012

§ 9

01.02.2012

Hlásenie zmien v počte ošípaných

01.04.2015

(1) Hlásenie o zmene v počte ošípaných sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 4.

01.04.2015

(2) Hlásenie zmien v počte ošípaných zasiela držiteľ ošípaných centrálnemu registru zvierat jedenkrát za celý kalendárny mesiac, vždy do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Vývoz a dovoz ošípaných sa zadávajú pod vlastným kódom s počtom zvierat v skupine, ktorá je identifikovaná rovnakým identifikačným kódom ošípaných, dátumom dovozu alebo vývozu a krajinou dovozu alebo vývozu. Narodenie, dohlásenie, odcudzenie, domáca zakáľačka a likvidácia v chove a predaj neregistrovanému držiteľovi ošípaných sa zadávajú pod vlastným kódom, zosumarizované bez uvedenia dátumu len raz za kalendárny mesiac.

01.02.2012

(3) Hlásenie zmien v počte ošípaných možno posielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.

01.04.2015

(4) Kódy udalostí na účely vedenia registra ošípaných v chove a číselník kódov udalostí na vypĺňanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby.

01.02.2012

(5) Ak u držiteľa ošípaných nedošlo v priebehu mesiaca k žiadnym zmenám, hlásenie zmien v počte ošípaných sa neposiela.

01.02.2012

§ 10

01.02.2012

Doklad o premiestnení ošípaných

01.04.2015

(1) Premiestnením ošípanej je premiestnenie ošípanej medzi rôznymi chovmi, medzi chovmi toho istého držiteľa, k inému držiteľovi, na trh, nákup alebo predaj ošípanej sprostredkovateľovi alebo na bitúnok. Za premiestnenie ošípanej sa nepovažuje premiestnenie ošípanej medzi rôznymi objektmi v rámci toho istého chovu.

15.05.2017

(2) Doklad o premiestnení ošípaných potvrdený držiteľom chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo, sa zasiela do siedmich dní odo dňa premiestnenia zvieraťa preukázateľným spôsobom poverenej osobe z chovu, do ktorého sa zviera premiestnilo. Vzor dokladu o premiestnení ošípaných je uvedený v prílohe č. 5.

01.02.2012

(3) Doklad o premiestnení ošípaných sa vystavuje pri každom premiestnení ošípaných. V doklade o premiestnení sa uvádzajú tieto údaje:

01.02.2012

a) registračné číslo, názov a adresa chovu, z ktorého sa ošípané premiestňujú,

01.02.2012

b) registračné číslo, názov a adresa chovu, do ktorého sa ošípané premiestňujú,

01.02.2012

c) registračné číslo, názov a adresa sprostredkovateľa, len ak sa zúčastnil na premiestnení,

01.02.2012

d) počet premiestnených ošípaných,

01.02.2012

e) registračné číslo zhodné s premiestnenou skupinou zvierat,

01.02.2012

f) dátum premiestnenia,

01.02.2012

g) podpis alebo odtlačok pečiatky osôb zúčastnených na premiestnení ošípaných podľa písmen a) až c).

01.02.2012

(4) Doklad o premiestnení ošípaných možno posielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.

01.02.2012

§ 11

01.02.2012

Register ošípaných v chove

01.04.2015

(1) V každom registri ošípaných v chove sa na prvej strane uvádza

01.04.2015

a) registračné číslo chovu,

01.04.2015

b) meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby držiteľa.

01.02.2012

(2) Register ošípaných v chove obsahuje tieto údaje:

01.02.2012

a) počet všetkých ošípaných držaných v chove,

01.04.2015

b) každú zmenu v počte ošípaných držaných v chove podľa kódu udalostí zverejnených na webovom sídle poverenej osoby, pričom sa eviduje

01.02.2012

1. počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,

01.02.2012

2. dátum, keď k zmene došlo,

01.04.2015

3. ak ide o premiestnenie ošípanej, identifikačný kód chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú alebo vyvezenú, a identifikačný kód ošípanej.

01.04.2015

(3) Okrem údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa do registra ošípaných v chove zaznamenáva dátum kontroly, meno a priezvisko osoby, ktorá kontrolu vykonala, a názov kontrolného orgánu. Vzor registra ošípaných v chove je uvedený v prílohe č. 6.

01.02.2012

(4) Register ošípaných v chove sa vedie v písomnej alebo elektronickej forme spôsobom, aký určí poverená osoba.

01.02.2012

(5) Všetky zmeny sa do registra ošípaných v chove zapisujú do 48 hodín od poslednej zmeny.

01.04.2015

§ 11a

01.04.2015

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.


01.02.2012

§ 12

01.02.2012

Prechodné ustanovenie

01.02.2012

Ošípané označené podľa doterajších predpisov sa považujú za ošípané označené podľa tejto vyhlášky.

01.02.2012

§ 13

01.02.2012

Zrušovacie ustanovenie

01.02.2012

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 407/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných v znení vyhlášky č. 481/2007 Z. z. a vyhlášky č. 73/2008 Z. z.

01.02.2012

§ 14

01.02.2012

Účinnosť

01.02.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.


01.02.2012

Zsolt Simon v. r.


01.02.2012

Príloha č. 1 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

01.02.2012

Miesto tetovania a miesto zakladania plastovej ušnej značky

01.02.2012

Obrázok 01

01.04.2015

Príloha č. 2 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

01.04.2015

Príloha 2

15.05.2017

Príloha č. 3 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

15.05.2017

01.04.2015

Príloha č. 4 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

01.04.2015

Príloha 4

15.05.2017

Príloha č. 5 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

15.05.2017

01.04.2015

Príloha č. 6 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

01.04.2015

Príloha 6

01.04.2015

Príloha č. 7 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

01.04.2015

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ UNIE

01.04.2015

Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2008).

Poznámky pod čiarou

01.02.2012

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.

01.02.2012

3) § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2015

4) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.