Vyhláška č. 135/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Čiastka 34/2012
Platnosť od 27.04.2012
Účinnosť od 01.05.2012
01.05.2012

135

01.05.2012

VYHLÁŠKA

01.05.2012

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.05.2012

zo 17. apríla 2012,

01.05.2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

01.05.2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 14 písm. b) zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje:


01.05.2012

§ 1

01.05.2012

Predmet úpravy

01.05.2012

Táto vyhláška upravuje

01.05.2012

a) obsah žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“) a jej prílohy,

01.05.2012

b) obsah a rozsah odbornej prípravy audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len „bezpečnostný audítor“),

01.05.2012

c) obsah, rozsah a spôsob vykonania odbornej skúšky bezpečnostného audítora,

01.05.2012

d) obsah žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a jej prílohy,

01.05.2012

e) podrobnosti o vedení evidencie o výkone činnosti bezpečnostného audítora (ďalej len „evidencia“),

01.05.2012

f) vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného audítora,

01.05.2012

g) vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora.

01.05.2012

§ 2

01.05.2012

Obsah žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií a jej prílohy

01.05.2012

(1) Žiadosť o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií obsahuje

01.05.2012

a) názov alebo obchodné meno vzdelávacej inštitúcie, jej identifikačné číslo a adresu alebo sídlo,

01.05.2012

b) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu.

01.05.2012

(2) K žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií sa prikladá úradne osvedčená kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu pre oblasť riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií pre bezpečnostných audítorov.

01.05.2012

§ 3

01.05.2012

Rozsah a obsah odbornej prípravy bezpečnostného audítora

01.05.2012

(1) Rozsah odbornej prípravy bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná príprava“) je najmenej 50 vyučovacích hodín.1)

01.05.2012

(2) Obsahom odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je najmä

01.05.2012

a) aplikácia technických predpisov pre oblasť navrhovania pozemných komunikácií, výstavby, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií,

01.05.2012

b) aplikácia právnych predpisov pre oblasť riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, výstavby, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií,

01.05.2012

c) navrhovanie pozemných komunikácií a ich príslušenstva,

01.05.2012

d) diagnostika pozemných komunikácií,

01.05.2012

e) dopravné inžinierstvo.

01.05.2012

(3) Obsahom odbornej prípravy pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je najmä

01.05.2012

a) aplikácia právnych predpisov pre oblasť cestnej premávky, riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií,

01.05.2012

b) aplikácia technických predpisov pre oblasť správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane dopravných značiek, dopravných zariadení,

01.05.2012

c) technická analýza dopravných nehôd z hľadiska vplyvu pozemnej komunikácie,

01.05.2012

d) psychológia v doprave.

01.05.2012

§ 4

01.05.2012

Obsah, rozsah a spôsob vykonania odbornej skúšky bezpečnostného audítora

01.05.2012

(1) Odborná skúška bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná skúška“) sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá z písomného testu, ktorý pozostáva z desiatich testových otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu činnosti audítora, a z prípadovej štúdie. Prípadovou štúdiou sa preukazuje aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov bezpečnostného auditu a odborné vedomosti na konkrétnom prípade.

01.05.2012

(2) Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je navrhovanie pozemných komunikácií a ich príslušenstva a diagnostika pozemných komunikácií.

01.05.2012

(3) Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je aplikácia technických predpisov pre oblasť dopravných značiek, dopravných zariadení a technická analýza dopravných nehôd.

01.05.2012

(4) Správna odpoveď na každú otázku z teórie v rámci písomnej časti sa hodnotí jedným bodom a správne vypracovaná prípadová štúdia sa hodnotí najviac 15 bodmi. Na zúčastnenie sa na ústnej časti odbornej skúšky je potrebné získať minimálne 20 bodov, z toho aspoň 12 bodov za prípadovú štúdiu.

01.05.2012

(5) V ústnej časti odbornej skúšky sa u žiadateľa pohovorom preukazuje jeho doterajšie odborné pôsobenie z hľadiska praktických skúseností a osobné predpoklady na výkon činnosti bezpečnostného audítora. Ústna skúška sa hodnotí bodmi 1 až 5.

01.05.2012

(6) Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná komisia sa uznáša na výsledku ústnej časti skúšky väčšinou hlasov. Člen skúšobnej komisie sa nesmie zdržať hlasovania.

01.05.2012

§ 5

01.05.2012

Odborná skúška

01.05.2012

(1) Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami

01.05.2012

a) vyhovel,

01.05.2012

b) nevyhovel.

01.05.2012

(2) Podmienkou hodnotenia „vyhovel“ je dosiahnutie minimálne 22 bodov.

01.05.2012

Ak žiadateľ nevyhovel v niektorej časti skúšky odbornej spôsobilosti, skúška ako celok sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.

01.05.2012

(3) Skúšobná komisia vydá žiadateľovi o výsledku odbornej skúšky písomný doklad.

01.05.2012

(4) Opravnú odbornú skúšku môže žiadateľ vykonať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od neúspešného vykonania predchádzajúcej odbornej skúšky.

01.05.2012

§ 6

01.05.2012

Obsah žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a jej príloh

01.05.2012

(1) Žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov obsahuje

01.05.2012

a) meno a priezvisko, akademický titul žiadateľa,

01.05.2012

b) dátum narodenia,

01.05.2012

c) adresu trvalého pobytu,

01.05.2012

d) názov a adresu kancelárie alebo zamestnávateľa,

01.05.2012

e) názov alebo obchodné meno, adresu alebo sídlo a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je žiadateľ zamestnaný,

01.05.2012

f) kontaktné údaje – adresa pre doručovanie pošty, telefónne číslo a emailová adresa.

01.05.2012

(2) K žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov sa prikladá

01.05.2012

a) úradne osvedčená kópia autorizačného osvedčenia2) alebo výpis zo zoznamu znalcov o evidencii znalca v zozname znalcov v odbore doprava cestná,

01.05.2012

b) životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,

01.05.2012

c) úradne osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky bezpečnostného audítora,

01.05.2012

d) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona, ktorý možno v osobitných prípadoch nahradiť čestným vyhlásením; osobitným prípadom je zánik podnikateľa alebo inej organizácie, v ktorej žiadateľ vykonával odbornú prax,

01.05.2012

e) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

01.05.2012

§ 7

01.05.2012

Vedenie evidencie o výkone činnosti bezpečnostného audítora

01.05.2012

(1) Evidencia o výkone činnosti bezpečnostného audítora podľa § 10 ods. 2 zákona sa vedie v elektronickej podobe.

01.05.2012

(2) Listinný výstup z evidencie má formát A4, skladá sa z priebežne číslovaných a pevne spojených listov.

01.05.2012

(3) Listinný výstup z evidencie má rovnaké náležitosti a obsah ako jeho elektronická podoba.

01.05.2012

(4) Vzor strany evidencie je uvedený v prílohe č. 1.

01.05.2012

§ 8

01.05.2012

Obsah príloh

01.05.2012

(1) Vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora je uvedený v prílohe č. 2.

01.05.2012

(2) Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného audítora je uvedený v prílohe č. 3.


01.05.2012

§ 9

01.05.2012

Účinnosť

01.05.2012

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2012.


01.05.2012

Ján Počiatek v. r.


01.05.2012

Príloha č. 1 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

01.05.2012

VZOR STRANY EVIDENCIE

01.05.2012

Vzor 1

01.05.2012

Príloha č. 2 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

01.05.2012

VZOR ODTLAČKU ÚRADNEJ PEČIATKY BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA

01.05.2012

Vzor 2

01.05.2012

Príloha č. 3 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

01.05.2012

VZOR OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA

01.05.2012

Vzor 3

Poznámky pod čiarou

01.05.2012

1) § 4 ods. 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.05.2012

2) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.