Oznámenie č. 126/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2012 – 2013

Čiastka 30/2012
Platnosť od 05.04.2012
Záväznosť od 21.03.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2012.

126

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. februára 2012 v Kodani a 8. marca 2012 v Bratislave bola podpísaná Dvojročná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2012 – 2013.

Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2012.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.